Quyết định 60/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
86
lượt xem
3
download

Quyết định 60/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QUYÕT §ÞNH  cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 60/2005/Q§­BTC  n g µ y   3 1   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   t h u Õ   s u Ê t   t h u Õ   n h Ë p   k h È u  ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ Lµo Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   vµ   c¸c   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô,   quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng   v¨n sè 4672/VPCP­QHQT ngµy 19/8/2005 cña V¨n phßng ChÝnh   phñ; B¶n tho¶ thuËn gi÷a Bé Th¬ng m¹i CHXHCN ViÖt nam vµ   Bé Th¬ng m¹i CHDCND Lµo vÒ c¸c mÆt hµng ®îc hëng  u ®∙i   thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ViÖt Lµo;  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; QUYÕT §ÞNH §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy hai Danh  môc díi ®©y: 1. Danh môc I:   Danh môc hµng ho¸ ®îc ¸p dông gi¶m  50% møc thuÕ suÊt  u ®∙i ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i Danh môc  hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HÞªp ®Þnh  vÒ  u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc  ASEAN cho c¸c n¨m 2003­2006 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh  78/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh  phñ vµ c¸c NghÞ  ®Þnh   söa   ®æi,   bæ   sung.   Trêng   hîp   hµng   ho¸   kh«ng   thuéc  Danh môc CEPT th× ¸p dông gi¶m 50% møc thuÕ suÊt  u ®∙i  MFN   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   110/2003/Q§/BTC   ngµy  25/07/2003 vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i vµ  c¸c QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung. §èi  víi nh÷ng  mÆt  hµng  trong  Danh môc  I nÕu cã  møc  thuÕ suÊt  theo  CEPT cao h¬n møc thuÕ suÊt  MFN  quy  ®Þnh  trong   BiÓu   thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   hiÖn   hµnh   th×   ¸p   dông  gi¶m 50% theo møc thuÕ suÊt MFN.
 2. 2. Danh môc II: Danh môc hµng ho¸ kh«ng ®îc hëng thuÕ  suÊt   thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   theo   ch¬ng   tr×nh  u   ®∙i   ViÖt  Lµo.    §iÒu   2.   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   cã   xuÊt   xø   tõ   CHDCND  Lµo kh«ng thuéc 02 Danh môc nªu t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh  nµy ®îc hëng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn  tr¨m).  §iÒu   3.   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   ®îc   ¸p   dông   møc   thuÕ  suÊt thuÕ nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i môc 1, §iÒu 1 vµ §iÒu 2  trªn ®©y ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau:  ­ Cã  xuÊt xø  (C/O)  tõ CHDCND  Lµo  (theo  Quy chÕ  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 0865/Q§­BTM ngµy 29/06/2004  cña Bé Th¬ng m¹i vÒ cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt hµng ho¸ vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn bæ sung); ­   Th«ng   quan   qua   c¸c   cöa   khÈu   nªu   trong     B¶n   Tho¶  thuËn gi÷a Bé Th¬ng m¹i CHXHCN ViÖt Nam vµ Bé Th¬ng m¹i  CHDCND Lµo (theo phô lôc I ®Ýnh kÌm). §èi   víi   c¸c   mÆt   hµng   ¸p   dông   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan  (theo   phô   lôc   II   ®Ýnh   kÌm),   ®Ó   ®îc   hëng   møc   thuÕ   suÊt  thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ngoµi viÖc ®¸p  øng c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn ph¶i thuéc h¹n ng¹ch theo híng  dÉn cña Bé Th¬ng m¹i. Trêng hîp nhËp khÈu vît qu¸ sè lîng  h¹n ng¹ch sÏ ¸p dông møc thuÕ suÊt gi¶m 50% nh  quy ®Þnh  t¹i §iÒu 1 ®èi víi c¸c mÆt hµng thuéc Danh môc I hoÆc møc  thuÕ suÊt MFN ®èi víi c¸c mÆt hµng thuéc diÖn ¸p dông h¹n  ng¹ch thuÕ quan kh¸c.     §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai  hµng   ho¸   nhËp   khÈu   ®¨ng   ký   víi   c¬   quan   H¶i   quan   kÓ   tõ  ngµy 1/9/2005. 
