Quyết định 61/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
126
lượt xem
8
download

Quyết định 61/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 61/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 61/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  N « n g  n g hi Ö p  v µ  P h¸t  B tr tri Ó n n« n g  th«n  S è  61/2003/Q§­B N N,  g µ y  7 th¸ng 05 n¨ m  2003  a n  h µ n h   n B H Ö  th è ng m É u  bi Ó u   ö  d ô n g  trong h o ¹t ® é n g  thanh tra, Ó m  tra v µ  s  ki x ö  p h ¹t  vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  c ñ a T h a n h  tra  h uyªn n g µ n h  b ¶ o  v Ö  v µ  c ki Ó m  d Þ c h  th ù c  Ë t v   B é  tr ng B é  N « n g nghi Ö p v µ   h¸t ë P  triÓn n«ng th«n   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 73/CP  µy  ng 01/11/1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph Qui ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B N«ng   nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    cø  l X l    h ch n¨m  2002; ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 26/2003/ N§­CP   µy    ng 19/3/2003 ban  µnh  h NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph Qui  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   ­X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C B¶o  Ö   ùc vËtvµ  v th     Ch¸nh V¨n  phßng   Bé. quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    É u   Óu:   ®Þ n c¸cm bi 1. Quy Õt  nh    ®Þ thanh    Óm    Öc  Êp  µnh  tra,ki travi ch h ph¸p  Ëtb¶o  Ö   µ  lu   vv kiÓm  Þch  ùc vËt; d th   2. Biªn b¶n    thanh    Óm     Öc  Êp  µnh  tra,ki tra vi ch h ph¸p  Ët b¶o  Ö   µ  lu   vv kiÓm  Þch  ùc vËt; d th   3. Biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh    v vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   µ  Óm   v v ki dÞch  ùc vËt; th   4. Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  vv kiÓm  Þch  ùc vËt; d th   5. Quy Õt  nh  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh    ®Þ t gi   v  ti viph h ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   6. Biªnb¶n  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh      t gi   v  ti     h ch trong lÜnh    vùc  b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   7. Biªn b¶n  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   8. Biªn b¶n      giao  Ën  nh tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti viph h ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   9.Biªnb¶n    û      tiªuhu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh     ti     h ch trong lÜnh    vùc  b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th  
 2. 2 10. Quy Õt  nh  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh    ®Þ c ch thih quy ®Þ x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   11.Biªnb¶n  ìng chÕ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      c  thih quy ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   12. Quy Õt  nh    ®Þ chuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s viph h ch trong lÜnh  ùc      v b¶o vÖ   µ  Óm  Þch  ùc vËtcho  ¬  v ki d th     c quan  Õn hµnh  ètông h×nh  ù; ti   t    s 13.Quy Õt  nh    Õt  Õu  ¹iQuy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh    ®Þ gi¶iquy khi n   ®Þ x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt; v v ki d th   14.Biªnb¶n  µm  Öc;    l vi 15. Biªn b¶n  Êy m É u   Óm    Êt l ng thuèc b¶o  Ö   ùc vËt phôc  ô      l  ki trach  î     v th     v c«ng    t¸cthanh    Óm  tra,ki tra 16.Phô  ôcbiªnb¶n   l    §i Ò u  Quy Õt  nh  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng  2:  ®Þ c hi l   15  k t  ® c«ng  b¸o Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 331/NN­BVTV   µy  th¸ng ng 07    3 n¨m 1997  Ò   Öc  v vi ban  µnh  É u   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  h m x ph     h ch trong lÜnh    vùc B¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt. v v ki d th   Côc b¶o  Ö   ùc vËt chÞu  v th     tr¸chnhiÖm   íng dÉn  µ  Óm     Öc  ùc   h  v ki travi th   hiÖn  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng  é,  ôc  ëng  ôc  BC tr C B¶o  Ö   ùc v th   vËt,Gi¸m  c    ë    ®è c¸cS N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,Chi côc  ëng       tr Chi côc B¶o  Ö   ùc vËt tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    chøc  µ    v th       ph tr     ¬ c¸ctæ  v c¸ nh©n  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3  M É u   è  01/B V T V s .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. .  ... Q§TTr .. . . µy.. .  . . , ng . .th¸ng.. .n¨m... . . . . . .. Q U Y ÕT   ÞNH § c ñ a ................................................................... V Ò   Öc  vi thanh    Óm    Öc  Êp  µnh  tra,ki travi ch h ph¸p luËtb¶o  Ö   µ  Óm  Þch     v v ki d thùc vËt   ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Thanh    tran¨m  1990; ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l B¶o  Ö   kiÓm  Þch  ùc vËtn¨m  v &  d th     2001; ­   C¨n  cø  . . .................................................. .. . .................................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... ­   X Ðt   ®Ò   nghÞ  . . ............................................... .. . ................................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1:  Õn  µnh  tthanh    Öc  Êp  µnh  Ti h ®î   travi ch h ph¸p  Ëtb¶o  Ö   lu   v vµ   kiÓm   dÞch   thùc   vËt   ®èi  víi . . .............................................   . ............................................. .. §Þa   ®iÓ m   thanh  tra: . . .........................................   . ......................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . Néi   dung   thanh  tra: . . .........................................   . ......................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. Thêih¹n thanh    õngµy..      trat   .th¸ng..n¨m... n   Õt  µy..   .   .  ®Õ h ng .th¸ng..n¨m  .   . .. . .
 4. 4 §i Ò u    µnh  Ëp  µn  2: Th l §o thanh    å m     trag c¸c«ng  µ)cã    (b   tªnsau  y: ®© 1.   ¤ng   (bµ): . .................... . . ....................   Chøc  vô.. . ................... . . ................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. 2. ¤ng  µ): . ........................................., oµn    (b . . ........................................ .® viªn. 3. ¤ng  µ    . . .......................................,oµn    (b ) .. . .......................................  .® viªn. 4. ¤ng  µ  . . .......................................  oµn    (b ).. . ........................................, .® viªn 5. ¤ng  µ). . ........................................., oµn    (b . . ........................................ .® viªn. §i Ò u 3:  µn  §o thanh    ã  Ö m   ô  ©y  ùng  Õ   ¹ch  trac nhi vx d k ho thanh    tra, kiÓm     ô  Ó. Tæ   tra c th   chøc thanh    Óm     tra,ki tra theo  Õ   ¹ch  µ  éi dung  k ho vn  thanh    Óm  tra,ki tra. §i Ò u 4: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý. Tæ   ®Þ n c hi l   t ng k   chøc, c¸    nh©n  ã    ¹ §iÒu    chÞu  c tªnt  i 1,2  tr¸chnhiÖ m    µnh.   thih Quy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùckhikÕt  óc ®îtthanh  ®Þ n h hi l     th     tra. Ng êira    quy Õt  nh ®Þ (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d N¬i nhËn:                                 ­Nh   Òu                  §i 1,2             ­Lu  å  ¬    hs ­Lu                   VT                        
 5. 5 M É u  s è  02/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..BBTTr . . .  .. biªn b ¶ n  thanh tra, Ó m  tra vi Ö c c h Ê p  h µ n h    ki p h¸p lu Ët B ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t Thi hµnh    Quy Õt  nh  ®Þ thanh    è  . . ./Q§TTrngµy  . . ........... tras .. . ..   .. . ./.../....  . cña .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. Vµo   håi   .. .   giê ..   .. . ngµy ..   .. . /../..  . . ....... . T¹i.. . .........................   . . ........................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. §oµn  thanh  tra .. . ......................................  . . ....................................... . gå m   ã: c 1.   ¤ng   (Bµ)   .. . .........................   . . ........................ Chøc vô  . . .............. .. . ............... 2.   ¤ng   (Bµ)   .. . .........................   . . ........................ Chøc vô  . . .............. .. . ............... 3.   ¤ng   (Bµ)   .. . .........................   . . ........................ Chøc vô  . . .............. .. . ............... Lùc l ng phèi îp (nÕu cã).. . ...............................  î  h . . ................................ . gå m: 4.   ¤ng   (Bµ)   .. . ........................   Chøc  . . ........................ vô  . . ............... .. . ................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. TiÕn   hµnh   thanh   tra   ®èi  víi . . .....................................   . ..................................... .. §Þa  chØ  . . ..................................................... .. . ..................................................... §¹idiÖn  n  Þ   ®¬ v 1.   ¤ng   (Bµ)   .. . ......................... Chøc . . .........................   vô  . . .............. .. . ............... 2.   ¤ng   (Bµ)   .. . ......................... Chøc . . .........................   vô  . . ............... .. . ...............
