intTypePromotion=1

Quyết định 60/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định 60/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 60/2004/Q§­BTC  n g µ y   1 5   t h ¸ n g   0 7   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   ® ¨ n g  ký, lu ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 11   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøng kho¸n vµ  thÞ  tr êng chøng   kho¸n; C¨n cø NghÞ   ®Þnh 77/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ  ngµy 01   th¸ng 7 n¨m 2003 quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  ®¨ng ký, lu ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   3.   Chñ  tÞch  ñy ban Chøng kho¸n Nhµ  níc, c¸c  Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n, c¸c thµnh viªn l u ký  vµ  c¸c bªn cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh   nµy.       
 2. 2 QUY CHÕ §¡NG Ký, L¦U Ký, Bï TRõ Vµ THANH TO¸N CHøNG KHO¸N (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 60 /2004/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy quy  ®Þnh nguyªn t¾c, néi dung, tr×nh tù,  thñ tôc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®¨ng ký, lu ký, bï trõ vµ  thanh to¸n chøng kho¸n. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch thuËt ng÷ Trong Quy chÕ  nµy, c¸c thuËt ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh sau: 1. §¨ng ký chøng kho¸n lµ viÖc ghi nhËn quyÒn së h÷u,   c¸c   quyÒn   kh¸c   vµ   nghÜa   vô   liªn   quan   cña   ngêi   së   h÷u  chøng kho¸n b»ng hÖ thèng th«ng tin lu gi÷ chøng kho¸n vµ  hÖ thèng th«ng tin vÒ ngêi së h÷u chøng kho¸n.  2.   Lu   ký   chøng   kho¸n   lµ   viÖc   nhËn   chøng   kho¸n   do   kh¸ch  hµng   göi,   b¶o   qu¶n   chøng   kho¸n   cho   kh¸ch   hµng   vµ   gióp   kh¸ch   hµng   thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   cña   m×nh   ®èi   víi   chøng kho¸n. 3.  §¹i lý  chuyÓn nhîng quyÒn së  h÷u lµ  tæ chøc cung  cÊp dÞch vô qu¶n lý th«ng tin vÒ ngêi së h÷u chøng kho¸n,  chuyÓn quyÒn së h÷u vµ ph©n phèi chøng kho¸n, thay mÆt tæ  chøc   ph¸t   hµnh   b¸o   c¸o   cho   c¸c   cæ   ®«ng   th«ng   tin   liªn  quan nhËn ®îc tõ  tæ chøc ph¸t hµnh. 4. Thµnh viªn lu ký lµ c«ng ty chøng kho¸n, ng©n hµng   th¬ng m¹i Nhµ níc, ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn, ng©n hµng  liªn   doanh,   chi   nh¸nh   ng©n   hµng   níc   ngoµi   ®îc   Uû   ban  Chøng kho¸n Nhµ  níc (UBCKNN) cÊp GiÊy phÐp lu ký   ®Ó  cung  cÊp dÞch vô   ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ  thanh to¸n chøng  kho¸n  ®∙  ®¨ng ký  lµm thµnh viªn lu ký  t¹i Trung t©m Giao  dÞch chøng kho¸n (TTGDCK). 5.  Bï  trõ  song  ph¬ng lµ   ph¬ng  thøc  bï  trõ  c¸c  giao  dÞch chøng kho¸n  ®îc thùc hiÖn khíp trong cïng ngµy gi÷a  c¸c cÆp  ®èi t¸c giao dÞch  ®èi víi mét lo¹i chøng kho¸n,  tõ   ®ã   ®a ra kÕt qu¶ rßng b»ng tiÒn vµ  chøng kho¸n ph¶i  thanh to¸n cña mçi bªn.    6.   Bï   trõ   ®a   ph¬ng   lµ   ph¬ng   thøc   bï   trõ   c¸c   giao  dÞch chøng kho¸n  ®îc khíp trong cïng ngµy gi÷a nhiÒu bªn 
 3. 3 tham gia giao dÞch ®èi víi mét lo¹i chøng kho¸n, tõ ®ã ®a  ra kÕt qu¶ rßng b»ng tiÒn vµ  chøng kho¸n ph¶i thanh to¸n  cña mçi bªn.  7.  Ngµy thanh  to¸n  lµ  ngµy  mµ  thµnh  viªn  lu ký   bªn  mua hoÆc thµnh  viªn lu ký  bªn b¸n chøng kho¸n   ®îc nhËn  chøng kho¸n hoÆc tiÒn theo quy ®Þnh cña UBCKNN. 8.   Ngµy   ®¨ng   ký   cuèi   cïng  lµ   ngµy   do   tæ   chøc   ph¸t  hµnh   Ên   ®Þnh   ®Ó   x¸c   ®Þnh   danh   s¸ch   ngêi   së   h÷u   chøng  kho¸n  phôc  vô  cho  viÖc  thùc hiÖn c¸c quyÒn  cña ngêi së  h÷u chøng kho¸n. §i Ò u   3.   C¸c tæ chøc  ®îc thùc hiÖn ho¹t  ®éng  ®¨ng  ký, lu ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n 1. TTGDCK, Trung t©m Lu ký vµ c¸c thµnh viªn lu ký lµ  nh÷ng tæ chøc ®îc cung cÊp dÞch vô ®¨ng ký, lu ký, bï trõ  vµ thanh to¸n chøng kho¸n. 2. TTGDCK thùc hiÖn chøc n¨ng cña Trung t©m L u ký cho  ®Õn khi Trung t©m Lu ký ®éc lËp ®îc thµnh lËp. CH¦¥NG II THµNH VI£N L¦U Ký §i Ò u  4.  §iÒu kiÖn cÊp GiÊy phÐp lu ký  1. Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc, ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ   phÇn,   ng©n   hµng   liªn   doanh   xin   cÊp   GiÊy   phÐp   lu   ký  ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau:  a) §îc phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; b) Cã  nî  qu¸ h¹n kh«ng qu¸ 5% trªn tæng d nî; cã  l∙i  trong hai n¨m gÇn nhÊt; c) Cã   ®ñ  c¬  së  vËt chÊt, kü  thuËt  ®¶m b¶o cung cÊp  dÞch   vô   ®¨ng   ký,   lu   ký,   bï   trõ   vµ   thanh   to¸n   c¸c   giao  dÞch chøng kho¸n; d)  Cã  tèi thiÓu  02  nh©n viªn  nghiÖp  vô   cã  tr×nh   ®é  ®¹i häc vµ  cã  chøng chØ c¬  b¶n vÒ  chøng kho¸n vµ  thÞ  tr ­ êng   chøng   kho¸n   vµ   chøng   chØ   luËt   ¸p   dông   trong   ngµnh  chøng kho¸n do UBCKNN cÊp; e) Cã  mét thµnh viªn trong Ban Gi¸m  ®èc phô  tr¸ch vÒ  ho¹t  ®éng lu ký  chøng kho¸n cã  chøng chØ c¬  b¶n vÒ  chøng  kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n vµ  chøng chØ luËt ¸p dông   trong ngµnh chøng kho¸n do UBCKNN cÊp; 2. Chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam xin cÊp  GiÊy phÐp lu ký ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) C¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy;
