intTypePromotion=1

Quyết định 61/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
70
lượt xem
1
download

Quyết định 61/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 61/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 61/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S  è 61/1999/Q§/BT C   n g µ y 3 th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  viÖc s öa ® æ i   6   thu Õ  su Êt  c ña m ét sè  Æ t   µ n g  thuéc n h ã m  2710 trong Bi Ó u  thu Õ   m h thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt qui®Þnh  i     t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu  theo Danh   môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban  hµnh kÌm theo NghÞ  quyÕt  63/NQ   sè  ­  UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸10;   C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1,  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ    qui®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa    ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu   sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/5/1998;  C¨n  t×nh  cø  h×nh  biÕn  ®éng    gi¸x¨ng,dÇu    tr   trªnthÞ  êng  thÕ  i gií ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa  æi  ® møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙icña    Æt   u    c¸cm hµng  X¨ng, ChÕ     phÈm  pha x¨ng, Ma   dót thuéc    ­    nhãm  2710    qui ®Þnh     t¹i Danh  môc söa ®æi, bæ     sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu mét  m Æt   sè  hµng cña BiÓu thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè 29/1999/Q§/BTC  ngµy 15/3/1999 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè Nhãm   Æt   m hµng ThuÕ  suÊt  (%) 1 2 3 2710 DÇu     c¸c lo¹  má vµ    i dÇu  ® îc tõ c¸c kho¸ng thu          chÊt chøa  tum, trõd¹ng        bi­     th«;c¸c chÕ  phÈm   cha  îc      ® chi tiÕt hoÆc     n¬i kh¸c  tû ghi ë    cã    träng  dÇu     c¸c  idÇu   má vµ  lo¹  thu  îc tõ    ®   c¸c kho¸ng  chÊt chøa    tum    bi ­  chiÕm     tõ 70%     trë lªn,nh÷ng  i   lo¹  dÇu nµy    lµ thµnh phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ  phÈm  ®ã ­X¨ng    i   c¸clo¹ : 2710.00.11 ­   ­X¨ng  dïng cho    m¸y  bay 10 2710.00.12 ­   ­X¨ng  tr¾ng  (x¨ng pha    s¬n  ) 10
  2. 2 2710.00.19 ­  ­X¨ng  i lo¹ kh¸c     60 2710.00.20 ­Diesel     60 2710.00.30 ­Ma        ­dót 10 2710.00.40 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y bay  (TC1,ZA1...     ) 60 2710.00.50 ­DÇu     háa th«ng  dông 60 2710.00.60 ­ Naphtha, Reformate  c¸c chÕ     vµ    phÈm  kh¸c          ®Ó  pha chÕ  x¨ng 60 2710.00.70 ­Condensatevµ        c¸cchÕ  phÈm  ¬ng  t tù 15 2710.00.90 ­Lo¹ikh¸c     10 §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶    khaihµng  c¸cTê    nhËp khÈu  nép    quan    ®∙  víic¬  H¶i quan  b¾t ®Çu     tõngµy  5/6/1999.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2