 6. 6 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. A.  éi dung  N  thanh    Óm  tra,ki tra: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. B.  Õt  K qu¶ thanh    Óm  tra,ki tra .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . ..   . . ...................................................... .. . ....................................................... .. . .. . .. C.  Õt  Ën,kiÕn  Þ  K lu   ngh sau  thanh    Óm  tra,ki tra .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. D.     kiÕn  cña  c¸ nh©n  hoÆc  ®¹i diÖn  tæ  chøc  ® îc thanh  ý tra.. . ............   . . ........... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. ViÖc  thanh    Õt  óc lóc..   êngµy  . ... .  . . trak th     .gi  . .. .  . ... .  //. Biªn b¶n  Ëp  µnh  b¶n:01    l th 2    b¶n u  å  ¬,01b¶n  lh s   giao cho    ©n, tæ    c¸ nh   chøc  îc thanh    ®  tra;Biªn b¶n  ∙  c    ® ®ä cho  äi  êi cã    ãi trªncïng  m ng   tªn n     nghe,  ®ång    µ  ý    íi y. ý v k tªnd   ®© §D.  nh © n,    C¸  tæ §D.  ùc îng  ll §D.  µn  §o Ng êilËp    chøc  îckiÓ m   ®  tra phèi hîp  Õu    (n thanh  tra biªn b¶n   cã) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Chó  :N Õ u   ¬ng  ù,ngêichøng  Õn  ý  ® s    ki kh«ng  ý  × ph¶inªu  â lýdo. k th     r     
 7. 7 M É u  s è  03/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..BBVPHC . . .  .. biªn b ¶ n  v Ò  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c  B ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ­   C¨n  cø  . . .................................................. .. . ................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. Vµo   håi   .. .   giê   .. . ngµy   .. . /../..  .. .. . . ........ T¹i.. . .........................   . . ......................... C¬  quan  thanh  tra. . ...................................... . . ....................................  . gå m   ã: c 1.   ¤ng   (Bµ).. . ........................   Chøc  . ........................ vô  . . ............... .. . ................ 2.   ¤ng   (Bµ).. . ........................   Chøc  . ........................ vô  . . ............... .. . ................ Lùc l ng phèi îp (nÕu cã) .. . ..............................  î  h . . ............................... . gå m: 3.   ¤ng   (Bµ)   .. . .......................   Chøc  . . ...................... vô  . . ................ .. . ................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. Cã   sù   chøng   kiÕn   cña   ¤ng   (Bµ).. . .............. §Þa  . ..............  chØ... . ............ . . ........... CMD N   sè   .. . .........  Ngµy   cÊp... . ....... N¬i . . ........ . . .......    cÊp... . ............... . ............... TiÕn   hµnh   lËp   biªn   b¶n   vÒ   vi   ph¹m   ®èi   víi . . .........................   . .......................... .. §Þa  chØ... . ..................................................... . . ..................................................... §Þa   ®iÓ m   xÈy   ra   vi   ph¹m... . ....................................... . . ....................................... 1.   Néi   dung   vi   ph¹m:.. . .......................................... . . .......................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. Tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   (nÕu  cã):. . ............................ . ............................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . ..
