intTypePromotion=1

Quyết định 590A/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:61

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định 590A/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 590A/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 590A/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 590A/1998/Q§/BTC ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh B¶ng gi¸ mua tèi thiÓu t¹i cöa khÈu ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø phÇn II, Th«ng t sè 72A TC/TCT ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1993 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ; Sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Th¬ng m¹i vµ Tæng côc H¶i quan; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh Danh môc c¸c mÆt hµng thuéc diÖn Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu vµ B¶ng gi¸ mua tèi thiÓu t¹i cöa khÈu ®èi víi c¸c mÆt hµng thuéc diÖn Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy) thay thÕ B¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 918 TC/Q§/TCT ngµy 11/11/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó c¬ quan thu thuÕ lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo Hîp ®ång; hoÆc gi¸ ghi trong Hîp ®ång thÊp h¬n so víi gi¸ mua tèi thiÓu ®îc quy ®Þnh trong B¶ng gi¸ nµy (trõ nh÷ng mÆt hµng lµ vËt t nguyªn liÖu trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt, l¾p r¸p ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Môc II phÇn C Th«ng t sè 82/1997/TT/BTC ngµy 11/11/1997 cña Bé Tµi chÝnh); hoÆc ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo ph¬ng thøc kh¸c kh«ng ph¶i lµ mua b¸n, kh«ng thanh to¸n qua Ng©n hµng. §èi víi nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ nhËp khÈu ghi trong Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng cao h¬n B¶ng gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu quy ®Þnh, th× gi¸ tÝnh thuÕ vÉn ph¶i ¸p dông theo gi¸ ghi trªn Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. §iÒu 2: Söa ®æi §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh sè 918 TC/Q§/TCT ngµy 11/11/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh nh sau: Trêng hîp nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng thuéc Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, nhng lµ lo¹i hµng míi ph¸t sinh cha ®îc quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy hoÆc nh÷ng mÆt hµng kh«ng thuéc Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, cha ®îc quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸ tèi thiÓu ®Ó
 2. 2 tÝnh thuÕ nhËp khÈu do Tæng côc H¶i quan ban hµnh th× ®èi tîng nép thuÕ tù kª khai gi¸ tÝnh thuÕ. C¬ quan H¶i quan tÝnh thuÕ theo gi¸ tù kª khai cña ®èi tîng nép thuÕ, ®ång thêi Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng tËp hîp b¸o c¸o ngay (trong ®ã cã kiÕn nghÞ møc gi¸ tèi thiÓu) göi Tæng côc H¶i quan vµ Bé Tµi chÝnh (riªng b¸o c¸o göi cho Bé Tµi chÝnh chØ ®èi víi nh÷ng mÆt hµng thuéc Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu). - §èi víi trêng hîp c¸c ®èi tîng nép thuÕ ®îc thùc hiÖn chÕ ®é tù kª khai gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña gi¸ kª khai, trêng hîp ph¸t hiÖn cã hµnh vi khai man sÏ bÞ truy thu ®ñ thuÕ nhËp khÈu vµ tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ ph¹t tõ 2 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ gian lËu. - §èi víi nh÷ng mÆt hµng thuéc diÖn Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu nhng lµ lo¹i hµng míi ph¸t sinh cha ®îc quy ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ t¹i B¶ng gi¸ mua tèi thiÓu t¹i cöa khÈu cña Bé Tµi chÝnh: Bé Tµi chÝnh xem xÐt ra quyÕt ®Þnh. - §èi víi nh÷ng mÆt hµng Nhµ níc kh«ng qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, cha ®îc quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸ tèi thiÓu ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu cña Tæng côc H¶i quan, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng: Tæng côc H¶i quan ra quyÕt ®Þnh sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 1998. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©u tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. Danh môc mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 590 A/1998/Q§/BTC ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) 1. S÷a bét, s÷a ®Æc, s÷a t¬i 2. DÇu thùc vËt c¸c lo¹i 3. §êng, b¸nh kÑo 4. Bét ngät (m× chÝnh) 5. §å uèng c¸c lo¹i 6. Xi m¨ng c¸c lo¹i 7. S¬n c¸c lo¹i 8. DÇu géi ®Çu, xµ phßng 9. Plastic vµ c¸c s¶n phÈm b»ng Plastic, gåm: + TÊm lîp b»ng nhùa + Bé cöa ra vµo, cöa sæ b»ng nhùa
 3. 3 + TÊm èp trÇn, èp têng b»ng nhùa + Mµng máng lµm bao b×. 10. S¨m, lèp, yÕm xe 11. GiÊy c¸c lo¹i gåm: C¸c mÆt hµng thuéc c¸c nhãm m· sè tõ 4801 ®Õn 4816 vµ 4818 cña BiÓu thuÕ suÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh, cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu tõ 10% trë lªn. 12. ThiÕt bÞ vÖ sinh (chËu röa, bån t¾m, bÖ xÝ, bÖ tiÓu, vßi níc) g¹ch. 13. KÝnh tÊm c¸c lo¹i 14. S¾t thÐp c¸c lo¹i (thÐp trßn, xo¾n; thÐp gãc, thÐp h×nh c¸c d¹ng; thÐp tÊm; thÐp l¸), cÊu kiÖn b»ng nh«m. 15. BÕp gas 16. §å ®iÖn c¸c lo¹i, gåm: + M¸y b¬m níc + Loa c¸c lo¹i + Qu¹t ®iÖn + Amply + M¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é + Radio, cassette, dµn cassette + Tñ l¹nh + §Çu ®äc ®Üa tiÕng CD + M¸y giÆt + §Çu ®äc ®Üa h×nh c¸c lo¹i + B×nh ®un níc nãng + Ti vi + Nåi c¬m ®iÖn + §Çu video + M¸y hót bôi + Bµn lµ 17. Pin, ¾c quy 18. ¤ t« 19. Xe m¸y vµ bé linh kiÖn 20. Bµn, ghÕ, giêng, tñ c¸c lo¹i.
