Quyết định 614/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 614/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 614/2003/qđ-nhnn', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 614/2003/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 614/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 614/2003/Q -NHNN NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT, NGƯ I I U HÀNH QU TÍN D NG NHÂN DÂN TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997, Căn c Lu t H p tác xã ngày 20/3/1996, Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , Căn c Ngh nh s 48/2001/N -CP ngày 13/8/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân, Theo ngh c a V trư ng V Các t ch c tín d ng h p tác, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, ngư i i u hành Qu tín d ng nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các t ch c tín d ng h p tác, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c Qu tín d ng nhân dân Trung ương, Giám c Qu tín d ng nhân dân cơ s có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký) QUY NNH
 2. V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT, NGƯ I I U HÀNH QU TÍN D NG NHÂN DÂN (Ban hành theo Quy t nh s 614/2003/Q -NHNN ngày 16/6/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, ngư i i u hành Qu tín d ng nhân dân Trung ương và Qu tín d ng nhân dân cơ s (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân) ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. i u 2. Ch c năng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, ngư i i u hành Qu tín d ng nhân dân 1. H i ng qu n tr có ch c năng qu n tr Qu tín d ng nhân dân theo quy nh c a pháp lu t, i di n Qu tín d ng nhân dân quy t nh nh ng v n v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân (tr nh ng v n thu c thNm quy n c a i h i thành viên). 2. Ban ki m soát ch u trách nhi m giám sát, ki m tra m i ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân theo pháp lu t và i u l Qu tín d ng nhân dân. 3. Ngư i i u hành Qu tín d ng nhân dân là T ng giám c ho c Giám c (sau ây g i chung là Giám c Qu tín d ng nhân dân) là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày c a Qu tín d ng nhân dân theo nhi m v , quy n h n ư c giao. i u 3. Nh ng ngư i không ư c là thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ho c làm Giám c Qu tín d ng nhân dân: 1. ang b truy c u trách nhi m hình s ; 2. ã b k t án v các t i xâm ph m an ninh qu c gia, xâm ph m s h u; các t i xâm ph m tr t t qu n lý kinh t , 3. ã b k t án v các t i ph m khác mà chưa ư c xóa án; 4. ã t ng là thành viên H i ng qu n tr ho c Giám c c a m t t ch c ã b phá s n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 50 c a Lu t phá s n doanh nghi p; 5. ã t ng là i di n theo pháp lu t c a m t t ch c b ình ch ho t ng do vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng; 6. Không m b o tiêu chuNn v o c ngh nghi p, năng l c i u hành và trình chuyên môn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c;
 3. 7. Không m b o quy nh khác do i u l Qu tín d ng nhân dân quy nh; i u 4. B , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) không ư c là thành viên Ban ki m soát, K toán trư ng c a cùng m t Qu tín d ng nhân dân. i u 5. 1. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c Qu tín d ng nhân dân b ình ch ho t ng trong các trư ng h p sau: a) M t năng l c hành vi dân s ; b) Là i di n c a thành viên là pháp nhân ã ch m d t tư cách pháp nhân; c) Thu c i tư ng quy nh t i m t trong các kho n 1, 2, 3, 4, 5 i u 3 Quy nh này; d) Là thành viên ã ư c ch p nh n cho ra Qu tín d ng nhân dân theo quy nh c a i ul ; ) Là thành viên b i h i thành viên khai tr ; e) Là thành viên dã chuy n h t v n góp và các quy n l i, nghĩa v thành viên cho ngư i khác; g) Không còn là i di n h p pháp cho ph n v n góp c a pháp nhân t i Qu tín d ng nhân dân. 2. Trư ng h p thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c Qu tín d ng nhân dân b ình ch ho t ng theo quy nh t i kho n 1 i u này, H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân ph i g i ngay báo cáo b ng văn b n kèm tài li u ch ng minh c th v Ngân hàng Nhà nư c ( i v i Qu tín d ng nhân dân Trung ương), v Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ( i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ) và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a báo cáo này trư c pháp lu t, ng th i x lý theo quy nh t i các i u 15, 18, 25 Quy nh này. i u 6. Mi n nhi m, bãi nhi m 1. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, Giám c Qu tín d ng nhân dân b mi n nhi m, bãi nhi m trong nh ng trư ng h p sau: a. Năng l c hành vi dân s b h n ch , b. Có ơn xin t ch c v i lý do h p lý; c. Thu c i tư ng vi ph m quy nh t i kho n 6, 7 i u 3 và i u 4 Quy nh này;