 3. DANH MôC I D A N H   M ô C   H µ N G   H O ¸   N H Ë P   K H È U   § ¦ î C   H ¦ ë N G   G I ¶ M   5 0 %  THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈU THEO CH¦¥NG TR×NH  ¦U §∙I VIÖT LµO (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 60/2005/Q§­BTC ngµy   31/08/2005  cña Bé Trëng Bé Tµi chÝnh) M∙ hµng M« t¶ hµng hãa 0207 ThÞt vµ phô phÈm ¨n ®îc sau giÕt mæ, cña gia cÇm  thuéc nhãm 01.05, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh  0207.11. ­ ­ Cha chÆt m¶nh, t¬i hoÆc íp l¹nh 00 0207.12. ­ ­ Cha chÆt m¶nh, ®«ng l¹nh 00 0207.13. ­   ­   §∙   chÆt   m¶nh   vµ   phô   phÈm   sau   giÕt   mæ,   t¬i  00 hoÆc íp l¹nh 0207.14. ­ ­ ­ C¸nh 10 0207.14. ­ ­ ­ §ïi 20 0207.14. ­ ­ ­ Gan 30 0207.14. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 0207.26. ­   ­   §∙   chÆt   m¶nh   vµ   phô   phÈm   sau   giÕt   mæ,   t¬i  00 hoÆc íp l¹nh 0207.27. ­ ­ ­ Gan 10 0207.27. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 0407 Trøng   chim   vµ   trøng   gia   cÇm   nguyªn   vá,   t¬i,   ®∙  b¶o qu¶n hoÆc lµm chÝn 0407.00. ­ ­ Trøng gµ 91 0407.00. ­ ­ Trøng vÞt 92 0407.00. ­ ­ Lo¹i kh¸c 99 1006 Lóa g¹o 1006.10. ­­Lo¹i kh¸c 90 1006.20. ­­G¹o Thai Hom Mali 10 1006.20. ­­Lo¹i kh¸c 90 1006.30. ­­­Nguyªn h¹t  (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan 
 4. 11 nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­Kh«ng   qu¸   5%   tÊm     (ngoµi   sè   lîng   h¹n   ng¹ch  12 thuÕ quan nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­Trªn 5% ®Õn 10% tÊm (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch  13 thuÕ quan nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­Trªn 10% ®Õn 25% tÊm  (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch  14 thuÕ quan nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­Lo¹i kh¸c  (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan  19 nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­G¹o nÕp  (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan nªu  30 t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­Nguyªn h¹t  (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan  61 nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­Kh«ng   qu¸   5%   tÊm     (ngoµi   sè   lîng   h¹n   ng¹ch  62 thuÕ quan nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­ Trªn 5% ®Õn 10% tÊm  (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch  63 thuÕ quan nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­   Trªn   10%   ®Õn   25%   tÊm     (ngoµi   sè   lîng   h¹n  64 ng¹ch thuÕ quan nªu t¹i phô lôc II) 1006.30. ­­­ Lo¹i kh¸c  (ngoµi sè lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan  69 nªu t¹i phô lôc II) 1701 §êng   mÝa   hoÆc   ®êng   cñ   c¶i   vµ   ®êng   sucroza   tinh  khiÕt vÒ mÆt ho¸ häc, ë thÓ r¾n 1701.11. ­­ §êng mÝa 00 1701.91. ­­ §∙ pha thªm h¬ng liÖu hoÆc chÊt mµu 00 1701.99. ­­­­ §êng tr¾ng 11 1701.99. ­­­­ Lo¹i kh¸c 19 1701.99. ­­ Lo¹i kh¸c 90 8407 §éng   c¬   ®èt   trong   kiÓu   piston   chuyÓn   ®éng   tÞnh  tiÕn hoÆc kiÓu piston chuyÓn ®éng quay trßn, ®èt  ch¸y b»ng tia löa ®iÖn 8407.32. ­­­­ Dung tÝch xi lanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸  21 110cc 8407.32. ­­­­ Dung tÝch xi lanh trªn 110 cc nhng kh«ng qu¸  22 125cc 8409 C¸c bé  phËn chØ  dïng  hoÆc chñ  yÕu dïng  cho  c¸c  lo¹i ®éng c¬ thuéc nhãm 8407 hoÆc 8408 8409.91. ­­­­ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 41 8409.91. ­­­­ Th©n m¸y, hép trôc khuûu, quy l¸t vµ n¾p quy  42 l¸t 8409.91. ­­­­ XÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 43 8409.91. ­­­­Hép trôc khuûu cho ®éng c¬ xe m« t«
 5. 44 8409.91. ­­­­Vá hép trôc khuûu hoÆc c¸c lo¹i vá kh¸c b»ng  45 nh«m dïng cho ®éng c¬ xe m« t« 8409.91. ­­­­Lo¹i kh¸c 49 8704 Xe cã ®éng c¬ dïng ®Ó vËn t¶i hµng ho¸ 8704.21. ­­­­ Xe t¶i van, xe t¶i pick ­ up vµ c¸c lo¹i xe  25 t¬ng tù 8704.31. ­­­­ Xe t¶i van, xe t¶i pick ­ up vµ c¸c lo¹i xe  25 t¬ng tù 8704.90. ­­­­ Xe t¶i van, xe t¶i pick ­ up vµ c¸c lo¹i xe  41 t¬ng tù 8714 Bé phËn vµ phô tïng cña xe thuéc c¸c nhãm tõ 8711  ®Õn 8713 8714.19. ­­­Bé ly hîp 20 8714.19.  ­­­ Bé hép sè  30 8714.19. ­­­HÖ thèng khëi ®éng 40 8714.19. ­­­Lo¹i   kh¸c,   dïng   cho   xe   m«t«   thuéc   ph©n   nhãm  60 8711.10, 8711.20 hoÆc 8711.90  (ngoµi sè lîng h¹n  ng¹ch thuÕ quan nªu t¹i phô lôc II)
