Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN của ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  615/2003/Q§­N H N N   ® h n g µ y 16  th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c B a n  h µ n h  Q u y  ch Õ   Ê p,  c thu  åi gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p  µ  h o ¹t ® é n g  Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n;  h v vi Ö c m ë , ch Ê m  d øt h o ¹t ® é n g  s ë   giao d Þ c h,  chi n h¸nh, v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, ® i Ó m  giao d Þ c h  c ñ a  Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n  v µ   Ö c thanh  ý Q u ü  t Ý n d ô n g   n vi l n h © n  d © n  d íi ù  gi¸m s¸t ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc  s  c N T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h Nh n   Nam,  Ët  Lu c¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­C¨n  LuËt hîp t¸cx∙ngµv    cø         20/3/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é, c¬    v  h v c c tæ  c B   quan   ngang  é, B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 48/2000/N§­   µy  CP ng 13/8/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n v tæ  v ho   c Qu t d nh d Theo    Þ  ña  ô  ëng  ®Ò ngh c V tr C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, tæ  td h  Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   Êp, thu  åi ch c   h   giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n;  Öc  ë,  Ê m   ph th l v ho   Qu t d nh d vi m ch døt ho¹t®éng  ë     s giao dÞch, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®iÓ m           ®¹     giao dÞch    cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  Öc  Qu t d nh d v vi thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  íi ù  l  td nh d d  s gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc. s¸tc Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau   ngµy  Ó   õ 15 k t  ngµy  ¨ng  ® C«ng    b¸o.C¸c    v¨n b¶n  sau  Õt  Öu  ùcthi µnh: h hi l     h 1. C«ng    è    v¨n s 578/CV­NH17  µy  ng 15/11/1993  íng dÉn  Öc  Êp  Êy h  vi c gi   phÐp  ¹t®éng  ho   cho  ü   Ýn  ông  ©n  ©n; Qu t d nh d 2. C«ng    v¨n  è  s 579/CV­NH5   µy  ng 17/11/1993  íng  Én  Öc  Êp  Êy h d vi c gi   phÐp  ¹t®éng  ho   cho  ü   Ýn  ông  ©n  ©n; Qu t d nh d 3. Quy Õt  nh   è  ®Þ s 101/2000/Q§­NHNN17   µy  ng 29/3/2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Qui  Õ     åigiÊy phÐp  µnh  ch thu h     th lËp  µ  ¹t®éng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  Öc  v ho   Qu t d nh d v vi thanh  ý Quü   Ýn  ông  l  td nh©n  ©n  íi ù  d d   gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc. s s¸tc Ng h Nh n 4. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 950/2002/Q§­NHNN   µy  ng 06/9/2002  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    h Nh n   vi bæ sung  öa  æi  Òu  Quy  Õ     åigiÊy s® §i 13  ch thu h     phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  Öc  th l v ho   Qu t d nh d v vi thanh  ýQuü   l 
 2. 2 tÝn  ông  ©n  ©n  íisù  d nh d d   gi¸m    ña  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ìm  s¸tc Ng h Nh n   h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 101/2000/Q§­   N HNN17  µy  ng 29/3/2000. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  tæ  V¨n    tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, td h    Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång  ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  ÞQuü   tr   tÝn  ông  ©n  ©n   ¬  ë, Quü   Ýn  ông  ©n   ©n   d th d cs  td nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 Q uy   Õ ch c Ê p  thu h åi gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t  é n g  q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   ® d © n;  Ö c m ë , c h Ê m  d øt h o ¹t ® é n g  s ë  giao d Þ c h,  vi c hi  h¸nh, v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, ® i Ó m  giao d Þ c h   n c ñ a Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   © n   µ vi Ö c thanh lý  d l Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n  d íi ù  gi¸m    n  s s¸t c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 615/2003/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng6  16    n¨m 2003  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N H ÷ N G  Q u y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh 1.Quy  Õ   µy    ch n quy  nh: ®Þ a. ViÖc  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng    c gi   th l v ho   (sau  y  äit¾tlµgiÊy  ®© g       phÐp)  i víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è     Qu t d nh d cs  td nh d Trung  ¬ng  (sau ®©y  äichung  µQuü   Ýn  ông  ©n  ©n);   g  l  td nh d b. ViÖc  ë,  Ê m     ¹t®éng  ë    m ch døt ho   s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  i         ®¹   diÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Qu t d nh d Trung  ng, ®iÓ m   ¬  giao dÞch  ña  ü   Ýn    c Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë; nh d cs c.ViÖc    åigiÊy phÐp  µ    thu h     v thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  íi l  td nh d c s d  sù  gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc. s¸tc Ng h Nh n 2. ViÖc    åigiÊy  Ðp  µ    thu h   ph v thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  l  td nh d Trung  ­ ¬ng  Ïcã  s   quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u 2.  È m   Òn  Êp, thu  åigiÊy  Ðp,  Êp  Ën  Öc  ë   Th quy c   h  ph ch thu vi m vµ  Ê m     ¹t®éng  ña  ë  ch døt ho   c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña          ®¹   c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n td nh d 1.  èng  c  ©n   µng  µ   íc ra  Th ®è Ng h Nh n   quyÕt  nh   Êp,  ®Þ c thu  åi giÊy h    phÐp  i víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è    Qu t d nh d Trung  ng;chÊp  Ën  Öc  ë,  Ê m   ¬  thu vi m ch døt ho¹t®éng  ña  ë     c s giao dÞch, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ü   Ýn          ®¹   c Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng. ¬ 2. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû  Òn    ®è Ng h Nh n   quy cho  Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    Õt  nh  Êp, thu håigiÊy phÐp; h Nh n     ph ra quy ®Þ c         chÊp  Ën  Öc  ë,  Ê m   thu vi m ch døt  ¹t ®éng  iÓ m   ho   ® giao  Þch  ña  ü   Ýn  d c Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë    a  µn. nh d c s trªn®Þ b C h ¬ n g  II N H ÷ N G  Q u y  § Þ N H  C ô  T H Ó
