Quyết định 60/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 60/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 60/2004/Q -BTC NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH ĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TR VÀ THANH TOÁN CH NG KHOÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Ngh nh 77/2003/N -CP c a Chính ph ngày 01 tháng 7 năm 2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Theo ngh c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c, các Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, các thành viên lưu ký và các bên có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) QUY CH ĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TR VÀ THANH TOÁN CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60 /2004/Q -BTC ngày 15 tháng 07 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính ) Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c, n i dung, trình t , th t c liên quan n ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ăng ký ch ng khoán là vi c ghi nh n quy n s h u, các quy n khác và nghĩa v liên quan c a ngư i s h u ch ng khoán b ng h th ng thông tin lưu gi ch ng khoán và h th ng thông tin v ngư i s h u ch ng khoán. 2. Lưu ký ch ng khoán là vi c nh n ch ng khoán do khách hàng g i, b o qu n ch ng khoán cho khách hàng và giúp khách hàng th c hi n các quy n c a mình i v i ch ng khoán. 3. i lý chuy n như ng quy n s h u là t ch c cung c p d ch v qu n lý thông tin v ngư i s h u ch ng khoán, chuy n quy n s h u và phân ph i ch ng khoán, thay m t t ch c phát hành báo cáo cho các c ông thông tin liên quan nh n ư c t t ch c phát hành. 4. Thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán, ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN) c p Gi y phép lưu ký cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán ã ăng ký làm thành viên lưu ký t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (TTGDCK). 5. Bù tr song phương là phương th c bù tr các giao d ch ch ng khoán ư c th c hi n kh p trong cùng ngày gi a các c p i tác giao d ch i v i m t lo i ch ng khoán, t ó ưa ra k t qu ròng b ng ti n và ch ng khoán ph i thanh toán c a m i bên. 6. Bù tr a phương là phương th c bù tr các giao d ch ch ng khoán ư c kh p trong cùng ngày gi a nhi u bên tham gia giao d ch i v i m t lo i ch ng khoán, t ó ưa ra k t qu ròng b ng ti n và ch ng khoán ph i thanh toán c a m i bên. 7. Ngày thanh toán là ngày mà thành viên lưu ký bên mua ho c thành viên lưu ký bên bán ch ng khoán ư c nh n ch ng khoán ho c ti n theo quy nh c a UBCKNN. 8. Ngày ăng ký cu i cùng là ngày do t ch c phát hành n nh xác nh danh sách ngư i s h u ch ng khoán ph c v cho vi c th c hi n các quy n c a ngư i s h u ch ng khoán. i u 3. Các t ch c ư c th c hi n ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán
 3. 1. TTGDCK, Trung tâm Lưu ký và các thành viên lưu ký là nh ng t ch c ư c cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. 2. TTGDCK th c hi n ch c năng c a Trung tâm Lưu ký cho n khi Trung tâm Lưu ký c l p ư c thành l p. Chương 2: THÀNH VIÊN LƯU KÝ i u 4. i u ki n c p Gi y phép lưu ký 1. Ngân hàng thương m i nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh xin c p Gi y phép lưu ký ph i áp ng các i u ki n sau: a) ư c phép thành l p và ho t ng t i Vi t Nam; b) Có n quá h n không quá 5% trên t ng dư n ; có lãi trong hai năm g n nh t; c) Có cơ s v t ch t, k thu t m b o cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán; d) Có t i thi u 02 nhân viên nghi p v có trình i h c và có ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng trong ngành ch ng khoán do UBCKNN c p; e) Có m t thành viên trong Ban Giám c ph trách v ho t ng lưu ký ch ng khoán có ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng trong ngành ch ng khoán do UBCKNN c p; 2. Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam xin c p Gi y phép lưu ký ph i áp ng các i u ki n sau: a) Các i u ki n quy nh t i Kho n 1 i u này; b) ư c phép ho t ng lưu ký ch ng khoán theo u quy n c a ngân hàng nguyên x . 3. Công ty ch ng khoán ã ư c UBCKNN c p gi y phép ho t ng môi gi i ho c t doanh ch ng khoán. i u 5. H sơ xin c p Gi y phép lưu ký 1. Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh xin c p Gi y phép lưu ký ph i n p cho UBCKNN 01 b h sơ g m các tài li u sau ây: a. ơn xin c p Gi y phép lưu ký (theo Ph l c 01/LK kèm theo Quy ch này); b. B n sao h p l Gi y phép thành l p và ho t ng;
 4. c. Thuy t minh cơ s v t ch t, k thu t ph c v ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 02/LK kèm theo Quy ch này); d. Danh sách nhân viên nghi p v kèm theo h sơ ăng ký c a nhân viên nghi p v áp ng i u ki n cung c p d ch v lưu ký (theo Ph l c 03/LK kèm theo Quy ch này); e. Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong 02 năm liên t c g n nh t; g. Lý l ch tóm t t c a thành viên Ban Giám c ngân hàng ph trách ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 04/LK kèm theo Quy ch này) và b n sao h p l các ch ng ch chuyên môn v ch ng khoán quy nh t i i m e Kho n 1 i u 4 Quy ch này; h. Phương án cung c p d ch v lưu ký ch ng khoán trong 12 tháng u ho t ng. 2. Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam xin c p Gi y phép lưu ký ph i n p cho UBCKNN 01 b h sơ g m các tài li u sau ây: a. Các tài li u quy nh t i i m a, c, d, e, g và h Kho n 1 i u này; b. Các tài li u c a ngân hàng nư c ngoài có chi nhánh t i Vi t Nam bao g m: i. i u l c a ngân hàng nguyên x ; ii.Gi y phép ho t ng c a ngân hàng nguyên x ; iii. Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong hai năm liên t c g n nh t và báo cáo tình hình ho t ng lưu ký c a ngân hàng nguyên x . c) B n sao h p l Gi y phép thành l p và ho t ng c a chi nhánh t i Vi t Nam; d) Gi y y quy n c a ngân hàng nư c ngoài cho chi nhánh t i Vi t Nam th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán. Các tài li u quy nh t i các i m b và d Kho n 2 i u này bao g m b n g c ti ng c a nư c nguyên x và b n sao d ch ra ti ng Vi t có xác nh n c a cơ quan công ch ng Vi t Nam. i u 6. Th t c c p Gi y phép lưu ký 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , UBCKNN c p Gi y phép lưu ký ch ng khoán cho ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài. Trong trư ng h p t ch i c p Gi y phép, UBCKNN gi i thích rõ lý do b ng văn b n. 2. Trư c khi nh n Gi y phép lưu ký, ngân hàng thương m i Vi t Nam, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ph i n p l phí c p Gi y phép lưu ký theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 5. 3. Vi c xét c p Gi y phép lưu ký cho công ty ch ng khoán ư c th c hi n ng th i v i vi c xét c p Gi y phép ho t ng môi gi i ho c t doanh ch ng khoán. 4. H sơ xin c p phép ho t ng lưu ký cho công ty ch ng khoán bao g m các tài li u quy nh t i i m c và d Kho n 1 i u 5 Quy ch này. i u 7. ăng ký th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán cho h i s , chi nhánh c a ngân hàng thương m i 1. Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n là thành viên lưu ký ư c ăng ký cho h i s , chi nhánh cung c p d ch v lưu ký ch ng khoán v i UBCKNN khi h i s và chi nhánh ó áp ng các i u ki n sau: a) Các i u ki n quy nh t i i m c, d Kho n 1 i u 4 Quy ch này; b) Có m t thành viên trong Ban Giám c h i s , chi nhánh ph trách ch u trách nhi m v ho t ng lưu ký ch ng khoán có ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng trong ngành ch ng khoán do UBCKNN c p. 2. H sơ ăng ký quy nh t i Kho n 1 i u này bao g m: a. ơn ăng ký cho h i s , chi nhánh cung c p d ch v lưu ký ch ng khoán; (theo Ph l c 05/LK kèm theo Quy ch này); b. Thuy t minh cơ s v t ch t, k thu t c a h i s , chi nhánh ph c v ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 02/LK kèm theo Quy ch này); c. Gi y y quy n c a Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n cho h i s , chi nhánh th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 06/LK kèm theo Quy ch này); d. Lý l ch tóm t t c a thành viên Ban Giám c h i s , chi nhánh ngân hàng ph trách ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 03/LK kèm theo Quy ch này) và b n sao h p l các ch ng ch chuyên môn v ch ng khoán quy nh t i i m b Kho n 2 i u 7 Quy ch này; e. Danh sách nhân viên nghi p v ho t ng lưu ký ch ng khoán t i h i s , chi nhánh c a thành viên lưu ký kèm theo h sơ ăng ký c a nhân viên nghi p v i u ki n cung c p d ch v lưu ký (theo Ph l c 02/LK kèm theo Quy ch này); g. Gi y u quy n c a ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n cho thành viên Ban giám c h i s , chi nhánh ph trách ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 07 /LK kèm theo Quy ch này). 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , UBCKNN phê duy t vi c ăng ký ho t ng lưu ký ch ng khoán cho h i s , chi nhánh c a các t ch c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 8. ăng ký thành viên lưu ký
 6. 1. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày ư c UBCKNN c p Gi y phép lưu ký, công ty ch ng khoán, ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ph i làm th t c ăng ký làm thành viên lưu ký t i TTGDCK, m tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK và óng góp vào Qu h tr thanh toán theo quy nh . 2. Trình t , th t c ăng ký thành viên lưu ký và m tài kho n quy nh t i Kho n 1 i u này do TTGDCK quy nh . 3. Sau khi c p Gi y ch ng nh n thành viên lưu ký, TTGDCK ph i g i báo cáo cho UBCKNN v vi c ăng ký thành viên lưu ký c a các t ch c ó. i u 9. Quy n và nghĩa v c a thành viên lưu ký 1. Thành viên lưu ký có quy n: a. Yêu c u khách hàng cung c p thông tin ho c các tài li u c n thi t th c hi n vi c ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán; b. Thu phí s d ng d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán iv i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; c. ăng ký các h p ng c m c ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK, Trung tâm lưu ký; d. H tr ch ng khoán và nh n ch ng khoán h tr t các thành viên lưu ký khác trong trư ng h p t m th i thi u kh năng thanh toán ch ng khoán và hoàn tr theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thành viên lưu ký có nghĩa v : a) Ch u hoàn toàn trách nhi m v ho t ng lưu ký, ăng ký, thanh toán c a mình cũng như c a h i s , chi nhánh ã ăng ký ho t ng lưu ký; b) Cung c p d ch v lưu ký, thanh toán ch ng khoán cho khách hàng i v i các lo i ch ng khoán quy nh t i i u 18 Quy ch này và ph i tái lưu ký các ch ng khoán ó t i TTGDCK; c) Cung c p cho TTGDCK nh ng thông tin ho c các tài li u c n thi t th c hi n vi c ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán; d) y quy n b ng văn b n cho Ngân hàng ch nh thanh toán th c hi n vi c thanh toán ti n liên quan n giao d ch ch ng khoán (theo Ph l c 08/LK kèm theo Quy ch này); e) y quy n b ng văn b n cho TTGDCK th c hi n các nghi p v liên quan n vi c bù tr thanh toán các giao d ch ch ng khoán (Ph l c 09/LK);
 7. g) Cam k t tuân th các quy nh c a UBCKNN, TTGDCK và Ngân hàng ch nh thanh toán v các v n liên quan n ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán (Ph l c 09/LK); h) óng góp vào Qu H tr thanh toán theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. ình ch , thu h i Gi y phép lưu ký ch ng khoán 1. Thành viên lưu ký b ình ch ho t ng lưu ký ch ng khoán t i a 60 ngày trong trư ng h p sau ây: a. Không còn áp ng các i u ki n c p Gi y phép lưu ký quy nh t i Kho n 1 i u 4 Quy ch này, tr i u ki n quy nh t i i m b Kho n 1 i u 4; b. Không th c hi n nghĩa v c a thành viên lưu ký quy nh t i Kho n 2 i u 9 Quy ch này; c. Thư ng xuyên vi ph m các quy nh t i các i u 51, 52 và 53 Quy ch này; d. Theo ngh c a TTGDCK do vi ph m các quy nh c a TTGDCK. 2. Thành viên lưu ký b thu h i Gi y phép lưu ký trong các trư ng h p sau ây: a) H t th i h n b ình ch ho t ng lưu ký mà không kh c ph c nh ng vi ph m quy nh t i Kho n 1 i u này; b) Không tri n khai ho t ng lưu ký ch ng khoán trong 12 tháng k t ngày ư c c p Gi y phép lưu ký ch ng khoán, tr trư ng h p Ngân hàng lưu ký là Ngân hàng giám sát b o qu n tài s n cho Qu u tư; c) T nguy n xin ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán và ư c UBCKNN ch p thu n sau khi xem xét ơn xin rút gi y phép lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 10/LK kèm theo Quy ch này); d) Ch m d t ho t ng do gi i th , phá s n, sáp nh p, chia, h p nh t, chuy n i doanh nghi p. 3. Trư c khi ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán, thành viên lưu ký ph i th c hi n các nghĩa v sau ây: a. Hoàn t t nghĩa v thanh toán ch ng khoán v i TTGDCK và thanh toán ti n cho Ngân hàng ch nh thanh toán; b. Làm th t c t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK và t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i thành viên lưu ký. 4. Th t c t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán ư c th c hi n theo quy nh c a TTGDCK.
 8. 5. Sau khi thành viên lưu ký ã t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán, TTGDCK ph i hoàn tr ph n óng góp còn l i vào Qu H tr thanh toán c a thành viên lưu ký sau khi ã tr nghĩa v n c a thành viên lưu ký i v i TTGDCK và Ngân hàng ch nh thanh toán và báo cáo UBCKNN. i u 11. H sơ, th t c ăng ký nhân viên nghi p v 1. H sơ ăng ký làm nhân viên nghi p v cho công dân Vi t Nam bao g m : a. ơn ăng ký cho nhân viên nghi p v th c hi n nghi p v lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 11/LK kèm theo Quy ch này); b. B n sao h p l ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng cho ngành ch ng khoán và b ng t t nghi p i h c; c. Sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 2. H sơ ăng ký làm nhân viên nghi p v cho công dân nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam bao g m: a. Các tài li u quy nh t i i m a, b Kho n 1 i u này; b. B n sao h p l h chi u; c. B n sao h p l gi y phép lao ng t i Vi t Nam do B Lao ng Thương binh và Xã h i Vi t Nam c p. 3. Sau khi thành viên lưu ký hoàn t t th t c ăng ký nhân viên nghi p v , UBCKNN thông báo v danh sách nhân viên nghi p v cho TTGDCK và thành viên lưu ký. Chương 3: ĂNG KÝ CH NG KHOÁN i u 12. ăng ký ch ng khoán 1. T t c các ch ng khoán niêm y t ho c ăng ký giao d ch t i TTGDCK ph i ư c ăng ký lưu ký t p trung t i TTGDCK. Vi c ăng ký ch ng khoán bao g m: a. ăng ký lưu ký các ch ng khoán m i phát hành; b. Qu n lý s ăng ký ngư i s h u ch ng khoán; c. Qu n lý s ăng ký ch ng khoán chuy n như ng, s ăng ký ch ng khoán c m c ; d. L p danh sách ngư i s h u ch ng khoán chuNn b ih ic ông hàng năm; e. Làm d ch v g i thư m i c ông và ghi biên b n các cu c h p ih i ng c ông;
 9. g. Th c hi n các công vi c liên quan n thanh toán c t c, trái t c và các quy n c a c ông; h. Th c hi n các nghi p v ăng ký ch ng khoán liên quan n tăng, gi m v n c a t ch c phát hành; i. Giám sát t l tham gia c a bên nư c ngoài; j. Các công vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th t c ăng ký ch ng khoán t i TTGDCK ư c th c hi n theo quy nh c a TTGDCK . i u 13. Quy n và nghĩa v c a TTGDCK trong ho t ng ăng ký ch ng khoán 1. Ghi chép chính xác, y và c p nh t thông tin v các ch ng khoán ã ăng ký. 2. B o qu n, lưu tr , thu th p và x lý s li u liên quan n ăng ký ch ng khoán. 3. Th c hi n ki m soát n i b nh m b o v khách hàng ho c ngư i s h u ch ng khoán. 4. Giám sát các thành viên lưu ký trong vi c lên danh sách ngư i s h u ch ng khoán có ch ng khoán lưu ký t i TTGDCK và theo dõi t l n m gi ch ng khoán c a ngư i s h u ch ng khoán phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 5. Hư ng d n quy trình ăng ký ch ng khoán cho thành viên lưu ký. 6. Cung c p d ch v chuy n quy n s h u ch ng khoán i v i các ch ng khoán ã ăng ký lưu ký t p trung t i TTGDCK. 7. Th c hi n ch c năng ăng ký giao d ch b o m i v i các ch ng khoán ã ư c lưu ký t p trung t i TTGDCK. 8. Thu phí i v i thành viên lưu ký s d ng d ch v ăng ký ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. 9. Quy nh quy n và nghĩa v c a thành viên lưu ký trong ho t ng ăng ký ch ng khoán . i u 14. Thông tin ăng ký 1. Ch ng khoán ư c ăng ký tách bi t cho t ng lo i theo các thông tin sau ây: a. Thông tin v ch ng khoán; b. Thông tin v ngư i s h u ch ng khoán.
 10. 2. N i dung c th v các thông tin quy nh t i Kho n 1 i u này do TTGDCK quy nh. i u 15. Thay i thông tin ăng ký 1. Khi c n thay i quy n s h u ch ng khoán, h và tên, a ch c a ngư i s h u ch ng khoán, thay i thông tin v m t pháp nhân s h u ch ng khoán thì thành viên lưu ký ho c t ch c phát hành ph i n p cho TTGDCK m t b h sơ xin thay i các thông tin v ăng ký ch ng khoán. 2. H sơ quy nh t i Kho n 1 i u này do TTGDCK quy nh. 3. TTGDCK ph i i u ch nh thông tin ăng ký phù h p v i các thông tin do thành viên lưu ký, t ch c phát hành cung c p. N u phát hi n mâu thu n trong các thông tin v ăng ký ch ng khoán thì TTGDCK ph i x lý thông tin cho phù h p sau khi xác nh n l i v i các bên có liên quan. Chương 4: LƯU KÝ CH NG KHOÁN i u 16. Nguyên t c th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán 1. Các ch ng khoán niêm y t ho c ăng ký giao d ch t i TTGDCK ph i ư c lưu ký t p trung t i TTGDCK. 2. Thành viên lưu ký ư c cung c p cho khách hàng d ch v lưu ký i v i các ch ng khoán khác ngoài các ch ng khoán quy nh t i Kho n 1 i u này. TTGDCK ư c nh n tái lưu ký các ch ng khoán ó n u thành viên lưu ký có yêu c u. TTGDCK hư ng d n vi c ăng ký lưu ký i v i các lo i ch ng khoán này. 3. Các ch ng khoán cùng lo i ư c lưu ký t p trung t i TTGDCK dư i hình th c lưu ký t ng h p; ngư i s h u ch ng khoán tr thành ngư i ng s h u ch ng khoán lưu ký t ng h p theo t l ch ng khoán ư c lưu ký. 4. Vi c lưu ký ch ng khoán c a khách hàng ư c qu n lý theo hai c p: khách hàng lưu ký ch ng khoán t i thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i TTGDCK. 5. Các thành viên lưu ký ph i m tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các t ch c tín d ng và các t ch c khác tham gia u th u, i lý phát hành, b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph ư c tr c ti p m tài kho n lưu ký trái phi u Chính ph cho chính mình t i TTGDCK và ư c nh n các d ch v lưu ký do TTGDCK cung c p. Th t c m tài kho n lưu ký trái phi u Chính ph t i TTGDCK th c hi n theo quy nh c a TTGDCK. 6. Thành viên lưu ký nh n th c hi n lưu ký các ch ng khoán c a khách hàng ng tên mình v i tư cách là ngư i ư c u quy n th c hi n các nghi p v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. lưu ký ch ng khoán t i thành viên lưu ký, khách hàng ph i ký h p ng m tài kho n lưu ký ch ng khoán v i thành viên lưu ký.
 11. 7. TTGDCK nh n lưu ký ch ng khoán t các thành viên lưu ký ng tên c a TTGDCK v i tư cách là ngư i ư c thành viên lưu ký u quy n th c hi n các nghi p v liên quan t i ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. i u 17. Các lo i ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK 1. Các ch ng khoán ư c phép lưu ký t p trung t i TTGDCK bao g m các lo i ch ng khoán niêm y t ho c ch ng khoán ăng ký giao d ch t i TTGDCK và các ch ng khoán khác quy nh trong Kho n 2 i u 16 Quy ch này. 2. Vi c nh n g i ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK ch th c hi n iv i các t phát hành ch ng khoán ã hoàn t t th t c ăng ký t i TTGDCK. i u 18. Quy n và nghĩa v c a TTGDCK trong ho t ng lưu ký ch ng khoán 1. Cung c p các d ch v lưu ký i v i các lo i ch ng khoán quy nh t i Kho n 1 i u 17 Quy ch này. 2. Cung c p cho thành viên lưu ký sao kê v tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký t i TTGDCK. 3. Thông báo và hư ng d n cho thành viên lưu ký các quy nh pháp lu t và quy trình liên quan n ho t ng lưu ký ch ng khoán. 4. Ch u trách nhi m v thi t h i do Trung tâm Giao d ch ch ng khoán gây ra cho các thành viên lưu ký tr trư ng h p do nh ng nguyên nhân b t kh kháng ư c pháp lu t th a nh n. 5. Thu phí i v i thành viên lưu ký s d ng d ch v lưu ký ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký 1. Tài kho n lưu ký ch ng khoán bao g m: a. Tài kho n ch ng khoán giao d ch; b. Tài kho n t m ng ng giao d ch; c. Tài kho n c m c ; d. Tài kho n bù tr thanh toán ch ng khoán; e. Tài kho n s a l i giao d ch; g. Tài kho n ch rút; h. Các tài kho n khác theo quy nh c a pháp lu t.
 12. 2. Tài kho n lưu ký ch ng khoán quy nh t i Kho n 1 i u này ư c phân lo i như sau: a. Tài kho n lưu ký ch ng khoán cho nhà u tư trong nư c; b. Tài kho n lưu ký ch ng khoán cho nhà u tư nư c ngoài; c. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a chính thành viên lưu ký. 3. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký m t i TTGDCK ph i th hi n các n i dung sau ây: a. S tài kho n lưu ký ch ng khoán; b. Tên và a ch c a thành viên lưu ký; c. S lư ng, lo i và mã ch ng khoán lưu ký; d. S lư ng ch ng khoán lưu ký tăng, gi m. i u 20. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i thành viên lưu ký 1. Thành viên lưu ký ph i qu n lý tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng theo nguyên t c sau ây: a. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng ph i tách bi t v i tài kho n lưu ký ch ng khoán c a chính thành viên lưu ký; b. Thành viên lưu ký không ư c s d ng ch ng khoán trong tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng vì l i ích c a bên th ba ho c vì l i ích c a chính thành viên lưu ký; c) M i khách hàng ch ư c phép m m t tài kho n lưu ký ch ng khoán và m i kho n giao d ch ư c th c hi n qua tài kho n này; d) Công ty qu n lý Qu ph i m tài kho n lưu ký riêng bi t cho công ty và cho t ng qu u tư ch ng khoán do công ty qu n lý. 2. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng m t i thành viên lưu ký ph i th hi n các n i dung sau ây: a. Tài kho n ch ng khoán giao d ch; b. Tài kho n t m ng ng giao d ch; c. Tài kho n c m c ; d. Tài kho n bù tr thanh toán ch ng khoán; e. Tài kho n s a l i giao d ch;
 13. g. Tài kho n ch rút h. Các tài kho n khác theo quy nh hi n hành. 3. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng m t i thành viên lưu ký ph i th hi n các n i dung sau ây: a. S tài kho n lưu ký ch ng khoán; b. Tên, a ch c a ch tài kho n; c. S ch ng minh nhân dân i v i khách hàng là ngư i Vi t nam ho c s h chi u i v i khách hàng là ngư i nư c ngoài; s Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i khách hàng là doanh nghi p, s Gi y phép thành l p i v i khách hàng là t ch c khác; d. S lư ng ch ng khoán, lo i ch ng khoán và mã ch ng khoán; e. S lư ng ch ng khoán tăng gi m; g. Các thông tin c n thi t khác. 4. Khách hàng có nghĩa v thông báo ngay cho thành viên lưu ký khi có b t c s thay i hay sai sót nào v nh ng thông tin trong tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký ph i ghi nh n nh ng thay i ho c i u ch nh nh ng sai sót theo thông báo c a khách hàng m t cách k p th i và chính xác. i u 21. ăng ký mã s và m tài kho n lưu ký ch ng khoán c a t ch c, cá nhân u tư nư c ngoài 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n mua, bán ch ng khoán trên th trư ng giao d ch t p trung ph i ăng ký mã s qu n lý u tư nư c ngoài v i TTGDCK thông qua thành viên lưu ký theo quy nh c a TTGDCK. 2. Vi c ăng ký mã s i v i t ch c, cá nhân u tư nư c ngoài theo văn b n hư ng d n v thành viên và giao d ch ch ng khoán do B Tài chính ban hành. 3. TTGDCK có nghĩa v hư ng d n thành viên lưu ký th c hi n m tài kho n lưu ký i v i t ch c, cá nhân u tư nư c ngoài. i u 22. Ký g i ch ng khoán 1. Ký g i ch ng ch ch ng khoán: a. Ch ng ch ch ng khoán ký g i t i TTGDCK ph i áp ng các i u ki n sau ây: i. Là ch ng khoán c a t ch c phát hành ã ư c ăng ký lưu ký t i TTGDCK;
 14. ii. Không ph i là ch ng khoán gi , ch ng khoán không còn th i h n lưu hành, ch ng khoán b hư h ng, ch ng khoán b thông báo m t c p, ch ng khoán ang trong giai o n tranh ch p quy n s h u; iii. Ch ký trên ch ng ch ch ng khoán ph i có giá tr . b. Khi phát hi n ch ng khoán gi , TTGDCK l p biên b n ghi l i s sêri, lo i ch ng khoán, thu, l p b ng kê các lo i ch ng khoán ó và thông báo cho các thành viên lưu ký có liên quan. c. Thành viên lưu ký ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trong trư ng h p TTGDCK phát hi n các ch ng khoán ã lưu ký t i Trung tâm c a thành viên lưu ký thu c lo i các ch ng khoán gi , ch ng khoán b thông báo m t c p, không còn giá tr lưu hành, không tiêu chuNn lưu ký, không h p l ho c phát hi n ch ký xác nh n ch ng ch ch ng khoán là ch ký gi , ho c ch ký không có giá tr . 2. Ký g i ch ng khoán ghi s : a. Thành viên lưu ký ký g i S ch ng nh n c ông do khách hàng n p ho c S ch ng nh n c ông c a chính thành viên cho t ch c phát hành. b. T ch c phát hành, sau khi nh n ư c S ch ng nh n c ông quy nh t i i m a Kho n 2 i u này, ph i th c hi n các công vi c sau ây: i. Ki m tra tính h p pháp, h p l c a S ch ng nh n c ông và thông báo b ng văn b n cho thành viên lưu ký k t qu c a vi c xác minh này; ii. L p danh sách ngư i s h u ch ng khoán có yêu c u lưu ký theo t ng thành viên lưu ký và g i danh sách này cho TTGDCK, kèm theo S ch ng nh n c ông ch ng minh s lư ng ch ng khoán ang n m gi c a ngư i s h u ch ng khoán. c. TTGDCK, căn c vào danh sách ngư i s h u ch ng khoán do t ch c phát hành l p, th c hi n các bút toán tương ng vào tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký. T ch c phát hành ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v danh sách ngư i s h u ch ng khoán. 3. Vi c nh n ký g i ch ng khoán theo quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u này ư c th c hi n theo trình t , th t c do TTGDCK quy nh. 4. Trong quá trình ký g i ch ng khoán theo quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u này, n u phát sinh chênh l ch, thành viên lưu ký ph i thông báo cho TTGDCK TTGDCK, t ch c phát hành và thành viên lưu ký cùng ki m tra và ti n hành s a i c n thi t. i u 23. Ký g i ch ng khoán c a t phát hành m i, phát hành thêm tăng v n: 1. Ch m nh t 5 ngày làm vi c trư c ngày phát hành ch ng khoán, t ch c phát hành ph i g i cho TTGDCK báo cáo k ho ch phân b ch ng khoán theo m u do TTGDCK quy nh.
 15. 2. Sau khi nh n ư c báo cáo k ho ch phân b ch ng khoán TTGDCK th c hi n các bút toán tương ng phù h p v i báo cáo phân b ch ng khoán nh n ư c t t ch c phát hành và g i cho các thành viên lưu ký gi y báo tương ng xác nh n v vi c ã nh n g i các ch ng khoán trên tài kho n lưu ký ch ng khoán c a các thành viên lưu ký . i u 24. Hi u l c lưu ký ch ng khoán 1. Vi c lưu ký ch ng khoán có hi u l c k t th i i m TTGDCK th c hi n bút toán tương ng trên tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký m t i TTGDCK tr trư ng h p quy nh t i Kho n 2 i u này. 2. Trư ng h p thành viên lưu ký th c hi n b o lãnh phát hành ch ng khoán ho c t mua ch ng khoán ã ăng ký lưu ký t i TTGDCK, vi c lưu ký ch ng khoán liên quan có hi u l c vào ngày phát hành ho c ngày do t ch c phát hành thông báo. i u 25. Rút ch ng khoán 1. Vi c rút ch ng khoán ư c th c hi n theo quy nh c a TTGDCK. 2. Ch ng khoán ư c rút dư i d ng ch ng ch ph i theo m u do B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c quy nh; rút dư i d ng s ch ng nh n c ông ph i theo quy nh c a B Tài chính và i u l c a t ch c phát hành. i u 26. Chuy n kho n ch ng khoán 1. Vi c chuy n kho n ch ng khoán trên tài kho n lưu ký ch ng khoán ph i phù h p v i yêu c u chuy n kho n và các ch ng t g c khác (n u có) kèm theo. Vi c chuy n kho n ch ng khoán trong trư ng h p cho, t ng, bi u, th a k ph i phù h p v i các quy nh Quy ch này và pháp lu t có liên quan. Sau khi th c hi n bút toán trên các tài kho n lưu ký ch ng khoán, TTGDCK g i gi y báo tương ng cho thành viên lưu ký. 2. TTGDCK l p b n sao kê tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký vào ngày làm vi c cu i tháng và g i cho thành viên lưu ký vào ngày làm vi c u tiên c a tháng ti p theo. 3. Vi c ra l nh chuy n kho n, nh n chuy n kho n ho c h y b vi c chuy n kho n ch ng khoán c a thành viên lưu ký trên tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK ph i tuân theo trình t , th t c do TTGDCK quy nh.Thành viên lưu ký ra l nh chuy n kho n ch ng khoán ph i m b o có s ch ng khoán trên tài kho n lưu ký ch ng khoán phù h p v i các l nh chuy n kho n. N u phát hi n b t c sai sót nào liên quan n ch ng t thanh toán quy nh t i Kho n 1 i u này thì thành viên lưu ký ph i thông báo b ng văn b n cho TTGDCK ngay trong ngày nh n ư c ch ng t thanh toán. 4. Thành viên lưu ký ph i ch u trách nhi m v thi t h i do mình gây ra cho TTGDCK ho c ngư i s h u ch ng khoán do vi c không tuân th nghĩa v quy nh t i Kho n 3 i u này.
 16. i u 27. Các ngày không nh n ký g i, cho rút và chuy n kho n ch ng khoán 1. TTGDCK không làm th t c nh n ký g i, cho rút ch ng khoán và th c hi n chuy n kho n ch ng khoán tr trư ng h p th c hi n chuy n kho n cho các giao d ch ch ng khoán ư c th c hi n qua h th ng giao d ch c a TTGDCK vào các ngày quy nh dư i ây: a. Kho ng th i gian t ngày làm vi c li n trư c n ngày làm vi c li n sau ngày ăng ký cu i cùng; b. Nh ng ngày làm vi c do TTGDCK quy nh i v i trư ng h p g p, tách c phi u ho c th c hi n yêu c u chuy n i trái phi u chuy n i; c. Nh ng ngày làm vi c do TTGDCK quy nh i v i trư ng h p tr g c và lãi trái phi u; d. Nh ng ngày làm vi c vì lý do k thu t, TTGDCK không th th c hi n yêu c u c a khách hàng. Trong trư ng h p này, TTGDCK ph i báo trư c cho thành viên lưu ký liên quan v lý do và th i gian TTGDCK không làm th t c ký g i ch ng khoán, cho rút ch ng khoán và th c hi n chuy n kho n ch ng khoán. 2. Ngoài các ngày quy nh t i Kho n 1 i u này, TTGDCK không cho phép rút và chuy n kho n ch ng khoán khi vi c ký g i ch ng khoán chưa có hi u l c theo quy nh t i i u 24 Quy ch này. i u 28. C m c ch ng khoán 1. Vi c c m c ch ng khoán ph i ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp l nh hi n hành v c m c . 2. Vi c c m c ch ng khoán ư c th c hi n theo nguyên t c sau: a. Vi c c m c ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK ph i th c hi n thông qua các H p ng c m c có ăng ký giao d ch b o m t i TTGDCK. b. Vi c u quy n c a bên c m c và bên nh n c m c cho thành viên lưu ký v i tư cách là bên th ba qu n lý ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo quy nh trong h p ng c m c ch ng khoán gi a các bên. c. Vi c c m c ch ng khoán c a ngư i u tư ư c th c hi n t i các thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký ch u trách nhi m qu n lý s ch ng khoán c m c c a ngư i u tư thông qua tài kho n c m c ch ng khoán c a thành viên lưu ký t i TTGDCK. 3. Ngay sau khi thành viên lưu ký c a bên c m c th c hi n chuy n s ch ng khoán ngh c m c t tài kho n ch ng khoán giao d ch c a khách hàng sang tài kho n ch ng khoán c m c c a khách hàng, thành viên lưu ký ph i g i ch ng t liên quan cho TTGDCK. N u ch ng t h p l , TTGDCK s th c hi n bút toán tương ng. Trư ng h p TTGDCK nh n ư c ch ng t liên quan trư c 15 gi cùng ngày thì vi c c m c s có hi u l c ngay trong ngày. Trư ng h p TTGDCK nh n ư c ch ng t
 17. liên quan sau 15 gi thì vi c c m c s có hi u l c vào ngày làm vi c ngay sau ngày nh n ch ng t ó. 4. Sau khi chuy n kho n ch ng khoán c m c t tài kho n ch ng khoán giao d ch sang tài kho n ch ng khoán c m c , TTGDCK ph i thông báo b ng văn b n cho thành viên lưu ký liên quan v vi c chuy n kho n ó. TTGDCK ph i ình ch vi c rút, chuy n như ng các ch ng khoán trên tài kho n c m c ch ng khoán trong th i gian c m c . i u 29. Gi i to ch ng khoán c m c 1. Vi c gi i t a ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo nguyên t c sau ây: a. Vi c ngh gi i t a ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo yêu c u c a bên nh n c m c và g i cho thành viên lưu ký bên c m c . b. Vi c gi i to ch ng khoán c m c ư c th c hi n thông qua thành viên lưu ký bên c mc . c. Các bên có th ngh gi i t a toàn b hay m t ph n ch ng khoán c m c . 2. Trình t , th t c gi i t a ch ng khoán c m c do TTGDCK quy nh và TTGDCK ph i m b o gi i t a ch ng khoán c m c úng th i h n cho khách hàng. 3. Sau khi gi i t a ch ng khoán c m c , TTGDCK ph i thông báo b ng văn b n cho thành viên lưu ký liên quan v vi c ã gi i t a ch ng khoán c m c . i u 30. X lý ch ng khoán c m c 1. Vi c x lý ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo các quy nh pháp lu t v giao d ch m b o. 2. Trong trư ng h p các bên l a ch n vi c bán ch ng khoán x lý ch ng khoán c m c , vi c bán ch ng khoán c m c ư c th c hi n thông qua h th ng giao d ch c a TTGDCK theo quy nh c a TTGDCK. Chương 5: BÙ TR , THANH TOÁN CH NG KHOÁN i u 31. Ph m vi áp d ng và th i h n thanh toán các giao d ch ch ng khoán 1. Bù tr , thanh toán ch ng khoán ư c áp d ng cho t t c các giao d ch ch ng khoán t i TTGDCK. 2. TTGDCK có nghĩa v quy nh c th th i gian th c hi n vi c bù tr và thanh toán. i u 32. Phương th c bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán
 18. 1. Vi c bù tr các giao d ch lô ch n và lô l n ư c th c hi n theo phương th c bù tr a phương. Phương th c bù tr song phương ch áp d ng trong m t s trư ng h p, m t s lo i giao d ch nh t nh theo quy nh c a TTGDCK. 2. Vi c thanh toán các giao d ch lô th ư c th c hi n tr c ti p gi a thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán có ho t ng t doanh và nhà u tư. i u 33. Nguyên t c bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán 1. Vi c thanh toán các giao d ch ch ng khoán ph i tuân th các nguyên t c giao ch ng khoán ng th i v i thanh toán ti n 2. Vi c thanh toán các giao d ch ch ng khoán ph i phù h p v i s lư ng ch ng khoán và ti n ghi trong các ch ng t thanh toán. 3. Vi c thanh toán ti n ph i th c hi n b ng hình th c chuy n kho n thông qua h th ng tài kho n c a thành viên lưu ký và TTGDCK m t i Ngân hàng ch nh thanh toán. 4. Vi c thanh toán ti n ph i th c hi n b ng hình th c chuy n kho n thông qua h th ng tài kho n ch ng khoán giao d ch, tài kho n bù tr thanh toán ch ng khoán ã giao d ch c a thành viên lưu ký m t i TTGDCK. i u 34. Trình t th c hi n bù tr và thanh toán, s a l i sau giao d ch 1. Trình t th c hi n bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán do TTGDCK quy nh trên nguyên t c m b o th i h n thanh toán quy nh t i Kho n 2 i u 31 Quy ch này và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 2. Trình t th c hi n s a l i sau giao d ch c a khách hàng th c hi n theo quy nh c a TTGDCK. i u 35. Ngân hàng Ch nh thanh toán 1. Ngân hàng Ch nh thanh toán là ngân hàng thương m i ư c UBCKNN ch nh th c hi n vi c m tài kho n thanh toán b ng ti n cho TTGDCK và thành viên lưu ký nh m ph c v vi c thanh toán b ng ti n cho các giao d ch ch ng khoán. 2. Ngân hàng ch nh thanh toán ph i ch u trách nhi m trư c UBCKNN và TTGDCK v ho t ng c a mình và ho t ng c a h i s , chi nhánh ư c ngân hàng u quy n th c hi n nhi m v c a ch nh thanh toán trong vi c: a. Thanh toán y và úng h n cho các giao d ch ch ng khoán ã th c hi n t i TTGDCK; b. H tr cho TTGDCK m b o thanh toán b ng ti n cho các giao d ch ch ng khoán trong trư ng h p c n thi t; c. Tuân th ch thông tin, báo cáo và các b o m t thông tin theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