 6. DANH MôC II   DANH MôC HµNG HO¸ NHËP KHÈU KH¤NG §¦îC  H¦ëNG THUÕ SUÊT  THUÕ NHËP KHÈU ¦U §∙I  THEO CH¦¥NG TR×NH ¦U §∙I VIÖT LµO (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 60/2005/Q§/BTC ngµy   31/08/2005  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M∙ hµng M« t¶ hµng ho¸ 1207 Qu¶ vµ h¹t cã dÇu kh¸c, ®∙ hoÆc cha vì m¶nh 1207.91. ­ ­ H¹t thuèc phiÖn 00 1302 Nhùa   vµ   c¸c   chiÕt   suÊt   thùc   vËt;   chÊt   pectic,  muèi   cña   axit   pectinic;   muèi   cña   axit   pectic,  th¹ch,   c¸c   chÊt   nhÇy   vµ   c¸c   chÊt   lµm   ®Æc,   dµy  kh¸c,  ®∙  hoÆc  cha  c¶i  biÕn,  thu  ®îc  tõ c¸c  s¶n  phÈm thùc vËt 1302.11. ­ ­ ­ Tõ pulvis opii 10 1302.11. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 Cån   ª­ti­lÝch   cha   biÕn   tÝnh   cã   nång   ®é   cån   díi  2208 80% tÝnh theo thÓ tÝch; rîu m¹nh, rîu mïi vµ ®å  uèng cã rîu kh¸c. 2208.20.  ­ ­ Rîu Brandy cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh  10 theo thÓ tÝch 2208.20.  ­ ­ Rîu Brandy cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo  20 thÓ tÝch 2208.20. ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh  30 theo thÓ tÝch 2208.20. ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo  40 thÓ tÝch 2208.30. ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh theo thÓ  10 tÝch 2208.30. ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo thÓ tÝch 20 2208.40. ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh theo thÓ  10 tÝch 2208.40. ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo thÓ tÝch 20 2208.50. ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh theo thÓ  10 tÝch 2208.50. ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo thÓ tÝch 20 2208.60. ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh theo thÓ  10 tÝch 2208.60. ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo thÓ tÝch
 7. 20 2208.70. ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 57% tÝnh theo thÓ  10 tÝch 2208.70. ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 57% tÝnh theo thÓ tÝch 20 2208.90. ­ ­ Rîu sam­su y tÕ cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 40%  10 tÝnh theo thÓ tÝch  2208.90. ­ ­ Rîu sam­su y tÕ cã nång ®é cån trªn 40% tÝnh  20 theo thÓ tÝch  2208.90. ­ ­ Rîu sam­su kh¸c cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 40%  30 tÝnh theo thÓ tÝch 2208.90. ­ ­ Rîu sam­su kh¸c cã nång ®é cån trªn 40% tÝnh  40 theo thÓ tÝch 2208.90. ­ ­ Rîu a­rac vµ rîu døa cã nång ®é cån kh«ng qu¸  50 40% tÝnh theo thÓ tÝch 2208.90. ­ ­ Rîu a­rac vµ rîu døa cã nång ®é cån trªn 40%  60 tÝnh theo thÓ tÝch 2208.90. ­ ­ Rîu ®¾ng vµ lo¹i ®å uèng t¬ng tù cã nång ®é  70 cån kh«ng qu¸ 57% tÝnh theo thÓ tÝch 2208.90. ­ ­ Rîu ®¾ng vµ c¸c lo¹i ®å uèng t¬ng tù cã nång  80 ®é cån trªn 57% tÝnh theo thÓ tÝch 2208.90. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 2401 L¸ thuèc l¸ cha chÕ biÕn; phÕ liÖu l¸ thuèc l¸ 2401.10. ­ ­ Lo¹i kh¸c, ®∙ sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng 30 2401.10. ­ ­ Lo¹i kh¸c, cha sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng 90 2401.20. ­ ­ Lo¹i Virginia, cha sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng 20 2401.20. ­ ­ Lo¹i Oriental 30 2401.20. ­ ­ Lo¹i kh¸c, ®∙ sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng 50 2401.20. ­ ­ Lo¹i kh¸c, cha sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng 90 2401.30. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 2402 X× gµ, x× gµ xÐn hai ®Çu, x× gµ nhá vµ thuèc l¸  ®iÕu,  chÕ  biÕn   tõ l¸  thuèc   l¸ hoÆc   tõ c¸c  chÊt  thay thÕ l¸ thuèc l¸  2402.10. ­ X× gµ, x× gµ xÐn hai ®Çu vµ x× gµ nhá, lµm tõ  00 thuèc l¸ l¸  2402.20. ­ ­ Thuèc l¸ Bi­®i (Beedies)   10 2402.20. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 2402.90. ­ ­ X× gµ, x× gµ xÐn hai ®Çu vµ x× gµ nhá, lµm tõ 
 8. 10 chÊt thay thÕ l¸ thuèc l¸ 2402.90. ­ ­ Thuèc l¸ ®iÕu lµm tõ chÊt thay thÕ l¸ thuèc  20 l¸ 2403 Thuèc   l¸   l¸   ®∙   chÕ   biÕn   vµ   c¸c   chÊt   thay   thÕ  thuèc   l¸   l¸   ®∙   chÕ   biÕn   kh¸c;   thuèc   l¸   "thuÇn  nhÊt" hoÆc thuèc l¸ "hoµn nguyªn"; chiÕt suÊt vµ  tinh chÊt thuèc l¸ 2403.10. ­ ­ ­ Thuèc l¸ l¸ ®∙ ®îc phèi trén 11 2403.10. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 19 2403.10. ­ ­ ­ Thuèc l¸ l¸ ®∙ ®îc phèi trén 21 2403.10. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 29 2403.10. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 2403.91. ­ ­ Thuèc l¸ " thuÇn nhÊt" hoÆc "hoµn nguyªn" 00 2403.99. ­ ­ ­ ChiÕt xuÊt vµ tinh chÊt thuèc l¸ l¸ 10 2403.99. ­   ­   ­   Nguyªn   liÖu   thay   thÕ   l¸   thuèc   l¸   ®∙   chÕ  30 biÕn 2403.99. ­ ­ ­ Thuèc l¸ bét ®Ó hÝt 40 2403.99. ­ ­ ­ Thuèc l¸ l¸ kh«ng dïng ®Ó hót, kÓ c¶ thuèc  50 l¸ l¸ ®Ó nhai hoÆc ngËm 2403.99. ­ ­ ­  Ang­hoon 60 2403.99. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 2709 DÇu   má   vµ   c¸c   lo¹i   dÇu   thu   ®îc   tõ   c¸c   kho¸ng  bitum, ë d¹ng th« 2709.00. ­ Condensate  20 2710 DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®­ îc tõ c¸c kho¸ng bitum, trõ dÇu th«; c¸c chÕ phÈm  cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã chøa tõ  70% khèi lîng trë lªn lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu  má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum,  nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c  chÕ phÈm ®ã; dÇu th¶i 2710.11. ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i cao cÊp 11 2710.11. ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i cao cÊp 12 2710.11. ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i th«ng dông 13 2710.11. ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i th«ng dông
 9. 14 2710.11. ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh¸c, cã pha ch× 15 2710.11. ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh¸c, kh«ng pha ch× 16 2710.11. ­ ­ ­ X¨ng m¸y bay 17 2710.11. ­ ­ ­ Tetrapropylene 18 2710.11. ­ ­ ­ Dung m«i tr¾ng (white spirit) 21 2710.11. ­ ­ ­ Dung m«i cã hµm lîng chÊt th¬m thÊp, díi 1% 22 2710.11. ­ ­ ­ Dung m«i kh¸c 23 2710.11. ­ ­ ­ Naphtha, reformate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó  24 pha chÕ x¨ng 2710.11. ­ ­ ­ DÇu nhÑ kh¸c 25 2710.11. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 29 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu ho¶ th¾p s¸ng 11 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu ho¶ kh¸c, kÓ c¶ dÇu ho¸ h¬i 12 2710.19. ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng  13 kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y tõ 23  ®é C trë lªn 2710.19. ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng  14 kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y díi  23 ®é C 2710.19. ­ ­ ­ ­ Paraphin m¹ch th¼ng 15 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu trung kh¸c vµ c¸c chÕ phÈm 19 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu th« ®∙ t¸ch phÇn nhÑ  21 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt muéi than 22 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu gèc ®Ó pha chÕ dÇu nhên 23 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu b«i tr¬n dïng cho ®éng c¬ m¸y bay 24 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu b«i tr¬n kh¸c 25 2710.19. ­ ­ ­ ­ Mì b«i tr¬n 26 2710.19. ­   ­   ­   ­   DÇu   dïng   trong   bé   h∙m   thuû   lùc   (dÇu  27 phanh)
 10. 2710.19. ­ ­ ­ ­ DÇu biÕn thÕ hoÆc dÇu dïng cho bé phËn  28 ng¾t m¹ch  2710.19. ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu diesel dïng cho ®éng c¬ tèc ®é  31 cao 2710.19. ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu diesel kh¸c 32 2710.19. ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu ®èt kh¸c 33 2710.19. ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 39 2710.91. ­   ­   Chøa   biphenyl   ®∙   polyclo   hãa   (PCBs),  00 terphenyl ®∙ polyclo hãa (PCTs) hoÆc biphenyl ®∙  polybrom hãa (PBBs) 2710.99. ­ ­ Lo¹i kh¸c 00 3006 C¸c  mÆt  hµng  dîc  phÈm  ghi  trong  chó  gi¶i   4 cña  ch¬ng nµy 3006.80. ­ PhÕ th¶i dîc phÈm 00 3604 Ph¸o hoa, ph¸o hiÖu, ph¸o ma, ph¸o hiÖu s¬ng mï  vµ c¸c s¶n phÈm ph¸o kh¸c 3604.10. ­ ­Ph¸o hoa næ 10 3604.10. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 3604.90. ­ ­ Ph¸o hoa nhá vµ nô næ dïng ®Ó lµm ®å ch¬i 20 3604.90. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 3825 C¸c   s¶n   phÈm   cßn   l¹i   cña   ngµnh   c«ng   nghiÖp   ho¸  chÊt hoÆc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã liªn quan, cha  ®îc   chi   tiÕt   hoÆc   ghi   ë   n¬i   kh¸c;   r¸c   th¶i   ®«  thÞ; bïn cÆn cña níc th¶i; c¸c chÊt th¶i kh¸c ®îc  ghi ë Chó gi¶i 6 cña Ch¬ng nµy. 3825.10. ­ R¸c th¶i ®« thÞ 00 3825.20. ­ Bïn cÆn cña níc th¶i  00 3825.30. ­ R¸c th¶i bÖnh viÖn 00 3825.41. ­ ­ §∙ halogen ho¸ 00 3825.49. ­ ­ Lo¹i kh¸c 00 3825.50. ­ ChÊt th¶i tõ dung dÞch tÈy kim lo¹i, chÊt láng  00 thuû lùc, dÇu phanh, chÊt láng chèng ®«ng 3825.61. ­ ­ Chøa chñ yÕu c¸c hîp chÊt h÷u c¬ 00 3825.69. ­ ­ Lo¹i kh¸c
