intTypePromotion=1

Quyết định 612/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
5
download

Quyết định 612/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 612/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc một số các doanh nghiệp độc lập trong vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 612/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ Cñ A   ñ   íNG  Ý NH   ñ   è  TH T CH PH S 612/TTg  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 4  9  1996  Ò   Ö C   V VI CHUY Ó N   é T   è  M S C¸C  DOAN H  NGHI Ö P   C   Ë P   ®é L TRON G   µ NH   µ NG   NG H H¶I  µ O   µ M   V L THµ NH   VIªN  ñ A   C TæN G  C«NG   Hµ NG   TY  H¶I  ÖT  M VI NA THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995, C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 39/CP  µy  th¸ng  n¨m  ng 27  6  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ,ban  µnh  Òu  Ö  É u   Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña    h §i l m v tæ  v ho   c Tæng  c«ng    µ   tynh níc, Theo    ®Ò nghÞ   ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ  tr Tæng  c«ng    µng    Öt  ty h h¶i Vi Nam,  Ðt ®iÒu  Ön  ô  Ó  µ  x  ki c th v theo nguyÖn  äng  ña    v c C¶ng  Qu¶ng Ninh, QUY Õ T   NH: ®Þ §iÒu   Bæ   1.­ sung C¶ng Qu¶ng Ninh  µo  µm  µnh  v l th viªn cña    Tæng   c«ng    µng    ÖtNam. tyh h¶iVi   §iÒu    é  2.­B Giao  th«ng  Ën  , ôc  µng    Öt Nam,  v t¶i C H   h¶iVi   Tæng  c«ng    ty Hµng    Öt Nam,  h¶i Vi   C¶ng  Qu¶ng Ninh  µ    ¬  v c¸c c quan  µ  íc kh¸c cã  ªn nh n     li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2