 4. 4 b) §îc phÐp ho¹t ®éng lu ký chøng kho¸n theo uû quyÒn  cña ng©n hµng nguyªn xø. 3.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ®∙   ®îc   UBCKNN   cÊp   giÊy   phÐp  ho¹t ®éng m«i giíi hoÆc tù doanh chøng kho¸n. §i Ò u  5.  Hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp lu ký  1. Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc, ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ   phÇn,   ng©n   hµng   liªn   doanh   xin   cÊp   GiÊy   phÐp   lu   ký  ph¶i nép cho UBCKNN 01 bé hå s¬ gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: a. §¬n xin cÊp GiÊy phÐp lu ký    (theo Phô  lôc 01/LK  kÌm theo Quy chÕ nµy); b. B¶n sao hîp lÖ GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng; c. ThuyÕt minh c¬  së  vËt chÊt, kü  thuËt phôc vô  ho¹t  ®éng lu ký  chøng kho¸n (theo Phô  lôc 02/LK kÌm theo Quy  chÕ nµy); d. Danh s¸ch nh©n viªn nghiÖp vô  kÌm theo hå  s¬   ®¨ng  ký  cña nh©n viªn nghiÖp vô   ®¸p øng  ®ñ   ®iÒu kiÖn cung cÊp  dÞch vô lu ký (theo Phô lôc 03/LK kÌm theo Quy chÕ nµy); e.  B¸o c¸o  tµi chÝnh   ®∙  ®îc  kiÓm to¸n  trong  02 n¨m  liªn tôc gÇn nhÊt; g. Lý  lÞch tãm t¾t cña thµnh viªn Ban Gi¸m  ®èc ng©n  hµng phô  tr¸ch ho¹t  ®éng lu ký  chøng kho¸n (theo Phô  lôc  04/LK kÌm theo Quy chÕ  nµy) vµ  b¶n sao hîp lÖ  c¸c chøng  chØ chuyªn m«n vÒ chøng kho¸n quy ®Þnh t¹i §iÓm e Kho¶n 1  §iÒu 4 Quy chÕ nµy; h. Ph¬ng ¸n cung cÊp dÞch vô  lu ký  chøng kho¸n trong  12 th¸ng ®Çu ho¹t ®éng. 2. Chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam xin cÊp  GiÊy phÐp lu ký  ph¶i nép cho UBCKNN 01 bé  hå  s¬  gåm c¸c  tµi liÖu sau ®©y: a. C¸c tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i §iÓm a, c, d, e, g vµ  h   Kho¶n 1 §iÒu nµy; b. C¸c tµi liÖu cña ng©n hµng níc ngoµi cã  chi nh¸nh  t¹i ViÖt Nam bao gåm: i. §iÒu lÖ cña ng©n hµng nguyªn xø; ii.GiÊy phÐp ho¹t ®éng cña ng©n hµng nguyªn xø ;  iii. B¸o c¸o tµi chÝnh ®∙ ®îc kiÓm to¸n trong hai n¨m  liªn tôc gÇn nhÊt vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t  ®éng lu ký  cña ng©n hµng nguyªn xø.   c) B¶n sao hîp lÖ  GiÊy phÐp thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng  cña chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam;    d)   GiÊy   ñy   quyÒn   cña   ng©n   hµng   níc   ngoµi   cho   chi  nh¸nh t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn ho¹t ®éng lu ký chøng kho¸n.
 5. 5 C¸c   tµi   liÖu   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÓm   b   vµ   d   Kho¶n   2  §iÒu nµy bao gåm b¶n gèc tiÕng cña níc nguyªn xø vµ  b¶n  sao dÞch ra tiÕng ViÖt cã x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng chøng  ViÖt Nam. §i Ò u  6.  Thñ tôc cÊp GiÊy phÐp lu ký  1. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn hå  s¬  hîp  lÖ, UBCKNN cÊp GiÊy phÐp lu ký  chøng kho¸n cho ng©n hµng  th¬ng m¹i Nhµ níc, ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn, ng©n hµng  liªn   doanh,   chi   nh¸nh   ng©n   hµng   níc   ngoµi.   Trong   trêng  hîp   tõ   chèi   cÊp   GiÊy   phÐp,   UBCKNN   gi¶i   thÝch   râ   lý   do  b»ng v¨n b¶n. 2. Tríc khi nhËn GiÊy phÐp lu ký, ng©n hµng th¬ng m¹i  ViÖt Nam, ng©n hµng liªn doanh,  chi nh¸nh ng©n hµng níc  ngoµi ph¶i nép lÖ  phÝ  cÊp GiÊy phÐp lu ký  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.  3.   ViÖc   xÐt   cÊp   GiÊy   phÐp   lu   ký   cho   c«ng   ty   chøng  kho¸n  ®îc thùc hiÖn  ®ång thêi víi viÖc xÐt cÊp GiÊy phÐp   ho¹t ®éng m«i giíi hoÆc tù doanh chøng kho¸n.  4.   Hå   s¬   xin   cÊp   phÐp   ho¹t   ®éng   lu   ký   cho   c«ng   ty  chøng kho¸n bao gåm c¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i §iÓm c vµ d   Kho¶n 1 §iÒu 5 Quy chÕ nµy. §i Ò u   7.   §¨ng   ký   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   lu   ký   chøng  kho¸n cho héi së, chi nh¸nh cña ng©n hµng th¬ng m¹i  1. Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc, ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ phÇn lµ  thµnh viªn lu ký   ®îc  ®¨ng ký  cho héi së, chi  nh¸nh cung cÊp dÞch vô  lu ký  chøng kho¸n víi UBCKNN khi  héi së vµ chi nh¸nh ®ã ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) C¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÓm c, d Kho¶n 1 §iÒu  4 Quy chÕ nµy; b) Cã  mét thµnh viªn trong Ban Gi¸m  ®èc héi së, chi  nh¸nh phô tr¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng l u ký chøng  kho¸n   cã   chøng   chØ   c¬   b¶n   vÒ   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng  chøng kho¸n vµ  chøng chØ luËt ¸p dông trong ngµnh chøng   kho¸n do UBCKNN cÊp. 2.  Hå  s¬   ®¨ng ký  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy bao  gåm: a. §¬n ®¨ng ký cho héi së, chi nh¸nh cung cÊp dÞch vô  lu ký  chøng kho¸n; (theo Phô  lôc 05/LK kÌm theo Quy chÕ  nµy); b. ThuyÕt minh c¬  së  vËt chÊt, kü  thuËt cña héi së,  chi nh¸nh phôc vô  ho¹t  ®éng lu ký  chøng kho¸n (theo Phô  lôc 02/LK kÌm theo Quy chÕ nµy);
 6. 6 c.   GiÊy   ñy   quyÒn   cña   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   Nhµ   níc,  ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn cho héi së, chi nh¸nh  thùc  hiÖn ho¹t  ®éng lu ký  chøng kho¸n (theo Phô  lôc 06/LK kÌm  theo Quy chÕ nµy); d.  Lý  lÞch  tãm t¾t  cña thµnh  viªn  Ban Gi¸m   ®èc  héi  së, chi nh¸nh ng©n hµng phô  tr¸ch ho¹t  ®éng lu ký  chøng  kho¸n  (theo  Phô  lôc 03/LK  kÌm  theo  Quy chÕ  nµy) vµ  b¶n  sao hîp lÖ  c¸c chøng chØ chuyªn  m«n vÒ  chøng kho¸n  quy  ®Þnh t¹i §iÓm b Kho¶n 2 §iÒu 7 Quy chÕ nµy; e.   Danh   s¸ch   nh©n   viªn   nghiÖp   vô   ho¹t   ®éng   l u   ký  chøng  kho¸n  t¹i héi së, chi nh¸nh  cña  thµnh  viªn lu ký  kÌm theo hå  s¬   ®¨ng ký  cña nh©n viªn nghiÖp vô   ®ñ   ®iÒu  kiÖn cung cÊp dÞch vô  lu ký  (theo Phô  lôc 02/LK kÌm theo  Quy chÕ nµy); g.   GiÊy   uû   quyÒn   cña   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   Nhµ   níc,  ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cho thµnh viªn Ban gi¸m  ®èc  héi së, chi nh¸nh phô  tr¸ch ho¹t  ®éng lu ký  chøng kho¸n  (theo Phô lôc 07 /LK kÌm theo Quy chÕ nµy). 3. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc hå  s¬  hîp lÖ, UBCKNN phª duyÖt viÖc  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  lu ký  chøng kho¸n cho héi së, chi nh¸nh cña c¸c tæ chøc  quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u  8.  §¨ng ký thµnh viªn lu ký 1. Trong thêi h¹n 12 th¸ng, kÓ tõ ngµy ®îc UBCKNN cÊp  GiÊy phÐp lu ký, c«ng ty chøng kho¸n, ng©n hµng th¬ng m¹i  Nhµ   níc,   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn,   ng©n   hµng   liªn  doanh,   chi   nh¸nh   ng©n   hµng   níc   ngoµi   ph¶i   lµm   thñ   tôc  ®¨ng ký  lµm thµnh viªn lu ký  t¹i TTGDCK, më  tµi kho¶n lu  ký   chøng   kho¸n   t¹i   TTGDCK   vµ   ®ãng   gãp   vµo   Quü   hç   trî  thanh to¸n theo quy ®Þnh . 2. Tr×nh tù, thñ  tôc  ®¨ng ký  thµnh viªn lu ký  vµ  më  tµi   kho¶n   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   nµy   do   TTGDCK   quy  ®Þnh . 3.   Sau   khi   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   thµnh   viªn   l u   ký,  TTGDCK ph¶i göi b¸o c¸o cho UBCKNN vÒ  viÖc  ®¨ng ký  thµnh  viªn lu ký cña c¸c tæ chøc ®ã.  §i Ò u  9.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn lu ký 1. Thµnh viªn lu ký cã quyÒn: a. Yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp th«ng tin hoÆc c¸c tµi   liÖu cÇn thiÕt  ®Ó  thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ thanh to¸n chøng kho¸n;