 8. 8 T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ   (nÕu  cã).. . .........................   . . ........................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. 2.   Lêi   khai  cña   c¸   nh©n   hoÆc   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   vi   ph¹m  . . ................ .. . ................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. 3.ý  Õn  ña  êichøng  Õn,ngêihoÆc   chøc  Þ  Öth¹i(nÕu  ã)   ki c ng   ki     tæ  b thi     c  .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. Yªu  Çu  c ¤ng  µ).. . ...... Ê m   (B . ....... ch døt ngay  µnh      ¹m  ãi trªn. h vi vi ph n    Biªn b¶n  Ëp  µnh  b¶n: 1    l th 02    b¶n u  å  ¬, 1  l h s   b¶n  giao  ¬ng  ù  µ  c    ® s v ®ä cho m äi  êicã      ïng nghe,®ång    µ  ïng ký    íi y. ng   tªntrªnc     ý v c   tªnd   ®© §¬ng  ù s Ng êi  §D.  ùc îng  ll §D.  µn  §o Ng êilËp    chøng  Õn ki phèi hîp   thanh tra biªn b¶n   (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       tªn) tªn) tªn) tªn) tªn) Chó  :N Õ u   ¬ng  ù,ngêichøng  Õn  ý  ® s    ki kh«ng  ý  × ph¶inªu  â lýdo k th     r    M É u  s è  04/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..Q§XP . . .  .. .. . . µy.. .  . . , ng . .th¸ng.. .n¨m... . . . . . .. q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü nh v ù c B ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ­C¨n  §iÒu    Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    cø  38,56  l X l    h ch n¨m  2002; ­ C¨n  Biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  è  . . .. µy.. .    cø    v viph h ch s .. . .. ng . .th¸ng ..   .  . . n¨m  . .. . ­ C¨n  NghÞ   nh  / N§­CP   µy  th¸ng     cø  ®Þ    ng     n¨m    Ò   ö  ¹tvi ph¹m    v x ph     hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc  . . ................................................... .. . .................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. T«i   .. . ........................... . . ...........................   Chøc  vô  . . .................. .. . ................... §¬n   vÞ   c«ng  t¸c.. . ..............................................   . . .............................................
 9. 9 q uy Õt  Þ nh ®   §i Ò u   1. Xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi     víi . . ...................   . .................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. §Þa  chØ  . . .................................................... .. . ..................................................... 1.   H×nh   thøc   xö   ph¹t   chÝnh:.. . .....................................   . . .................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. 2.   H×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ   sung:.. . ...................................   . . ................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. 3.   BiÖn   ph¸p   kh ¾c   phôc   hËu  qu¶:.. . .................................   . . ................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. §i Ò u  2. §¬ng sù  cã  tr¸ch nhiÖ m  thi µnh Quy Õt ®Þnh  nµy vµ   h ®Õ n   . . ... .. . .... .. . .............................................. ®Ó  nép  . . .............................................  . tiÒn ph¹t.   N ép   vµo   Tµi   kho¶n   t¹m  gi÷.. . ....................................   . . ................................... Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcQuy Õt  nh  µy,n Õu  ­ th   10  k t  nh ®   ®Þ n  ® ¬ng  ù  è  ×nh  sct kh«ng  Êp  µnh  ×  ÏbÞ   ìng chÕ     µnh  ch h th s   c   thih theo    nh   qui®Þ cña ph¸p  Ët.§¬ng  ù  ã  lu   s c quyÒn  Õu  ¹ivíi¤ng  µ). . ............  khi n     (b . . ............. . Chøc  ô.. . ........ v . . .......trong  êi h¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc quyÕt   th   90  k t ng nh ®    ®Þnh  ö  ¹t. x ph
 10. 10 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.Tæ   3. Quy ®Þ n c hi l   t   k  chøc  µ    v c¸ nh©n  ã    ¹ §iÒu    Þu  c tªnt  i 1,2 ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ng êira    quy Õt  nh ®Þ (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d N¬i nhËn                                    ­Nh   Òu                    §i 1,2              ­Lu  å   ¬  Hs ­Lu    VT 
 11. 11 M É u  s è  05/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..Q§TG . . .  .. .. . . µy.. .  . . , ng . .th¸ng.. .n¨m... . . . . . ..                                                  q u y Õ t ® Þ n h  t¹ m gi ÷ tang v Ë t p h ¬ n g  ti Ö n vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü nh v ù c B ¶ o  v Ö   v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ­ C¨n  Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  cø  1  46  l X l    h ch n¨m  2002; ­ C¨n  Biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  è  . . .. µy.. .    cø    v viph h ch s .. . .. ng . .th¸ng ..   .  . . n¨m  . .. . cña.. . .................................................... . . .................................................... .. . .. . . .. T«i   .. . ........................... . . ...........................   Chøc  vô  . . ................... .. . ................... §¬n   vÞ   c«ng  t¸c.. . ...............................................   . . .............................................. Q U Y ÕT   ÞNH §   Ò u    ¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  §i 1. T gi      ti     h ch cña   ¤ng   (bµ)   (hoÆc   ®¹i   diÖn   tæ  chøc).. . ..............................   . . ............................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. CMN D   sè.. . ......   Ngµy   cÊp... . .......   N¬i . . ..... . . .......   cÊp  . . ................. .. . .................. §Þa  chØ  . . .................................................... .. . ..................................................... Tang  Ëtph¬ng  Ön viph¹m  å m: v  ti     g STT Tªn,nh∙n hiÖu,quic¸ch, §¬n  Þ  Sè îng T×nh  ¹ngtang Ghi chó          v l tr       xuÊtxø    tang vËt,ph¬ng  tÝnh    vËtph¬ng  Ön   ti tiÖn .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... .
