Quyết định 60/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 60/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  b é  t µi ë  ch Ý n h  S è  60/2003/Q§­B T C   n g µ y  21  th¸ng 4 n¨ m   2003 V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h  Q u y   h Õ   b c q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   u ü  H ç  trî, Ë n  ® é n g   é n g   å n g   l  c Q  v c ® n g êi Vi Ö t N a m     íc n g o µ i ën  B é  tr ng b é  tµi Ý nh ë  ch ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v nhi v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 990/Q§­ TTg  µy  ng 30/10/2002  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   ç   î vËn  ng  éng  ng  êi ViÖt  ph v vi th l Qu H tr ,   ®é c ®å ng   Nam     ícngoµi; ën   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tµichÝnh,    Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµi l    chÝnh  ü   ç  îvËn  ng  éng  ng  êiViÖtNam     ícngoµi". Qu H tr   , ®é c ®å ng     ën   §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  sau  ngµy  Ó   õ ®Þ n c hi l       15  k t  ngµy  ¨ng  ® c«ng b¸o. §i Ò u    3: Gi¸m  c  ü   ç  îvËn  ng  éng  ng  êiViÖtNam     ®è Qu H tr   , ®é c ®å ng     ë nícngoµichÞu      tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch q u ¶ n  lý t µi  ch Ý n h  Q u ü  H ç  trî, v Ë n   é n g  c é n g  ® å n g  n g êi Vi Ö t n a m     íc n g o µ i ® ën (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2003/Q§­   ®Þ s 60  BTC ngµy  th¸ng4  21    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B Tr BT  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông 1. Ph vi¸p d Quy  Õ    µy  dông  i  íiQuü   ç   î vËn  ng  éng  ng  êi ch n ¸p  ®è v   H tr ,   ®é c ®å ng   ViÖt Nam     ícngoµi(sau  y   äit¾t lµQuü)  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng    ën     ®© g       th l v ho   theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 990/Q§­ TTG   µy  ng 30/10/2002  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc  µnh  Ëp Quü   ç  îvËn  ng  éng  ng  êiViÖtNam     ícngoµi. th l  H tr  , ®é c ®å ng     ën     §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  ¹t®éng  µichÝnh  ña  ü t ho   t  c qu Quü   ç  î éng  ng  ã   H tr  c ®å c tc¸ch ph¸p nh©n, ® îcm ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c         t  ti  b  Nhµ   íc®Ó   ¹t®éng  i víikinh phÝ  ng©n  n  ho   ®è       do  s¸ch nhµ  íccÊp    n  hoÆc     c¸c nguån  èn  ã  ån  èc  õ ng©n  v c ngu g t   s¸ch  µ  íc;® îc m ë   µikho¶n  ¹  ©n   nh n     t  ti Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  th m  doanh    ¹t®éng  i víi ån  èn huy  ng  õc¸c ®Ó ho   ®è    ngu v   ®é t     tæ chøc    ©n  c¸nh trong vµ  µiníc.   