 4. 4 B¶ng gi¸ mua tèi thiÓu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 590 A/1998/Q§/BTC ngµy 29/4/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Tªn hµng §¬n Gi¸ tÝnh vÞ thuÕ tÝnh (USD) 1 2 3 Nhãm 1: S÷a bét, s÷a ®Æc, s÷a t¬i * S÷a t¬i kh«ng ®êng, kh«ng pha h¬ng liÖu lÝt 0,50 * S÷a t¬i kh«ng ®êng, ®· pha h¬ng liÖu - 0,60 * S÷a t¬i ®· pha ®êng, kh«ng pha h¬ng liÖu - 0,60 * S÷a t¬i ®· pha thªm ®êng vµ h¬ng liÖu - 0,75 * S÷a ®Æc kg 1,10 * S÷a bét ®· ®ãng hép: - Do c¸c níc G7, Hµ Lan, óc, §an M¹ch s¶n xuÊt kg 4,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 3,50 Nhãm 2: DÇu thùc vËt c¸c lo¹i DÇu Olein cä th« (Crude palm Olein) tÊn 490,00 DÇu Stearin cä (RBD palm stearin) tÊn 400,00 DÇu híng d¬ng tinh chÕ tÊn 900,00 DÇu võng tÊn 1800,00 Shortening ®«ng ®Æc tÊn 540,00 DÇu ¨n thùc vËt lÝt 1,00 DÇu ®Ëu t¬ng th« ®· khö gum tÊn 540,00 DÇu ®Ëu t¬ng ®· tinh chÕ tÊn 750,00 DÇu b¬ magarine tõ dÇu thùc vËt (gèc thùc vËt) tÊn 990,00 DÇu thùc vËt lo¹i kh¸c tÊn 900,00 Nhãm 3: §êng vµ c¸c lo¹i b¸nh, kÑo * §êng kÝnh tr¾ng (®êng tinh luyÖn): - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 400,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 350,00 - §êng c¸c lo¹i kh¸c tÝnh b»ng 70% lo¹i trªn (cã cïng xuÊt xø).