 12. 12   §i Ò u   2. Giao  cho  «ng  (bµ) .. . ............... Chøc    . . ..............  vô  . . ......... .. . ......... Cã  tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n nguyªn  Ñn, toµn  é  è  v  b s tang  Ët,ph¬ng  Ön v  ti   vi   ph¹m  t¹  . . ......................................................... i.. . ......................................................... .. . .. . .. §i Ò u 3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý. C¸c  ®Þ n c hi l   t ng k   ¤ng, Bµ     hoÆc   chøc  ã    ¹ §iÒu    chÞu  tæ  c tªnt  i 1,2  tr¸chnhiÖ m    µnh.   thih Ng êira    quy Õt  nh ®Þ (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d N¬i nhËn                                         ­Nh   Òu                      §i 1,2                ­Lu  å   ¬  Hs ­Lu    VT  M É u  s è  06/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..BBTG . . .  ..                                            biªn b ¶ n  t¹ m gi ÷ tang v Ë t, h ¬ n g  ti Ö n vi p h ¹ m    p h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c B ¶ o  v Ö  v µ   ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ­ C¨n  Biªn  cø  b¶n  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  è.. /BBVPHC   µy..  x ph     h ch s. ng . th¸ng   .. . .   n¨m... . . . ..   cña  . . .................................................. .. . .................................................. ­ C¨n  Quy Õt  nh  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh    cø  ®Þ t gi   v  ti     h ch sè.. / .   Q§TG   ngµy  .. . ..........c a . . ................................... . . .......... ñ  . ................................... .. H«m   nay,   lóc. . .   .. giê   .. . ngµy ..   .. . /../..  . . ....... . T¹i.. . ....................   . . ................... +  µn  §o thanh    å m: trag 1.   ¤ng   (Bµ)   .. . ......................   . . ...................... Chøc  vô  . . ............... .. . ............... 2.   ¤ng   (Bµ)   .. . ......................   . . ...................... Chøc  vô  . . ............... .. . ............... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . +   §¹i   diÖn   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m... . ............................ . . ............................