 4. 4 M ô c  1 C Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t  é n g ® §i Ò u    Òu  Ön    îccÊp  Êy phÐp 3. §i ki ®Ó ®   gi   1. Cã     nhu  Çu  ¹t®éng  ©n  µng    a  µn    ¹t®éng; §èivíi c ho   ng h trªn®Þ b xinho        Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  td nh d c s ph¶icã  b¶n    Þ  ña  û     v¨n  ®Ò ngh c U ban  ©n  nh d©n    êng, thÞ  Ên (Sau  y   äilµ Uû   x∙,ph   tr   ®© g     ban  ©n  ©n  Êp    Ò   Öc  nh d c x∙)v vi thµnh  Ëp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  îcsù  Êp  Ën  ña  û     l Qu t d nh d c s v ®   ch thu c U ban nh©n  ©n  Ön,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  d huy qu th x∙,th ph thu tØnh  (sau  y   äi lµ Uû   ®© g     ban  ©n  ©n  Êp  Ön).§èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  nh d c huy      td nh d Trung  ng  ¬ ph¶i   xuÊtph¸ttõyªu cÇu  ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.        c c¸cQu t d nh d cs 2. Cã   èn  iÒu  Ö  èithiÓu   v® l t  b»ng møc   èn  v ph¸p  nh  ®Þ theo    nh   qui ®Þ cña  Ýnh  ñ. Ch ph 3.Thµnh      viªns¸ng lËp lµtæ        chøc,c¸nh©n  ã  tÝn  µ     c uy  v ph¶icã  èn  ãp   vg tèithiÓu    b»ng    èn  5% v ph¸p  nh  µ  ®Þ v kh«ng  îtqu¸ møc   ãp  èn  èi®a   ña  v    g v t  c m ét  µnh    th viªntheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 4. Ng êiqu¶n  Þ,®iÒu  µnh  ã      tr   h c n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y    µ  ã  l  vid s ®Ç ®ñ v c ®ñ     Èn  Ò   o  øc, tr×nh ®é   tiªuchu v ®¹ ®     chuyªn m«n  µ      Èn    v c¸c tiªuchu kh¸c theo    quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ®Þ c Ng h Nh n   quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   5. Cã   Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ï hîp víiquy  nh  ña  Ët C¸c    §i l tæ  v ho   ph       ®Þ c Lu   tæ chøc  Ýn  ông, LuËt  îp      µ    td   H t¸c x∙ v c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët kh¸c cã  ªn lu     li   quan. 6.Cã   ¬ng    ¹t®éng    ph ¸n ho   kh¶  . thi §i Ò u    å   ¬    Êp  Êy phÐp 4. H s xinc gi   1. §¬n    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng    xin c gi ph th l v ho   theo  É u   m quy  nh   ®Þ (phô  ôc1  nh  Ìm). l   ®Ý k 2.Biªnb¶n  éi nghÞ  µnh  Ëp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    H  th l  td nh d 3. Dù     th¶o  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ∙  îchéinghÞ  µnh  Ëp §i l Qu t d nh d ®®    th l  nhÊt trÝth«ng     qua. 4.Ph¬ng    ¹t®éng  n¨m  u.   ¸n ho   3  ®Ç 5.Danh    s¸ch,lýlÞch,c¸cv¨n b»ng         (b¶n  sao  ã  c c«ng  chøng)chøng    minh  n¨ng  ùc,tr×nh ®é   l    chuyªn m«n   ña  µnh      c th viªns¸ng  Ëp,thµnh    éi ®ång  l  viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µ  tr   Ki so¸tv Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è 6.Møc  èn  ãp,ph¬ng    ãp  èn  µ    vg  ¸n g v v danh  s¸ch thµnh    ãp  èn.   viªng v 7. V¨n    b¶n    Þ   ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp    îc Uû   nh d c x∙ ®   ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön  Êp  Ën  Ò   Öc  µnh  Ëp  i  íiQuü   Ýn  ông  ©n   c huy ch thu v vi th l ®è v   td nh d©n  ¬  ë; V¨n  cs  b¶n  Êp  Ën  Ò   ¬i ® Æt   ô së  ña  û   ch thu v n   tr   c U ban  ©n  ©n   nh d cÊp    ®èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë),cña  û   x∙(     td nh d cs   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ®èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ph (     Qu t d nh d Trung  ng). ¬
 5. 5 §i Ò u    Ö   Ý  Êp  Êy phÐp 5. L ph c gi   Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d ph¶inép    cho  ©n   µng  µ   íclÖ  Ý  Êp  Ng h Nh n   ph c giÊy phÐp  ét  Çn  µ50.000      m l l  ® (n¨m  ¬ingh×n  ng). m  ®å §i Ò u    ö  ông  Êy phÐp 6. S d gi   1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc cÊp  Êy  Ðp    td nh d ®  gi ph ph¶isö  ông  ng     d ®ó tªn vµ  ¹t®éng  ng  éidung  ho   ®ó n   quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp.     2.C Ê m   µm    Èy xo¸,chuyÓn  îng,cho    l gi¶,t     nh   thuª,  cho  îngiÊy phÐp. m    §i Ò u    7. §¨ng  ý    k kinh doanh Sau    îccÊp  Êy  Ðp, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  khi®   gi ph   td nh d ph¶i®¨ng  ý    k kinh  doanh  ¹  ¬  t i quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh  Êp    c tØnh, thµnh  è. Quü   Ýn  ông    ph   td nh©n  ©n  ã   d c tc¸ch ph¸p nh©n  Ó   õ ngµy  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý      k t  ®  gi   nh ® k kinhdoanh.   §i Ò u    Òu  Ön  ¹t®éng 8. §i ki ho   1.§ Ó   Õn hµnh    ¹t®éng  ©n  µng,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc   ti   c¸cho   ng h   td nh d ®  cÊp  Êy phÐp  gi   ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: a.Cã   Òu  Ö  îcNg ©n  µng  µ   ícchuÈn    §i l ®   h Nh n   y; b.Cã   Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    gi   nh ® k kinh doanh;cã    èn      ®ñ v ph¸p ®Þnh  µ  ã    vc trôsë  ïhîp víi   Çu  ¹t®éng  ©n  µng;   ph       c ho   yªu ng h c.Ph Çn  èn    v ph¸p ®Þnh  ãp    g b»ng  Òn ph¶i® îcgöivµo  µikho¶n  ti       t  phong  to¶ kh«ng  îchëng    ë   ¹  ©n   µng  µ   íctr ckhiho¹t®éng  èithiÓu    ®  l∙ m t i i Ng h Nh n   í       t  30  µy.Sè  èn  µy  ng   v n chØ  îcgi¶i     ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¹t®éng; ®     khiQu t d to¶ nh d ho     d. Tríc khi ho¹t®éng  t  Êt  ngµy, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n         Ý nh 10    td nh d ph¶i   th«ng    Ò   ÷ng  éidung  îcquy  nh  b¸o v nh n  ®  ®Þ trong giÊy phÐp:     ­ §èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë       td nh d c s ph¶iniªm  Õt  ¹  ôsë  û       y t i   U ban tr nh©n  ©n  Êp    d c x∙,th«ng  b¸o    i  trªn®µ ph¸tthanh      x∙ trong 3  µy  ªntiÕp  µ    ng li   v ®¨ng  ®Þa  ¬ng  b¸o  ph trong3  è  ªntiÕp.   s li   ­  èi víiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  §   td nh d Trung  ng  ¬ ph¶i ®¨ng    b¸o trung  ng  ¬ trong3  è  ªntiÕp.   s li   2. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  îcNg ©n   µng  µ   íccÊp  Êy   th   12    t  ®  h Nh n   gi   phÐp, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  îccÊp  Êy phÐp    td nh d ®  gi   ph¶iho¹t®éng.    §i Ò u    êih¹n  Êp  Êy phÐp 9. Th   c gi   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  y     å  ¬    Êp  Êy  th   90  k t  nh ®Ç ®ñ h s xin c gi phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n,  ©n   µng  µ   íc nghiªn cøu, thÈm   c Qu t d nh d Ng h Nh n       ®Þnh    iÒu  Ön  ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy  quyÕt  nh   ®Þ ti§i 3  ch n ra  ®Þ kÌm theo  Êy  Ðp  gi ph cho  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d (theo  ô  ôc 2, 5  nh   ph l     ®Ý kÌm).Trêng  îp tõ chèicÊp  Êy  Ðp, Ng ©n   µng  µ   íc ph¶icã  b¶n    h      gi ph   h Nh n     v¨n  gi¶i Ých  ýdo.  th l 