ngo     Quü   ¹t®éng  ho   kh«ng  ×  ôc  ch  î nhuËn, chÊp  µnh  Ët  ©n   vm ®Ý l  i   h Lu Ng s¸ch  µ   íc hiÖn  µnh  µ    Ýnh  Nh n   h v c¸c ch s¸ch  µichÝnh  µ  íc cã  ªnquan  t  nh n   li   ®Õ n   ¹t®éng  ña  ü. ho   c Qu   Quü  ph¶ic«ng    khait×nh  ×nh    h huy  ng, qu¶n  lývµ  ö  ông  èn  ®é      s d v theo   quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 11  ng 20    n¨m  1998  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi ban  µnh h Quy  Õ   ch c«ng khaitµichÝnh  i     ®è víing©n     s¸ch  µ   íc c¸c  Êp,  nh n   c c¸c  n   Þ   ù   ®¬ v d to¸n ng©n     s¸ch, c¸c    doanh  nghiÖp  µ  íc vµ    ü  ã  ån  nh n   c¸c qu c ngu thu  õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  t    ®ã g c nh d©n  µ  v Th«ng   è  t s 29/1999/TT­ BTC   µy  th¸ng 3  ng 19    n¨m 1999  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  h d th   c«ng khaitµichÝnh  i  íic¸c quü  ã  ån       ®è v     c ngu thu tõsù  ng  ãp  ña  ©n  ©n.   ®ã g c nh d §i Ò u    ôc    µitrî ña  ü   3. M tiªut     Qu c ­B¶o  ån vµ    iÓnb¶n  ¾c        t   ph¸ttr   s v¨n ho¸ truyÒn  èng  ©n  éc,duy  ×vµ  th d t  tr   ph¸ttr ÓntiÕng ViÖttrong céng  ng;  i         ®å ­ Tæ     chøc  ¹t®éng  ho   giao l vÒ   ån:tr¹ hÌ thanh  Õu   u  ngu       i thi niªn,thi®Êu      thÓ  thao,tr Ónl∙m,biÓu  Ôn  Ö   Ët;  i     di ngh thu ­Hç  î ¹t®éng    tr    ho th«ng        ôc  ô  éng  ng; tin, ho¸ ph v c v¨n ®å ­ Hç   î Ën  ng  êiViÖt Nam     ícngoµivÒ   íc®Ç u  ,hîp t¸ckinh   tr  v ®é ng     ën     n  t        tÕ  µ  v khoa  äc; h
  3. 3 ­ Hç   î   ©n    tr  nh c¸ chuyªn gia,trÝ thøc  êi ViÖt Nam     íc ngoµivÒ   íc      ng     ën     n  lµm  Öc,hîp t¸ckhoa  äc; vi       h ­Hç  î ¹t®éng  ña    éi,   chøc  êiViÖtNam     ícngoµi;   tr    ho c c¸ch   tæ  c¸c ng     ën   ­Hç  î   tr kh¸cphïhîp víi           chØ  ôc  ch  ña  ü; t«n m ®Ý c Qu C h ¬ n g  II N g u å n  thu, c¸c k h o ¶ n  c hi c ñ a  q u ü   §i Ò u    ü   ã    ån    4. Qu c c¸cngu thu sau ­ Ng ©n    s¸ch nhµ  íccÊp    n  kinh phÝ    ban  u   µ7  û ®ång; Kinh  Ý  µ  ®Ç l   t     ph nh níc cÊp      bæ sung  µng  h n¨m c¨n  vµo  ù  cø  d to¸n kinh phÝ     ù  ® îc cÊp      c¸c d ¸n    thÈm   Òn  quy phª  Öt,kh¶  duy   n¨ng  ©n  ng s¸ch  µ  íc vµ    ån  èn    nh n   c¸c ngu v huy ®éng  ña  ü. c Qu   ­ TiÒn  µ  µis¶n  c¸c tæ    v t  do    chøc,c¸ nh©n     trong vµ  µiníc®ãng  ãp    ngo     g tùnguyÖn  µ  µitrî   v t   cho  ü   ïhîp víi   Qu ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.   ­ TiÒn  µ  µis¶n  ña    chøc,c¸ nh©n    v t  c c¸ctæ     trong vµ  µinícuû  Òn    ngo     quy cho  ü   µitrî ã  ôc  ch  Qu t     mc ®Ý theo  a   ®Þ chØ  ô  Ó, phï hîp víit«n chØ,  ôc   c th           m ®Ých  ña  ü. c Qu   ­Thu    õtµikho¶n  Òn göi,     l∙t     i ti     kho¶n    îp ph¸p kh¸c(nÕu  ã). c¸c thu h       c  §i Ò u    ö  ông  ü 5. S d Qu Quü   îcsö  ông  ® d cho    ôc  ch  c¸cm ®Ý sau: 1­ Ho¹t®éng  µitrî ña  ü: Quü   µitrî     t   c Qu   t   cho  éng  ng  êiViÖtNam     c ®å ng     ë níc ngoµi th«ng      qua    ù  phï hîp  íit«n  c¸c d ¸n    v   chØ  ôc  ch  ña  ü,  ¶m   m ®Ý c Qu ® b¶o  ùc hiÖn  th   nghiªm  chØnh  Ýnh  ch s¸ch qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ  íc.Quü     l    c nh n   ph¶i ® îc sö  ông  ng  ôc  ch    d ®ó m ®Ý theo  quy  nh  ®Þ cho  õng  ån  èn, cô  t ngu v   thÓ    nh sau: ­ C¸c  ù  sö  ông  èn    d ¸n  d v NSNN   Êp: §èi t ng  ña  ù  ph¶ithùc hiÖn  c    î c d ¸n      theo c¸cm ôc tiªudo  Ýnh  ñ         Ch ph quy  nh. ®Þ ­ C¸c  ù    µitrî ña    chøc,c¸ nh©n    d ¸n t     c c¸ctæ     trong vµ  µinícphïhîp víi   ngo           m ôc  ch, t«n chØ  ña  ü; ®Ý     c Qu ­ Thùc  Ön  ù    µitrî ã  a     hi d ¸n t     ®Þ chØ  c theo  ù  û  Òn  ña  chøc,c¸ s u quy c tæ     nh©n trong  µ  µi níc.Quü   ã  v ngo     c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  ng    th hi ®ó theo  ù  û  su quyÒn  ña    chøc,c¸nh©n  µitrî µ  c c¸ctæ     t     theo quy  nh  ña  v   ®Þ c ph¸p luËt.   Quü  kh«ng  îc sö  ông  ® d kinh  Ý   ña    ù  ®Ó       ph c c¸c d ¸n  chi tiªucho  ¹t ho   ®éng  éi bé  ña  ü; kh«ng  ö  ông  µo    ¹t®éng  n   c qu   sd v c¸c ho   kinh doanh; kh«ng      cho  vay hoÆc     ¹t®éng  c¸cho   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c quy  Õ   µy. ch n 2­ Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ýQuü   µng  l  h n¨m  theo  ù    ©n  d to¸nng s¸ch ® îc    cÊp  Èm  Òn    Öt. th quy phª duy Gi¸m  c  ü   Õt  nh    ¹t®éng  µichÝnh  ña  ü     ¬  ë  ®è Qu quy ®Þ c¸c ho   t  c Qu trªnc s ph¬ng  íng,nhiÖ m  ô  ¹t®éng  µ  Õ   ¹ch ng©n  h   v ho   v k ho   s¸ch ®∙  îcBé  ¹igiao   ®   ngo    
  4. 4 phª duyÖt.     Kh«ng  îcsö  ông  ü   µo    ¹t®éng  ® d Qu v c¸c ho   kh¸c kh«ng  ïhîp víi   ph       t«n chØ,  ôc  ch  ña  ü.   m ®Ý c Qu §i Ò u    éi dung    ho¹t®éng  6. N   chicho    qu¶n  ýQuü   l  ­ Chi l ng, b¶o  Ó m,  ô  Êp, trî Êp  cho  é     ¬   hi ph c     c  b m¸y qu¶n  ýQuü.  èivíi l  §   nh÷ng  êilµm  Öc  ng   vi theo  Õ     ch ®é kiªm  Ö m   ×  nhi th chØ  îchëng ¬ng    ét  ®  l ëm n¬itheo    quy  nh  ña  é   ¹iGiao  µ  ëng  ô  Êp  ®Þ c B Ngo   vh ph c kiªm  Ö m   Ých tõ nhi tr     ng©n  s¸ch Quü.   ­Chi mua  ¾ m,  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  ôc  ô  ¹t®éng  ña  ü;    s s ch t   c ®Þ ph v ho   c Qu ­Chi vËttv¨n phßng;          ­ Chi thanh    Þch  ô     to¸nd v c«ng  éng  iÒn ®iÖn, níc,nhiªnliÖu,vÖ   c (t          sinh,   m«i  êng... ; tr ) ­Chi      kh¶o      Ëp  s¸t, th th«ng    µ  Ëp dù    ña  ü; thu tinv l   ¸n c Qu ­Chi ®oµn    oµn  µo  ôc  ô  ùctiÕp cho  ¹t®éng  ña  ü;    ra,® v ph v tr     ho   c Qu ­Chi truyÒn     th«ng  ©y  ùng  µ    iÓnQuü; xd v ph¸ttr   ­ Chi  ëng  th theo quy  nh   ®Þ cho c¸c  chøc, c¸  ©n   ã  µnh  Ých  tæ    nh c th t trongho¹t®éng  ña  ü;    c Qu ­C¸c    kho¶n    chikh¸ccã  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ü.   li   ®Õ ho   c Qu §i Ò u 7. Quü   îc trÝch  ü  ®  qu khen  ëng  µ  óc  î   th v ph l imøc   Ých  ü  , tr qu khen  ëng  µ  óc  î hµng  th v ph l   i n¨m  îc vËn  ông    Ých quü  ®  d nh tr   khen  ëng  µ  th v phóc  î ®èi  íi®¬n   Þ   ù  li  v  v s nghiÖp  ã c thu.Nguån  Ých  ü    tr qu khen  ëng  µ  th v phóc  îtõkinh phÝ  ¹t®éng  l    i   ho   qu¶n  ýquü  µng  l  h n¨m. §i Ò u 8. Nguån kinh  Ý     ph chi cho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ý Quü:  ü   îc l  Qu ®   trÝch tèi®a      10%   tæng kinh phÝ  ® îcduyÖt  µng       h n¨m      ®Ó chicho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýQuü. l  C h ¬ n g  III q u ¶ n  l ý t µi h Ý n h  Q u ü  c §i Ò u    Ëp  µ  ×nh duyÖt  Õ   ¹ch  ©n    µng  9. L v tr   k ho ng s¸ch h n¨m  ña  ü   c Qu Hç  î éng  ng tr c ®å ­ Dù     ©n    to¸nng s¸ch hµng    n¨m  ña  ü   µ m ét  é  Ën  ña  ©n  c Qu l   b ph c ng s¸ch  hµng  n¨m  ña  é  c B NgoaÞ   giao. ­  ü   Qu ph¶i chÊp  µnh      h c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  Ët  ©n   ®Þ hi h c Lu Ng s¸ch  nhµ  ícvµ    n   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n ­ LËp  Õ   ¹ch  ©n    k ho ng s¸ch hµng    n¨m  cø  µo  Ö m   ô  µ  ôc    c¨n  v nhi vvm tiªu ® îcChÝnh  ñ    ph giao.K Õ   ¹ch Ng ©n    ho   s¸ch hµng    n¨m  ña  ü   ùc hiÖn  c Qu th   theo  tr×nh tùnh      sau:  