 13. 13 Do   ¤ng   (Bµ)   .. . ...................... Chøc . . ......................   vô  . . ............... .. . ............... §Þa  chØ  . . ................................................... .. . ................................................... Chøng  kiÕn  cã  «ng  , bµ  (nÕu  cã) .. . ............... §Þa  . . ..............  . chØ  . . ....... .. . ....... Sè   CMND   .. . .......... µy   cÊp . . ......... Ng   .. . ........ N¬ . . ........  i cÊp  . . ........... .. . ............ §∙tiÕn hµnh  Ëp biªnb¶n  ¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  å m:     l    t gi      ti     g STT Tªn,nh∙n hiÖu,quic¸ch, §¬n  Þ  Sè îng T×nh  ¹ngtang Ghi chó          v l tr       xuÊtxø    tang vËt,ph¬ng  tÝnh    vËtph¬ng  Ön   ti tiÖn .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . Tang  Ët,ph¬ng  Ön t¹m  ÷®∙  îcniªm  v  ti   gi   ®   phong  ícm Æt   ÷ng  êicã  tr   nh ng   tªn   trªn   vµ   ® îc   b¶o   qu¶n  t¹ .. . .......................................   . . ....................................... i §Þa  chØ  . . ................................................... .. . .................................................... Giao cho .. . ...........................................   . . ..........................................  b¶o qu¶n. H Ñn  «ng  µ)ngµy.. . /../..®Õ n   ¹ . ..................      (b   . . .....  .. t i . ..................®Ó gi¶i . . quyÕt. Ngoµi nh÷ng    tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Ó   v  ti viph h ch k trªn,chóng    t«i  kh«ng  ¹m  ÷nh÷ng  g×  t gi   thø  kh¸c.  Biªnb¶n  îclËp  µnh  b¶n:1    ®   th 03    b¶n u  å  ¬,1  l h s   b¶n  giao cho  ¬ng  ù,   ® s  1 b¶n giao cho  êi b¶o  ng   qu¶n  µ  c  v ®ä cho  äi  êi cã      ïng  m ng   tªn trªn c nghe,  ®ång    µ  ïng ký    íi y. ý v c   tªnd   ®© §¬ng  ù s Ng êi  Ng êib¶o    qu¶n  §D.  µn  §o Ng êilËp    chøng  Õn (tang vËt ph¬ng  thanh  ki tra biªn b¶n      tiÖn) (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       tªn) tªn) tªn) tªn) tªn) Chó  :N Õ u   ¬ng  ù,ngêichøng  Õn  ý  ® s    ki kh«ng  ý  × ph¶inªu  â lýdo k th     r   
 14. 14  
 15. 15 M É u  s è  07/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..BBTT . . .  .. biªn b ¶ n  t Þ ch thu tang v Ë t, h ¬ n g  ti Ö n vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h    p trong l Ü n h v ù c B ¶ o  v Ö  v µ   ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ­ C¨n  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  è.. .   cø  ®Þ x ph     h ch s . /Q§XP  µy..   ng .. th¸ng.. . .   n¨m... .  ... cña  . . ................................................. .. . .................................................. ­   C¨n  cø  . . ................................................ .. . ................................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. H«m   nay,lóc. .  ê.. .ngµy.. . /../..  ¹i.. . ....................   . .gi .  . . . . ......T   . . ................... . . +  µn  §o thanh    å m: trag 1.   ¤ng   (Bµ)   .. . ....................   . . .................... Chøc  vô  . . ................ .. . ................. 2.   ¤ng   (Bµ).. . .....................   . ..................... Chøc  vô  . . ................. .. . ................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . +   §¹i   diÖn   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö  ph¹t.. . ..........................   . . .......................... Do   ¤ng   (Bµ)   .. . ...................   . . ................... Chøc  vô  . . ................. .. . .................. §Þa  chØ  . . ................................................... .. . ................................................... Chøng  kiÕn  cña  «ng  , bµ  (nÕu  cã) .. . .............. §Þa  . . .............. . chØ  . . ...... .. . ....... CMN D   sè   .. . ........... µy . . .......... Ng   cÊp... . ........ ¬ . ........ N   i cÊp  . . ........... .. . ............ §∙tiÕn hµnh  Ëp biªnb¶n  Þch        l    t thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  å m:    ti     g STT Tªn,nh∙n hiÖu,quic¸ch, §¬n  Þ  Sè îng T×nh  ¹ngtang Ghi chó          v l tr       xuÊtxø    tang vËt,ph¬ng  tÝnh    vËtph¬ng  Ön   ti tiÖn .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... .