 11. 00 3825.90. ­ Lo¹i kh¸c 00 4012 Lèp  ®∙  qua  sö dông   hoÆc  lèp  ®¾p  l¹i,  lo¹i  dïng  h¬i b¬m, b»ng cao su; lèp ®Æc hoÆc nöa ®Æc, hoa  lèp vµ lãt vµnh, b»ng cao su 4012.11. ­ ­ Lo¹i dïng cho « t« con (kÓ c¶ « t« con chë  00 ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng vµ « t« ®ua) 4012.12. ­ ­ ­ ChiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 10 4012.12. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c+C126 90 4012.13. ­ ­ Lo¹i dïng cho m¸y bay 00 4012.19. ­ ­ ­ Lo¹i dïng cho xe m« t« 10 4012.19. ­ ­ ­ Lo¹i dïng cho xe ®¹p 20 4012.19. ­ ­ ­ Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt  30 4012.19. ­ ­ ­ Lo¹i dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87 40 4012.19. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 4012.20. ­ ­ Lo¹i dïng cho « t« con (kÓ c¶ « t« chë ngêi  10 cã khoang chë hµnh lý riªng vµ « t« ®ua) 4012.20. ­ ­ ­ ChiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 21 4012.20. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 29 4012.20. ­ ­ ­ Phï hîp ®Ó ®¾p l¹i 31 4012.20. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 39 4012.20. ­ ­ Lo¹i dïng cho xe m¸y 40 4012.20. ­ ­ Lo¹i dïng cho xe ®¹p 50 4012.20. ­ ­ Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt  60 4012.20. ­ ­ Lo¹i dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87 70 4012.20. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi kh«ng qu¸ 100 mm 01 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm ®Õn  02 250 mm
 12. 4012.90. ­   ­   ­   Lèp   ®Æc   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   trªn   250   mm,  03 chiÒu   réng   kh«ng   qu¸   450   mm,   dïng   cho   xe   thuéc  nhãm 87.09 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc kh¸c cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250  04 mm, chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 4012.90. ­   ­   ­   Lèp   ®Æc   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   trªn   250   mm,  05 chiÒu   réng   trªn   450   mm,   dïng   cho   xe   thuéc   nhãm  87.09 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc kh¸c cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250  06 mm, chiÒu réng trªn 450 mm 4012.90. ­ ­ ­ Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 11 4012.90. ­ ­ ­ Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng trªn 450 mm 12 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi kh«ng qu¸ 100 mm 21 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm ®Õn  22 250 mm 4012.90. ­   ­   ­   Lèp   ®Æc   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   trªn   250   mm,  23 chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 4012.90. ­   ­   ­   Lèp   ®Æc   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   trªn   250   mm,  24 chiÒu réng trªn 450 mm 4012.90. ­ ­ ­ Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 31 4012.90. ­ ­ ­ Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng trªn 450 mm 32 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi kh«ng qu¸ 100 mm 41 4012.90. ­ ­ ­ Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm ®Õn  42 250 mm 4012.90. ­   ­   ­   Lèp   ®Æc   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   trªn   250   mm,  43 chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 4012.90. ­   ­   ­   Lèp   ®Æc   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   trªn   250   mm,  44 chiÒu réng trªn 450 mm 4012.90. ­ ­ ­ Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 51 4012.90. ­ ­ ­ Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng trªn 450 mm 52 4012.90. ­ ­ Lèp tr¬n (chØ cã r∙nh tho¸t níc, kh«ng cã hoa  60 lèp) 4012.90. ­ ­ Lèp cã thÓ ®¾p l¹i hoa lèp, chiÒu réng kh«ng  70 qu¸ 450 mm 4012.90. ­ ­ Lãt vµnh 80 4012.90. ­ ­ Lo¹i kh¸c 90
 13. 8525 ThiÕt bÞ truyÒn dÉn dïng cho ®iÖn tho¹i v« tuyÕn  (radio), ®iÖn b¸o v« tuyÕn, ph¸t thanh v« tuyÕn  hoÆc truyÒn h×nh, cã hoÆc kh«ng g¾n m¸y thu hoÆc  m¸y   ghi   hoÆc   t¸i   t¹o   ©m   thanh;   camera   truyÒn  h×nh;   camera   ghi   h×nh   ¶nh   nÒn   vµ   camera   video  kh¸c; camera sè  8525.20. ­ ­ §iÖn tho¹i cÇm tay nèi m¹ng internet 20 8525.20. ­ ­ §iÖn tho¹i di ®éng nèi m¹ng internet 30 8525.20. ­ ­ §iÖn tho¹i di ®éng kh¸c 80 8702 Xe « t« chë 10 ngêi trë lªn, kÓ c¶ l¸i xe 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸  06 5 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5  07 tÊn nhng kh«ng qóa 6 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6  08 tÊn nhng kh«ng qóa 18 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18  09 tÊn nhng kh«ng qóa 24 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24  10 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸  15 5 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5  16 tÊn nhng kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6  17 tÊn nhng kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24  18 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸  26 5 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5  27 tÊn nhng kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6  28 tÊn nhng kh«ng qu¸ 18 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18  31 tÊn nhng kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24  32 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸  37 5 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5  38 tÊn nhng kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6  39 tÊn nhng kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702.10. ­ ­ ­ ­ ­ Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24  40 tÊn
 14. 8702.90. ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 12 8702.90.  ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 22 8702.90.  ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 32 8702.90.  ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 42 8703 Xe « t« vµ c¸c lo¹i xe kh¸c cã ®éng c¬ ®îc thiÕt  kÕ chñ yÕu ®Ó chë ngêi (trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm  87.02), kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang hµnh lý riªng  vµ « t« ®ua 8703.21. ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 32 8703.21.   ­   ­   ­   ­   Xe   4   b¸nh   chñ   ®éng   (xe   2   cÇu),   d¹ng  42 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.21. ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 44 8703.21.   ­   ­   ­   ­   Xe   4   b¸nh   chñ   ®éng   (xe   2   cÇu),   d¹ng  52 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.21. ­ ­ ­ ­ Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë  54 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng  nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c  8703.21. ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 56 8703.22. ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 20 8703.22. ­ ­ ­ ­D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 52 8703.22. ­   ­   ­   ­   Xe   4   b¸nh   chñ   ®éng   (xe   2   cÇu),   d¹ng  62 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.22. ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 64 8703.22. ­   ­   ­   ­   Xe   4   b¸nh   chñ   ®éng   (xe   2   cÇu),   d¹ng  72 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.22. ­ ­ ­ ­ Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë  74 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng  nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.22. ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 76 8703.23. ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 12 8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 21 8703.23.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  22 nhng díi 2.000cc 8703.23.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  23 nhng díi 2.500cc  8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 
 15. 24 8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 31 8703.23.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  32 nhng díi 2.000cc 8703.23.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  33 nhng díi 2.500cc  8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn  34 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 41 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  42 nhng díi 2.000cc 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  43 nhng díi 2.500cc  8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn  44 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 51 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  52 nhng díi 2.000cc 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  53 nhng díi 2.500cc  8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn  54 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 61 8703.23. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  62 nhng díi 2.000cc 8703.23.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  63 nhng díi 2.500cc  8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn  64 8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 71 8703.23.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  72 nhng díi 2.000cc 8703.23.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  73 nhng díi 2.500cc  8703.23.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn  74 8703.24. ­ ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 12 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 22 8703.24. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  32 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  34
 16. 8703.24. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  42 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang  44 chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua),  d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  46 8703.24. ­ ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 52 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 62 8703.24. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  72 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  74 8703.24. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  82 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang  84 chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua),  d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.24. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  86 8703.31. ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 20 8703.31. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i míi 52 8703.31. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i ®∙ qua sö dông 53 8703.31. ­   ­   ­   ­   Xe   4   b¸nh   chñ   ®éng   (xe   2   cÇu),   d¹ng  62 nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 8703.31. ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  64 8703.31. ­   ­   ­   ­   Xe   4   b¸nh   chñ   ®éng   (xe   2   cÇu),   d¹ng  72 nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 8703.31. ­ ­ ­ ­ Xe « t« míi (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang  74 chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua),  d¹ng nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 8703.31. ­ ­ ­ ­ Xe « t« ®∙ qua sö dông (kÓ c¶ xe chë ngêi  75 cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ «  t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 8703.31. ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  77 8703.32. ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 12 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i míi 23 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i ®∙ qua sö dông, dung tÝch xi lanh  24 díi 1.800cc 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i ®∙ qua sö dông, dung tÝch xi lanh 
 17. 25 tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i ®∙ qua sö dông, dung tÝch xi lanh  26 tõ 2.000cc trë lªn 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 34 8703.32.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  35 nhng díi 2.000cc 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  36 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 44 8703.32.   ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  45 nhng díi 2.000cc 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  46 8703.32. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i míi 53 8703.32. ­ ­  ­ ­  ­ ­  Lo¹i  ®∙  qua  sö  dông,  dung  tÝch   xi  54 lanh díi 1.800cc  8703.32. ­ ­  ­ ­  ­ ­  Lo¹i  ®∙  qua  sö  dông,  dung  tÝch   xi  55 lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 8703.32. ­ ­  ­ ­  ­ ­  Lo¹i  ®∙  qua  sö  dông,  dung  tÝch   xi  56 lanh tõ 2.000cc trë lªn  8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 64 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  65 nhng díi 2.000cc 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  66 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 74 8703.32.  ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  75 nhng díi 2.000cc 8703.32. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  76 8703.33. ­ ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 12 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, míi 22 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, ®∙ qua sö  23 dông 8703.33. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  25 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  27 8703.33. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  29 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­   ­   ­   ­   ­   Xe   «   t«   míi   (kÓ   c¶   xe   chë   ngêi   cã  31 khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« 
 18. ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Xe « t« ®∙ qua sö dông (kÓ c¶ xe chë  32 ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao  vµ « t« ®ua), nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  34 8703.33. ­ ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 42 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, míi 52 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, ®∙ qua sö  53 dông 8703.33. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  55 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  57 8703.33. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  59 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­   ­   ­   ­   ­   Xe   «   t«   míi   (kÓ   c¶   xe   chë   ngêi   cã  62 khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t«  ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Xe « t« ®∙ qua sö dông (kÓ c¶ xe chë  63 ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao  vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  65 8703.33. ­ ­ ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 72 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, míi 82 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, ®∙ qua sö  83 dông 8703.33. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  85 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 87 8703.33. ­ ­  ­ ­  ­ Xe  4  b¸nh  chñ  ®éng  (xe  2  cÇu),  d¹ng  89 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­   ­   ­   ­   ­   Xe   «   t«   míi   (kÓ   c¶   xe   chë   ngêi   cã  92 khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t«  ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.33. ­ ­ ­ ­ ­ Xe « t« ®∙ qua sö dông (kÓ c¶ xe chë  93 ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao  vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703.90. ­ ­ Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor ­ homes) 12 8703.90. ­ ­ ­ Lo¹i ho¹t ®éng b»ng n¨ng lîng ®iÖn 21
 19. 8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 26 8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  27 nhng díi 2.000cc 8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  28 nhng díi 2.500cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn  31 nhng díi 3.000cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 32 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 37 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng  38 díi 2.000cc 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng  41 díi 2.500cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng  42 díi 3.000cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 43 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 48 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng  51 díi 2.000cc 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng  52 díi 2.500cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng  53 díi 3.000cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 54 8703.90. ­ ­ ­ ­ Ho¹t ®éng b»ng n¨ng lîng ®iÖn 61 8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 66 8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn  67 nhng díi 2.000cc 8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn  68 nhng díi 2.500cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn  71 nhng díi 3.000cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 72 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 77 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng  78 díi 2.000cc 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng  81 díi 2.500cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng 
 20. 82 díi 3.000cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 83 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 88 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng  91 díi 2.000cc 8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng  92 díi 2.500cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng  93 díi 3.000cc  8703.90. ­ ­ ­ ­ Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 94 8711 M« t« (kÓ c¶ mopeds) vµ xe ®¹p cã g¾n ®éng c¬ phô  trî, cã hoÆc kh«ng cã thïng xe c¹nh; xe m« t« cã  thïng bªn c¹nh 8711.10. ­ ­ Xe ®¹p m¸y (Mopeds) 10 8711.10. ­ ­ ­ Xe scooter  21 8711.10. ­ ­ ­ Xe m« t« kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã thïng xe  22 bªn c¹nh 8711.10. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 29 8711.10. ­ ­ ­ Xe scooter  31 8711.10. ­ ­ ­ Xe m« t« kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã thïng xe 32 8711.10. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 39 8711.20. ­ ­ Xe ®¹p m¸y (Mopeds) 10 8711.20. ­ ­ Xe m«t« ®Þa h×nh 20 8711.20. ­ ­ ­ Xe scooter  31 8711.20. ­ ­ ­ Xe m« t« kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã thïng xe  32 bªn c¹nh 8711.20. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 33 8711.20. ­ ­ ­ Xe scooter  44 8711.20. ­ ­ ­ Xe m« t« kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã thïng xe  45 bªn c¹nh 8711.20. ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 46 8711.20. ­ ­ ­ Xe scooter  47 8711.20. ­ ­ ­ Xe m« t« kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã thïng xe 
Đồng bộ tài khoản