 5. 5 * C¸c lo¹i b¸nh kÑo: - KÑo hoa qu¶: + Do c¸c níc G7 s¶n xuÊt: Lo¹i ®ãng trong hép gç hoÆc s¾t kg 5,00 Lo¹i ®ãng trong bao b× kh¸c. kg 4,00 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% cña G7 s¶n xuÊt. - S«c«la (chocolate) c¸c d¹ng ®ùng trong c¸c lo¹i bao b×: + Do c¸c níc G7 s¶n xuÊt kg 8,00 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 5,50 * KÑo pha chocolate: - Do c¸c níc G7 s¶n xuÊt: + Lo¹i ®ãng trong hép s¾t, gç kg 5,00 + Lo¹i ®ãng trong c¸c lo¹i bao b× kh¸c kg 4,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% lo¹i do G7 s¶n xuÊt * KÑo c¸c lo¹i kh¸c: - Do c¸c níc G7 s¶n xuÊt kg 4,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 3,50 * B¸nh quy, b¸nh xèp vµ c¸c lo¹i b¸nh t¬ng tù mÆn, ngät - Do c¸c níc G7 s¶n xuÊt + Lo¹i ®ùng trong hép s¾t, gç kg 5,00 + Lo¹i ®ùng trong bao b× kh¸c kg 4,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% lo¹i do G7 s¶n xuÊt Nhãm 4: Mú chÝnh (bét ngät) * Mú chÝnh (bét ngät) ®· ®ãng gãi: - Do Brazil; G7 s¶n xuÊt tÊn 1450,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 1300,00 * Mú chÝnh (bét ngät) lo¹i dïng lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp thùc phÈm tÝnh b»ng 80% lo¹i thµnh phÈm ®· ®ãng gãi. Nhãm 5: §å uèng c¸c lo¹i 1. Níc qu¶ Ðp ®ãng trong c¸c lo¹i bao b×: - Do c¸c níc G7 s¶n xuÊt lÝt 1,80 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt lÝt 1,00
 6. 6 2. Níc kho¸ng tù nhiªn vµ níc tinh khiÕt (mineral water) ®ùng trong c¸c lo¹i bao b× lÝt 0,50 3. Níc cèt Coca - Cola. lÝt 28,00 4. C¸c lo¹i níc ngät cã pha h¬ng liÖu kh¸c lÝt 1,00 5. Bia c¸c lo¹i: - Bia do Trung quèc s¶n xuÊt: + Bia chai lÝt 0,30 + Bia hép lÝt 0,50 - Bia do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt: * Bia hiÖu Heneken ®· ®ãng chai, hép lÝt 1,00 * Bia hiÖu Tiger ®· ®ãng chai, hép lÝt 0,80 * Bia DAB §øc: - Lo¹i b×nh: 3 lÝt, 5 lÝt lÝt 0,50 - Lo¹i ®ãng chai, hép lÝt 0,80 * Bia Corona: lÝt 1,20 * C¸c lo¹i bia kh¸c - Do c¸c níc G7, Hµ Lan, Céng hoµ SÐc s¶n xuÊt ®· ®ãng chai, hép lÝt 0,80 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt (trõ Trung Quèc) ®· ®ãng chai, hép lÝt 0,60 * Bia cha ®ãng chai, hép tÝnh b»ng 70% gi¸ bia cïng lo¹i ®· ®ãng chai, hép 6. Rîu vang ®· ®ãng chai: * Rîu vang do c¸c níc G7 s¶n xuÊt: - Lo¹i tõ 12 ®é trë xuèng lÝt 2,80 - Lo¹i trªn 12 ®é lÝt 4,00 * Rîu vang do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt: - Lo¹i tõ 12 ®é trë xuèng lÝt 2,00 - Lo¹i trªn 12 ®é lÝt 3,00 * Rîu vang cha ®ãng chai tÝnh b»ng 70% gi¸ rîu vang cïng lo¹i ®· ®ãng chai. 7. Rîu m¹nh ®· ®ãng chai. 7.1. Rîu Remy Martin - Rîu Remy Martin VSOP lÝt 15,00 - Rîu Remy Martin de Club lÝt 30,00 - Rîu Remy Martin Napoleon: - Lo¹i Regular lÝt 40,00