 16. 16 .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . Tang  Ët,ph¬ng  Ön  Þ   Êt  v  ti b m m¸t,h háng    hoÆc   ¸nh    ® tr¸o trong    qu¸ tr×nh   tÞch   thu   (nÕu  cã).. . ....................................................   . . ................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . Tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   bÞ   tÞch   thu   b¶o   qu¶n  t¹ .. . .....................   . . .................... i §Þa  chØ... . ....®∙  îcniªm  . . ...  ®   .. phong  Õu  ã) vµ  (n c   giao cho  . . ..      .. . ...b¶o .. qu¶n Ngoµi nh÷ng    tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Ó   v  ti viph h ch k trªn,chóng    t«i  kh«ng  Þch    ÷ng  g×  t thu nh thø  kh¸c.  Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n:1    ®   03    b¶n u  å  ¬,1  l h s   b¶n  giao cho  ¬ng  ù     ® s, 1 b¶n giao cho  êi b¶o  ng   qu¶n  µ  c  v ®ä cho  äi  êi cã      ïng  m ng   tªn trªn c nghe,  ®ång    µ  ïng ký    íi y. ý v c   tªnd   ®© §¬ng  ù s Ng êichøng   Ng êib¶o      qu¶n  §D.  µn  §o Ng êilËp    kiÕn (tang vËt ph¬ng  thanh tra biªn b¶n      tiÖn) (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       (Ký,ghirâ hä       tªn) tªn) tªn) tªn) tªn) Chó  :N Õ u   ¬ng  ù,ngêichøng  Õn  ý  ® s    ki kh«ng  ý  × ph¶inªu  â lýdo k th     r     
 17. 17 M É u  s è  08/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..BBGN . . .  .. biªn b ¶ n  giao n h Ë n  tang v Ë t, h ¬ n g  ti Ö n vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h    p trong l Ü n h v ù c B ¶ o  v Ö  v µ   ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ­   C¨n   cø   Quy Õt   ®Þnh... .   .. sè.. . .  . /BB. .. ngµy.. . ......................... . . ........................ cña  .. . ....................... Ò . . ........................... . . ......................v . . ............................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . ­   C¨n   cø   Biªn   b¶n   .. . .............. sè   .. . ./ . . .  . . .............  . . . BB. . ... . ngµy  . . ........ .. . ........ cña  . . ................................................... .. . .................................................... .. . .. H«m   nay,   lóc. . .   .. giê   .. . ngµy ..   .. . /../..  . . ....... . T¹i.. . .....................   . . .................... +  Bªn  giao tang vËt,ph¬ng  Ön:      ti 1.   ¤ng   (Bµ).. . ............. Chøc   vô   .. . .....   §¬n  . .............  . . ..... vÞ... . ............ . . ........... 2.   ¤ng   (Bµ)   .. . ............  Chøc   vô   .. . .....  §¬n  . . ............ . . ..... vÞ  . . ............ .. . ............ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. +  Bªn  Ën  nh tang vËt,ph¬ng  Ön:    ti 1.   ¤ng   (Bµ).. . .......... .. .Chøc   vô.. . ...... §¬n  . ...........  . . . ......  vÞ... . ............. . . ............ 2.   ¤ng   (Bµ).. . .......... .. .Chøc   vô.. . ...... §¬n  . ...........  . . . ......  vÞ... . ............. . . ............ §∙tiÕn hµnh      giao nhËn      c¸ctang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  å m:    ti     g STT Tªn,nh∙n hiÖu,quic¸ch, §¬n  Þ  Sè îng T×nh  ¹ngtang Ghi chó          v l tr       xuÊtxø    tang vËt,ph¬ng  tÝnh    vËtph¬ng  Ön   ti tiÖn .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ..... . ...... . ............ . ...... . . . . . ................... . . ... . . .... . . .......... . . .....