 4. d. Vi ph m quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l Qu tín d ng nhân dân trong quá trình th c hi n nhi m v , quy n h n dư c giao; . Các trư ng h p khác có ghi trong i u l Qu tín d ng nhân dân do i h i thành viên quy t nh. 2. Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát, Giám c Qu tín d ng nhân dân sau khi b mi n nhi m, bãi nhi m ph i ch u trách nhi m cá nhân i v i các quy t nh c a mình trong th i gian m nhi m ch c danh ó. i u 7. Sau H i ngh thành l p ho c i h i thành viên, nh ng ngư i ư c b u, gi ch c Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, ho c ư c b nhi m Giám c Qu tín d ng nhân dân ư c ti p nh n và m nhi m ngay công vi c c a ch c danh ư c b u ho c ư c b nhi m và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c i h i thành viên; nhưng các ch c danh Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, ho c ư c b nhi m Giám c Qu tín d ng nhân dân ch có hi u l c pháp lý sau khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y ho c ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c y quy n chuNn y. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH M c I: .H I NG QU N TRN i u 8. H i ng qu n tr 1. Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên khác trong H i ng qu n tr do H i ngh thành l p ho c i h i thành viên tr c ti p b u, mi n nhi m, bãi nhi m theo th th c b phi u kín. 2. S lư ng thành viên H i ng qu n tr do i h i thành viên quy t nh, nhưng t i thi u là 3 ngư i. 3. Nhi m kỳ c a H i ng qu n tr do i h i thành viên quy nh và ghi trong i u l Qu tín d ng nhân dân, nhưng t i thi u là 2 năm và t i a không quá 5 năm. 4. Thành viên H i ng qu n tr ph i là thành viên c a Qu tín d ng nhân dân. i v i các Qu tín d ng nhân dân có v n h tr c a Nhà nư c, cơ quan i di n qu n lý ph n v n h tr c a Nhà nư c ư c c ngư i i di n tham gia thành viên H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân. 5. H i ng qu n tr ư c s d ng con d u c a Qu tín d ng nhân dân th c hi n nhi m v c a mình.
 5. i u 9. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr 1. T ch c th c hi n các ngh quy t i h i thành viên. 2. Quy t nh nh ng v n v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân (tr nh ng v n thu c thNm quy n c a i h i thành viên). 3. B nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng; quy t nh s lư ng lao ng, cơ c u t ch c và các b ph n nghi p v chuyên môn c a Qu tín d ng nhân dân. 4. ChuNn b chương trình ngh s c a i h i thành viên và tri u t p i h i thành viên. 5. Xây d ng phương án trình i h i thành viên v m c thù lao cho thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, m c lương c a Giám c và các nhân viên làm vi c t i Qu tín d ng nhân dân. 6. Xét k t n p thành viên m i, gi i quy t vi c thành viên xin ra kh i Qu tín d ng nhân dân (tr trư ng h p khai tr thành viên) và báo cáo i h i thành viên thông qua. 7. X lý các kho n cho vay không có kh năng thu h i và nh ng t n th t khác theo quy nh c a Nhà nư c. 8. Xem xét, thNm nh báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh; báo cáo quy t toán tài chính; báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr trư c khi trình i h i thành viên. 9. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Qu tín d ng nhân dân. i u 10. Ch t ch H i ng qu n tr 1. Ch t ch H i ng qu n tr là ngư i i di n cho Qu tín d ng nhân dân trư c pháp lu t. 2. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c y quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. 3. Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân Trung ương không ư c ng th i là T ng giám c Qu tín d ng nhân dân Trung ương. Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s có th ng th i là Giám c Qu tín d ng nhân dân cơ s ; vi c kiêm nhi m do i u l Qu tín d ng nhân dân cơ s quy nh theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c ng th i tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác; riêng Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín
 6. d ng nhân dân cơ s ư c tham gia H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân Trung ương. i u 11. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H i ng qu n tr 1. Tri u t p và ch trì các phiên h p c a H i ng qu n tr . 2. ChuNn b n i dung, chương trình và i u khi n các phiên h p th o lu n và bi u quy t các v n thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr . 3. Theo dõi vi c t ch c th c hi n các Ngh quy t c a i h i thành viên và quy t nh c a H i ng qu n tr . 4. ôn c và giám sát vi c i u hành c a Giám c Qu tín d ng nhân dân. 5. L p chương trình công tác và phân công nhi m v cho các thành viên H i ng qu n tr th c hi n. 6. Ký các văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr . 7. Khi v ng m t, Ch t ch H i ng qu n tr ph i y quy n b ng vàn b n cho m t thành viên H i ng qu n tr thay th theo quy ch làm vi c c a H i ng qu n tr . 8. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Qu tín d ng nhân dân. i u 12. Nhi m v và quy n h n c a thành viên H i ng qu n tr 1. Th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c, i u l c a Qu tín d ng nhân dân. 2. Thành viên H i ng qu n tr th c thi nhi m v theo s phân công c a Ch t ch H i ng qu n tr . 3. Nghiên c u, ánh giá tình hình, k t qu ho t ng và óng góp vào vi c xây d ng phương hư ng, k ho ch ho t ng kinh doanh c a Qu tín d ng nhân dân trong t ng th i kỳ. 4. Tham d các phiên h p c a H i ng qu n tr ; th o lu n và bi u quy t các v n thu c n i dung phiên h p; ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t, trư c i h i thành viên và trư c H i ng qu n tr v nh ng ý ki n c a mình. 5. Th c hi n các ngh quy t c a i h i thành viên và quy t nh c a H i ng qu n tr . 6. Hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr tr lên có quy n yêu c u Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p H i ng qu n tr h p phiên b t thư ng x lý các công vi c t xu t thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr .
 7. 7. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l Qu tín d ng nhân dân. i u 13. Ch t ch và thành viên H i ng qu n tr không hư ng lương mà hư ng thù lao và ư c ài th các chi phí c n thi t khác trong quá trình th c hi n nhi m v . M c thù lao do i h i thành viên quy t nh. i u 14. Cu c h p H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr h p ít nh t m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Trư ng h p c n thi t, có th h p phiên b t thư ng theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ít nh t 2/3 (hai ph n ba) thành viên H i ng qu n tr , theo ngh c a Trư ng Ban ki m soát ho c ít nh t 2/3 (hai ph n ba) thành viên Ban ki m soát. 2. Cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 (hai ph n ba) thành viên H i ng qu n tr tham d . H i ng qu n tr ho t ng theo nguyên t c t p th và quy t nh theo a s . Trong trư ng h p bi u quy t c a H i ng qu n tr có s phi u ngang nhau, thì s phi u bi u quy t c a bên có ngư i ch trì cu c h p là quy t nh. 3. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì các phiên h p H i ng qu n tr . Trư ng h p tri u t p h p H i ng qu n tr nh kỳ l n u nhưng không s thành viên tham d theo quy nh, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p ti p cu c h p H i ng qu n tr l n hai trong th i gian không quá 15 ngày làm vi c ti p theo. Sau hai l n tri u t p h p H i ng qu n tr không s thành viên tham d , Ch t ch H i ng qu n tr ngh H i ng qu n tr tri u t p i h i thành viên b t thư ng trong th i h n không quá 30 ngày làm vi c ti p theo xem xét tư cách c a các thành viên H i ng qu n tr không tham d h p và có bi n pháp x lý. 4. N i dung và k t lu n c a m i phiên h p H i ng qu n tr ph i ư c ghi vào s Biên b n, Biên b n ph i có ch ký c a Ch t a và thư ký phiên h p. Ch t a và thư ký ph i liên i ch u trách nhi m v tính chính xác và trung th c c a Biên b n h p H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình, ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr cùng v i Biên b n c a phiên h p. i u 15. 1. Trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c k t ngày Ch t ch H i ng qu n tr b ình ch ho t ng theo kho n 1 i u 5 Quy nh này, các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c h p H i ng qu n tr b u m t thành viên H i ng qu n tr ( tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh hi n hành) t m th i m nhi m nhi m v c a Ch t ch H i ng qu n tr . H i ng qu n tr ph i trình i h i thành viên g n nh t quy t nh và ti n hành các th t c mi n nhi m, bãi nhi m, b u Ch t ch H i ng qu n tr theo quy nh hi n hành.