  5. 5 +  ©y  ùng  Õ   ¹ch sö  ông  X d k ho   d kinhphÝ    ù    îcphª duyÖt:Quü   ç    c¸cd ¸n ®       h trîcéng  ng  Õp  Ën  µ  Èm      ù  do  ñ  ù  göi ®Õ n,    ®å ti nh v th trac¸c d ¸n  ch d ¸n    tæng  hîp thµnh    danh  ôc  ù    Ìm  å  ¬  ù    ×nh Bé  ¹igiao.Bé  ¹igiao m d ¸n k h s d ¸n tr   Ngo     Ngo     tho¶  Ën  íi é   µi chÝnh  Ò   ån  thu v   T   B v ngu kinh phÝ  µ  ¬  Êu  èn  µitrî   v c c v t   n¨m  Õ   k ho¹ch;trªnc¬  ë        s v¨n b¶n  tho¶ thuËn  ña  é   µi chÝnh,Bé   ¹igiao Quy Õt    c BT    Ngo     ®Þnh    Öt dù    µ  phª duy   ¸n v chØ  o  ñ  Öm  û   ®¹ Ch nhi U ban  Ò   êiViÖtNam     ­ v ng     ën íc ngoµi,Gi¸m  c  ü       ®è Qu phª  Öt    ù  thuéc  Èm  Òn    µm    duy c¸c d ¸n  th quy ®Ó l c¨n cø  Ëp kÕ   ¹ch ng©n  l   ho   s¸ch hµng    n¨m. +  Õ   ¹ch  K ho huy  ng  èn  µitrî ña    chøc  ®é v t   c c¸c tæ  trong vµ  µinícdo    ngo     Quü   Ëp,tr×nh Bé  ¹igiao phª duyÖt. l    Ngo      ­ ChØ       tiªukinh phÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  íccÊp      n  bæ sung  µng  h n¨m  îcx©y  ®  dùng    ¬  ë  trªnc s tæng  kinh phÝ  ña    ù    îccÊp  Èm  Òn    c c¸c d ¸n ®   th quy phª  Öt duy   sau    õ®i  ån  èn  khitr   ngu v huy  ng  ña    chøc,c¸ nh©n  ®é c c¸c tæ     trong vµ  µi   ngo   nícvµ    ån  èn    c¸c ngu v kh¸c (nÕu  ã);c¨n cø  µo    c     v kh¶  n¨ng  ña  ©n   c Ng s¸ch nhµ    níchµng    n¨m    Õt ®Þnh. ®Ó quy   ­ LËp  ù        d to¸nchicho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýQuü   ùc hiÖn  l  th   theo quy  nh   ®Þ cña  Ët Ng ©n  Lu   s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h §i Ò u    10. Tr¸ch nhiÖm   ña  ü     c Qu trong c«ng    Õ     µ    t¸ck to¸nv qu¶n  ýtµi l    chÝnh ­ Quü     ph¶itæ    chøc  c«ng    Õ       èng    t¸ck to¸n­ th kª theo  ng    ®ó c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  h c ph¸p  Ët;Ch Êp   µnh    Õ   ,  lu   h c¸c ch ®é quy  nh   Ò   ®Þ v ho¸  n,  ®¬ chøng  õkÕ   t   to¸n. ­ Thùc  Ön  ¹ch    hi h to¸n kÕ     to¸n riªng phÇn  ¹t®éng      ho   nghiÖp  ô  µ    v v chi tiªunéibé  ü.     Qu ­ §ång  Òn  ö  ông: ViÖt Nam   ng    ti s d     ®å (VN§);cã  Ó  ö  ông  la M ü     th s d §«    (USD)  µ  v b¶n  Ö  ng  ¹ch    t nh h to¸nph¶iquy      ra VN§.  Öc  Vi quy  æi  Òn tÖ  ùc ® ti   th   hiÖn  theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ  íc.   ®Þ c Ng h nh n ­ Trêng  îp nguån      ícngoµib»ng    h  thu ë n     b¶n  Ö  t kh«ng chuyÓn  æi  îc ® ®  th×  vµo  ü   ¹m  ÷ ng©n  thu  Qu t gi   s¸ch nhµ  íc t¹  ¬    n   i quan  idiÖn  Öt Nam     c ®¹   Vi   ë nícngoµi.   ­  ë       M sæ theo  âivµ  èng    y    d   th kª ®Ç ®ñ danh s¸ch c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n     ®ãng  ãp,tµitrî µ  îctµitrîph¶n    y      g      ®       v , ¸nh ®Ç ®ñ c¸cnghiÖp  ô    v ph¸tsinh. ­ LËp  µ  öi®Çy  ,  ng  ¹n    c¸o tµichÝnh  µ  Õt        vg  ®ñ ®ó h c¸c b¸o      v quy to¸nthu, chihµng    n¨m theo chÕ   .   ®é ­ ChÞu  ù    s thanh    Óm     Ò   c¸c ho¹t®éng  µichÝnh  ü   ña  ¬  tra,ki trav       t  Qu c c quan  µichÝnh. Cung  Êp    t    c c¸c th«ng    Çn  Õtcho    ¬  tinc thi   c¸c c quan qu¶n  ý l  chøc  n¨ng  ña  µ   íckhicã    Çu  c Nh n     yªu c theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õt      Ý  ö  ông  µng  11. Quy to¸nkinhph s d h n¨m Quü   Þu  ch tr¸chnhiÖm   Õt      quy to¸nkinh phÝ  ö  ông  µng    sd h n¨m  theo    quy ®Þnh   ña  Ët  ©n   c Lu Ng s¸ch  µ   íc; c¸c  Nh n   quy  nh   ®Þ kh¸c  ña  µ   íc vÒ   c nh n   quyÕt to¸nkinh phÝ  ã  ªn       c li  quan  n   ¹t®éng  ña  ü; ®Õ ho   c Qu 1­ §èivíi ù    µn  µnh:       ¸n ho th d  
  6. 6 ­ ThÈ m   Òn    Öt    quy phª duy Quy Õt  to¸n:Dù     µn  µnh  cÊp  µo      ¸n ho th do  n phª duyÖt dù      ¸n kh¶    × cÊp    ã  Òn    Öt quyÕt to¸n. thi   th ®ã c quy phª duy       ­ ThÈ m   Òn  Èm    Õt    quy th traquy to¸n:Dù   do  é   ¹igiao  µ  û       ¸n  B Ngo   v U ban vÒ   êiViÖt Nam     ícngoµiphª  Öt  Õt    Quü   ng     ën     duy quy to¸ndo  HTC§   Èm    th tra. §èivíi ù    Gi¸m  c  ü     Öt  Õt      ¸n do  d ®è Qu phª duy quy to¸n,gi¸m  c  ü   è  Ýbé    ®è Qu b tr   phËn  Èm    êih¹n  Èm    µ  th tra.Th   th trav phª  Öt  ù    èi®a  µ30  µy  Ó   õ duy d ¸n t   l   ng k t   ngµy  Ën    å  ¬  Õt to¸n. nh ®ñ h s quy   ­Thêih¹n  Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸ntèi a  µ3      l           l   th¸ng. ® ­   ü    Qu tæng  îp    h c¸c b¸o c¸o  Õt  quy to¸n dù   hoµn  µnh  ∙  îc phª   ¸n  th ®®    duyÖt  µng  h n¨m  öi Bé   ¹igiao.Quü   ã  g   Ngo     c tr¸chnhiÖ m   «n  c  ñ  ù      ® ®è ch d ¸n chË m   Õt  quy to¸n;tæng hîp vµ  ©n  Ých        ph t nguyªn nh©n    ù    µn  µnh    c¸cd ¸n ho th nhng  öib¸o    Õt    g  c¸o quy to¸nkh«ng  ng  êih¹n,®Ò   Êt víiBé   ¹igiao ®ó th     xu     Ngo     biÖn ph¸p gi¶i     Õt. quy 2­ §èivíi   ù    a  µn  µnh  òng        d ¸n ch ho th c¸c c ph¶itæng  îp vµ  ¸nh gi¸t×nh    h  ®    h×nh  ö  ông  sd kinhphÝ  ©n    ng s¸ch trong n¨m  öiBé  ¹igiao.     g   Ngo   §i Ò u    12. Qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µichÝnh  l  n   t  Quü   Þu  ù  ch s qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µi Ýnh  ña  é  µichÝnh. l  n   t  ch c BT  Quü   ç  î éng  ng  H tr  c ®å ph¶ichÊp  µnh      h c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ  ®Þ hi h c nh nícvÒ     thanh    Óm    µichÝnh  µ  Óm  tra,ki trat   v ki to¸n.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản