Quyết định 61/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 61/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 61/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 61/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 61/2003/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY KHOÁNG S N VÀ THƯƠNG M I HÀ TĨNH THÍ I M HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i s p x p doanh nghi p nhà nư c và t ng công ty nhà nư c; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh (t trình s 40/TT-UB-DN ngày 28 tháng 02 năm 2003) và ý ki n c a các B : Công nghi p (Công văn s 1124/CV ngày 28 tháng 3 năm 2003); Tài chính (Công văn s 3484TC/TCDN ngày 15 tháng 4 năm 2003); N i v (Công văn s 623/BNV-TCBC ngày 31 tháng 3 năm 2003); Lao ng - Thương binh và Xã h i (Công văn s 988/L TBXH-CSL VL ngày 03 tháng 4 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Thành l p T ng công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh thu c y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh trên cơ s t ch c l i và phát tri n Công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh thí i m ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con v i nh ng n i dung sau: 1. M c tiêu: xây d ng và phát tri n T ng công ty nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c khai thác, ch bi n kinh doanh khoáng s n; thí i m i m i t ch c s n xu t kinh doanh nh m thúc Ny quá trình tích t , t p trung v n t ng bư c t o ra lo i hình doanh nghi p quy mô l n, a s h u, kinh doanh nhi u ngành, trong ó có ngành chính là khai thác, ch bi n sâu, kinh doanh khoáng s n quý hi m; t o s g n bó ch t ch , xác nh rõ quy n l i và trách nhi m v v n và l i ích kinh t gi a các doanh nghi p có tư cách pháp nhân, cung c p t t hơn các d ch v thông tin, ti p th , tiêu th , cung ng, nghiên c u, ào t o cho các ơn v tham gia liên k t nh m nâng cao uy tín và kh năng c nh tranh trên th trư ng. 2. Tên doanh nghi p: T ng công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh.
  2. - Tên giao d ch qu c t : Hatinh Minerals and Trading Corporation. - Tên vi t t t: MITRACO. - Tr s : s 6 Phan ình Phùng, th xã Hà Tĩnh, t nh Hà Tĩnh. - V n ch s h u: 116.562.000.000 ng (m t trăm mư i sáu t , năm trăm sáu mươi hai tri u ng). - Ngành ngh kinh doanh: khai thác, ch bi n và kinh doanh các lo i khoáng s n, qu ng có ch t phóng x . S n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng. Kinh doanh thương m i, d ch v du l ch, khách s n, nhà hàng, văn phòng cho thuê; nh p khNu máy móc thi t b . S n xu t và kinh doanh các ngành ngh khác phù h p v i năng l c và pháp lu t cho phép. - Công ty m (T ng công ty) là doanh nghi p nhà nư c tr c ti p th c hi n s n xu t - kinh doanh và u tư v n vào các công ty con, ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c giao cho và qu n lý ph n v n u tư vào các công ty con theo quy nh t i i u l t ch c ho t ng và Quy ch tài chính c a T ng công ty ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Công ty con: căn c theo c i m s n xu t - kinh doanh; quy mô, tính ch t u tư v n và vai trò i v i s phát tri n c a Công ty m , có th có các lo i sau ây: + Công ty nhà nư c do công ty m n m gi toàn b v n i u l ; + Công ty c ph n mà công ty m gi c ph n chi ph i; + Công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên mà Công ty m gi t l v n góp chi ph i. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a mình; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh c a pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty con. 3. Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a công ty m , công ty con; t ch c, qu n lý Công ty m ; quan h gi a Công ty m v i ch s h u nhà nư c và v i công ty con, công ty thành viên, ơn v s nghi p ư c quy nh trong i u l t ch c ho t ng c a T ng công ty. 4. Công ty m có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh. i u 2. L trình thành l p T ng công ty thí i m ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con: 1. Năm 2003:
  3. - Thành l p Công ty m (T ng công ty) bao g m b máy c a Công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh và 8 ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty (như ghi trong m c I Ph l c Quy t nh này). - Hình thành các công ty con g m 3 doanh nghi p nhà nư c, 2 công ty trách nhi m h u h n, 4 công ty c ph n (như ghi trong m c II Ph l c Quy t nh này). 2. Năm 2004 - 2005: k t n p m t s doanh nghi p khác v làm công ty con mà Công ty m gi t tr ng v n chi ph i trên cơ s Chi n lư c phát tri n c a T ng công ty. i u 3. Giao nhi m v : 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh: - B nhi m Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c và các thành viên H i ng qu n tr T ng công ty này theo quy nh hi n hành. - Ch o th c hi n Quy t nh này. Ph i h p v i các cơ quan liên quan x lý tài chính, lao ng trong vi c thành l p T ng công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh thí i m ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. Ki m tra theo dõi tình hình ho t ng c a mô hình này k p th i sơ k t, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu và nh ng v n phát sinh c n gi i quy t. - Quy t nh thành l p các doanh nghi p h ch toán ph thu c Công ty m , công ty con nói t i i u 2 Quy t nh này. - Trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c ho t ng T ng công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh thí i m theo mô hình công ty m - công ty con. 2. B trư ng B Tài chính: - Phê duy t Quy ch tài chính c a T ng công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh thí i m ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. - Ph i h p v i U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh xây d ng và ch o tri n khai án thí i m vi c nhà nư c giao cho T ng công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh m t ch tiêu pháp l nh hàng năm là k t qu sinh l i tính trên v n ch s h u. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. B trư ng các B : Công nghi p, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tài nguyên - Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, Giám c Công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng
  4. ( ã ký) PH L C CƠ C U CÔNG TY M VÀ CÁC CÔNG TY CON C A MÔ HÌNH T NG CÔNG TY KHOÁNG S N VÀ THƯƠNG M I HÀ TĨNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 61/2003/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÔNG TY M : 1. Văn phòng Công ty Khoáng s n và Thương m i Hà Tĩnh, 2. Xí nghi p Khoáng s n Kỳ Anh, 3. Xí nghi p Khoáng s n CNm Xuyên, 4. Xí nghi p Khoáng s n Th ch Hà, 5. Xí nghi p Ch bi n zircon, 6. Xí nghi p Khai thác, 7. Xí nghi p Qu n lý kho c ng, 8. Công ty Vàng, 9. Xí nghi p Cơ khí. II. CÁC CÔNG TY CON: a) Công ty con là doanh nghi p 100% v n nhà nư c: 1. Công ty Vi t Lào, 2. Công ty Que hàn, 3. Công ty Vi t ý. b) Công ty con là công ty c ph n mà công ty m có c ph n chi ph i: 1. Công ty c ph n Thiên ý 2, 2. Công ty c ph n Man gan, 3. Công ty c ph n Thương m i,
  5. 4. Công ty c ph n V n t i. c) Công ty con là công ty trách nhi m h u h n mà công ty m có v n chi ph i: 1. Công ty trách nhi m h u h n Than, 2. Công ty trách nhi m h u h n Thiên ý 1.
Đồng bộ tài khoản