 19. d. B o m cơ s v t ch t k thu t và nhân l c c n thi t ph c v vi c thanh toán b ng ti n cho các giao d ch ch ng khoán. i u 36. Qu h tr thanh toán Qu h tr thanh toán là qu ư c hình thành t các kho n óng góp b ng ti n c a các thành viên lưu ký và ư c s d ng th c hi n thanh toán ti n thay cho thành viên lưu ký trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ti n khi th c hi n các giao d ch. i u 37. Nghĩa v óng góp c a các thành viên lưu ký vào Qu h tr thanh toán 1.T t c các thành viên lưu ký có nghĩa v óng góp m t kho n ti n theo m c c nh ban u và m c óng góp hàng năm vào tài kho n Qu h tr thanh toán m t i Ngân hàng Ch nh thanh toán ng tên TTGDCK. Kho n ti n óng góp hàng năm ư c th c hi n vào tháng u tiên c a năm ti p theo. 2. M c óng góp c a thành viên lưu ký vào Qu h tr thanh toán như sau: a. M c óng góp c nh ban u là 120 tri u ng i v i thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán và 80 tri u ng i v i thành viên lưu ký là ngân hàng thương m i; b. M c óng góp hàng năm b ng 0,008% doanh s giao d ch t doanh ho c môi gi i c a thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán ho c giá tr giao d ch do thành viên lưu ký là ngân hàng th c hi n thanh toán c a năm li n trư c. i u 38. Qu n lý Qu h tr thanh toán 1. Qu h tr thanh toán do TTGDCK qu n lý. TTGDCK ph i g i toàn b s ti n óng góp vào Qu h tr thanh toán c a các thành viên lưu ký vào m t tài kho n ti n g i ng tên TTGDCK t i Ngân hàng Ch nh thanh toán. 2. TTGDCK có trách nhi m qu n lý Qu h tr thanh toán h tr k p th i cho thành viên lưu ký trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ti n. 3. Ti n óng góp c a t ng thành viên lưu ký vào Qu h tr thanh toán ư c qu n lý trên các ti u kho n tách bi t m riêng cho t ng thành viên lưu ký theo ch k toán hi n hành quy nh i v i TTGDCK. 4. TTGDCK có nghĩa v phân b lãi ti n g i phát sinh t vi c qu n lý Qu h tr thanh toán phù h p v i s ti n ã óng góp và th i gian óng góp c a t ng thành viên sau khi tr phí qu n lý Qu cho TTGDCK theo m c phí do B Tài chính quy nh. 5. Ti n ph t thu t thành viên lưu ký vi ph m nghĩa v thanh toán ư c ghi tăng trên ti u kho n c a các thành viên lưu ký khác tham gia h tr theo t l tương ng v i s ti n ã trích t các ti u kho n ó. i u 39. S d ng Qu h tr thanh toán
 20. 1. TTGDCK ư c quy n s d ng Qu h tr thanh toán thanh toán t m th i thay cho thành viên lưu ký trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán. 2. Vi c s d ng ti n c a Qu h tr thanh toán trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ti n ư c th c hi n theo trình t sau: a. T ng trích t ph n óng góp vào Qu h tr thanh toán c a các thành viên lưu ký vi ph m; b. Trư ng h p s d ng kho n óng góp nêu t i i m a Kho n 2 i u này v n chưa thanh toán, TTGDCK trích t kho n óng góp c a các thành viên lưu ký khác theo m c óng góp vào Qu h tr thanh toán c a các thành viên lưu ký này. i u 40. Trách nhi m c a thành viên lưu ký vi ph m nghĩa v thanh toán Thành viên lưu ký vi ph m nghĩa v thanh toán d n n vi c ph i s d ng Qu h tr thanh toán ph i ch u trách nhi m sau ây: 1. Hoàn tr kho n ti n ã nh n h tr t Qu h tr thanh toán trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày s d ng ti n c a Qu h tr thanh toán. Trư ng h p thành viên lưu ký không th c hi n nghĩa v này trong th i h n 05 ngày làm vi c, thành viên lưu ký ph i ch u ph t do vi ph m nghĩa v thanh toán.M c ph t thành viên lưu ký vi ph m ph i tr lãi ph t trên s ti n ch m tr và s ngày ch m tr . Lãi su t ph t b ng 1%/ngày trong 05 ngày làm vi c u tiên. 2. Trư ng h p trong th i h n trên thành viên lưu ký v n không th c hi n ư c nghĩa v thanh toán, thành viên lưu ký ph i ch u m c ph t b ng 6%/ngày k t ngày làm vi c th 6 tính t th i i m s d ng Qu h tr thanh toán. i u 41. Hoàn tr Qu h tr thanh toán 1. Ph n óng góp vào Qu h tr thanh toán c a thành viên lưu ký ch ư c hoàn tr khi thành viên ó ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán theo quy nh t i i u 10 Quy ch này. 2. Vi c hoàn tr Qu h tr thanh toán cho thành viên lưu ký ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán ư c th c hi n sau khi TTGDCK kh u tr các kho n ph i tr (nghĩa v n ) c a thành viên lưu ký ho c các kho n s d ng Qu c a thành viên lưu ký ó. i u 42. H tr ch ng khoán 1. Trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ch ng khoán, thành viên lưu ký có th nh n h tr ch ng khoán t các ngu n sau ây m b o th i h n thanh toán theo úng quy nh: a. Thành viên lưu ký khác; b. Khách hàng n u ư c khách hàng ng ý b ng văn b n; c. Các ngu n khác.
Đồng bộ tài khoản