 7. 7 b. Thu phÝ  sö  dông dÞch vô   ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ  thanh to¸n chøng kho¸n  ®èi víi kh¸ch hµng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; c. §¨ng ký  c¸c hîp  ®ång cÇm cè  chøng kho¸n lu ký  tËp  trung t¹i TTGDCK, Trung t©m lu ký; d. Hç  trî  chøng kho¸n vµ  nhËn chøng kho¸n hç  trî  tõ  c¸c thµnh viªn lu ký  kh¸c trong trêng hîp t¹m thêi thiÕu  kh¶ n¨ng thanh to¸n chøng kho¸n vµ hoµn tr¶ theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt. 2. Thµnh viªn lu ký cã nghÜa vô: a)   ChÞu   hoµn   toµn   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   ho¹t   ®éng   lu   ký,  ®¨ng   ký,   thanh   to¸n   cña   m×nh   còng   nh  cña   héi   së,   chi  nh¸nh ®∙ ®¨ng ký ho¹t ®éng lu ký; b) Cung cÊp dÞch vô lu ký, thanh to¸n chøng kho¸n cho  kh¸ch hµng ®èi víi c¸c lo¹i chøng kho¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu   18 Quy chÕ  nµy vµ  ph¶i t¸i lu ký  c¸c chøng kho¸n  ®ã  t¹i  TTGDCK; c) Cung cÊp cho TTGDCK nh÷ng th«ng tin hoÆc c¸c tµi   liÖu cÇn thiÕt  ®Ó  thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ thanh to¸n chøng kho¸n; d) ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n cho Ng©n hµng chØ ®Þnh thanh   to¸n   thùc  hiÖn   viÖc   thanh  to¸n   tiÒn   liªn   quan   ®Õn  giao   dÞch   chøng   kho¸n   (theo   Phô   lôc   08/LK   kÌm   theo   Quy   chÕ  nµy); e)  ñy   quyÒn   b»ng   v¨n   b¶n   cho   TTGDCK   thùc   hiÖn   c¸c  nghiÖp vô  liªn quan  ®Õn viÖc bï  trõ  thanh to¸n c¸c giao  dÞch chøng kho¸n (Phô lôc 09/LK); g) Cam kÕt tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh cña UBCKNN, TTGDCK   vµ  Ng©n hµng chØ  ®Þnh thanh to¸n vÒ  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng  ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ  thanh to¸n chøng  kho¸n  (Phô lôc 09/LK); h) §ãng gãp vµo Quü  Hç  trî  thanh to¸n theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. §i Ò u   10.   §×nh chØ, thu håi  GiÊy phÐp lu ký  chøng  kho¸n  1. Thµnh viªn lu ký bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng lu ký chøng  kho¸n tèi ®a 60 ngµy  trong trêng hîp sau ®©y: a. Kh«ng cßn  ®¸p øng  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn cÊp GiÊy phÐp  lu ký  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 4 Quy chÕ  nµy, trõ   ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÓm b Kho¶n 1 §iÒu 4; b. Kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô  cña thµnh viªn lu ký  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2  §iÒu 9 Quy chÕ nµy;
 8. 8 c. Thêng xuyªn vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 51,   52 vµ 53 Quy chÕ nµy; d.  Theo  ®Ò   nghÞ  cña  TTGDCK  do vi  ph¹m c¸c  quy  ®Þnh  cña TTGDCK.  2. Thµnh viªn lu ký bÞ thu håi GiÊy phÐp lu ký trong  c¸c trêng hîp sau ®©y: a) HÕt thêi h¹n bÞ   ®×nh chØ ho¹t  ®éng lu ký  mµ  kh«ng  kh¾c phôc nh÷ng vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy;   b)   Kh«ng   triÓn   khai   ho¹t   ®éng   lu   ký   chøng   kho¸n  trong 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp GiÊy phÐp lu ký  chøng  kho¸n,  trõ  trêng  hîp  Ng©n  hµng lu ký  lµ  Ng©n  hµng gi¸m  s¸t b¶o qu¶n tµi s¶n cho Quü ®Çu t;   c)   Tù   nguyÖn   xin   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   lu   ký   chøng  kho¸n  vµ   ®îc UBCKNN  chÊp thuËn  sau khi xem xÐt  ®¬n xin  rót giÊy phÐp lu ký  chøng kho¸n (theo Phô  lôc 10/LK kÌm  theo Quy chÕ nµy); d) ChÊm døt ho¹t ®éng do gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, s¸p nhËp,   chia, hîp nhÊt, chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. 3.   Tríc   khi   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   lu   ký   chøng   kho¸n,  thµnh viªn lu ký ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÜa vô sau ®©y: a.   Hoµn   tÊt   nghÜa   vô   thanh   to¸n   chøng   kho¸n   víi   TTGDCK   vµ  thanh   to¸n   tiÒn  cho  Ng©n   hµng   chØ   ®Þnh   thanh   to¸n; b. Lµm thñ  tôc tÊt to¸n tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n  t¹i TTGDCK  vµ  tÊt  to¸n  tµi kho¶n lu ký  chøng  kho¸n cña  kh¸ch hµng t¹i thµnh viªn lu ký.  4. Thñ  tôc tÊt to¸n tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n  ®îc  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña TTGDCK. 5. Sau khi thµnh viªn lu ký   ®∙ tÊt to¸n tµi kho¶n lu  ký   chøng   kho¸n,   TTGDCK   ph¶i   hoµn   tr¶   phÇn   ®ãng   gãp   cßn   l¹i vµo Quü  Hç  trî  thanh to¸n cña thµnh viªn lu ký  sau  khi   ®∙   trõ   nghÜa   vô   nî   cña   thµnh   viªn   lu   ký   ®èi   víi  TTGDCK   vµ   Ng©n   hµng   chØ   ®Þnh   thanh   to¸n   vµ   b¸o   c¸o   UBCKNN. §i Ò u   11.   Hå  s¬, thñ  tôc  ®¨ng ký  nh©n viªn nghiÖp  vô  1. Hå s¬ ®¨ng ký lµm nh©n viªn nghiÖp vô cho c«ng d©n  ViÖt Nam bao gåm :  a.   §¬n   ®¨ng   ký   cho   nh©n   viªn   nghiÖp   vô   thùc   hiÖn   nghiÖp vô  lu ký  chøng kho¸n (theo Phô  lôc 11/LK kÌm theo   Quy chÕ nµy);
