Quyết định 59/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định 59/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 59/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QuyÕt ®Þnh  cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 59/2005/Q§­BTC  n g µ y   1 9   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   k h « n g   ¸ p   d ô n g   h ¹ n   n g ¹ c h  thuÕ quan ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®ñ ®iÒu kiÖn  ¸p dông thuÕ suÊt CEPT   Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n   cø   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   vµ   c¸c   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô,   quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; QuyÕt ®Þnh §iÒu   1:  Kh«ng ¸p dông h¹nh ng¹ch thuÕ quan ®èi víi  hµng   ho¸   nhËp   khÈu   tho¶   m∙n   c¸c   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   hëng  thuÕ suÊt CEPT theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 45/2005/TT­ BTC ngµy 6/6/2005 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ danh môc  hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh  vÒ ch¬ng tr×nh  u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT)  cña c¸c níc Asean vµ thuéc Danh môc hµng ho¸ ¸p dông h¹n  ng¹ch   thuÕ   quan   ban   hµnh   kÌm   theo   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   sè  126/2003/Q§­BTC   ngµy   7/8/2003,   sè   36/2004/Q§­BTC   ngµy  15/4/2004, sè 16/2005/Q§­BTC ngµy 28/3/2005 cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh, ®iÒu chØnh Danh môc hµng  ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ  quan.  §iÒu   2:  Quyết định này cã hiệu lực thi hành sau 15  ngµy, kÓ từ ngày ®¨ng c«ng b¸o. 
Đồng bộ tài khoản