 6. 6 §i Ò u    Õt  nh  Èn  c¸cchøc  10. Quy ®Þ chu y    danh  µ  Òu  Ö v §i l 1. Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquyÕt  nh  Èn  c¸c chøc    ®è Ng h Nh n   ®Þ chu y    danh  Chñ  Þch  µ    µnh    t v c¸cth viªnkh¸ctrong Héi ®ång       qu¶n  Þ,Trëng  tr   ban  µ  µnh  v th viªn kh¸c    trong Ban  Óm   ki so¸t,Tæng     Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ®è Qu t d nh d Trung  ng; Quy Õt  nh  Èn  cho  Ðp  dông  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ¬  ®Þ chu y  ph ¸p  §i l Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng. ¬ 2. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû  Òn    ®è Ng h Nh n   quy cho Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  h Nh n     ph quyÕt  nh   Èn  c¸c chøc  ®Þ chu y    danh  Chñ  Þch  µ    µnh    t v c¸cth viªnkh¸ctrong Héi ®ång       qu¶n  Þ,Trëng  tr   ban  µ  µnh  v th viªn kh¸c    trong Ban  Óm   ki so¸t,Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ¬  ë;   ®è Qu t d nh d cs  Quy Õt  nh  Èn  cho  Ðp    ông  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ®Þ chu y  ph ¸p d §i l Qu t d nh d c së. M ô c  2 M ë , c h Ê m   øt h o ¹t  é n g  s ë  giao  Þ c h, c hi  h¸nh, v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  d ® d n c ñ a  u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  Trun g  ¬ n g, ® i Ó m  giao d Þ c h  c ñ a  u ü  t Ý n  Q Q d ô n g  n h © n  d © n  c ¬  s ë   §i Ò u 11. §iÒu  Ön    ë   ë    ki ®Ó m s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  i ®¹   diÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Qu t d nh d Trung  ng ¬ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ã  Ó  ë   ë  ¬ c th m s giao dÞch,chinh¸nh,        v¨n phßng  idiÖn    ã      iÒu  Ön    ®¹   khic ®ñ c¸c® ki sau: 1.  ã   êigian  ¹t ®éng  èithiÓu  µ 3  C th   ho   t  l   n¨m  Ó   õ  µy  i  µo  ¹t k t ng ® v ho   ®éng;  ã   C nhu  Çu  ë   éng  µ ng  íiho¹t®éng  ôc  ô    ü   Ýn  ông  c mr m l    ph v c¸c Qu t d nh©n  ©n  µnh      a  µn  ù  nh  ë   ë  d th viªntrªn®Þ b d ®Þ m s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n         phßng  idiÖn. ®¹   2. T×nh  ×nh  µichÝnh  µnh  ¹nh; ho¹t®éng    h t  l m    kinh doanh  ã      c l∙ trong 2  i   n¨m  Çn  Êt g nh 3. Bé     m¸y  qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  µ  Ö   èng  Óm    Óm     éibé  tr   h v h th ki tra,ki so¸tn   ho¹t®éng  ã  Öu    c hi qu¶. 4.H Ö   èng    th th«ng    ¸p  tin® øng    Çu  yªu c qu¶n  ý. l 5. Kh«ng    ¹m      viph c¸c quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  trong ho¹t®éng  ©n  µng     ng h theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ      ®Þ c Ng h Nh n   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 12. M ë   ë    s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  idiÖn  ña  ü   ®¹   c Qu tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng ¬ 1.Hå   ¬:  s a. V¨n    b¶n  ña  ñ   Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ (hoÆc  êi® îcuû  Òn)  tr   ng     quy ®Ò   Þ  èng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  Öc  ë   ë  ngh Th ®è Ng h Nh n   thu vi m s giao dÞch,     chi nh¸nh,v¨n      phßng  i diÖn; trong    ®¹     ®ã ph¶i nªu  ãm  ¾t sù  Çn  Õt,tªn   t t  c thi     gäi,®Þa  iÓ m,  éidung,ph¹m    ¹t®éng  ña  ë    ® n    viho   c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n         phßng  idiÖn  µ  ®¹   v ph¶ikh ¼ng  nh    iÒu  Ön    ë   ë    ®Þ ®ñ ® ki ®Ó m s giao dÞch,chi      nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;    ®¹    
 7. 7 b. V¨n    b¶n  û  Òn  ña  ñ  Þch  éi ®ång  u quy c Ch t H  qu¶n  Þ (®èivíi êng  îp tr      tr h  ñy  Òn). quy c. NghÞ   Õt  ña  éi  ng    quy c H ®å qu¶n  Þ vÒ   Öc  ë   ë  tr   vi m s giao  Þch, chi d    nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   d. § Ò     ë   ë    ¸n m s giao dÞch, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;trong ®ã             ®¹       nªu râ sù  Çn  Õtph¶im ë   ë    c thi     s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,dù  Õn          ®¹     ki tæ  chøc  é  b m¸y, néidung,ph¹m    ¹t®éng  µ  Õ   ¹ch ho¹t®éng       viho   v k ho     trong 3    n¨m  u;  ®Ç ®. B¶n sao  ®îc c«ng  (  chøng) b¸o c¸o  µichÝnh  µ  t  v b¸o  c¸o  Óm   ki to¸n  trong2    n¨m  Çn  Êt cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  g nh   Qu t d nh d Trung  ng; ¬ e. V¨n b¶n  ña  c Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ¬i Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  n  td nh d Trung  ng  ù  nh  ë   ë  ¬ d ®Þ m s giao  Þch, chi d    nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn  Ò   ù  Çn  Õtph¶im ë   ë  ®¹   v s c thi     s giao dÞch,chinh¸nh,        v¨n phßng  idiÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ®¹   c Qu t d nh d Trung  ng  ¹ ®Þa  ¬ng; ¬ t  i ph g. V¨n b¶n  Êp  Ën  ch thu cho  Ðp  Æt   ô së  ña  û   ph ® tr   c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ¬iQuü   Ýn  ông  ©n  ©n    ph n   td nh d Trung  ng  ù  nh  ë   ë  ¬ d ®Þ m s giao   dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.       ®¹   2.Tr×nh  ùvµ  ñ tôc:   t   th   a.