intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

50
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  61/2003/Q§­T T G   n g µ y  18 th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò   Ö c th µ nh l Ë p T æ n g  c«n g  ty  h o¸ng  vi K s¶n  µ  T h ¬ n g   ¹ i  µ  T Ü n h  th Ý  ® i Ó m  h o ¹t ® é n g   v m H theo m «   × n h   n g   h c« ty m Ñ  ­ c«n g  ty co n Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   t Ch ph v ban  µnh    Ý,  h tiªuch danh  ôc   ©n  ¹  ¾p   Õp   m ph lo is x doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   tæng  c«ng    µ  íc; tynh n Theo    ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n   ©n   nh d tØnh  µ   Ünh   ê tr×nh  è  HT (t   s 40/TT­UB­DN  ngµy 28  th¸ng 02 n¨m  2003)  µ     Õn cña c¸c Bé: C«ng   v ý ki nghiÖp (C«ng    è  v¨n s 1124/CV  µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m  2003);Tµi chÝnh     (C«ng  v¨n  è  s 3484TC/TCDN  ngµy  th¸ng 4 n¨m  2003); éi  ô  15   N v (C«ng v¨n  è s 623/BNV­TCBC   µy  th¸ng3  ng 31    n¨m 2003);Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    (C«ng    è  v¨n s 988/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng4  ng 03    n¨m 2003), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1. Th l Tæng  c«ng    tyKho¸ng s¶n  µ  ¬ng  ¹iHµ   Ünh  v Th m  T thuéc  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh    ¬  ë  chøc  ¹ vµ  HT trªnc s tæ  l i ph¸ttr Ón    i  C«ng    ty Kho¸ng  s¶n  µ  ¬ng  ¹i Hµ   Ünh  Ý  iÓ m   ¹t®éng  v Th m  T th ® ho   theo    m« h×nh c«ng    Ñ    tym ­c«ng   tycon  íi ÷ng  éidung  v  nh n  sau: 1.  ôc   M tiªu:x©y  ùng  µ    d v ph¸ttr Ón Tæng    i   c«ng    µ  íc ho¹t®éng  ty nh n     trong lÜnh  ùc    v khaith¸c, Õ   Õn      ch bi kinh doanh    kho¸ng s¶n;thÝ  iÓ m   æi  íi    ® ® m  tæ chøc  s¶n  Êt kinh doanh  xu     nh»m   óc ®Èy    ×nh tÝch  ô,tËp  th   qu¸ tr   t   trung vèn    ®Ó   õng  íct¹ora lo¹ h×nh  t b     i   doanh  nghiÖp  quy    ín, a  ë  ÷u,kinh doanh  m« l   s h   ®   nhiÒu  µnh, trong    ã  µnh  Ýnh  µ khai th¸c,chÕ   Õn  ©u,  ng   ®ã c ng ch l      bi s kinh  doanh  kho¸ng  s¶n  ý  Õ m;  ¹osù  ¾n   ã  qu hi t  g b chÆt  Ï,x¸c ®Þnh  â quyÒn  î ch     r  l i vµ tr¸ch nhiÖ m   Ò   èn  µ  î Ých    v v v l  i kinh  Õ  ÷a    t gi c¸c doanh  nghiÖp  ã   c¸ch ct   ph¸p  ©n,  nh cung  Êp  èth¬n    Þch  ô  c t  c¸c d v th«ng    Õp  Þ, tiªuthô,cung  tin,ti th       øng,nghiªncøu,®µo  ¹ocho    n  Þ        t  c¸c®¬ v tham    ªnkÕt  gia li   nh»m   ©ng  n cao    uy tÝn  µ  v kh¶  n¨ng  ¹nh tranh trªnthÞ  êng. c      tr 2.Tªn    doanh  nghiÖp:Tæng    c«ng    tyKho¸ng  s¶n  µ  ¬ng  ¹iHµ   Ünh. v Th m  T ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:HatinhMineralsand    qu t       TradingCorporat   ion. ­Tªn  Õtt¾t:MITRACO.   vi     ­Trô  ë:sè  Phan  ×nh  ïng,thÞ    µ   Ünh, tØnh  µ   Ünh.   s   6  § Ph   x∙H T   HT
  2. 2 ­ Vèn  ñ  ë  ÷u:116.562.000.000 ®ång  ét tr¨m m êis¸u tû,n¨m      ch s h     (m          tr¨m s¸u m ¬ihaitr Öu®ång).      i   ­  µnh  Ng nghÒ  kinh doanh: khai th¸c,chÕ   Õn  µ        bi v kinh  doanh    ¹  c¸c lo i kho¸ng s¶n,quÆng   ã  Êt phãng  ¹.S¶n  Êt vµ    c ch   x  xu   kinh doanh  Ët liÖu x©y    v    dùng. Kinh  doanh  ¬ng  ¹i, dÞch  ô  lÞch, kh¸ch  ¹n, nhµ   µng,    th m  v du    s  h v¨n phßng  cho thuª;nhËp  Èu    kh m¸y  ãc  ÕtbÞ.  m thi   S¶n  Êt vµ  xu   kinh doanh      c¸c ngµnh  Ò   ngh kh¸cphïhîp víi        n¨ng  ùcvµ  l   ph¸p luËtcho  Ðp.    ph ­ C«ng    Ñ     ty m (Tæng  c«ng    µ doanh  ty)l   nghiÖp  µ  íc trùc tiÕp  ùc nh n     th   hiÖn  s¶n  Êt  kinh  xu ­  doanh  µ  u    vèn  µo    v ®Ç t v c¸c c«ng    ty con, chÞu    tr¸ch   nhiÖ m b¶o  µn  µ    iÓnvèn  µ   ícgiao cho  µ  to v ph¸ttr   Nh n     v qu¶n  ýphÇn  èn  u   l  v ®Ç t vµo      c¸c c«ng    ty con theo quy  nh  ¹  Òu  Ö  chøc  ¹t®éng  µ  ®Þ ti§i l tæ  ho   v Quy   chÕ   µi Ýnh  ña  t  ch c Tæng  c«ng    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ty®   c th quy phª duy   ­ C«ng      ty con: c¨n  theo  Æc   iÓ m     cø  ® ® s¶n  Êt ­ kinh doanh; quy    xu         m«, tÝnh  Êt ®Ç u    èn  µ      i víisù    iÓn cña  ch   tv v vaitrß ®è     ph¸ttr   C«ng    Ñ,  ã  Ó  ty m c th cã    ¹ sau  y: c¸clo i   ®© +  C«ng    µ  ícdo  tynh n   c«ng    Ñ   ¾ m   ÷toµn  é  èn  iÒu  Ö; tym n gi   bv ® l +  C«ng      Çn  µ   tycæ ph m c«ng    Ñ   ÷cæ   Çn    èi; tym gi   ph chiph   + C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  õ haithµnh    ëlªnm µ     h h t    viªntr     C«ng    Ñ   tym gi÷tûlÖ  èn  ãp    èi.     v g chiph C«ng    ty con  ã   c¸ch  ct ph¸p  ©n,  ã  µis¶n, tªn gäi,bé  nh c t        m¸y  qu¶n  ý l  riªng,tù chÞu     tr¸chnhiÖ m   ©n  ù    d s trong ph¹m    è  µis¶n  ña  × nh;  îctæ    vis t   cm ®  chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt ng  lu  ¬ øng  íih×nh  v  thøc  ph¸p lýcña     c«ng    tycon. 3. C¬   Êu  èn  iÒu  Ö,ngµnh  Ò    cv® l  ngh kinh doanh  ña    c c«ng    Ñ,  tym c«ng  ty con; tæ      chøc, qu¶n  ýC«ng    Ñ;    l  ty m quan  Ö   ÷a  h gi C«ng    Ñ   íichñ  ë  ty m v   s h÷u  µ  ícvµ  íi nh n   v   c«ng    tycon,c«ng    µnh    tyth viªn, n  Þ  ù   ®¬ v s nghiÖp  îcquy  ®  ®Þnh  trong§iÒu  Ö  chøc  ¹t®éng  ña    l tæ  ho   c Tæng  c«ng ty. 4. C«ng    Ñ   ã    ty m c tr¸chnhiÖm   Õ   õa    Òn  µ  Üa  ô    k th c¸c quy v ngh v ph¸p  ý l  cña  C«ng   tyKho¸ng  s¶n  µ  ¬ng  ¹iHµ   Ünh. v Th m  T §i Ò u    é  ×nh  µnh  Ëp  2. L tr th l Tæng  c«ng    Ý  iÓ m   ¹t®éng  ty th ® ho   theo  m«   ×nh  h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon: 1.N¨m     2003: ­ Thµnh  Ëp    l C«ng    Ñ   (Tæng  tym   c«ng    ty)bao  å m   é  g b m¸y  ña  c C«ng    ty Kho¸ng s¶n  µ  ¬ng  ¹i Hµ   Ünh  µ  ®¬n  Þ  ¹ch  v Th m  T v 8  vh to¸n phô  éc    thu Tæng   c«ng        ty(nh ghitrong m ôc   ô  ôcQuy Õt  nh  µy).   IPh l   ®Þ n ­ H×nh  µnh      th c¸c c«ng    ty con  å m   doanh  g 3  nghiÖp  µ  íc,2  nh n   c«ng   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,4    h h   c«ng      Çn      tycæ ph (nh ghitrong m ôc    ô  ôcQuy Õt    IIPh l   ®Þnh  µy). n 2. N¨m     2004    ­ 2005:kÕt  ¹p  ét  è    n m s doanh  nghiÖp  kh¸c vÒ   µm    l c«ng    ty con  µ   m C«ng    Ñ   ÷ tû träng vèn    èitrªnc¬  ë  Õn îc ph¸ttr Ón ty m gi       chiph     s Chi l     i   cña  Tæng  c«ng ty.
  3. 3 §i Ò u    3. Giao  Öm  ô: nhi v 1.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh: HT ­ Bæ   Öm   ñ   Þch  éi ®ång    nhi Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  µ    µnh  ®è v c¸c th viªnHéi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µy  tyn theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ ChØ   o  ùc  Ön  ®¹ th hi Quy Õt  nh   µy. Phèi hîp  íic¸c  ¬  ®Þ n    v  c quan  ªn li   quan  ö  ý tµichÝnh, lao ®éng  x l       trong  Öc  µnh  Ëp  vi th l Tæng   c«ng    ty Kho¸ng  s¶n  µ  ¬ng  ¹i Hµ   Ünh  Ý  iÓ m   ¹t®éng  v Th m  T th ® ho   theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ     tym ­ c«ng    ty con. KiÓ m       tra theo  âi t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    ×nh  µy  Þp  d  h ho   c m« h nk thêis¬  Õt,b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt    k   c¸o Th t   ph k qu¶  µ  ÷ng  Ên      v nh v ®Ò ph¸tsinh   cÇn    Õt. gi¶iquy ­ Quy Õt  nh  µnh  Ëp      ®Þ th l c¸c doanh nghiÖp  ¹ch    ô  éc C«ng    h to¸nph thu   ty m Ñ,  c«ng    tycon  ãit¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy. n    i 2  ®Þ n ­  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Tr Th t Ch ph phª duyÖt  Òu  Ö  chøc  ¹t ®éng  §i l tæ  ho   Tæng  c«ng    ty Kho¸ng s¶n  µ  ¬ng  ¹i Hµ   Ünh  Ý  iÓ m   v Th m  T th ® theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon.  2.Bé  ëng  é  µichÝnh:   tr BT    ­ Phª  Öt Quy  Õ   µichÝnh  ña    duy   ch t   c Tæng  c«ng    tyKho¸ng s¶n  µ  ¬ng  v Th m¹iHµ   Ünh  Ý  iÓ m   ¹t®éng   T th ® ho   theo m«   ×nh   h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon. ­ Phèi hîp  íiUû       v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh  ©y  ùng  µ  HT x d v chØ   o  ®¹ tr Ón khai§ Ò   thÝ  iÓ m   Öc  µ  íc giao  i    ¸n  ® vi nh n   cho Tæng  c«ng    ty Kho¸ng    s¶n vµ  ¬ng  ¹i Hµ   Ünh  ét  Th m  T m chØ    tiªuph¸p  Önh  µng  l h n¨m  µ kÕt  l  qu¶ sinh lêi    tÝnh    èn  ñ  ë  ÷u. trªnv ch s h   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng    b¸o. Bé   ëng    é:  tr c¸c B C«ng  nghiÖp, K Õ   ¹ch  µ  Çu , Tµi chÝnh, Néi vô,   ho v§ t        Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Tµi nguyªn    v X∙      ­ M«i  êng, Thèng  c  ©n   tr   ®è Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam,  ñ   Þch  y  Nh n     Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh,  HT Gi¸m  ®èc C«ng    ty Kho¸ng  s¶n  µ  ¬ng  ¹i Hµ   Ünh  µ    ¬  v Th m  T v c¸c c quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n       
  4. 4 P h ô  l ô c C ¬  c Ê u  C « n g  ty m Ñ  v µ  c¸c c«n g  ty c o n  c ñ a m «   × n h   h T æ n g  c«n g  ty K h o¸n g s¶n v µ   h ¬ n g  m ¹ i H µ  T Ü n h T (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 61/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  18    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. « n g  ty m Ñ :  C 1.V¨n    phßng C«ng      tyKho¸ng  s¶n  µ  ¬ng  ¹iHµ   Ünh, v Th m  T   2.XÝ     nghiÖp  Kho¸ng  s¶n  ú  K Anh, 3.XÝ     nghiÖp  Kho¸ng  s¶n  È m   C Xuyªn, 4.XÝ     nghiÖp  Kho¸ng  s¶n  ¹ch Hµ, Th   5.XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  Ch bi zircon, 6.XÝ     nghiÖp  Khaith¸c,   7.XÝ     nghiÖp  Qu¶n  ýkho  l  c¶ng, 8.C«ng    µng,   tyV 9.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý. C kh II.  C¸c c « n g  ty c o n: a) C«ng      tycon  µdoanh  l  nghiÖp  100%   èn  µ  íc: v nh n 1.C«ng    ÖtLµo,   tyVi   2.C«ng      tyQue  µn, h 3.C«ng    Ötý.   tyVi   b) C«ng      tycon  µc«ng      Çn  µ   l  tycæ ph m c«ng    Ñ   ã    Çn    èi: tym c cæ ph chiph 1.C«ng      Çn    tycæ ph Thiªný    2, 2.C«ng      Çn    tycæ ph Man  gan, 3.C«ng      Çn  ¬ng  ¹i,   tycæ ph Th m 4.C«ng      Çn  Ën  .   tycæ ph V t¶i c)C«ng      tycon  µc«ng    l  tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  µ     h h m c«ng    Ñ   ã  èn    tym c v chi phèi: 1.C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n Than,   h h  2.C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n Thiªný    h h    1.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2