 7. 7 - Lo¹i Extra Old lÝt 42,00 Rîu Remy Martin XO Special lÝt 65,00 * Rîu Remy Martin Extra lÝt 90,00 * Rîu Remy Martin Extra Perfection lÝt 97,00 * Rîu Remy Martin Limoges: - Lo¹i Blue lÝt 95,00 - Lo¹i Gold lÝt 132,00 * Rîu Remy Martin Louis XIII lÝt 365,00 * Rîu Remy Martin kh¸c lÝt 40,00 7.2. Rîu Hennessy: - Rîu Hennessy VSOP Litter lÝt 60,00 - Rîu Hennessy VSOP lÝt 16,00 - Rîu Hennessy XO lÝt 74,00 - Rîu Hennessy XO Litre lÝt 62,00 - Rîu Hennessy XO Mag lÝt 70,00 - Rîu Hennessy XO Mugnum lÝt 62,00 - Rîu Hennessy Paradis lÝt 260,00 - Rîu Hennessy kh¸c lÝt 35,00 7.3. Rîu Martell: - Rîu Martell VS lÝt 13,00 - Rîu Martell Madaillon VSOP lÝt 23,00 - Rîu Martell Cordon Blue lÝt 50,00 - Rîu Martell Napoleon lÝt 50,00 - Rîu Martell XO Supreme lÝt 82,00 - Rîu Martell Extra lÝt 165,00 * Rîu Martell kh¸c lÝt 30,00 7.4. Rîu Otard: - Rîu Otard VSOP lÝt 18,00 - Rîu Otard Napoleon lÝt 28,50 - Rîu Otard XO lÝt 49,50 - Rîu Otard Extra lÝt 107,00 * Rîu Otard kh¸c lÝt 25,00 7.5. Rîu Camus: - Rîu Camus VSOP lÝt 23,00 - Rîu Camus Napoleon lÝt 53,00
 8. 8 - Rîu Camus XO lÝt 81,00 - Rîu Camus Extra lÝt 103,00 * Rîu Camus kh¸c lÝt 30,00 7.6. Rîu Scotch deluxe Whisky: - Rîu Ballantine's Gold Seal, Special Reserve, 12 year old lÝt 13,00 - Rîu Bell's 12 year old lÝt 12,00 - Rîu Dimple Scotch 15 year old lÝt 13,00 - Rîu Dunhill Old Master lÝt 25,00 - Rîu Johnnie Walker Balck Label lÝt 13,00 - Rîu JW Black Label WB lÝt 23,00 - Rîu Johnnie Walker Premier lÝt 41,00 - Rîu Johnnie Walker Blue Label lÝt 61,00 - Rîu Johnnie Walker Red Label lÝt 5,20 - Rîu Royal Salute 21 year old lÝt 51,00 - Rîu Chivas Regal 12 year lÝt 12,00 * Rîu Whisky NhËt B¶n s¶n xuÊt: - Rîu Old Suntory lÝt 7,60 * Rîu Whisky kh¸c lÝt 15,00 7.7. Rîu English Gin (rîu gin Anh): - Rîu Gondon's Dry Gin lÝt 4,60 - Rîu Beefeater London Dry Gin lÝt 4,50 - Rîu Gilbey's London Dry Gin lÝt 3,80 * Rîu Gin kh¸c lÝt 4,00 7.8. Rîu Vodka: - Rîu Absolut Vodka (Thuþ §iÓn s¶n xuÊt) lÝt 3,00 - Rîu Absolut Citron (citrus) Vodka lÝt 4,00 - Rîu Sminoff Vodka Red (Mü s¶n xuÊt) lÝt 3,00 - Rîu Sminoff Blue Label lÝt 2,80 - R¬u Vodka Nga s¶n xuÊt lÝt 1,80 * Rîu Vodka kh¸c lÝt 2,50 7.9. Rîu Champagne (S©m Panh): - Rîu Krug Grande Cuvee lÝt 51,00 - Rîu Charles Heidsieck Brut lÝt 19,00 - Rîu Charles Heidsieck Rose 1983 - 1985 lÝt 30,00 - Rîu Piper Heidsieck Brut lÝt 7,40
 9. 9 - Rîu Champagne do Nga s¶n xuÊt lÝt 2,00 * Rîu Champagne kh¸c lÝt 3,00 7.10. Mét sè lo¹i rîu kh¸c: - Rîu VAT 69 lÝt 3,00 - Rîu Raynal VSOP Brandy lÝt 4,50 - Rîu Passport Whisky: lÝt 5,90 - Rîu Sequin Napoleon lÝt 4,00 - Whisky Scott Label 5 lÝt 5,00 7.11. C¸c lo¹i rîu m¹nh kh¸c cha ®îc quy ®Þnh chi tiÕt ë trªn lÝt 10,00 * Rîu m¹nh cha ®ãng chai tÝnh b»ng 70% gi¸ rîu m¹nh ®· ®ãng chai cïng lo¹i. Nhãm 6: Xi m¨ng c¸c lo¹i 1. Xi m¨ng ®· ®ãng bao: * Xi m¨ng ®en/x¸m: - Do G7 s¶n xuÊt + Lo¹i P500 (PC40) tÊn 80,00 + Lo¹i P400 (PC30) tÊn 70,00 + Lo¹i kh¸c tÊn 80,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt + Lo¹i P500 (PC40) tÊn 60,00 + Lo¹i P400 (PC30) tÊn 50,00 + Lo¹i kh¸c tÊn 55,00 * Xi m¨ng tr¾ng: - Do G7 s¶n xuÊt + Lo¹i P500 (PC40) tÊn 200,00 + Lo¹i P400 (PC30) tÊn 180,00 + Lo¹i kh¸c tÊn 190,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt + Lo¹i P500 (PC40) tÊn 140,00 + Lo¹i P400 (PC30) tÊn 120,00 + Lo¹i kh¸c tÊn 130,00 * Xi m¨ng c¸c lo¹i kh¸c - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 180,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 130,00 2. Xi m¨ng rêi tÝnh b»ng 85% gi¸ xi m¨ng cïng lo¹i ®· ®ãng bao b×