 18. 18 ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . Tang  Ët,ph¬ng  Ön  Þ   Êt  v  ti b m m¸t,h háng    hoÆc   ¸nh    ® tr¸o ph¸thiÖn    trong   qu¸   tr×nh   giao  nhËn... . .................................................. . . .................................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. Hai bªn  ∙    ® giao  Ën  y     nh ®Ç ®ñ tang  Ët,ph¬ng  Ön  ãi trªn.ViÖc  v  ti n     giao  nhËn  Õt  óc vµo  åi. . . g   . .  µy.. . . h . . . ¨m.. . .... k th   h . . . i .. . . ê . ng . . t ¸ng. . . n   . . .... Biªn b¶n  ® îc lËp thµnh 03  b¶n: 1  b¶n  l  hå  s¬, 1  b¶n  giao u   cho  . . ...... . . .......................vµ  c  .. . .....  . .......................  ®ä cho  äi  êi cã    ... . . m ng   tªn trªncïng nghe,®ång    µ  ïng ký    íi y.       ý v c   tªnd   ®© §¹idiÖn    bªn  giao §¹idiÖn    bªn  Ën nh Ng êilËp    biªn b¶n   (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)        
 19. 19 M É u  s è  09/BV T V .. . ............. . . ............. Cé NG   µ     éI  ñ   HO X∙ H CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM .. . ............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..BBTH . . .  .. biªn b ¶ n  tiªu u û  tang v Ë t, h ¬ n g  ti Ö n vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h    h  p trong l Ü n h v ù c B ¶ o  v Ö  v µ   ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ­ C¨n  Quy Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  è.. /Q§XP  µy..  cø  ®Þ x ph     h ch s. ng . th¸ng...   n¨m...  .. cña  . . .................................................. .. . ................................................... ­ C¨n  Biªn b¶n    cø    tich thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti vi ph h ch sè.. . . . . / BBTT  µy  . . . h . . n   . . .. ng .. . .t ¸ng. . . ¨m.. . ... ­   C¨n  cø  . . .................................................. .. . ................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. H«m   nay,   lóc. . . ..   giê.. . ngµy. . ........ .. . . /../..  . T¹i.. . ......................   . . ...................... +  óng    å m: Ch t«ig 1.   ¤ng   (Bµ).. . ........ Chøc   vô   .. . ..... §¹i  diÖn   c¬  . ........  . . ....  quan  . . ......... .. . .......... 2.   ¤ng   (Bµ).. . ........ Chøc   vô   .. . ..... §¹i  diÖn   c¬  . ........  . . ....  quan  . . ......... .. . .......... 3.   ¤ng   (Bµ)   .. . ....... Chøc   vô   .. . ..... §¹i  diÖn   c¬  . . .......   . . ....  quan  . . ......... .. . .......... 4.   ¤ng   (Bµ)   .. . ....... Chøc   vô   .. . ..... §¹i  diÖn   c¬  . . .......   . . ....  quan  . . ......... .. . .......... 5.   ¤ng   (Bµ)   .. . ....... Chøc   vô   .. . ..... §¹i  diÖn   c¬  . . .......   . . ....  quan  . . ......... .. . .......... Chøng   kiÕn   cã   «ng,   bµ   (nÕu   cã).. . .......... §Þa  . . .........  chØ  . . .............. .. . ............... Sè   CMND.... . ........  Ngµy   cÊp   .. . ....... . . ....... . . .......  N¬i  cÊp... . .............. . ............... Cïng  Õn hµnh  Ëp biªnb¶n    û  ti   l    tiªuhu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  å m    ti     g   STT Tªn,nh∙n hiÖu,quic¸ch, §¬n  Þ  Sè îng T×nh  ¹ngtang Ghi chó          v l tr       xuÊtxø    tang vËt,ph¬ng  tÝnh    vËtph¬ng  Ön   ti tiÖn .. . ... . ................... . . ..... . ...... . ............ . ...... . . . . . ................... . . ... . . .... . . .......... . . .....
 20. 20 ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . .. . ... . ................... . . ... . . .... . . .......... . . ..... . . . . . ................... . ..... . ...... . ........... . ...... .. .. ... . .. ... . §Þa   ®iÓ m   tiªu   huû  . . .......................................... .. . .......................................... H×nh   thøc   tiªu   huû  . . ......................................... .. . .......................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. Toµn  é  b tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  ∙  îc tiªuhuû  õ.. iê .ngµy..  v  ti viph ® ®     t .g .  . . th¸ng .. .n¨m... .®Õ n...   ê.. .ngµy.. .th¸ng.. .    .  . . . . gi .  . . . . . .n¨m... . .. íc sù  . . . .tr   chøng    kiÕn  ña  ÷ng  êicã    ãitrªn. c nh ng   tªnn   Biªn   b¶n   lËp   thµnh.. . .   b¶n:   1b¶n   l   hå  .. u s¬, .. . ...................... c    . . ......................  ®ä cho  äi  êi cã      ïng  m ng   tªn trªn c nghe,  ®ång    µ  ïng ký    íi y. ý v c   tªnd   ®© §¹idiÖn  c¬    c¸c  quan  Ng êilµm    chøng Ng êilËp    biªn b¶n   tham  ù     û d tiªuhu (nÕu  ã) c (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản