intTypePromotion=1

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  60/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  18 th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò   Ö c th Ý  ® i Ó m  T æ n g   n g   vi c« ty  C « n g  n g hi Ö p   µ u th ñ y Vi Ö t N a m  san g  h o ¹t  é n g   t ® theo m «   × n h   h  c« n g  ty m Ñ   ­ c«n g  ty  o n c Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ   ícngµy  th¸ng4  Nh n   20    n¨m  1995; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; Theo    Þ  ña  éi ®ång  ®Ò ngh c H   qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    tyC«ng nghiÖp  µu  t thñy ViÖt Nam   µ    Õn  ña    é: Giao      v ý ki c c¸c B   th«ng  Ën  , Õ   ¹ch vµ  Çu , v t¶i K ho   §   t  TµichÝnh,Néi vô,      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Phª  Öt  Ò     Ý  iÓ m   duy § ¸n th ® Tæng c«ng    tyC«ng nghiÖp  µu t  thñy ViÖt Nam       sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     ty m ­ c«ng    ty con  íi v  nh÷ng  éidung  n  sau: 1. M ôc      tiªunh»m   Ý  iÓ m   æi  íi tæ  th ® ® m   chøc  s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c Tæng  c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu thñy ViÖtNam,  ¹o®iÒu  Ön  ªnkÕt  µ    t      t  ki li   v ph¸t huy n¨ng  ùcc¸c Doanh  l    nghiÖp  µnh        iÓn ngµnh  th viªn®Ó ph¸ttr   c«ng nghiÖp  tµu  û,thóc ®Èy    ×nh tÝch  ô,tËp  thu     qu¸ tr   t  trung vèn    õng  íc h×nh  µnh    ®Ó t b  th TËp  oµn  ® C«ng  nghiÖp  µu thñy cña  µ   íc,kinh doanh  a  µnh,trªnc¬  t    Nh n     ® ng    së  µnh  Ýnh  µ®ãng  íivµ  öa  ÷a  µu biÓn;t¹om èi  ng ch l  m   s ch t      quan  Ö   h chÆt  Ï ch   vµ    nh  â  Òn  î  x¸c ®Þ r quy l itr¸chnhiÖ m   Ò   ,   v s¶n  È m,  èn  µ  î Ých  ph v v l  i kinh tÕ    gi÷a    c¸c doanh  nghiÖp  ã   c t c¸ch  ph¸p  ©n;  nh cung  Êp  èth¬n    Þch  ô  c t  c¸c d v th«ng    Õp  Þ, tiªuthô,cung  tin,ti th       øng, nghiªn cøu, ®µo  ¹o cho    n  Þ        t  c¸c ®¬ v tham    ªnkÕt,n©ng  gia li     cao  tÝn  µ  uy  v kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh cña    doanh  nghiÖp  vµ s¶n  È m   ña  ph c Tæng  c«ng      Þ  êng. tytrªnth tr 2.Néi dung  Ýnh  ña  Ò      ch c § ¸n: a) Tæng   c«ng    ty C«ng nghiÖp  µu  ñy  Öt  t th Vi Nam   chuyÓn sang  ¹t ho   ®éng theo m«   ×nh   h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon    nh sau:    ­ C«ng    Ñ   ty m (Tæng  c«ng    µ doanh  ty)l   nghiÖp  µ  íc,trùctiÕp  ùc nh n     th   hiÖn    ¹t®éng  c¸c ho   s¶n  Êt ­ kinh doanh  µ  ã  èn  u        xu       v c v ®Ç të c¸c c«ng    tycon,   chÞu tr¸chnhiÖ m     b¶o  µn  µ    iÓn vèn  µ   íct¹  to v ph¸ttr   Nh n   i C«ng    µ  èn  u   tyv v ®Ç tvµo      c¸c c«ng    tycon,toµn  Òn  iÒu  µ  Çn  èn  µ   íct¹ c¸c c«ng      quy ® ho ph v Nh n   i    ty con theo  Òu  Ö  µ  §i l v Quy  Õ   µichÝnh  Ý  iÓ m   îc Thñ íng  Ýnh  ñ  ch t   th ® ®  t Ch ph phª duyÖt.   ­  ú   Tu theo  Æc   iÓ m   Ò   ® ® v s¶n  Êt  kinh  xu ­  doanh; quy    m«,  Ýnh  Êt t ch   ®Ç u    èn  µ  Þ  Ý quan  äng ®èi víisù    iÓn cña  tv v v tr   tr       ph¸ttr   c«ng    Ñ,  ã  Ó  tym c th h×nh  µnh    ¹ c«ng    th c¸clo i   tycon  sau  y: ®©
  2. 2 + C«ng    ty con  µ doanh  l  nghiÖp  c«ng    Ñ   ¾ m   ÷ toµn  é  èn  do  ty m n gi   bv §iÒu  Ö,gå m   l  Doanh  nghiÖp  µ  íchoÆc   nh n   C«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét    hhm thµnh viªn.   +  C«ng      Çn  c«ng    Ñ   ÷cæ   Çn    èi, tycæ ph do  tym gi   ph chiph   + C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  õ hai thµnh    ëlªndo    h h t    viªntr     C«ng    Ñ   ty m gi÷tûlÖ  èn  ãp    èi.     v g chiph C«ng    ty con  ã   c¸ch  ct ph¸p  ©n,  ã  µis¶n, tªn gäi,bé  nh c t        m¸y  qu¶n  ý l  riªng, ùchÞu     t tr¸chnhiÖ m  ©n  ù    d s trong ph¹m    è  µis¶n  ña    vis t   c doanh  nghiÖp;  ® îctæ    chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtt ng     ¬ øng  íi ×nh  v  h thøc ph¸p lýcña       c«ng    tycon. b)  ¬   Êu  èn  Òu  Ö, ngµnh  Cc v §i l   nghÒ  kinh doanh  ña  c C«ng    Ñ   µ  ty m v tõng  c«ng    ty con; tæ    chøc, qu¶n  ýcña    l  C«ng    Ñ;  ty m quan  Ö   ÷a  h gi C«ng    ty m Ñ   íi ñ  ë  ÷u  µ   ícvµ  íi v  ch s h Nh n   v   C«ng    tycon,C«ng    µnh    tyth viªn,®¬n  Þ  ù    vs nghiÖp  îcquy  nh  ®  ®Þ trong §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña    l tæ  v ho   c C«ng    Ñ. tym c) C«ng    Ñ   ã    ty m c tr¸chnhiÖm   Õ   õa    Òn  µ  Üa  ô    k th c¸c quy v ngh v ph¸p  ý l  cña  Tæng  c«ng    tyC«ng nghiÖp  µu thñy ViÖtNam. t          §i Ò u 2.  Öc  Vi chuyÓn  sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     ty m ­ c«ng    ty con  ña  c Tæng  c«ng    tyC«ng nghiÖp  µu  ñy ViÖt Nam   îcthùc hiÖn  t th     ®    nh  sau: 1.Giai®o¹n  (®Õn  Õt     1  h n¨m 2003): +  µnh  Ëp C«ng    Ñ   Th l  tym bao  å m   é  g b m¸y  ña  c Tæng  c«ng    Ön  ã  µ  tyhi c v 10  n  Þ  ¹ch  ®¬ v h to¸n phô  éc    thu Tæng   c«ng    ty (danh s¸ch  ¹  ôc    Çn    ti m I,Ph A cña  ô  ôc). Ph l +  ×nh  µnh    H th c¸c c«ng    tycon  å m   C«ng    g 04  tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét    hhm thµnh    µ  doanh  viªnv 02  nghiÖp  µ  íc(danh  nh n   s¸ch t¹ m ôc  , Çn  cña  ô     i II Ph   A  Ph lôc). +  èi víiphÇn  èn  ãp  ña    §   v g c c¸c Doanh  nghiÖp  µnh    éc  th viªn thu Tæng   c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu thñy ViÖt Nam   t      trong c¸cC«ng      Çn, C«ng       tycæ ph   ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,C«ng    ªndoanh  íi ícngoµiC«ng    Ñ   µ®¹idiÖn    hh  tyli   v    n   tym l     chñ  ë  ÷u  s h (danh  s¸ch t¹ m ôc  IPhÇn  cña  ô  ôc).    i II   , A  Ph l 2.Giai®o¹n        2:(2004   ­2005) + ChuyÓn  doanh  5  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n    hh m ét  µnh    th viªn(danh  s¸ch t¹ m ôc    Çn  cña  ô  ôc).    i I,Ph B  Ph l +    Çn    doanh  Cæ ph ho¸ 21  nghiÖp  µ  íc(danh  nh n   s¸ch t¹  ôc  , Çn     i m II Ph B cña  ô  ôc). Ph l   §i Ò u    ©n    Öm  ô 3. Ph giao nhi v 1.Giao  éi®ång    H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu thñyViÖtNam: t      a)  Ëp  Ò   chuyÓn    L § ¸n  c¸c doanh nghiÖp  µ  íc,thµnh    ña  nh n   viªnc Tæng   c«ng    ty C«ng nghiÖp  µu  ñy ViÖt Nam   µnh    t th     th c¸c C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u    h h¹n m ét  µnh    th viªn,  C«ng      Çn; chuyÓn  Ön  tycæ ph   Vi Khoa  äc  h c«ng  Ö   µu  ngh t thñy thµnh    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     khoa  äc  h c«ng  Ö   ôc  vµ  ngh (m 1 
  3. 3 2  Òu  Quy Õt  nh  µy);§ Ò     o  ¹onguån  ©n  ùctr×nh ®é   §i 2  ®Þ n   ¸n ®µ t   nh l    cao  ¸p  ® øng ph¸ttr Ón ngµnh   i   c«ng nghiÖp  µu  ñy  µ  ù   b Ó   ö    ×nh  µu t th v D ¸n  th m« h t  thñy  éc  Ön  thu Vi Khoa  äc  h c«ng  nghÖ   µu  ñy  µnh  t th th Phßng  Ý  th nghiÖ m   quèc gia. b)  ©y  ùng  Òu  Ö  chøc  ¹t®éng,  X d §i l tæ  ho   Quy  Õ   µichÝnh  ña    ch t   c m« h×nh  Ý  iÓ m   chøc  th ® tæ  C«ng    Ñ     ty m ­ c«ng    ty con  ¹  ti Tæng  c«ng    ty C«ng   nghiÖp  µu thñy ViÖtNam   ×nh Ch Ýnh  ñ  t      tr   ph xem  Ðt,phª duyÖt. x   2.Giao  é  ëng  é    B tr B Giao  th«ng  Ën    v t¶i chØ  o  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  : ®¹ x d v th   quy  ¹ch  µnh  ho ng c«ng nghiÖp  µu  ñy ViÖt Nam   µ  Ëp  t th     v t trung chØ  o      ®¹ ph¸t tr ÓnTæng  i  c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu thñy ViÖtNam   µnh  Ëp  oµn  t      th T ® kinh tÕ    m¹nh. Phèi hîp  íiBan      v  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp, Héi    ®ång  qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu  ñy ViÖt Nam   ©y  ùng  Ò   t th     xd § ¸n thÝ  iÓ m   éi ®ång   ® H  qu¶n  Þký  îp ®ång  íi tr   h   v  Tæng gi¸m  c    ®è ë Tæng  c«ng  tyC«ng    nghiÖp  µu thñy ViÖtNam   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t      tr   t  ph xem  Ðt,quyÕt x    ®Þnh. 3. Giao  é   ëng  é     B tr B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o:chØ  o    v§ t  ®¹ Tæng   c«ng    ty C«ng  nghiÖp  µu thñy ViÖt Nam   ©y  ùng  Ò     o  ¹onguån  ©n  ùctr×nh ®é   t      xd § ¸n ®µ t   nh l    cao  ¸p  ® øng    iÓnngµnh  ph¸ttr   c«ng nghiÖp  µu thñy thêikú  íi. t    m 4.  Giao  é   ëng  é   B tr B Khoa  äc  C«ng  h ­  nghÖ: chØ   o  ®¹ Tæng   c«ng    ty C«ng nghiÖp  µu thñy ViÖtNam   ùc hiÖn  ètDù     Ó   ö m«   ×nh  µu thñy t      th   t   ¸n b th   h t    thuéc ViÖn    Khoa  äc  h c«ng  Ö   µu thñy thµnh  ngh t     Phßng  Ý  th nghiÖm  èc  qu gia.       §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng    b¸o. Bé   ëng    é: Giao  tr c¸c B   th«ng  Ën  , Õ   ¹ch vµ  Çu ,Tµi chÝnh,Néi v t¶i K ho   §   t       vô,Lao   ng    ¬ng     ®é ­ Th binh vµ  héi,Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Khoa  äc      X∙      v§ t  h ­ C«ng  nghÖ,  èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  éi  ng  Th ®è Ng h Nh n     H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu  ñy ViÖt Nam   µ    ¬  t th     v c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  4. 4 P h ô  l ô c V Ò  vi Ö c th Ý  ® i Ó m  T æ n g  c « n g  ty C « n g  n g hi Ö p  t µ u th ñ y Vi Ö t  N a m  s a n g  h o ¹t ® é n g  theo m «  h × n h     c « n g  ty m Ñ  ­ c « n g  ty c o n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 60/2003 /Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  18    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A­ Giai ® o¹n    Ý  iÓ m     I th ® Tæng  c«ng  C«ng   ty  nghiÖp  µu  ñy  Öt  t th Vi Nam  sang  ¹t ®éng   ho   theo    ×nh  m« h c«ng  m Ñ     ty  ­ c«ng  con  n   Õt  ty  ®Õ h n¨m 2003. I.Thµnh  Ëp    l C«ng    Ñ   ty m bao  å m:  é   g B m¸y  ña  c Tæng  c«ng    Ön  ã  ty hi c vµ  ®¬n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc Tæng  10  vh     thu   c«ng  ty: 1.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  µu thñy vµ  ©y  ùng  t   X d S«ng  ång, H 2.C«ng    ¾p    tyL m¸y  µ  ©y  ùng  vX d Vinashin, 3.C«ng    Ën    µ  Þch  ô  µng    tyV t¶i D v vh h¶i, 4.Trung  ©m  îp    o  ¹olao®éng  íi ícngoµi,   t H t¸c®µ t     v   n 5.Trung  ©m    t C«ng  Ö     äc, ngh tinh 6.C«ng      Ên  µ  ÕtkÕ     tyT v v Thi   c«ng  nghiÖp  µu thuû, t  7.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  µu thñy §µ  ½ ng, t   N 8.C«ng    Çu   µ  ¬ng  ¹igiao th«ng  Ën  ,   ty§ tv Th m    v t¶i 9.C«ng    ü  Ëtc«ng  Ö   Ón,   tyK thu   ngh bi 10.C«ng    ü  Ët®iÒu  Ón  µ    tyK thu   khi v Th«ng  tin. II  ×nh  µnh    .H th c¸cc«ng    tycon:Chuy Ón  doanh    04  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn: 1.Nhµ     m¸y  ng  µu B¹ch  ®ã t   §»ng, 2.Nhµ     m¸y  öa  ÷a  µu biÓn  µ  õng, s ch t   Ph R 3.Nhµ     m¸y  ng  µu B Õ n   Òn, ®ã t   Ki 4.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  µu thuû SµiGßn. t     +  ÷  Gi nguyªn  doanh nghiÖp  µ  íc:C«ng    µi chÝnh  nh n   ty T   c«ng nghiÖp  tµu thuû.   +  ChuyÓn  µnh  th doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     khoa  äc  h c«ng  Ö:  ngh ViÖn  Khoa  äc  h c«ng  Ö   µu thñy. ngh t     II   IDoanh  . nghiÖp  µnh    éc Tæng  th viªnthu   c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu thñy t    ViÖt Nam   å m     g c¸c C«ng      Çn,  ty cæ ph C«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  Òu    h h nhi thµnh viªn,C«ng    ªndoanh  íi ícngoµido    tyli   v    n   C«ng    Ñ   µ®¹idiÖn  ñ  ë  tym l     ch s h÷u:  +  C«ng    Ñ   ÷cæ   Çn    èihoÆc   èn  ãp    èi tym gi   ph chiph   v g chiph : 1.C«ng      Çn  ü  Ëtc«ng    tycæ ph K thu   nghiÖp  µu thñy Shintec, t    2.C«ng      Çn  ©y  ùng    tycæ ph X d Vinashin,