 9. 9 b. B¶n sao hîp lÖ  chøng chØ c¬  b¶n vÒ  chøng kho¸n vµ  thÞ trêng chøng kho¸n vµ chøng chØ luËt ¸p dông cho ngµnh   chøng kho¸n vµ b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc; c.   S¬   yÕu   lý   lÞch   cã   x¸c   nhËn   cña   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn. 2. Hå s¬ ®¨ng ký lµm nh©n viªn nghiÖp vô cho c«ng d©n  níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam bao gåm: a. C¸c tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i §iÓm a, b Kho¶n 1 §iÒu  nµy; b. B¶n sao hîp lÖ hé chiÕu; c. B¶n sao hîp lÖ  giÊy phÐp lao  ®éng t¹i ViÖt Nam do  Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X∙ héi ViÖt Nam cÊp. 3. Sau khi thµnh viªn lu ký  hoµn tÊt thñ  tôc  ®¨ng ký  nh©n viªn nghiÖp vô, UBCKNN th«ng b¸o vÒ  danh s¸ch nh©n  viªn nghiÖp vô cho TTGDCK vµ thµnh viªn lu ký. Ch¬ng III §¡NG Ký CHøNG KHO¸N §i Ò u  12 . §¨ng ký chøng kho¸n 1. TÊt c¶ c¸c chøng kho¸n niªm yÕt hoÆc  ®¨ng ký  giao  dÞch   t¹i   TTGDCK   ph¶i   ®îc   ®¨ng   ký   lu   ký   tËp   trung   t¹i  TTGDCK. ViÖc ®¨ng ký chøng kho¸n bao gåm: a. §¨ng ký lu ký c¸c chøng kho¸n míi ph¸t hµnh; b. Qu¶n lý sæ ®¨ng ký ngêi së h÷u chøng kho¸n; c.   Qu¶n   lý   sæ   ®¨ng   ký   chøng   kho¸n   chuyÓn   nh îng,   sæ  ®¨ng ký chøng kho¸n cÇm cè; d. LËp danh s¸ch ngêi së  h÷u chøng kho¸n  ®Ó  chuÈn bÞ  ®¹i héi cæ ®«ng hµng n¨m; e. Lµm dÞch vô göi th mêi cæ ®«ng vµ ghi biªn b¶n c¸c  cuéc häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng; g. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan  ®Õn thanh to¸n   cæ tøc, tr¸i tøc vµ c¸c quyÒn cña cæ ®«ng; h. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô   ®¨ng ký  chøng kho¸n liªn   quan ®Õn t¨ng, gi¶m vèn cña tæ chøc ph¸t hµnh; i. Gi¸m s¸t tû lÖ tham gia cña bªn níc ngoµi; j. C¸c c«ng viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Thñ   tôc   ®¨ng   ký   chøng   kho¸n   t¹i   TTGDCK   ® îc   thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña TTGDCK .
 10. 10 § i Ò u   13.   QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña TTGDCK trong ho¹t  ®éng ®¨ng ký chøng kho¸n 1. Ghi chÐp chÝnh x¸c,  ®Çy  ®ñ  vµ  cËp nhËt th«ng tin  vÒ c¸c chøng kho¸n ®∙ ®¨ng ký. 2. B¶o qu¶n, lu tr÷, thu thËp vµ  xö  lý  sè  liÖu liªn  quan ®Õn ®¨ng ký chøng kho¸n. 3. Thùc hiÖn kiÓm so¸t néi bé  nh»m b¶o vÖ  kh¸ch hµng  hoÆc ngêi së h÷u chøng kho¸n. 4. Gi¸m s¸t c¸c thµnh viªn lu ký  trong viÖc lªn danh  s¸ch   ngêi   së   h÷u   chøng   kho¸n   cã   chøng   kho¸n   lu   ký   t¹i  TTGDCK vµ  theo dâi tû  lÖ  n¾m gi÷  chøng kho¸n cña ngêi së  h÷u chøng kho¸n phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Híng dÉn quy tr×nh  ®¨ng ký  chøng kho¸n cho thµnh  viªn lu ký. 6. Cung cÊp dÞch vô  chuyÓn quyÒn së  h÷u chøng kho¸n   ®èi víi c¸c chøng kho¸n  ®∙  ®¨ng ký  lu ký  tËp trung t¹i  TTGDCK. 7. Thùc hiÖn chøc n¨ng  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m  ®èi  víi c¸c chøng kho¸n ®∙ ®îc lu ký tËp trung t¹i TTGDCK. 8.  Thu phÝ   ®èi víi thµnh viªn lu ký  sö  dông dÞch vô  ®¨ng ký chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  9.   Quy  ®Þnh quyÒn vµ  nghÜa vô  cña thµnh viªn lu ký  trong ho¹t ®éng ®¨ng ký chøng kho¸n . §i Ò u  14.  Th«ng tin ®¨ng ký  1.   Chøng   kho¸n   ®îc   ®¨ng   ký   t¸ch   biÖt   cho   tõng   lo¹i  theo c¸c th«ng tin sau ®©y: a. Th«ng tin vÒ chøng kho¸n; b. Th«ng tin vÒ ngêi së h÷u chøng kho¸n. 2.   Néi   dung   cô   thÓ   vÒ   c¸c   th«ng   tin   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 1 §iÒu nµy do TTGDCK quy ®Þnh. §i Ò u  15.  Thay ®æi th«ng tin ®¨ng ký 1. Khi cÇn thay  ®æi quyÒn së  h÷u chøng kho¸n, hä  vµ  tªn,  ®Þa chØ cña ngêi së  h÷u chøng kho¸n, thay  ®æi th«ng   tin vÒ mét ph¸p nh©n së h÷u chøng kho¸n th× thµnh viªn lu  ký  hoÆc tæ chøc ph¸t hµnh  ph¶i nép cho TTGDCK mét bé  hå  s¬ xin thay ®æi c¸c th«ng tin vÒ ®¨ng ký chøng kho¸n. 2. Hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy do TTGDCK quy  ®Þnh.
 11. 11 3. TTGDCK ph¶i  ®iÒu chØnh th«ng tin  ®¨ng ký  phï  hîp   víi c¸c th«ng tin do thµnh viªn lu ký, tæ chøc ph¸t hµnh  cung cÊp. NÕu ph¸t hiÖn m©u thuÉn trong c¸c th«ng tin vÒ  ®¨ng ký  chøng kho¸n th×  TTGDCK ph¶i xö  lý  th«ng tin cho  phï hîp sau khi x¸c nhËn l¹i víi c¸c bªn cã liªn quan. Ch¬ng IV L¦U Ký CHøNG KHO¸N §i Ò u   16.   Nguyªn   t¾c   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   lu   ký  chøng kho¸n 1.   C¸c   chøng   kho¸n   niªm   yÕt   hoÆc   ®¨ng   ký   giao   dÞch  t¹i TTGDCK ph¶i ®îc lu ký tËp trung t¹i TTGDCK. 2. Thµnh viªn lu ký   ®îc cung cÊp cho kh¸ch hµng dÞch   vô   lu   ký   ®èi   víi   c¸c   chøng   kho¸n   kh¸c   ngoµi   c¸c   chøng  kho¸n quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. TTGDCK  ® îc nhËn t¸i  lu ký c¸c chøng kho¸n ®ã nÕu thµnh viªn lu ký cã yªu cÇu.  TTGDCK híng dÉn viÖc ®¨ng ký lu ký ®èi víi c¸c lo¹i chøng  kho¸n nµy.  3. C¸c chøng kho¸n cïng lo¹i  ®îc lu ký  tËp trung t¹i  TTGDCK  díi h×nh thøc lu ký  tæng hîp; ngêi së  h÷u  chøng  kho¸n trë  thµnh ngêi  ®ång së  h÷u chøng kho¸n lu ký  tæng  hîp theo tû lÖ chøng kho¸n ®îc lu ký. 4. ViÖc lu ký  chøng kho¸n cña kh¸ch hµng  ® îc qu¶n lý  theo hai cÊp: kh¸ch hµng lu ký chøng kho¸n t¹i thµnh viªn  lu ký vµ thµnh viªn lu ký t¸i lu ký chøng kho¸n cña kh¸ch  hµng t¹i TTGDCK. 5. C¸c thµnh viªn lu ký ph¶i më tµi kho¶n lu ký chøng  kho¸n t¹i TTGDCK. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, c¸c tæ chøc  tÝn dông vµ  c¸c tæ chøc kh¸c tham gia  ®Êu thÇu,  ®¹i lý  ph¸t   hµnh,   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   ® îc  trùc   tiÕp   më   tµi   kho¶n   lu   ký   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   cho  chÝnh m×nh t¹i TTGDCK vµ   ®îc nhËn c¸c dÞch vô  lu ký  do  TTGDCK  cung cÊp. Thñ  tôc më  tµi kho¶n  lu ký  tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ t¹i TTGDCK thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña TTGDCK. 6.  Thµnh  viªn lu ký  nhËn  thùc  hiÖn lu ký  c¸c  chøng  kho¸n cña kh¸ch hµng ®øng tªn m×nh víi t c¸ch lµ ngêi ®îc  uû  quyÒn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô   ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ thanh to¸n chøng kho¸n. §Ó lu ký chøng kho¸n t¹i thµnh  viªn lu ký, kh¸ch hµng ph¶i ký  hîp  ®ång më  tµi kho¶n lu  ký chøng kho¸n víi thµnh viªn lu ký. 7. TTGDCK nhËn lu ký chøng kho¸n tõ c¸c thµnh viªn lu  ký   ®øng tªn cña TTGDCK víi t c¸ch lµ  ngêi  ®îc thµnh viªn  lu ký uû quyÒn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi ho¹t  ®éng ®¨ng ký, lu ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n.