 8. 2. Ch t ch H i ng qu n tr mu n t ch c Ch t ch ph i có ơn g i H i ng qu n tr . Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ơn, H i ng qu n tr ph i t ch c h p xem xét, trình i h i thành viên g n nh t quy t nh và ti n hành các th t c mi n nhi m, bãi nhi m, b u Ch t ch H i ng qu n tr theo quy nh hi n hành. 3. Thành viên H i ng qu n tr mu n t ch c ph i có ơn g i H i ng qu n tr . H i ng qu n tr ph i t ch c h p xem xét, trình i h i thành viên g n nh t quy t nh và ti n hành các th t c mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr theo quy nh hi n hành. i u 16. 1. Trư ng h p b gi m quá m t ph n ba s thành viên H i ng qu n tr ho c không s thành viên H i ng qu n tr t i thi u theo quy nh c a i u l Qu tín d ng nhân dân, thì trong th i h n không quá 30 ngày làm vi c k t ngày không s lư ng thành viên H i ng qu n tr theo quy nh, H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i thành viên b u b sung thành viên H i ng qu n tr . 2. Trong các trư ng h p thi u khác ngoài quy nh t i kho n 1 i u này, i h i thành viên g n nh t s b u thành viên H i ng qu n tr m i thay th cho thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m, bãi nhi m ho c b sung nh ng thành viên còn thi u. M c II. BAN KI M SOÁT i u 17. T ch c c a Ban ki m soát 1. Ban ki m soát do i h i thành viên tr c ti p b u, mi n nhi m, bãi nhi m theo th th c b phi u kín. 2. Thành viên Ban ki m soát ph i là thành viên Qu tín d ng nhân dân. i v i các Qu tín d ng nhân dân có v n h tr c a Nhà nư c, Cơ quan i di n qu n lý ph n v n h tr c a Nhà nư c ư c c ngư i i di n tham gia thành viên Ban ki m soát Qu tín d ng nhân dân. 3. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 3 ngư i, trong ó ít nh t ph i có m t thành viên chuyên trách. Ban ki m soát b u Trư ng Ban i u hành công vi c c a Ban. i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s áp ng i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c có th ch b u m t ki m soát viên chuyên trách. S lư ng thành viên Ban ki m soát do i h i thành viên quy nh và ư c ghi vào i u l Qu tín d ng nhân dân. 4. Nhi m kỳ c a Ban ki m soát theo nhi m kỳ c a H i ng qu n tr . i u 18. 1. Trong th i gian không quá 15 ngày làm vi c k t ngày Trư ng ban ki m soát b ình ch ho t ng theo kho n 1 i u 5 Quy nh này, các thành viên Ban ki m soát
 9. có trách nhi m t ch c h p Ban ki m soát b u m t thành viên trong Ban ki m soát tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh làm Trư ng ban. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s ch có m t ki m soát viên chuyên trách, trong th i h n 30 ngày làm vi c (k t ngày ki m soát viên b ương nhiên m t tư cách) H i ng qu n tr ti n hành tri u t p i h i thành viên b u ki m soát viên thay th . 2. Trư ng Ban ki m soát mu n t ch c Trư ng Ban ph i có ơn g i n Ban ki m soát, trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ơn, Ban ki m soát ph i t ch c phiên h p xem xét quy t nh và b u Trư ng Ban ki m soát theo quy nh. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s ch có m t ki m soát viên chuyên trách, n u mu n t ch c ki m soát viên ph i có ơn g i H i ng qu n tr , trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ơn, H i ng qu n tr ti n hành tri u t p i h i thành viên b u ki m soát viên thay th . 3. Thành viên Ban ki m soát mu n t ch c ph i có ơn g i n Ban ki m soát trình i h i thành viên g n nh t quy t nh. i u 19. 