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  öiNg ©n  µng  µ   íc01  é  å  ¬ g  h Nh n   b h s¬  ë   ë  m s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn          ®¹   (theo quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1  Òu  µy).Trong  êih¹n  èi®a   ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  y   §i n   th   t   15  l vi k t   nh ®Ç ®ñ   å  ¬  h s theo  quy  nh,  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  µ  ã    Õn  Êp  ®Þ Ng h Nh n   x v c ý ki ch thuËn hay  kh«ng  Êp  Ën  Öc  ë   ë  ch thu vi m s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  i         ®¹   diÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Qu t d nh d Trung  ng; Trêng  îp  ¬  h kh«ng  Êp  Ën  ch thu ph¶icã      v¨n b¶n  ãirâ lýdo; n      b. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n  Êp  Ën  ña    th   6    t  nh ®     ch thu c Ng ©n   µng  µ   íc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  h Nh n   td nh d Trung  ng  ¬ ph¶i hoµn  Êtc¸c   t    thñ  ôc cÇn  Õt®Ó   a  ë  t  thi   ® s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn  µo  ®¹   v ho¹t®éng;   Nh÷ng  éi dung  ¹t®éng  ña  ë  n  ho   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  i ®¹   diÖn ph¶i® îc niªm  Õt  ¹  ôsë  ña  ë     y t i   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  tr d      phßng  i ®¹   diÖn; ®¨ng    b¸o  Trung  ng  µ  ¬ v b¸o  a   ¬ng  ¬i® Æt   ô së  ña  ë  ®Þ ph (n   tr   c s giao   dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn)trong 3  è  ªntiÕp.       ®¹       s li   §i Ò u  13. Ê m  døt  ¹t ®éng cña  ë giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n   Ch ho   s     phßng  idiÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®¹   c Qu t d nh d Trung  ng ¬ 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îc phÐp  Ê m   ¬ ®  ch døt  ¹t®éng  ho   cña  ë  s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  idiÖn    ã  b¶n  Êp  Ën  ®¹   khic v¨n  ch thu cña  ©n  µng  µ   íc,hå  ¬  å m: Ng h Nh n   s g a. V¨n    b¶n  ña  ñ   Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ (hoÆc  êi® îcuû  Òn)  tr   ng     quy vÒ   Öc  Ê m     ¹t®éng  ña  ë  vi ch døt ho   c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn          ®¹   trong    ®ã nªu  â  ý do, thùc  ¹ng ho¹t®éng  µ  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  ë  r l    tr     vt h t  cs giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  idiÖn  n   êi®iÓ m     Ê m     ¹t ®¹   ®Õ th   xin ch døt ho   ®éng  µ  ¼ng  nh  Öc  Ê m     ¹t®éng  ña  ë  v kh ®Þ vi ch døt ho   c s giao dÞch,chinh¸nh,        v¨n phßng  i diÖn  ®¹   kh«ng  ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  ña    ü   Ýn  ông  h ®Õ ho   c c¸c Qu t d nh©n  ©n  µnh      a  µn; d th viªntrªn®Þ b
 8. 8 b. V¨n    b¶n  û  Òn  ña  ñ  Þch  éi ®ång  u quy c Ch t H  qu¶n  Þ (®èivíi êng  îp tr      tr h  ñy  Òn); quy c.NghÞ   Õt  ña  éi ®ång    quy c H   qu¶n  ÞvÒ   Öc  Ê m     ¹t®éng  ña  tr   vi ch døt ho   c së  giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;         ®¹   d. Ph¬ng    ö  ýkhichÊ m     ¹t®éng  ña  ë    ¸n x l     døt ho   c s giao  Þch, chinh¸nh, d      v¨n phßng  idiÖn;   ®¹   ®.   kiÕn  ý b»ng  v¨n b¶n  ña  c Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ¬icã  ë    ph n   s giao dÞch, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  Ò   Öc          ®¹   v vi chÊ m  døt  ¹t®éng  ña  ë  ho   c s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn  ña  ®¹   c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  õtr ng  îp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ¬ (tr   ê h Qu t d nh d Trung  ng  Ê m     ¹t®éng  ña  ë  ¬ ch døt ho   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  i ®¹   diÖn    ïng    a   µn  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ëc trªn®Þ b Qu t d nh d Trung  ng  Æt   ô së  ¬ ® tr   chÝnh). 2.Tr×nh  ù,thñ tôc:   t   
 9. 9 Q uü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  öi Ng ©n   µng  µ   íc 01  é  å  ¬ g  h Nh n   b h s¬  Ê m   ch døt  ¹t ®éng  ña  ë  ho   c s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn  ®¹   (theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy).Trong  êih¹n tèi a  ngµy  µm  Öc    ®Þ ti  1  n   th       15 ® l vi kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®Çy     å  ¬    Þ   Ê m     ¹t®éng  ña  ë  t  nh ®  ®ñ h s ®Ò ngh ch døt ho   cs giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n          ®¹   c Qu t d nh d Trung  ¬ng theo  quy  nh,  ©n  µng  µ   ícxem   Ðt vµ  ã    Õn  ®Þ Ng h Nh n   x   c ý ki b»ng      v¨n b¶n chÊp  Ën  thu hay  kh«ng  Êp  Ën  Öc  Ê m   ch thu vi ch døt  ¹t®éng  ña  ë  ho   c s giao   dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n        ®¹   c Qu t d nh d Trung  ng; ¬  Trêng  îp kh«ng  Êp  Ën  h  ch thu ph¶icã      v¨n b¶n  ãirâ lýdo. n      3. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc v¨n    th   30  l vi k t   nh ®   b¶n  Êp  ch thuËn  ña  ©n  µng  µ   íc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Ng h Nh n   td nh d Trung  ng  ¬ ph¶itiÕn     hµnh  µm    ñ  ôc chÊ m     ¹t®éng  ña  ë  l c¸c th t   døt ho   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n d       phßng  idiÖn. ®¹   Quy Õt  nh   Ê m   ®Þ ch døt  ¹t ®éng  ña  ë  ho   c s giao  Þch,    d chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ®¹   ph¶i ® îc göi tí  ©n   µng  µ   íc,c¬       i Ng h Nh n   quan  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh,c¸ctæ      chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan;®¨ng  Trung  ng  µ  a  ¬ng     c li     b¸o  ¬ v ®Þ ph (n¬i® Æt  ôsë  ña  ë    tr   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn) trong 3  è  d       ®¹      s li   Õp. ªnti 4. Khi chÊ m     ¹t®éng  ña  ë     døt ho   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  i ®¹   diÖn,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     thanh    to¸ncho    c¸c chñ  îvµ    Õt    ån t¹ kh¸ccã  ªnquan  n   gi¶iquy c¸ct   i     li   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     ViÖc  Ê m   ch døt  ¹t®éng  ña  ë  ho   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  i diÖn  ®¹   ph¶ib¶o  ¶m     ® kh«ng  ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  ña    ü   Ýn  ông  ©n   h ®Õ ho   c c¸c Qu t d nh d©n  µnh      a  µn. th viªntrªn®Þ b §i Ò u 14. ViÖc    thay  æi  a   iÓ m   Æt   ô së  ña  ë  ® ®Þ ® ® tr   c s giao  Þch, d   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n       ®¹   c Qu t d nh d Trung  ng ¬ 1.Hå   ¬    Þ  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  Öc    s ®Ò ngh Ng h Nh n   thu vi thay ® æi  a     ®Þ ®iÓ m   Æt  ôsë  ña  ë  ® tr   c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn:         ®¹   a. Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ(hoÆc  êi® îcuû  Òn)  tr   ng     quy ®Ò   Þ  ngh chuyÓn  ôsë  µm  Öc  ña  ë  tr   l vi c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  i         ®¹   diÖn;   b.    Õn  ña  û   ý ki c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è, cña      ph   chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ò   Öc  Nh n     ph v vi chuyÓn  ôsë  µm  Öc  ña  ë  tr   l vi c s giao   dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n        ®¹   c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ t¹ ®Þa  ¬ng;   i ph c.C¸c  Êy têchøng    gi     minh  Òn  ë  ÷u  quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  îp ph¸p  quy sd h  trô së  µ   ë    m s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn  ña  ü   Ýn  ông  ®¹   c Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng  ¬ chuyÓn  n. ®Õ 2.Tr×nh  ù,thñ tôc:   t    a. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  öi®Õ n   ©n   µng  µ   íc01  ¬ g  Ng h Nh n   bé  å  ¬  h s thay  æi  a   iÓ m   Æt   ôsë  ña  ë  ® ®Þ ® ® tr   c s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n d       phßng  idiÖn  ®¹   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy. Trong  êih¹n  èi 1  §i n   th   t  ®a   ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬, Ng ©n   µng  µ   íc xem   15  l vi k t   nh ®ñ h s   h Nh n   xÐt  µ  ã  v c v¨n  b¶n  Êp  Ën  ch thu hay  kh«ng  Êp  Ën  Öc  ch thu vi thay  æi  a   ® ®Þ
 10. 10 ®iÓ m   Æt  ôsë  ña  ë  ® tr   c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.Trêng  îp         ®¹     h  kh«ng  Êp  Ën  ch thu ph¶icã      v¨n b¶n  ãirâ lýdo. n      b. Sau    ã  khi c v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ©n   µng  µ   íc,Quü   Ýn  ch thu c Ng h Nh n   t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  ¬ ph¶i b¸o    c¸o  ¬  c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  µ  ã    vc th«ng  b¸o  Ò   Öc  v vi thay  æi  a   iÓ m   Æt   ô së  ña  ë  ® ®Þ ® ® tr   c s giao  Þch, chi d    nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;®¨ng  ®Þa  ¬ng  ¬i® Æt  ôsë  ña  ë     ®¹     b¸o  ph (n   tr   c s giao   dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn)trong 3  è  ªntiÕp.       ®¹       s li   §i Ò u 15. ViÖc  ë,  Ê m     ¹t®éng  iÓ m     m ch døt ho   ® giao  Þch  ña  ü   d c Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë d nh d cs 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc m ë   iÓ m     td nh d cs®  ® giao  Þch    a   d trªn®Þ bµn  ¹t®éng    ho   ghitrong giÊy phÐp  Ng ©n  µng  µ   íccÊp.     do  h Nh n   §iÓ m  giao  Þch  µ bé  Ën  ùcthuéc  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë, d l   ph tr   Qu t d nh d cs  ho¹t®éng    theo quy  Õ   Héi ®ång  ch do    qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  tr   td nh d c së ban  µnh, h¹ch  h   to¸n b¸o    sæ, kh«ng  ã  c b¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n   riªng,kh«ng  îc®Ó   ån quü  Òn m Æt   µ    ®  t  ti   v kh«ng  ã  c con  Êu  d riªng.Cuèi ngµy      giao dÞch, c¸c sæ         s¸ch,chøng  õ vµ  Òn m Æt   ån quü  ña  iÓ m     t   ti   t  c® giao dÞch    ph¶itËp    trungvÒ   ôsë  Ýnh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.   tr   ch c Qu t d nh d cs 2. ViÖc  ë   iÓ m     m® giao dÞch  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    c Qu t d nh d c s ph¶i® ­   îc Uû     ban  ©n  ©n    ë  ¹  Êp  Ën  µ    nh d x∙ s t ich thu v chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è    ph cho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n. 3. ViÖc  Ê m     ¹t®éng  iÓ m     ch døt ho   ® giao  Þch  ña  ü   Ýn  ông  ©n   d c Qu t d nh d©n  ¬  ë  Héi ®ång  c s do    qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Õt  nh   tr   td nh d c s quy ®Þ vµ ph¶i b¸o    c¸o  û   U ban  ©n  ©n    ë  ¹     nh d x∙ s t i chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc , Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è.   ph M ô c  3 T h u  h å i gi Ê y  h Ð p   u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  c ¬  s ë p Q §i Ò u  16. ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ¬  ë  ã  Ó  Þ   håi giÊy  Qu t d nh d c s c th b thu      phÐp    ra m ét  khix¶y    trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 1. Cã     chøng  lµ trong hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ã  ÷ng  cø      s xin c gi ph c nh th«ng    tin cè    µm    ù  Ët. ý l sais th 2. Kh«ng  ã      iÒu  Ön  ¹t®éng    c ®ñ c¸c ® ki ho   theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy   ®Þ ti §i 8  chÕ   µy. n 3.Ho¹t®éng    ôc  ch        saim ®Ý ghitrong giÊy phÐp.     4.BÞ   ¬    c quan  µ  íccã  Èm  Òn  éc    Ó. nh n   th quy bu gi¶ith 5.Chia t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp         h    theo NghÞ   Õt cña  ¹ihéithµnh    quy   §    viªn. 6.BÞ       ph¸ s¶n. 7.Tù    nguyÖn      Ó  xingi¶ith trong tr ng  îp cã    ê h   kh¶  n¨ng  thanh    Õt  î. to¸nh n
 11. 11 §i Ò u    17. Thu  åigiÊy  Ðp  b  ph trong tr ng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    ê h   td nh d c¬  ë  ã  s c chøng  lµ trong hå  ¬    Êp  Ðp  ã  ÷ng  cø      s xin c ph c nh th«ng    è    µm  tinc ý l saisù  Ët.   th 1. §èi víiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp  ng       td nh d cs®®  gi ph nh cha  ¹t®éng    Þ   håi giÊy  Ðp  ×nh tù thñ  ôc thùc hiÖn  ho   khib thu    ph tr     t     theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy t i 18  ch n
 12. 12 2. §èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ∙  ¹t®éng, tr×nh tù thñ  ôc      td nh d c s ® ho        t   khithu håigiÊy phÐp  ùc hiÖn        th   theo qui®Þnh  ¹ §iÒu  cña     t  i 23  Quy  Õ   µy ch n 3. Hå   ¬    åigiÊy  Ðp    s thu h   ph theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  4  24  Quy   chÕ   µy. n §i Ò u    18. Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph trong tr ng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    ê h   td nh d c¬  ë  s kh«ng    iÒu  Ön  ¹t®éng ®ñ ® ki ho   Trong  êng  îp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  tr h Qu t d nh d c s kh«ng      iÒu  ®ñ c¸c ® kiÖn  ¹t®éng  ho   theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, khibÞ   ©n   µng  ®Þ ti§i 8  ch n     Ng h Nhµ   ícthu håigiÊy  Ðp, c¸c s¸ng  Ëp    ã  n      ph    l viªnc tr¸chnhiÖ m     Õt    gi¶iquy thanh  to¸n tiÒn    cho  ÷ng  êi gãp  èn  nh ng   v sau   khi thanh to¸n chi phÝ   ã  ªnquan     c li   ®Õ n   Öc  µnh  Ëp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. vi th l  td nh d cs §i Ò u    19. Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph trong tr ng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    ê h   td nh d c¬  ë  îcs¸p nhËp s®    1.§iÒu  Ön    îcs¸p nhËp:   ki ®Ó ®     a.Cã   ¬ng      Ëp    ph ¸n s¸p nh kh¶  ; thi b. §îc §¹ihéi thµnh    ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  ªn      viªnc c¸c Qu t d nh d c s c li   quan  n     Ëp  Êt trÝ chÊp  Ën  µ  ®Õ s¸p nh nh     thu v cam   Õt  ïng chÞu  kc  tr¸chnhiÖ m     gi¶i   Õt c¸ctån t¹ cò; quy         i c.Cã       v¨n b¶n    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp    îcUû   nh d c x∙®   ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön  Êp  Ën  Ò   Öc    Ëp. c huy ch thu v vi s¸p nh 2.Tr×nh  ù,thñ tôcs¸p nhËp:   t        a. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ c¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  ªnquan  tr     td nh d c s c li   sau    µn  ¹c thèng  Êt vÒ   ñ  ¬ng, ph¶ix©y  ùng  ¬ng      Ëp. khib b   nh   ch tr     d ph ¸n s¸p nh   Ph¬ng  ph¶ithÓ  Ön  îc thùc tr¹ngtæ  ¸n    hi ®       chøc  µ  ¹t®éng  ña  õng  ü   v ho   ct Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;sù  Çn  Õtcña  Öc    Ëp;c¸cgi¶i d nh d c s   c thi   vi s¸p nh       ph¸p,c¸ch     thøc  Õn  µnh,  êigian  ù   Õn  ùc  Ön  Öc  ti h th   d ki th hi vi s¸p  Ëp;  nh tr¸ch nhiÖm,    quyÒn  îcña    li   l i c¸cbªn  ªnquan      Ëp; biÖn  khis¸p nh   ph¸p xö  ýtån t¹ vµ    Ên    l       c¸cv i ®Ò   kh¸c; b.C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  ªnquan  n     Ëp    Qu t d nh d c s c li   ®Õ s¸p nh ph¶i:   ­ Tæ     chøc  ¹ihéi thµnh      §    viªn ®Ó th«ng qua  ¬ng  s¸p  Ëp, quyÕt ph ¸n  nh     ®Þnh  Öc    Ëp  µ  ÷ng  Ên    vi s¸p nh v nh v ®Ò kh¸ccã  ªnquan;   li   ­ § Ò   Þ  û     ngh U ban  ©n  ©n  Êp    ã    nh d c x∙c v¨n b¶n  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n   nh d cÊp  Ön  Êp  Ën  Öc    Ëp; huy ch thu vi s¸p nh ­ Héi ®ång     qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    Ëp  tr   td nh d c s s¸p nh ph¶ihoµn    thiÖn  å  ¬  h s theo  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy    ®Þ ti® b  2  24  ch n ®Ò tr×nh Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph c.Trong  êih¹n  èi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy      th   t   30  l vi k t   nh ®   ®ñ hå  ¬  s theo    nh,  Õu  Êp  Ën  ×  qui ®Þ n ch thu th Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è      nh    åigiÊy phÐp  i víi ü   Ýn  ông  n    ph ra qui®Þ thu h     ®è     Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë  îcs¸p nhËp  µ  Õt  nh  Èn  c¸c vÊn    ªnquan  d cs®    v quy ®Þ chu y    ®Ò li   (nÕu  ã  c thay ® æi)    theo    nh  i  íiquü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    qui®Þ ®è v   td nh d c s s¸p nhËp.
 13. 13 §i Ò u    20. Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph trong tr ng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    ê h   td nh d c¬  ë  îcchiat¸ch, îp nhÊt s®       h 1.§iÒu  Ön    îcchiat¸ch, îp nhÊt:   ki ®Ó ®        h a.Cã   ¬ng      ph ¸n chiat¸ch, îp nhÊt kh¶  ;      h   thi b. §îc§¹ihéithµnh    ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Êt trÝ      viªnc c¸c Qu t d nh d c s nh     chiat¸ch, îp nhÊt vµ       h   cam   Õt  ïng chÞu  kc  tr¸chnhiÖ m    Õt c¸ctån t¹ cò;   gi¶iquy           i c.Cã       v¨n b¶n    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp    îcUû   nh d c x∙®   ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön  Êp  Ën  Ò   Öc  c huy ch thu v vi chiat¸ch, îp nhÊt.      h 2.Tr×nh  ù,thñ tôcchiat¸ch, îp nhÊt:   t           h Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ù  nh  td nh d c s d ®Þ chia t¸ch,hîp  Êt ph¶ithµnh      nh     lËp  éi ®ång      Õt  Öc  H  ®Ó gi¶iquy vi chiat¸ch,hîp nhÊt.Héi ®ång  ù  nh          d ®Þ chia  t¸ch gå m   ñ   Þch  éi  ng    Ch t H ®å qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ù  tr   td nh d csd ®Þnh  chia t¸ch vµ  i diÖn  ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  íi dù      ®¹   c c¸c Qu t d nh d csm  ®Þnh  ×nh  µnh  õ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  h th t  td nh d c s chia t¸ch;Héi  ng  ù      ®å d ®Þnh   îp  Êt  å m   ñ   Þch  éi  ng  h nh g Ch t H ®å qu¶n  Þ c¸c Quü   Ýn  ông  ©n  tr     td nh d©n  ¬  ë  ù  nh  îp nhÊt. c s d ®Þ h  Héi ®ång  ã  Ö m  ô:   c nhi v a. Bµn  ¹c,hiÖp  ¬ng    èng  Êt gi¶iquyÕt    Ên    ªnquan    b  th ®Ó th nh     c¸c v ®Ò li   ®Õ n   Öc  vi chiat¸ch,hîp nhÊt;lËp  å  ¬           h s xinchiat¸ch,hîp nhÊt Quü   Ýn  ông         td nh©n  ©n  ¬  ë; d cs  b. X ©y  ùng  ¬ng    ö  ýtµis¶n,vèn,quü,tæ    d ph ¸n x l           chøc,nh©n  ù      s khichia   t¸ch,hîp nhÊt;x©y  ùng  ¬ng    ¹t®éng, dù       d ph ¸n ho     th¶o  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  §i l Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë  íi®Ó   ×nh §¹ihéithµnh    Õt ®Þnh; d c s m   tr       viªnquy   c. TriÖu  Ëp  ¹ihéi thµnh      Õt  nh  ¬ng  xö  ýtµis¶n,   t §    viªn®Ó quy ®Þ ph ¸n  l       vèn,quü,tæ      chøc,nh©n  ù      s khichiat¸ch,hîp nhÊt vµ  ùc hiÖn    éidung         th   c¸c n   cña  éi nghÞ  µnh  Ëp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  íisau    îcchia H  th l Qu t d nh d csm  khi®     t¸ch, îp nhÊt theo quy  nh;    h     ®Þ d. Th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n cho    ñ  î,c¸c tæ  c¸c ch n     chøc  µ    ©n  ã  v c¸ nh c quyÒn,  Üa  ô  µ  î Ých  ªnquan  Ò   Õt  nh  ngh v v l  i li   v quy ®Þ chia t¸ch,hîp  Êt vµ      nh   gi¶i   Õt c¸cvÊn    quy     ®Ò kinhtÕ  ã  ªnquan  n   ä;   c li   ®Õ h ®.  Ò   Þ   û   § ngh U ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙ c v¨n b¶n  ×nh  û   tr U ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön  Êp  Ën  Öc  c huy ch thu vi chiat¸ch, îp nhÊt;      h e. Hoµn  Ön  å  ¬    thi h s theo  quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® a, kho¶n  §iÒu  cña  2  24  Quy  Õ   µy  ×nh Gi¸m  c    ch n tr   ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph 3. Trong  êih¹n  èi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy      th   t   30  l vi k t   nh ®   ®ñ hå  ¬  s theo  quy  nh,  Õu  Êp  Ën  ×  ®Þ n ch thu th Gi¸m  c   ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  quyÕt  nh  håi giÊy  Ðp  i  íiQuü   Ýn  n    ph ra  ®Þ thu    ph ®è v   t dông  ©n  ©n  ¬  ë  îc chia t¸ch,hîp nhÊt;§ång  êira  Õt  nh  Êp  nh d cs®         th   quy ®Þ c giÊy  Ðp  ph cho  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  íi (Hå  ¬, thñ  ôc cÊp  Êy  Ðp   Qu t d nh d m  s  t  gi ph thµnh  Ëp  µ ho¹t®éng  l l    cho  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  íi sau    Qu t d nh d csm  khichia   t¸ch, îp nhÊt ® îcthùc hiÖn     h      theo quy  nh  ¹ M ôc  cña    ®Þ t i 1  Quy  Õ   µy). ch n 4. C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    Qu t d nh d c s ph¶ihoµn  Êtc¸cthñ tôcli     t         ªnquan  ®Õ n   Öc  vi thu  åi giÊy  h  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, con  Êu  ña  ü     d c Qu
 14. 14 tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ∙  îc chia t¸ch,hîp  Êt;®¨ng  ý  d nh d cs®®      nh   k kinh doanh,   kh ¾c  Êu  i  íic¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  íi theo  d ®è v     td nh d m  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    21. Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph trong tr ng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    ê h   td nh d c¬  ë  Þ    s b ph¸ s¶n 1. Sau    ©n   µng  µ   íc ®∙  ã  b¶n  Ò   Öc    khiNg h Nh n   c v¨n  v vi kh«ng  dông  ¸p  hoÆc   Ê m       ông    Ön  ch døt ¸p d c¸cbi ph¸p phôc  åikh¶    h  n¨ng thanh    ña  ü   to¸nc Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ∙  ïng  äi  d nh d c s v h th Qu t d nh d ®d m biÖn  ph¸p  ç  î ng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    Én  Êt  h tr  nh Qu t d nh d c s ®ã v m kh¶ n¨ng  thanh  to¸n nî ®Õ n   ¹n,th×  ã  Ó  Þ   µ  m ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt     h  c th b to ¸n  th t     yªu  Çu  c tuyªnbè      ph¸ s¶n  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. 2. Trong  êih¹n  èi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy      th   t   30  l vi k t   nh ®   ®ñ hå  ¬  s theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  3  24  Quy  Õ   µy, Gi¸m  c    ch n   ®è chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    Õt  nh    åigiÊy phÐp  Ng h Nh n     ph ra quy ®Þ thu h     ®èi víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þ       Qu t d nh d c s b ph¸ s¶n. §i Ò u    22. Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph trong tr ng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    ê h   td nh d c¬  ë  ùnguyÖn    Ó  s t  gi¶ith theo nghÞ  Õt cña  ¹ihéithµnh    quy   §    viªn 1.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  tr   td nh d c s ph¶igöi    hå  ¬      Ó  n   û   s xingi¶ith ®Õ U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  å m: nh d c huy g a. §¬n    ù nguyÖn    Ó, trong ®¬n    xin t   gi¶ith     ph¶i nªu  â  ùc tr¹ng vÒ       r th     tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông,lýdo      Ó, v ho   c Qu t d     xingi¶ith b. NghÞ   Õt  ña  ¹ihéithµnh    Ò   Öc  ù nguyÖn    Ó, nghÞ     quy c §     viªnv vi t   gi¶ith   quyÕt chØ  ã    Þ khicã  t  Êt 3/4 (ba  Çn ) tæng  è  µnh    c gi¸tr     Ý nh     ph t  s th viªnhoÆc   ®¹ibiÓu  µnh      th viªntham  ù  ¹ §¹ihéibiÓu  Õt t¸nthµnh; d t      i quy     c.Ph¬ng      ¸n thanh  ýd∙® îc§¹ihéithµnh    l          viªnth«ng  qua; d.B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     ña    c ®è     k to¸nc n¨m  Çn  Êt vµ  n   êi®iÓ m   g nh   ®Õ th   xingi¶i Ó.    th 2.Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Õt  êih¹n thanh    î   th   30  l vi k t   h th     to¸nn   vµ thanh  ý c¸c  îp  ng,  û   l  h ®å U ban  ©n  ©n   Ën  n   nh d nh ®¬ ph¶i ra    th«ng    b¸o chÊp  Ën  thu hoÆc   kh«ng  Êp  Ën  Öc    ù nguyÖn    Ó  ña  ü   ch thu vi xin t   gi¶ith c Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. Sau    ã  d nh d cs  khi c th«ng  b¸o  Êp  Ën    Ó, Chñ   ch thu gi¶ith   tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  öihå  ¬    Þ  tr   td nh d c s g   s ®Ò ngh thu  åi giÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  n     h  ph c Qu t d nh d c s ®Õ chinh¸nh  ©n  Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Nh n     ph theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  24  Quy   chÕ   µy. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  y     å  ¬  n  th   30  l vi k t   nh ®Ç ®ñ h s thu  åi giÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë, Gi¸m  c    h  ph c Qu t d nh d cs  ®è chinh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    Õt ®Þnh    åigiÊy phÐp  i víi h Nh n     ph ra quy   thu h     ®è     Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ùnguyÖn    Ó. td nh d c s t  gi¶i th Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ù nguyÖn    Ó  td nh d c s t  gi¶ith ph¶i®¨ng    b¸o  a   ®Þ ph¬ng  ¬iQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¹t®éng  n  td nh d ho   trong 3  è  ªntiÕp vÒ   Öc      s li     vi xin tùnguyÖn    Ó  µ  êih¹n thanh    î,thanh  ýc¸chîp ®ång.   gi¶ith v th     to¸nn   l      3.Trong  êih¹n 30  µy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îcth«ng  chÊp    th     ng l vi k t   nh ®   b¸o  thuËn  Öc      Ó, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  vi xin gi¶ith   td nh d c s ph¶ithanh    to¸n c¸c   
 15. 15 kho¶n    Ý   chiph cho  Öc    Ó, tr¶vèn  ãp  µ        vi gi¶ith     g v chitr¶c¸c kho¶n theo  Òu  §i lÖ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d cho  µnh  th viªn.