 12. 12 § i Ò u   17.   C¸c lo¹i chøng kho¸n lu ký  tËp trung t¹i  TTGDCK 1.   C¸c   chøng   kho¸n   ®îc   phÐp   lu   ký   tËp   trung   t¹i  TTGDCK bao gåm c¸c lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt hoÆc chøng   kho¸n   ®¨ng   ký   giao   dÞch   t¹i   TTGDCK   vµ   c¸c   chøng   kho¸n  kh¸c quy ®Þnh trong Kho¶n 2 §iÒu 16 Quy chÕ nµy. 2. ViÖc nhËn göi chøng kho¸n  ®Ó  lu ký  tËp trung t¹i  TTGDCK   chØ   thùc   hiÖn   ®èi   víi   c¸c   ®ît   ph¸t   hµnh   chøng   kho¸n ®∙ hoµn tÊt thñ tôc ®¨ng ký t¹i TTGDCK. §i Ò u   18.   QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña TTGDCK trong ho¹t  ®éng lu ký chøng kho¸n  1. Cung cÊp c¸c dÞch vô  lu ký   ®èi víi c¸c lo¹i chøng  kho¸n quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 17 Quy chÕ nµy. 2. Cung cÊp cho thµnh viªn lu ký  sao kª vÒ  tµi kho¶n  lu ký chøng kho¸n cña thµnh viªn lu ký t¹i TTGDCK. 3. Th«ng b¸o vµ híng dÉn cho thµnh viªn lu ký c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt vµ quy tr×nh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng lu ký  chøng kho¸n. 4.   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   thiÖt   h¹i   do   Trung   t©m   Giao  dÞch chøng kho¸n g©y ra cho c¸c thµnh viªn lu ký  trõ  tr­ êng hîp do nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng  ®îc ph¸p luËt  thõa nhËn. 5.  Thu phÝ   ®èi víi thµnh viªn lu ký  sö  dông dÞch vô  lu ký chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   19.   Tµi   kho¶n   lu   ký   chøng   kho¸n   cña   thµnh  viªn lu ký  1. Tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n bao gåm: a. Tµi kho¶n chøng kho¸n giao dÞch; b. Tµi kho¶n t¹m ngõng giao dÞch; c. Tµi kho¶n cÇm cè; d. Tµi kho¶n bï trõ thanh to¸n chøng kho¸n; e. Tµi kho¶n söa lçi giao dÞch; g. Tµi kho¶n chê rót; h. C¸c tµi kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1  §iÒu nµy ®îc ph©n lo¹i nh sau: a. Tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n cho nhµ ®Çu t trong n­ íc;
 13. 13 b.   Tµi   kho¶n   lu   ký   chøng   kho¸n   cho   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi; c. Tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n cña chÝnh thµnh viªn  lu ký. 3. Tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n cña thµnh viªn lu ký  më t¹i TTGDCK ph¶i thÓ hiÖn c¸c néi dung sau ®©y: a. Sè tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n; b. Tªn vµ ®Þa chØ cña thµnh viªn lu ký; c. Sè lîng, lo¹i vµ m∙ chøng kho¸n lu ký; d. Sè lîng chøng kho¸n lu ký t¨ng, gi¶m. §i Ò u   20.   Tµi   kho¶n   lu   ký   chøng   kho¸n   cña   kh¸ch  hµng t¹i thµnh viªn lu ký  1.   Thµnh   viªn   lu   ký   ph¶i   qu¶n   lý   tµi   kho¶n   lu   ký  chøng kho¸n cña kh¸ch hµng theo nguyªn t¾c sau ®©y: a.   Tµi   kho¶n   lu   ký   chøng   kho¸n   cña   kh¸ch   hµng   ph¶i  t¸ch biÖt víi tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n cña chÝnh thµnh  viªn lu ký; b.   Thµnh   viªn   lu   ký   kh«ng   ®îc   sö   dông   chøng   kho¸n  trong tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n cña kh¸ch hµng v×  lîi  Ých cña bªn thø ba hoÆc v×  lîi  Ých cña chÝnh thµnh viªn  lu ký; c) Mçi kh¸ch hµng chØ ®îc phÐp më mét tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n vµ  mäi kho¶n giao dÞch  ®îc thùc hiÖn qua tµi  kho¶n nµy; d) C«ng ty qu¶n lý  Quü  ph¶i më  tµi kho¶n lu ký  riªng  biÖt   cho   c«ng   ty   vµ   cho   tõng   quü   ®Çu   t  chøng   kho¸n   do  c«ng ty qu¶n lý. 2. Tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n cña kh¸ch hµng më  t¹i  thµnh viªn lu ký ph¶i thÓ hiÖn c¸c néi dung sau ®©y: a. Tµi kho¶n chøng kho¸n giao dÞch;  b. Tµi kho¶n t¹m ngõng giao dÞch; c. Tµi kho¶n cÇm cè; d. Tµi kho¶n bï trõ thanh to¸n chøng kho¸n; e. Tµi kho¶n söa lçi giao dÞch; g. Tµi kho¶n chê rót h. C¸c tµi kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n cña kh¸ch hµng më  t¹i  thµnh viªn lu ký ph¶i thÓ hiÖn c¸c néi dung sau ®©y: a. Sè tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n; b. Tªn, ®Þa chØ cña chñ tµi kho¶n;
 14. 14 c. Sè  chøng minh nh©n d©n  ®èi víi kh¸ch hµng lµ  ngêi  ViÖt nam hoÆc sè  hé  chiÕu  ®èi víi kh¸ch hµng lµ  ngêi níc  ngoµi;   sè   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   ®èi   víi   kh¸ch  hµng   lµ  doanh   nghiÖp,   sè   GiÊy   phÐp   thµnh   lËp   ®èi   víi kh¸ch hµng lµ tæ chøc kh¸c; d. Sè  lîng chøng kho¸n, lo¹i chøng kho¸n vµ  m∙ chøng  kho¸n; e. Sè lîng chøng kho¸n t¨ng gi¶m; g. C¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c. 4.   Kh¸ch   hµng   cã   nghÜa   vô   th«ng   b¸o   ngay   cho   thµnh  viªn lu ký  khi cã  bÊt cø sù  thay  ®æi hay sai sãt nµo vÒ  nh÷ng   th«ng   tin   trong   tµi   kho¶n   lu   ký   chøng   kho¸n   cña  kh¸ch  hµng  t¹i thµnh viªn  lu ký.  Thµnh  viªn lu ký  ph¶i  ghi   nhËn   nh÷ng   thay   ®æi   hoÆc   ®iÒu   chØnh   nh÷ng   sai   sãt  theo th«ng b¸o cña kh¸ch hµng mét c¸ch kÞp thêi vµ  chÝnh  x¸c. §i Ò u   21.  §¨ng ký m∙ sè vµ më tµi kho¶n lu ký chøng  kho¸n cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t níc ngoµi  1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   thùc   hiÖn   mua,   b¸n  chøng kho¸n trªn thÞ  trêng giao dÞch tËp trung ph¶i  ®¨ng  ký   m∙   sè   qu¶n   lý   ®Çu   t  níc   ngoµi   víi   TTGDCK   th«ng   qua  thµnh viªn lu ký theo quy ®Þnh cña TTGDCK. 2. ViÖc  ®¨ng ký  m∙ sè   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n  ®Çu t   níc   ngoµi   theo   v¨n   b¶n   híng   dÉn   vÒ   thµnh   viªn   vµ   giao  dÞch chøng kho¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. 3. TTGDCK cã  nghÜa vô  híng dÉn thµnh viªn lu ký  thùc  hiÖn më tµi kho¶n lu ký ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t n­ íc ngoµi. §i Ò u  22.  Ký göi chøng kho¸n  1. Ký göi chøng chØ chøng kho¸n: a. Chøng chØ chøng kho¸n ký  göi t¹i TTGDCK ph¶i  ®¸p   øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: i. Lµ  chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh  ®∙  ®îc  ®¨ng  ký lu ký t¹i TTGDCK; ii. Kh«ng ph¶i lµ  chøng kho¸n gi¶, chøng kho¸n kh«ng  cßn thêi h¹n lu hµnh, chøng kho¸n bÞ  h háng, chøng kho¸n  bÞ   th«ng   b¸o   mÊt   c¾p,  chøng   kho¸n   ®ang   trong   giai   ®o¹n   tranh chÊp quyÒn së h÷u; iii.   Ch÷   ký   trªn   chøng   chØ   chøng   kho¸n   ph¶i   cã   gi¸  trÞ.