1. Trư ng h p s thành viên Ban ki m soát không s thành viên t i thi u theo quy nh c a i u l Qu tín d ng nhân dân, trong th i h n không quá 30 ngày k t ngày không s thành viên Ban ki m soát theo quy nh, Ban ki m soát ph i ngh H i ng qu n tr tri u t p i h i thành viên b t thư ng b u b sung thành viên Ban ki m soát. 2. Trong các trư ng h p thi u khác ngoài quy nh t i kho n 1 i u này, i h i thành viên g n nh t s b u thành viên Ban ki m soát m i thay th cho thành viên Ban ki m soát b mi n nhi m, bãi nhi m ho c b sung nh ng thành viên còn thi u. i u 20. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Xây d ng chương trình, k ho ch ki m tra, ki m soát và t ch c th c hi n chương trình. 2. Ki m tra, giám sát Qu tín d ng nhân dân ho t ng theo pháp lu t. 3. Ki m tra, giám sát vi c ch p hành i u l Qu tín d ng nhân dân, ngh quy t i h i thành viên, ngh quy t H i ng qu n tr . 4. Ki m tra v tài chính, k toán, phân ph i thu nh p, x lý các kho n l , s d ng các qu c a Qu tín d ng nhân dân, s d ng tài s n và các kho n h tr c a Nhà nư c và ki n ngh kh c ph c các sai ph m (n u có). 5. Ti p nh n và gi i quy t khi u n i, t cáo có h\liên quan n ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân thu c thNm quy n c a mình. 6. Trư ng Ban ho c i di n Ban ki m soát ư c tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr nhưng không tham gia bi u quy t. N u có ý ki n khác v i nh ng quy t nh c a H i ng qu n tr , ư c quy n ngh ghi ý ki n c a mình vào biên b n phiên h p và ư c tr c ti p báo cáo trư c i h i thành viên.
 10. 7. ư c quy n yêu c u nh ng ngư i có liên quan trong Qu tín d ng nhân dân cung c p tài li u, s sách, ch ng t và nh ng thông tin c n thi t khác ph c v cho công tác ki m tra, nhưng không ư c s d ng các tài li u, thông tin ó vào m c ích khác. 8. ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b (n u có) c a Qu tín d ng nhân dân th c hi n các nhi m v c a Ban ki m soát. 9. ChuNn b chương trình và tri u t p i h i thành viên b t thư ng khi có m t trong các trư ng h p sau: a) Khi H i ng qu n tr không s a ch a ho c s a ch a không có k t qu nh ng vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l và Ngh quy t c a i h i thành viên mà Ban ki m soát ã yêu c u. b) Khi H i ng qu n tr không tri u t p i h i thành viên b t thư ng theo yêu c u c a thành viên theo quy nh gi i quy t các v n nêu trong ơn. 10. Thông báo cho H i ng qu n tr , báo cáo trư c i h i thành viên và Ngân hàng Nhà nư c v k t qu ki m soát; ki n ngh v i H i ng qu n tr , Giám c Qu tín d ng nhân dân kh c ph c nh ng y u kém, nh ng vi ph m trong ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân. i u 21. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng Ban ki m soát 1. Thay m t Ban ki m soát tri u t p và ch trì i h i thành viên b t thư ng theo quy nh t i kho n 9 i u 20 Quy nh này. 2. Tri u t p và ch trì h p Ban ki m soát. 3. Phân công nhi m v c th cho t ng thành viên Ban ki m soát. 4. Ch u trách nhi m ch o các thành viên Ban ki m soát tri n khai th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát. 5. ngh H i ng qu n tr h p phiên b t thư ng x lý nh ng trư ng h p vi ph m quy nh c a pháp lu t, c a Quy nh này và i u l Qu tín d ng nhân dân. 6. U quy n cho m t trong s thành viên Ban ki m soát m nhi m công vi c c a Trư ng ban trong th i gian v ng m t. 7. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy inh c a i u l Qu tín d ng nhân dân. i u 22. Nhi m v và quy n h n c a thành viên Ban ki m soát 1. Tham gia b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng Ban ki m soát. 2. Ki m tra, giám sát, ch u trách nhi m v lĩnh v c ư c phân công, ít nh t m t tháng m t l n có văn b n báo cáo tình hình, k t qu ki m soát cho Trư ng ban ki m soát.
 11. 3. K p th i phát hi n và báo cáo v i Trư ng Ban ki m soát v nh ng sai ph m, nh ng s ki n b t thư ng trong lĩnh v c ư c phân công, trư ng h p che d u ho c không k p th i ki n ngh x lý i v i nh ng sai ph m s ph i liên i ch u trách nhi m. 4. Ch u trách nhi m trư c Ban Ki m soát, trư c i h i thành viên, trư c pháp lu t v nh ng ánh giá và k t lu n c a mình v tính chính xác, trung th c c a các s li u, h sơ liên quan ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân thu c lĩnh v c ư c phân công. 5. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a i u l Qu tín d ng nhân dân. i u 23. Thành viên chuyên trách c a Ban Ki m soát ư c hư ng lương, các thành viên khác c a Ban Ki m soát ư c hư ng thù lao theo quy t nh c a i h i thành viên. M c III. GIÁM C QU TÍN D NG NHÂN DÂN i u 24. 1. Giám c Qu tín d ng nhân dân do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m. 2. Th i gian b nhi m Giám c b ng v i nhi m kỳ c a H i ng qu n tr ương nhi m. 3. Giám c Qu tín d ng nhân dân không ư c tham gia i u hành các t ch c kinh t ; không tham gia lãnh o các t ch c chính tr , oàn th t i a phương. i u 25. 1. Trư ng h p Giám c b ình ch ho t ng theo kho n 1 i u 5 Quy nh này, thì H i ng qu n tr ph i c ngay m t Phó Giám c (n u có) ho c l a ch n m t Trư ng phòng nghi p v (n u không có Trư ng phòng nghi p v thì c m t cán b nghi p v ) b o m các i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và không thu c i tư ng quy nh t i i u 3, i u 4 Quy nh này m nhi m công vi c c a Giám c và báo cáo ngay b ng văn b n v i Ngân hàng Nhà nư c. 2. Trong th i h n t i a 30 ngày làm vi c k t ngày Giám c b ình ch ho t ng ho c có ơn xin t ch c ư c ch p nh n, H i ng qu n tr ph i ti n hành các th t c b nhi m Giám c m i và trình Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. 3. Trư ng h p Giám c vi ph m quy nh c a pháp lu t, c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l Qu tín d ng nhân dân, H i ng qu n tr có quy n t m ình ch quy n i u hành c a Giám c, ng th i ph i c ngay m t Phó Giám c (n u có) ho c l a ch n m t Trư ng phòng nghi p v (n u không có Trư ng phòng nghi p v thì c m t cán b nghi p v ) m b o các i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, không thu c i tư ng quy nh t i i u 3, i u 4 Quy nh này m nhi m công vi c c a Giám c và báo cáo ngay b ng văn b n, xu t x lý i v i nh ng sai
 12. ph m, cũng như ch c danh Giám c v i Ngân hàng Nhà nư c gi i quy t theo quy nh hi n hành. 4. Trong th i gian Giám c chưa ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y, Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng Ban ki m soát và các thành viên Ban ki m soát có trách nhi m giám sát Giám c th c hi n i u hành ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 26. Nhi m v và quy n h n c a Giám c Qu tín d ng nhân dân 1. Ch u trách nhi m i u hành m i ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân theo úng pháp lu t, i u l và ngh quy t i h i thành viên, Ngh quy t H i ng qu n tr . 2. L a ch n, ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m ch c danh Phó Giám c (n u có), K toán trư ng. 3. Tuy n d ng, k lu t, cho thôi vi c các nhân viên làm vi c t i Qu tín d ng nhân dân. 4. Ký các báo cáo, văn b n, h p ng, ch ng t ; trình H i ng qu n tr các báo cáo v tình hình và k t qu ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân. 5. Giám c không ph i là thành viên H i ng qu n tr ư c tham d các cu c h p c aH i ng qu n tr , ư c tham gia ý ki n nhưng không ư c quy n bi u quy t. 6. ChuNn b báo cáo ho t ng, báo cáo quy t toán, d ki n phân ph i l i nhu n, phương án x lý l , phương án x lý r i ro (n u có) và xây d ng phương hư ng ho t ng c a năm t i H i ng qu n tr xem xét, trình i h i thành viên. 7. ư c t ch i th c hi n nh ng quy t nh trái pháp lu t, trái i u l và ngh quy t i h i thành viên, c a H i ng qu n tr và Ch t ch H i ng qu n tr , ng th i báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà nư c có bi n pháp x lý. 8. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l Qu tín d ng nhân dân và quy t nh c a H i ng qu n tr . M c IV. TRÌNH T , TH T C, H SƠ THAY I VÀ CHU N Y VI C B U, B NHI M, MI N NHI M, BÃI NHI M CH TNCH H I NG QU N TRN, THÀNH VIÊN H I NG QU N TRN, THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT, GIÁM C QU TÍN D NG NHÂN DÂN i u 27. 1. T i thi u 30 ngày làm vi c trư c khi ti n hành i h i thành viên thay i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Qu tín d ng nhân dân ph i có văn b n thông báo và hư ng d n các tiêu chuNn, i u ki n ư c ng c vào ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr ,
 13. thành viên Ban ki m soát cho các thành viên Qu tín d ng nhân dân bi t chuNn b các th t c c n thi t tham gia c ho c t ng c vào các ch c danh trên. 2. H sơ lý l ch (theo m u ính kèm Quy nh này) c a ngư i ư c c ho c t ng c vào ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ph i ư c thông báo công khai toàn th các thành viên tham d i h i thành viên bi t trư c khi b u. 3. Ngư i ư c c ho c t ng c vào ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c i h i thành viên v tính chính xác, trung th c v n i dung h sơ lý l ch c a mình. i u 28. 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n vi c thay i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương 2. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c y quy n cho Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph xem xét và có văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n vi c thay i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c c a Qu tín d ng nhân dân cơ s trên a bàn. 3. Qu tín d ng nhân dân ch ư c ti n hành thay i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c sau khi có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 29. 1. Trư ng h p thay i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c, Qu tín d ng nhân dân l p h sơ ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c thay i. H sơ g m: a) T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr ngh thay i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c Qu tín d ng nhân dân (trong ó nêu rõ lý do thay i); b) Biên b n h p H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát v vi c thay i các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban Ban ki m soát, thành viên Ban ki m soát, Giám c Qu tín d ng nhân dân; c) B n chính ơn xin t ch c ho c ơn xin thay th ngư i i di n c a pháp nhân (n u có); d) B n khai lý l ch (b n chính) c a ngư i ư c d ki n là Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c theo m u ính kèm;
 14. ) B n sao các văn b ng, ch ng ch ã ư c công ch ng c a ngư i ư c d ki n là Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c; e) Các văn b n liên quan khác. 2. Trong th i gian không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ theo quy nh, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có văn b n tr l i ch p thu n ho c không ch p thu n vi c thay i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên h i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám d c Qu tín d ng nhân dân; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. i u 30. 1. Sau khi có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân tri u t p i h i thành viên mi n nhi m, bãi nhi m và b u các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ho c H i ng qu n tr h p có quy t nh b nhi m Giám c. 2. Trong th i gian không quá 15 ngày làm vi c k t ngày i h i thành viên thông qua vi c mi n nhi m, bãi nhi m và b u ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát ho c H i ng qu n tr có quy t nh b nhi m Giám c, Qu tín d ng nhân dân ph i hoàn t t h sơ g i Ngân hàng Nhà nư c. H sơ g m: a) T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr ngh chuNn y vi c mi n nhi m, bãi nhi m và b u, b nhi m các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c; b) Ngh quy t c a i h i thành viên v vi c mi n nhi m, bãi nhi m và b u các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát; Biên b n h p H i ng qu n tr v vi c b nhi m Giám c; c) B n khai lý l ch (b n chính) c a các thành viên ư c ngh chuNn y ch c danh ư c b u ho c b nhi m (theo m u ính kèm); d) B n sao văn b ng ã ư c công ch ng c a các thành viên ư c ngh chuNn y ch c danh ư c b u ho c b nhi m; ) Các văn b n liên quan khác. i u 31. 1. Trong th i gian không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ theo quy nh t i kho n 2 i u 30 Quy nh này, Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m xem xét, quy t nh chuNn y các ch c danh (n u m b o quy nh) ho c có văn b n yêu c u Qu tín d ng nhân dân b sung, gi i trình ti p h sơ. Trư ng h p quá 30 ngày làm vi c k t ngày Ngân hàng Nhà nư c có văn b n yêu c u b sung, gi i trình ti p h sơ mà H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân không hoàn ch nh ư c h sơ theo
 15. yêu c u thì Ngân hàng Nhà nư c s không xem xét i v i các ch c danh ư c ngh chuNn y ó. 2. Nh ng ngư i ã ư c b u ho c b nhi m gi ch c danh t i Qu tín d ng nhân dân nhưng không ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y s không ư c ti p t c m nhi m công vi c c a ch c danh ư c b u, b nhi m. 3. Các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát còn l i c a Qu tín d ng nhân dân ch u trách nhi m trư c thành viên, trư c pháp lu t và Ngân hàng Nhà nư c trong vi c qu n tr , ki m soát và i u hành ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân, ng th i ph i khNn trương ti n hành ngay các th t c mi n nhi m, bãi nhi m, b u ho c b nhi m các ch c danh còn thi u ho c chưa theo quy nh t i Quy nh này và i u l Qu tín d ng nhân dân trình Ngân hàng Nhà nư c xem xét chuNn y. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Vi c s a i, b sung Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc SƠ Y U LÝ LNCH nh màu (4x6) óng d u giáp lai c a cơ quan xác nh n lý l ch (Ph i có các n i dung ch y u sau) 1. V b n thân: - H và tên khai sinh: - H và tên thư ng dùng: - Bí danh: - Nguyên quán: - H khNu thư ng trú hi n nay: - S ch ng minh thư nhân dân: Ngày, tháng, năm và nơi c p ch ng minh thư nhân dân:
 16. (Trư ng h p cá nhân là ngư i i di n c a pháp nhân ph i kê khai tên và a ch pháp nhân) a) Quá trình ho t ng b n thân: - Quá trình công tác, ngh nghi p và ch c v ã qua (t năm 18 tu i n nay) làm gì, âu, tóm t t c i m chính; - Trình h c v n, nghi p v chuyên môn, ngo i ng (ghi rõ khóa h c, th i gian ào t o); - Khen thư ng: - K lu t: b) Ch c v hi n nay t i các t ch c khác, bao g m: t ch c kinh t , t ch c oàn th , chính tr , t ch c tín d ng khác. c) Ch c v ang gi (n u có) và ch c v ư c b u, b nhi m ( ang trình Ngân hàng Nhà nư c chuNn y) t i Qu tín d ng nhân dân. 2. Quan h gia ình M i quan h gia ình: B , m , v (ch ng), con, anh, ch em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), c n ghi rõ h tên, tu i, ngh nghi p, ch c v , nơi làm vi c c a t ng ngư i. 3. Cam k t trư c pháp lu t: Cam k t không vi ph m m t trong các quy nh t i i u 3 Quy ch v t ch c và ho t ng H i ng qu n tr , Ban ki m soát, ngư i i u hành Qu tín d ng nhân dân ban hành theo Quy t nh s ...../2003/Q -NHNN ngày....... tháng.... năm 2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, các quy nh c a pháp lu t hi n hành khác có liên quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v b n khai này. 4. Ch ký (ghi y h tên) c a ngư i khai. 5. Xác nh n c a th trư ng cơ quan (n u cá nhân ang làm vi c t i pháp nhân) ho c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cá nhân ăng ký h khNu thư ng trú (n u cá nhân không làm vi c t i pháp nhân).
Đồng bộ tài khoản