  5. 5 3.C«ng      Çn  Çu   µ  Ën    Çu  Ý    tycæ ph § tv v t¶i d kh Vinashin, 4.C«ng      Çn  ü  Ëttµu c«ng  ×nh thñy Vinashin,   tycæ ph K thu     tr     5.C«ng      Çn  ©y  ùng  µ    tycæ ph X d v Ph¸ttr Ónc¬  ë  ¹ tÇng    i   s h  Vinashin, 6. C«ng      Çn   Õ   Õn  ç  kinh  ty cæ ph Ch bi g ­  doanh  Ët  Öu  ©y  ùng  v li x d Vinashin, 7.C«ng      Çn    tycæ ph C«ng  Ö   iÖn  ¹nhVinashin, ngh ® l  8.C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n Khu    h h  c«ng  nghiÖp    ©n, C¸iL 9.C«ng    ªndoanh  Ën    Ón    tyli   v t¶i bi Bancan. +  C«ng    Ñ   ÷cæ   Çn  tym gi   ph møc  Êp  th hoÆc   ãp  èn  g v møc  Êp: th 1.C«ng      Çn    tycæ ph M«i  êng  tr c«ng  nghiÖp  µu thñy Shintec, t    2.C«ng      Çn    tycæ ph B¶o  Ó m   hi Th¨ng  Long, 3.C«ng      Çn    tycæ ph C¶ng  Õ n   ×nh   B § ­Sao  Mai, 4.Ng ©n  µng    Çn  µ    h cæ ph nh (HAHUBANK), 5. C«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  µ     h h Nh m¸y  öa  ÷a  µu  Ón  s ch t bi Huyndai ­    Vinashin, 6.C«ng    ªndoanh    tyli   Sheellgas, 7.C«ng    ªndoanh    tyli   Visdemco. B­ Giai® o¹n    Ý  iÓ m     IIth ® Tæng   c«ng    ty C«ng  nghiÖp  µu  ñy  Öt  t th Vi Nam   sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h c«ng  m Ñ     ty  ­ c«ng    ty con  (n¨m 2004  ®Õ n   Õt  h n¨m  2005). I.  Chuy Ón  DNNN   µnh  05  th C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n 01  µnh    h h   th viªn: 1.Nhµ     m¸y  ng  µu H¹  ®ã t   Long, 2.C«ng    µu  ñy Nam   Öu,   tyT th   Tri 3.Nhµ     m¸y  ng  µu §µ  ½ ng, ®ã t   N 4.Nhµ     m¸y  ng  µu Nha  ®ã t   Trang   (Kh¸nh  µ), Ho 5.C«ng    ãng  µu vµ    ty§ t   c«ng nghiÖp  µng    µiGßn. h h¶iS   II Cæ   Çn    doanh    . ph ho¸ 21  nghiÖp  µ  íc: nh n 1.Nhµ     m¸y  ng  µu S«ng  Ê m, ®ã t   C 2.Nhµ     m¸y  ng  µu Tam   ¹c, ®ã t   B  3.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  µu thñy Ng«  t    Quy Òn, 4.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  µu thñy vµ  ©y  ùng  ång  µng, t   X d H B 5.C«ng    Êt  Ëp  Èu  Ëtttµu thñy,   tyXu nh kh v      6.C«ng    Ën    Ón    tyV t¶iBi §«ng, 7.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v øng  ông  d c«ng  Ö   íi, ngh m 8.C«ng    ¬   Ý   iÖn­ ®iÖn  ötµu thñy,   tyC kh ­®   t    9.C«ng    ãng  µu vµ  Ën    ñy H¶iD ¬ng,   ty§ t V t¶ith     10.Nhµ     m¸y  ng  µu Nam   µ, ®ã t   H
  6. 6 11.Nhµ     m¸y  ng  µu S«ng  (tØnh  ó  ä), ®ã t   L«   Ph Th 12.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  µu thñy Thanh  t    Ho¸, 13.Nhµ     m¸y  ng  µu B Õ n   ñy, ®ã t   Th 14.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  µu thñy Qu¶ng  ×nh, t    B 15.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  n«ng  ñy s¶n  ó  th   Ph Yªn, 16.Nhµ     m¸y  ng  µu 76, ®ã t   17.C«ng    ãng  µu vµ  Ën    ñy C Ç n   ¬,   ty§ t V t¶ith   Th 18.C«ng    Ën      tyV t¶is«ng  Ón  Ç n   ¬, bi C Th 19.   C«ng      Ên  u    µ  ¬ng  ¹i, tyT v ®Ç tv Th m  20.C«ng      Ên  ÕtkÕ     tyT v thi   c«ng nghiÖp  giao th«ng  Ën  ,   v t¶i 21.C«ng    Ön  Õu    ty§i chi s¸ng §µ  ½ ng.  N
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2