 15. 15 b. Khi ph¸t hiÖn chøng kho¸n gi¶, TTGDCK lËp biªn b¶n   ghi l¹i sè  sªri, lo¹i chøng kho¸n, thu, lËp b¶ng kª c¸c  lo¹i chøng kho¸n ®ã vµ th«ng b¸o cho c¸c thµnh viªn lu ký  cã liªn quan. c. Thµnh viªn lu ký  ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm  trong trêng hîp TTGDCK ph¸t hiÖn c¸c chøng kho¸n ®∙ l u ký  t¹i Trung t©m cña thµnh viªn lu ký  thuéc lo¹i c¸c chøng  kho¸n  gi¶,   chøng   kho¸n   bÞ  th«ng   b¸o   mÊt   c¾p,   kh«ng   cßn   gi¸ trÞ  lu hµnh, kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu ký, kh«ng hîp lÖ  hoÆc ph¸t hiÖn ch÷  ký  x¸c nhËn chøng chØ chøng kho¸n lµ  ch÷ ký gi¶, hoÆc ch÷ ký kh«ng cã gi¸ trÞ.  2. Ký göi chøng kho¸n ghi sæ: a. Thµnh viªn lu ký  ký  göi Sæ chøng nhËn cæ  ®«ng do  kh¸ch hµng nép hoÆc Sæ chøng nhËn cæ ®«ng cña chÝnh thµnh   viªn cho tæ chøc ph¸t hµnh. b. Tæ chøc ph¸t hµnh, sau khi nhËn  ®îc Sæ chøng nhËn  cæ  ®«ng quy  ®Þnh t¹i §iÓm a Kho¶n 2 §iÒu nµy, ph¶i thùc  hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: i. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ  cña Sæ chøng nhËn  cæ  ®«ng vµ  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho thµnh viªn lu ký  kÕt qu¶ cña viÖc x¸c minh nµy; ii. LËp danh s¸ch ngêi së  h÷u chøng kho¸n cã  yªu cÇu  lu ký theo tõng thµnh viªn lu ký vµ göi danh s¸ch nµy cho  TTGDCK, kÌm theo Sæ chøng nhËn cæ ®«ng chøng minh sè l îng  chøng kho¸n ®ang n¾m gi÷ cña ngêi së h÷u chøng kho¸n. c.   TTGDCK,   c¨n   cø   vµo   danh   s¸ch   ngêi   së   h÷u   chøng  kho¸n do tæ chøc ph¸t hµnh lËp, thùc hiÖn c¸c bót to¸n t­ ¬ng øng vµo tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n cña thµnh viªn lu  ký. Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ  danh s¸ch ngêi së h÷u chøng kho¸n.  3.   ViÖc   nhËn   ký   göi   chøng   kho¸n   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 1 vµ  Kho¶n 2 §iÒu nµy  ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù,  thñ tôc do TTGDCK quy ®Þnh. 4. Trong qu¸ tr×nh ký  göi chøng kho¸n theo quy  ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1   vµ   Kho¶n   2   §iÒu   nµy,   nÕu   ph¸t   sinh   chªnh  lÖch,   thµnh   viªn   lu   ký   ph¶i   th«ng   b¸o   cho   TTGDCK   ®Ó  TTGDCK, tæ chøc ph¸t hµnh vµ  thµnh viªn lu ký  cïng kiÓm  tra vµ tiÕn hµnh söa ®æi cÇn thiÕt. §i Ò u  23.   Ký göi chøng kho¸n cña ®ît ph¸t hµnh míi,  ph¸t hµnh thªm ®Ó t¨ng vèn: 1.   ChËm   nhÊt   5   ngµy   lµm   viÖc   tríc   ngµy   ph¸t   hµnh  chøng  kho¸n,   tæ   chøc   ph¸t  hµnh   ph¶i   göi   cho   TTGDCK   b¸o   c¸o kÕ  ho¹ch ph©n bæ chøng kho¸n theo mÉu do TTGDCK quy  ®Þnh.
 16. 16 2.  Sau khi  nhËn  ®îc b¸o  c¸o kÕ  ho¹ch  ph©n  bæ chøng  kho¸n TTGDCK thùc hiÖn c¸c bót to¸n t ¬ng øng phï  hîp víi  b¸o c¸o ph©n bæ chøng kho¸n nhËn ®îc tõ tæ chøc ph¸t hµnh  vµ   göi   cho   c¸c   thµnh   viªn   lu   ký   giÊy   b¸o   t¬ng   øng   x¸c  nhËn vÒ  viÖc  ®∙ nhËn göi c¸c chøng kho¸n trªn tµi kho¶n  lu ký chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn lu ký . §i Ò u  24.  HiÖu lùc lu ký chøng kho¸n  1. ViÖc lu ký chøng kho¸n cã hiÖu lùc kÓ tõ thêi ®iÓm  TTGDCK thùc hiÖn bót to¸n t¬ng øng trªn tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n cña thµnh viªn lu ký më t¹i TTGDCK trõ  trêng  hîp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Trêng hîp thµnh viªn lu ký thùc hiÖn b¶o l∙nh ph¸t  hµnh chøng kho¸n hoÆc  ®Æt mua chøng kho¸n  ®∙  ®¨ng ký  lu  ký  t¹i TTGDCK, viÖc lu ký  chøng kho¸n liªn quan cã  hiÖu  lùc   vµo   ngµy   ph¸t   hµnh   hoÆc   ngµy   do   tæ   chøc   ph¸t   hµnh  th«ng b¸o. §i Ò u  25.  Rót chøng kho¸n 1. ViÖc rót chøng kho¸n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  cña TTGDCK. 2. Chøng kho¸n  ®îc rót díi d¹ng chøng chØ ph¶i theo  mÉu do Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh; rót d­ íi d¹ng sæ chøng nhËn cæ  ®«ng ph¶i theo quy  ®Þnh cña Bé  Tµi chÝnh vµ §iÒu lÖ cña tæ chøc ph¸t hµnh. §i Ò u  26.  ChuyÓn kho¶n chøng kho¸n 1. ViÖc chuyÓn kho¶n chøng kho¸n trªn tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n ph¶i phï  hîp víi yªu cÇu chuyÓn kho¶n vµ  c¸c  chøng  tõ   gèc   kh¸c  (nÕu   cã)   kÌm   theo.   ViÖc  chuyÓn   kho¶n   chøng kho¸n trong trêng hîp cho, tÆng, biÕu, thõa kÕ ph¶i  phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh  ë  Quy chÕ  nµy vµ  ph¸p luËt cã  liªn quan. Sau khi thùc hiÖn bót to¸n trªn c¸c tµi kho¶n  lu ký chøng kho¸n, TTGDCK göi giÊy b¸o t¬ng øng cho thµnh  viªn lu ký.  2. TTGDCK lËp b¶n sao kª tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n  cña thµnh viªn lu ký  vµo ngµy lµm viÖc cuèi th¸ng vµ  göi  cho thµnh viªn lu ký vµo ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn cña th¸ng  tiÕp theo. 3. ViÖc ra lÖnh chuyÓn kho¶n, nhËn chuyÓn kho¶n hoÆc  hñy bá viÖc chuyÓn kho¶n chøng kho¸n cña thµnh viªn l u ký  trªn   tµi   kho¶n   lu   ký   chøng   kho¸n   t¹i   TTGDCK   ph¶i   tu©n  theo tr×nh tù, thñ  tôc do TTGDCK quy  ®Þnh.Thµnh viªn lu  ký ra lÖnh chuyÓn kho¶n chøng kho¸n ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ sè 
 17. 17 chøng kho¸n trªn tµi kho¶n lu ký  chøng kho¸n phï  hîp víi  c¸c lÖnh chuyÓn kho¶n. NÕu ph¸t hiÖn bÊt cø sai sãt nµo  liªn quan   ®Õn  chøng  tõ  thanh to¸n  quy   ®Þnh  t¹i Kho¶n 1  §iÒu nµy th× thµnh viªn lu ký ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  cho TTGDCK ngay trong ngµy nhËn ®îc chøng tõ thanh to¸n.  4.   Thµnh   viªn   lu   ký   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   thiÖt   h¹i   do   m×nh   g©y   ra   cho   TTGDCK   hoÆc   ngêi   së   h÷u   chøng  kho¸n do viÖc kh«ng tu©n thñ  nghÜa vô  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  3 §iÒu nµy. §i Ò u   27.   C¸c   ngµy   kh«ng   nhËn   ký   göi,   cho   rót   vµ  chuyÓn kho¶n chøng kho¸n 1.   TTGDCK   kh«ng   lµm   thñ   tôc   nhËn   ký   göi,   cho   rót   chøng kho¸n vµ thùc hiÖn chuyÓn kho¶n chøng kho¸n trõ tr­ êng   hîp   thùc   hiÖn  chuyÓn   kho¶n   cho   c¸c   giao   dÞch   chøng   kho¸n ®îc thùc hiÖn qua hÖ thèng giao dÞch cña TTGDCK vµo   c¸c ngµy quy ®Þnh díi ®©y:  a.   Kho¶ng   thêi   gian   tõ   ngµy   lµm   viÖc   liÒn   tríc   ®Õn  ngµy lµm viÖc liÒn sau ngµy ®¨ng ký cuèi cïng; b. Nh÷ng ngµy lµm viÖc do TTGDCK quy ®Þnh ®èi víi tr ­ êng hîp gép, t¸ch cæ phiÕu hoÆc thùc hiÖn yªu cÇu chuyÓn  ®æi tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi; c. Nh÷ng ngµy lµm viÖc do TTGDCK quy ®Þnh ®èi víi tr ­ êng hîp tr¶ gèc vµ l∙i tr¸i phiÕu; d.   Nh÷ng   ngµy   lµm   viÖc   v×   lý   do   kü   thuËt,   TTGDCK   kh«ng thÓ  thùc hiÖn yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong trêng  hîp nµy, TTGDCK ph¶i b¸o tríc cho thµnh viªn lu ký  liªn  quan vÒ  lý  do vµ  thêi gian TTGDCK kh«ng lµm thñ  tôc ký  göi chøng kho¸n, cho rót chøng kho¸n vµ  thùc hiÖn chuyÓn  kho¶n chøng kho¸n. 2.   Ngoµi   c¸c   ngµy   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   nµy,   TTGDCK kh«ng cho phÐp rót vµ chuyÓn kho¶n chøng kho¸n khi   viÖc ký göi chøng kho¸n cha cã hiÖu lùc theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 24 Quy chÕ nµy.  §i Ò u  28.  CÇm cè chøng kho¸n 1.   ViÖc   cÇm   cè   chøng   kho¸n   ph¶i   ®îc   thùc   hiÖn   theo  c¸c quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh hiÖn hµnh vÒ cÇm cè. 2. ViÖc cÇm cè  chøng kho¸n  ®îc thùc hiÖn theo nguyªn  t¾c sau: a. ViÖc cÇm cè chøng kho¸n lu ký tËp trung t¹i TTGDCK  ph¶i thùc hiÖn th«ng qua c¸c Hîp  ®ång cÇm cè  cã   ®¨ng ký  giao dÞch b¶o ®¶m t¹i TTGDCK.
 18. 18 b. ViÖc uû  quyÒn cña bªn cÇm cè  vµ  bªn nhËn cÇm cè  cho   thµnh  viªn   lu  ký   víi   t  c¸ch   lµ   bªn   thø   ba  qu¶n   lý  chøng kho¸n cÇm cè   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh trong hîp  ®ång cÇm cè chøng kho¸n gi÷a c¸c bªn. c.  ViÖc cÇm  cè  chøng  kho¸n  cña  ngêi  ®Çu  t  ®îc thùc  hiÖn   t¹i   c¸c   thµnh   viªn   lu   ký.   Thµnh   viªn   lu   ký   chÞu  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  sè  chøng kho¸n cÇm cè  cña ngêi  ®Çu t  th«ng qua tµi kho¶n cÇm cè  chøng kho¸n cña thµnh viªn l u  ký t¹i TTGDCK. 3. Ngay sau khi thµnh viªn lu ký  cña bªn cÇm cè  thùc  hiÖn chuyÓn  sè  chøng kho¸n   ®Ò  nghÞ  cÇm cè  tõ  tµi kho¶n  chøng kho¸n giao dÞch cña kh¸ch hµng sang tµi kho¶n chøng   kho¸n  cÇm  cè  cña kh¸ch  hµng, thµnh  viªn lu ký  ph¶i  göi  chøng   tõ   liªn   quan   cho   TTGDCK.   NÕu   chøng   tõ   hîp   lÖ,  TTGDCK sÏ  thùc hiÖn bót to¸n t¬ng øng. Trêng hîp TTGDCK  nhËn   ®îc   chøng   tõ   liªn   quan   tríc   15   giê   cïng   ngµy   th×  viÖc   cÇm   cè   sÏ   cã   hiÖu   lùc   ngay   trong   ngµy.   Trêng   hîp  TTGDCK  nhËn   ®îc chøng tõ  liªn quan  sau  15 giê  th×  viÖc  cÇm   cè   sÏ   cã   hiÖu   lùc   vµo   ngµy   lµm   viÖc   ngay   sau   ngµy  nhËn chøng tõ ®ã. 4.   Sau   khi   chuyÓn   kho¶n   chøng   kho¸n   cÇm   cè   tõ   tµi  kho¶n   chøng   kho¸n   giao   dÞch   sang   tµi   kho¶n   chøng   kho¸n  cÇm cè, TTGDCK ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho thµnh viªn   lu ký liªn quan vÒ viÖc chuyÓn kho¶n ®ã. TTGDCK ph¶i ®×nh   chØ viÖc rót, chuyÓn nhîng c¸c chøng kho¸n trªn tµi kho¶n  cÇm cè chøng kho¸n trong thêi gian cÇm cè. §i Ò u  29.  Gi¶i to¶ chøng kho¸n cÇm cè 1.   ViÖc   gi¶i   táa   chøng   kho¸n   cÇm   cè   ®îc   thùc   hiÖn  theo nguyªn t¾c sau ®©y:  a. ViÖc  ®Ò  nghÞ  gi¶i táa chøng kho¸n cÇm cè   ® îc thùc  hiÖn theo yªu cÇu cña bªn nhËn cÇm cè  vµ  göi cho thµnh  viªn lu ký bªn cÇm cè. b.   ViÖc   gi¶i   to¶   chøng   kho¸n   cÇm   cè   ®îc   thùc   hiÖn  th«ng qua thµnh viªn lu ký bªn cÇm cè. c. C¸c bªn cã  thÓ   ®Ò  nghÞ  gi¶i táa toµn bé  hay mét  phÇn chøng kho¸n cÇm cè. 2. Tr×nh tù, thñ  tôc gi¶i táa chøng kho¸n cÇm cè  do  TTGDCK   quy   ®Þnh   vµ   TTGDCK   ph¶i   ®¶m   b¶o   gi¶i   táa   chøng  kho¸n cÇm cè ®óng thêi h¹n cho kh¸ch hµng. 3. Sau khi gi¶i táa chøng kho¸n cÇm cè, TTGDCK ph¶i   th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho thµnh viªn lu ký  liªn quan vÒ  viÖc ®∙ gi¶i táa chøng kho¸n cÇm cè.
 19. 19 § i Ò u  30.  Xö lý chøng kho¸n cÇm cè 1. ViÖc xö  lý  chøng kho¸n cÇm cè   ®îc thùc hiÖn theo  c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ giao dÞch ®¶m b¶o. 2.   Trong   trêng   hîp   c¸c   bªn   lùa   chän   viÖc   b¸n   chøng   kho¸n  ®Ó  xö  lý  chøng kho¸n cÇm cè, viÖc b¸n chøng kho¸n  cÇm   cè   ®îc   thùc   hiÖn   th«ng   qua   hÖ   thèng   giao   dÞch   cña  TTGDCK theo quy ®Þnh cña TTGDCK.   Ch¬ng V Bï trõ, thanh to¸n chøng kho¸n §i Ò u   31.   Ph¹m vi   ¸p dông vµ  thêi h¹n thanh to¸n  c¸c giao dÞch chøng kho¸n 1. Bï trõ, thanh to¸n chøng kho¸n ®îc ¸p dông cho tÊt  c¶ c¸c giao dÞch chøng kho¸n t¹i TTGDCK. 2. TTGDCK cã  nghÜa vô  quy  ®Þnh cô  thÓ  thêi gian thùc  hiÖn viÖc bï trõ vµ thanh to¸n.           §i Ò u   32.   Ph¬ng thøc bï  trõ  vµ  thanh to¸n c¸c giao  dÞch chøng kho¸n 1. ViÖc bï  trõ  c¸c giao dÞch l« ch½n vµ  l« lín  ®îc  thùc hiÖn theo ph¬ng thøc bï  trõ   ®a ph¬ng. Ph¬ng thøc bï  trõ    song ph¬ng chØ ¸p dông trong mét sè  trêng hîp, mét  sè lo¹i giao dÞch nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña TTGDCK. 2. ViÖc thanh to¸n c¸c giao dÞch l« thΠ® îc thùc hiÖn  trùc tiÕp gi÷a thµnh viªn lu ký lµ c«ng ty chøng kho¸n cã  ho¹t ®éng tù doanh vµ nhµ ®Çu t. §i Ò u   33.  Nguyªn t¾c bï  trõ  vµ  thanh to¸n c¸c giao  dÞch chøng kho¸n 1.   ViÖc   thanh   to¸n   c¸c   giao   dÞch   chøng   kho¸n   ph¶i   tu©n   thñ   c¸c   nguyªn   t¾c   giao   chøng   kho¸n   ®ång  thêi   víi   thanh to¸n tiÒn 2. ViÖc thanh to¸n c¸c giao dÞch chøng kho¸n ph¶i phï   hîp víi sè  lîng chøng kho¸n vµ  tiÒn ghi trong c¸c chøng  tõ thanh to¸n. 3. ViÖc thanh to¸n tiÒn ph¶i thùc hiÖn b»ng h×nh thøc   chuyÓn kho¶n th«ng qua hÖ  thèng tµi kho¶n cña thµnh viªn  lu ký vµ TTGDCK më t¹i Ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n. 4. ViÖc thanh to¸n tiÒn ph¶i thùc hiÖn b»ng h×nh thøc   chuyÓn   kho¶n   th«ng   qua   hÖ   thèng   tµi   kho¶n   chøng   kho¸n 
 20. 20 giao   dÞch,   tµi   kho¶n   bï   trõ   thanh   to¸n   chøng   kho¸n   ®∙  giao dÞch cña thµnh viªn lu ký më t¹i TTGDCK. §i Ò u   34.  Tr×nh tù  thùc hiÖn bï  trõ  vµ  thanh to¸n,  söa lçi sau giao dÞch 1. Tr×nh tù  thùc hiÖn bï  trõ  vµ  thanh to¸n c¸c giao  dÞch chøng kho¸n do TTGDCK quy  ®Þnh trªn nguyªn t¾c  ®¶m  b¶o thêi h¹n thanh to¸n quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 31 Quy  chÕ nµy vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tr×nh tù thùc hiÖn söa lçi sau giao dÞch cña kh¸ch   hµng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña TTGDCK. §i Ò u  35.  Ng©n hµng ChØ ®Þnh thanh to¸n 1. Ng©n hµng ChØ  ®Þnh thanh to¸n lµ  ng©n hµng th¬ng  m¹i  ®îc UBCKNN  chØ  ®Þnh  ®Ó  thùc hiÖn  viÖc  më  tµi  kho¶n  thanh to¸n b»ng tiÒn cho TTGDCK vµ  thµnh viªn l u ký  nh»m  phôc vô viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn cho c¸c giao dÞch chøng   kho¸n. 2.   Ng©n   hµng   chØ   ®Þnh   thanh   to¸n   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm tríc UBCKNN vµ TTGDCK vÒ ho¹t ®éng cña m×nh vµ ho¹t   ®éng cña héi së, chi nh¸nh   ®îc ng©n  hµng  uû  quyÒn  thùc  hiÖn nhiÖm vô cña chØ ®Þnh thanh to¸n trong viÖc: a.  Thanh  to¸n  ®Çy   ®ñ  vµ   ®óng  h¹n  cho c¸c  giao dÞch  chøng kho¸n ®∙ thùc hiÖn t¹i TTGDCK; b. Hç  trî  cho TTGDCK  ®Ó   ®¶m b¶o thanh to¸n b»ng tiÒn  cho c¸c giao dÞch chøng kho¸n trong trêng hîp cÇn thiÕt; c. Tu©n thñ  chÕ   ®é  th«ng tin, b¸o c¸o vµ  c¸c b¶o mËt  th«ng tin theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh; d. B¶o  ®¶m c¬  së  vËt chÊt kü  thuËt vµ  nh©n lùc cÇn  thiÕt phôc vô viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn cho c¸c giao dÞch   chøng kho¸n. §i Ò u  36.  Quü hç trî thanh to¸n Quü  hç  trî   thanh  to¸n lµ   quü   ®îc h×nh  thµnh  tõ  c¸c  kho¶n  ®ãng gãp b»ng tiÒn cña c¸c thµnh viªn lu ký  vµ   ®îc  sö  dông  ®Ó  thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn thay cho thµnh viªn  lu ký trong trêng hîp thµnh viªn lu ký mÊt kh¶ n¨ng thanh  to¸n tiÒn khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch. §i Ò u   37.   NghÜa vô   ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn lu  ký vµo Quü hç trî thanh to¸n 1.TÊt  c¶  c¸c thµnh  viªn  lu ký   cã  nghÜa  vô   ®ãng  gãp  mét kho¶n tiÒn theo møc cè   ®Þnh ban  ®Çu vµ  møc  ®ãng gãp 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2