 10. 10 Nhãm 7: S¬n c¸c lo¹i * S¬n têng: - S¬n têng do G7 s¶n xuÊt + Lo¹i s¬n trong nhµ. Lo¹i bãng lÝt 2,00 Lo¹i kh«ng bãng lÝt 1,00 + Lo¹i s¬n ngoµi nhµ. Lo¹i bãng lÝt 2,00 Lo¹i kh«ng bãng lÝt 1,50 - S¬n têng c¸c hiÖu cña G7 do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 85% lo¹i do G7 s¶n xuÊt - S¬n têng kh¸c (ngoµi nh·n hiÖu cña G7), kh«ng s¶n xuÊt t¹i c¸c níc G7 ®îc tÝnh b»ng 70% s¬n têng do G7 s¶n xuÊt. * S¬n ph¶n quang: - Do G7 s¶n xuÊt lÝt 6,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt lÝt 4,50 * S¬n b×nh xÞt tõ 400ml/b×nh trë xuèng - Do G7 s¶n xuÊt b×nh 1,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt b×nh 1,00 * S¬n b×nh xÞt lo¹i trªn 400ml/b×nh - Do G7 s¶n xuÊt b×nh 2,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt b×nh 2,10 * S¬n lo¹i kh¸c: - Do G7 s¶n xuÊt lÝt 2,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt lÝt 1,50 Nhãm 8: DÇu géi ®Çu, xµ phßng * DÇu géi ®Çu: - DÇu géi ®Çu d¹ng cha ®ãng bao b× ®Ó b¸n lÎ: + Do G7 s¶n xuÊt lÝt 2,30 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt lÝt 1,70 - DÇu géi ®Çu ®· ®ãng trong c¸c lo¹i bao b× ®Ó b¸n lÎ: + Do G7 s¶n xuÊt lÝt 4,00 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt lÝt 2,80 * Xµ phßng c¸c lo¹i: - Xµ phßng giÆt:
 11. 11 + Do G7 s¶n xuÊt kg 1,50 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 1,00 - Xµ phßng th¬m: + Do G7 s¶n xuÊt kg 4,00 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 2,80 Nhãm 9: Plastic vµ c¸c s¶n phÈm b»ng Plastic * TÊm lîp b»ng nhùa: + Do G7 s¶n xuÊt kg 3,00 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 2,00 * Mµng máng lµm bao b× ®· in mµu, in ch÷...: - Do G7 s¶n xuÊt kg 3,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 2,00 - Lo¹i cha in mÇu, in ch÷... tÝnh b»ng 75% gi¸ mµng máng bao b× ®· in mµu, in ch÷. * Bé cöa ra vµo b»ng nhùa (kh«ng bao gåm kho¸ cöa): - Do G7 s¶n xuÊt m2 18,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 12,00 * Bé cöa sæ gåm 1 cöa chíp vµ cöa ch¾n giã. - Do G7 s¶n xuÊt m2 18,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 12,00 * Cöa nhùa lo¹i c¸nh xÕp gÊp (kh«ng dïng b¶n lÒ). - Do G7 s¶n xuÊt m2 6,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 4,00 * TÊm èp trÇn, èp têng... b»ng nhùa - Do G7 s¶n xuÊt m2 6,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 4,20 Nhãm 10: S¨m, lèp, yÕm c¸c lo¹i A. Bé lèp, s¨m, yÕm xe «t«: * Bé lèp, s¨m, yÕm do G7 s¶n xuÊt: - 145-SR14 bé 28,00 - 165-SR14 - 30,00 - 185-SR14 - 32,00 - 195/65-R15 - 37,00 - 205/60-R15 - 41,00 - 205/65R15 - 42,00 - 205/70R15 - 45,00
 12. 12 - 225/75-R16-8pr - 44,00 - 245/75-R16-10pr - 44,00 - 600-12/4pr - 20,00 - 600-13/8pr - 30,00 - 600-14/8pr - 31,00 - 600-15/4pr - 36,00 - 615-13/6pr - 29,00 - 650-10/10pr - 30,00 - 645-14/6pr - 30,00 - 650-14/8pr - 31,00 - 650-15/10pr - 38,00 - 650-15/8pr - 51,00 - 650-16/10pr - 50,00 - 650-16/8pr - 50,00 - 695-14/6pr - 30,00 - 700-15/10pr - 54,00 - 700-16/10pr - 57,00 - 750-16/12pr - 77,00 - 750-20/12pr - 90,00 - 825-15/14pr - 99,00 - 900-20/14pr - 140,00 - 1100-20/16pr - 216,00 - 1200-20/18pr - 257,00 - 500-12/8pr - 23,00 - 185-65/15pr - 36,00 - 195-70/14pr - 36,00 - 205-70/14pr - 45,00 - 215-55/16pr bé 48,00 - 235-60/16pr - 48,00 - 235-75/15pr - 48,00 - 265-70/15pr - 48,00 - 1200-24/18pr - 290,00 - Bé lèp, s¨m, yÕm «t« kh¸c cha ®îc quy ®Þnh chi tiÕt ë trªn: + Lo¹i cã chiÒu réng lèp ®Õn 200 mm bé 30,00 + Lo¹i cã chiÒu réng trªn 200 mm ®Õn 250 mm bé 70,00
 13. 13 + Lo¹i cã chiÒu réng trªn 250 mm ®Õn 450 mm bé 100,00 + Lo¹i cã chiÒu réng trªn 450 mm bé 200,00 * Bé lèp, s¨m, yÕm Trung Quèc s¶n xuÊt: - 750-20/14pr - 50,00 - 825-20/14pr - 59,00 - 900-20/14pr - 70,00 - 650-14/8pr - 25,00 - 650-16/10pr - 37,00 - 650-16/12pr - 43,00 - 650-20/14pr - 53,00 - Lo¹i kh¸c - 40,00 * Bé lèp, s¨m, yÕm do c¸c níc kh¸c (kh«ng ph¶i G7, Trung Quèc) s¶n xuÊt: - 750-20/12pr bé 80,00 - 850-20/10pr - 92,00 - 825-20/12pr - 95,00 - 825-20/14pr - 108,00 - 900-20/14pr - 110,00 - 900-20/12pr - 108,00 - 1000-20/12pr - 119,00 - 1000-20/14pr - 132,00 - 900-20/16pr - 130,00 - 1000-20/16pr - 132,00 - 1100-20/14pr - 176,00 - 1100-20/16pr - 142,00 - 1100-20/18pr - 193,00 - 1200-20/16pr - 219,00 - 1200-20/18pr - 180,00 - 1200-24/16pr - 257,00 - 1200-24/18pr - 263,00 - 1200-24/20pr - 269,00 - 1200-24/24pr - 480,00 - 1300-21/12pr - 214,00 - 1300-24/14pr - 227,00 - 1400-24/12pr - 273,00 - 1750-25/12pr - 330,00
 14. 14 - 600-12/8pr - 25,00 - 600-13/8pr - 26,00 - 600-13/6pr - 25,00 - 650-9/8pr - 20,00 - 650-10/8pr - 23,00 - 650-13/8pr bé 25,00 - 840-13/6pr - 24,00 - 840-13/8pr - 25,00 - 600-14/6pr - 25,00 - 600-14/8pr - 26,00 - 650-14/6pr - 26,00 - 650-14/8pr - 27,00 - 650-15/8pr - 36,00 - 700-14/8pr - 29,00 - 700-14/6pr - 28,00 - 600-15/8pr - 31,00 - 700-15/8pr - 42,00 - 700-15/10pr - 46,00 - 700-15/12pr - 48,00 - 700-16/8pr - 41,00 - 700-16/10pr - 50,00 - 700-16/12pr - 50,00 - 750-16/12pr - 64,00 - 750-16/8pr - 48,00 - 750-16/10pr - 58,00 - 750-16/14pr - 65,00 - 750-18/8pr - 47,00 - 750-18/10pr - 56,00 - 750-18/12pr - 56,00 - 750-15/8 pr - 46,00 - 750-15/10pr - 51,00 - 750-15/12pr - 54,00 - 650-16/8pr - 40,00 - 650-16/10pr - 44,00 - 620-10/4pr - 12,00
 15. 15 - 600-12/4pr - 16,00 - 600-10/6pr - 17,00 - 615-13/4pr - 16,00 - 560-13/4pr - 17,00 - 640-13/6pr - 22,00 - 640-14/6pr - 25,00 - 685-14/6pr - 24,00 - 770-16/6pr - 33,00 - 760-16/6pr - 38,00 - 300-10/6pr - 14,00 - 500-10/8pr - 14,00 - 500-12/6pr - 17,00 - 500-12/8pr - 17,00 - 450-12/4pr - 12,00 - 500-8/8pr - 16,00 - 600-8/10pr bé 24,00 - 700-12/12pr - 41,00 - 825-15/14pr - 81,00 - 600-16/6pr - 30,00 - 175/70 R12 - 23,00 - 200/70 R14 - 33,00 - 175/70 R13 - 24,00 - 185/70 R13 - 26,00 - 185/70 R14 - 29,00 - 195/70 R14 - 31,00 - 205/70 R14 - 34,00 - 255/80 R13 - 19,00 - 165/80 R13 - 21,00 - 175/80 R14 - 26,00 - 185/80 R14 - 28,00 - 155R/12-6pr - 22,00 - 155R/12-8pr - 22,00 - 165R/12-6pr - 27,00 - 165R/13-8pr - 26,00 - 175R/13-6pr - 32,00
 16. 16 - 185R/14-8pr - 34,00 - 175R/14-8pr - 32,00 - 185R/14-6pr - 34,00 - 195R/14-6pr - 37,00 - 195R/14-8pr - 36,00 - 185/65 R14 - 28,00 - 185/65 R15 - 30,00 - 195/65 R15 - 33,00 - 195/65 R14 - 31,00 - 185/60 R14 - 30,00 - 195/60 R14 - 32,00 - 195/60 R15 - 34,00 - 205/60 R15 - 36,00 - Bé lèp, s¨m, yÕm «t« kh¸c cha ®îc quy ®Þnh chi tiÕt ë trªn: + Lo¹i cã chiÒu réng ®Õn 200 mm bé 20,00 + Lo¹i cã chiÒu réng trªn 200 mm ®Õn 250 mm bé 50,00 + Lo¹i cã chiÒu réng trªn 250 mm ®Õn 450 mm bé 75,00 + Lo¹i cã chiÒu réng trªn 450 mm bé 150,00 * Lèp «t« (nÕu nhËp riªng) tÝnh b»ng 92% gi¸ bé lèp s¨m yÕm «t« cïng lo¹i. * S¨m «t« (nÕu nhËp riªng) tÝnh b»ng 7% gi¸ bé lèp s¨m yÕm «t« cïng lo¹i. * YÕm «t« (nÕu nhËp riªng) tÝnh b»ng 1% gi¸ bé lèp s¨m yÕm «t« cïng lo¹i. B. Lèp xe m¸y: * Do G7 s¶n xuÊt: - 225-17 chiÕc 7,00 - 250-17 - 8,00 - 275-14 - 8,00 - 350-8 - 9,00 - 100/90-18 - 32,00 - 100/80-16 chiÕc 30,00 - Lo¹i kh¸c chiÕc 8,00 * Lèp xe m¸y do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng70% lo¹i do G7 s¶n xuÊt * S¨m xe m¸y
 17. 17 Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 2,00 Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt chiÕc 1,50 C. Lèp xe ®¹p: - Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 3,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt chiÕc 2,00 * S¨m xe ®¹p tÝnh b»ng 10% gi¸ cña lèp xe ®¹p cïng lo¹i. Nhãm 11: GiÊy vµ b×a giÊy * GiÊy in b¸o: - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 630,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 480,00 * GiÊy Duplex - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 650,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 500,00 * GiÊy tr¸ng, l¸ng hai mÆt: - Do G7 s¶n xuÊt: + Lo¹i ®Þnh lîng díi 64 gr/m2 tÊn 1.800,00 + Lo¹i ®Þnh lîng tõ 64 gr/m2 ®Õn díi 80 gr/m2 tÊn 1.500,00 + Lo¹i ®Þnh lîng tõ 80 gr/m2 ®Õn díi 120 gr/m2 tÊn 1.300,00 + Lo¹i ®Þnh lîng tõ 120 gr/m2 ®Õn díi 230 gr/m2 tÊn 1.100,00 + Lo¹i ®Þnh lîng tõ 230 gr/m2 ®Õn díi 350 gr/m2 tÊn 900,00 + Lo¹i ®Þnh lîng tõ 350 gr/m2 trë lªn tÊn 700,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% lo¹i do G7 s¶n xuÊt. * GiÊy tr¸ng, l¸ng mét mÆt tÝnh b»ng 90% gi¸ giÊy tr¸ng l¸ng hai mÆt cïng lo¹i. * GiÊy photocopy khæ A4, lo¹i 500 tê/ram: - Do G7 s¶n xuÊt ram 1,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt ram 1,00 * GiÊy tù copy (tù nh©n b¶n): - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 2.500,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 1.800,00 * GiÊy Fax: - Do G7 s¶n xuÊt m2 0,17 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 0,10 * GiÊy phñ PVC
 18. 18 - Do G7 s¶n xuÊt m2 0,90 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - 0,65 * GiÊy vÊn ®iÕu thuèc l¸: - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 2.100,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 1.600,00 * GiÊy bãng kÝnh - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 2.000,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 1.400,00 * GiÊy than lo¹i 100 tê/tËp: - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 2,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 1,50 * GiÊy vµ b×a c¸c lo¹i kh¸c (trõ c¸c lo¹i ®· cã ë trªn): - Do G7 s¶n xuÊt tÊn 700,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÊn 500,00 Nhãm 12: §å dïng vÖ sinh, g¹ch I. G¹ch c¸c lo¹i: 1. G¹ch l¸t nÒn chèng tr¬n - Lo¹i do G7, T©y Ban Nha s¶n xuÊt m2 10,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 7,00 2. G¹ch nung tr¸ng men (ceramic) - Lo¹i do G7, T©y Ban Nha s¶n xuÊt m2 8,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 6,00 3. G¹ch men kÝnh (glass ceramic): - Lo¹i do G7 s¶n xuÊt m2 13,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 9,00 4. G¹ch bét ®¸ Ðp - Do G7, T©y Ban Nha s¶n xuÊt m2 12,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 8,00 5. G¹ch thuû tinh: - Do G7 s¶n xuÊt m2 34,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt m2 28,00 II. §å vÖ sinh: 1. BÖ xÝ bÖt (bµn cÇu): - Lo¹i do G7 s¶n xuÊt bé 150,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - 70,00
 19. 19 2. BÖ xÝ xæm kh«ng bao gåm kÐt níc: - Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 20,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt chiÕc 10,00 * NÕu cã kÐt níc th× tÝnh b»ng 125% lo¹i kh«ng cã kÐt níc cïng xuÊt xø. 3. BÖ ®i tiÓu: - Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 50,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt chiÕc 16,00 4. Bån röa (lavabo) kh«ng kÓ vßi níc - Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 50,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - 15,00 5. Bån t¾m b»ng sø tr¸ng men, plastic, s¾t tr¸ng men: * Lo¹i thêng (kh«ng cã bé x¶ m« t¬): - Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 70,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - 50,00 * Lo¹i cã bé x¶ m« t¬ ®îc tÝnh b»ng 120% lo¹i trªn cïng xuÊt xø * Lo¹i cã chøc n¨ng m¸t xa: - Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 1000,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - 700,00 6. C¸c lo¹i van, vßi níc: * Bé vßi t¾m hoa sen: - Lo¹i ®«i (hai ®êng níc vµo): + §iÒu chØnh b»ng cÇn g¹t: G7 s¶n xuÊt bé C¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - + §iÒu chØnh b»ng 2 nót vÆn: G7 s¶n xuÊt bé C¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - - Lo¹i ®¬n (mét ®êng níc vµo): + §iÒu chØnh b»ng cÇn g¹t: Do G7 s¶n xuÊt - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - + §iÒu chØnh b»ng nót vÆn: G7 s¶n xuÊt - C¸c níc kh¸c s¶n xuÊt -
 20. 20 * Bé vßi chËu röa: - Lo¹i ®«i (hai ®êng níc vµo): + §iÒu chØnh b»ng cÇn g¹t: G7 s¶n xuÊt - C¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - + §iÒu chØnh b»ng 2 nót vÆn: G7 s¶n xuÊt bé C¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - - Lo¹i ®¬n (mét ®êng níc vµo): + §iÒu chØnh b»ng cÇn g¹t: Do G7 s¶n xuÊt - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - + §iÒu chØnh b»ng nót vÆn: Do G7 s¶n xuÊt - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt - Nhãm 13: KÝnh tÊm c¸c lo¹i I. KÝnh tÊm do c¸c níc G7 s¶n xuÊt: 1. KÝnh tr¾ng: m2 - Lo¹i díi 1 mm - 2,00 - Lo¹i tõ 1 mm ®Õn díi 2 mm - 2,50 - Lo¹i tõ 2 mm ®Õn díi 4 mm - 4,50 - Lo¹i tõ 4 mm ®Õn díi 6 mm - 5,50 - Lo¹i tõ 6 mm ®Õn díi 8 mm - 8,00 - Lo¹i tõ 8 mm ®Õn díi 10 mm - 10,00 - Lo¹i tõ 10 mm ®Õn díi 12 mm - 12,50 - Lo¹i tõ 12 mm trë lªn - 15,00 2. KÝnh mµu, kÝnh b«ng (kÝnh hoa) tÝnh b»ng 125% gi¸ kÝnh tr¾ng t¬ng ®¬ng: II. KÝnh do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% gi¸ kÝnh cïng lo¹i do G7 s¶n xuÊt. III. KÝnh d¹ng ®Æc biÖt - KÝnh ph¶n quang G7, BØ s¶n xuÊt dµy tõ 5 mm trë xuèng. m2 14,00 - KÝnh ph¶n quang G7, BØ s¶n xuÊt dµy trªn 5 mm m2 16,00 - KÝnh ph¶n quang do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt ®îc tÝnh b»ng 70% kÝnh ph¶n quang cïng lo¹i do G7 vµ BØ s¶n xuÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2