 16. 16 §i Ò u    23. Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph trong c¸c tr ng  îp Quü   Ýn  ông  ©n     ê h   td nh d©n  ¬  ë  ¹t®éng    ôc  ch    c s ho   saim ®Ý ghi trong giÊy  Ðp,  ã  ÷ng    ¹m    ph c nh viph ph¸p luËtbÞ  ¬      c quan  µ  íccã  Èm  Òn  éc    Ó. nh n   th quy bu gi¶i th 1.Ng ©n  µng  µ   íc®Ò   Þ  û     h Nh n   ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è      ph ra th«ng      Ó  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.Hå   ¬  å m: b¸o gi¶ith Qu t d nh d cs  sg ­  ê   ×nh  ña    T tr c chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph nªu  â r  thùc tr¹ngho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,kiÕn  Þ, ®Ò   Êt      c Qu t d nh d cs  ngh   xu   biÖn ph¸p xö  ý®èi víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;   l      Qu t d nh d cs ­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶ thanh      nh  ÷ng    ¹m  ña  ü   Ýn  ông  trax¸c ®Þ nh viph c Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë. d cs 2. Sau    ã    khic th«ng  gi¶ithÓ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ña  û   b¸o    Qu t d nh d csc U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è,Ng ©n  µng  µ   ícra ngay  Õt ®Þnh      ph   h Nh n     quy   thu håigiÊy  Ðp, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    ph   td nh d c s ph¶itiÕn  µnh    h thanh  ýngay  l  díisù    gi¸m    ña  ©n   µng  µ   íc theo  s¸tc Ng h Nh n   quy  nh  ¹  ôc    cña  ®Þ ti m 4, 5  Quy  chÕ   µy. n §i Ò u    å   ¬    åigiÊy  Ðp 24. H s thu h   ph 1.Trêng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ù nguyÖn      Ó,hå    h  td nh d c s t  xingi¶ith   s¬  å m:  g a. V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  û   ch thu c U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Ò   Öc  ù nh d c huy v vi t   nguyÖn    Ó  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë; gi¶ith c Qu t d nh d cs b.C¸c      v¨n b¶n  kh¸cn Õu  ©n  µng  µ   ícyªu cÇu.   Ng h Nh n     2.  êng  îp  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ¬  ë  Tr h Qu t d nh d c s chia t¸ch,hîp  Êt, s¸p     nh     nhËp  a. Trêng  îp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    h Qu t d nh d c s chia t¸ch,hîp  Êt,hå  ¬      nh   s gå m:  ­ Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  tr   td nh d c së chia t¸ch,hîp  Êt    Þ   îc chia t¸ch,hîp  Êt;®Ò   Þ         nh ®Ò ngh ®       nh   ngh chinh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    åigiÊy phÐp  i víi ü   Ýn  ông  h Nh n     ph thu h     ®è    Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë  îcchiat¸ch,hîp nhÊt ®ång  êicÊp  Êy phÐp  µ  Èn    d cs®         th   gi   v chu y c¸cvÊn    ªnquan    ®Ò li   theo  quy  nh. Néi dung  ê tr×nh ph¶inªu  â thùc tr¹ng ®Þ    t      r      vÒ   chøc,ho¹t®éng, nh÷ng  Ên    ån t¹   íng m ¾ c,  tæ       v ®Ò t   iv  , cam   Õt  Þu  k ch tr¸ch   nhiÖ m   Õp nhËn  µ  ö  ýtoµn  é    Ên    ªnquan  ti   v x l  b c¸c v ®Ò li   sau    khichiat¸ch,hîp      nhÊt,tr Ónkhaivµ  ùc hiÖn  ¬ng    îcchÊp  Ën.  i     th   ph ¸n ®   thu ­NghÞ   Õt §¹ihéithµnh      quy       viªnchiat¸ch, îp nhÊt;      h ­Ph¬ng      ¸n chiat¸ch, îp nhÊt;      h ­ V¨n    b¶n    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp    îcUû   nh d c x∙®   ban  ©n  ©n   nh d cÊp  Ön  Êp  Ën; huy ch thu ­Nh÷ng      v¨n b¶n  kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n b.Trêng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    Ëp,hå  ¬  å m:   h  td nh d c s s¸p nh   s g ­ Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  tr   td nh d c së    Ëp    Þ  s¸p nh ®Ò ngh cho  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Qu t d nh d c s kh¸c s¸p nhËp  µo     v ®¬n  Þ  × nh; ®Ò   Þ    vm   ngh chinh¸nh  ©n  µng  µ   ícthu håigiÊy phÐp  i Ng h Nh n         ®è  
 17. 17 víiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc s¸p  Ëp  µ  Èn  c¸c vÊn    ªnquan    td nh d ®   nh v chu y    ®Ò li   theo quy  nh.  éi  ®Þ N dung  ê  ×nh  t tr ph¶i nªu  â  ùc  ¹ng vÒ   chøc, ho¹t   r th tr   tæ     ®éng  ÷ng  ÷ng  Ên    ån  ¹   íng  ¾ c,  nh nh v ®Ò t t i v , m cam   Õt  Þu  k ch tr¸ch nhiÖm     trong viÖc  ö  ýnh÷ng  Ên    ªnquan  n   Öc  Ê m     ¹t®éng, bµn    x l  v ®Ò li   ®Õ vi ch døt ho     giao cam  Õt  Þu    k ch tr¸chnhiÖ m    trongviÖc  Õp nhËn  µ  ö  ýtoµn  é    Ên    ti   v x l  b c¸cv ®Ò   ªnquan  li   sau    khi s¸p  Ëp, tr Ón khaivµ  ùc  Ön  ¬ng  ® îc chÊp  nh   i     th hi ph ¸n    thuËn; ­NghÞ   Õt §¹ihéithµnh      Ëp;   quy       viªns¸p nh ­Ph¬ng      Ëp;   ¸n s¸p nh ­ V¨n    b¶n    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp    îcUû   nh d c x∙®   ban  ©n  ©n   nh d cÊp  Ön  Êp  Ën; huy ch thu ­Nh÷ng      v¨n b¶n  kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n 3.Trêng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þ      h  td nh d c s b ph¸ s¶n,hå  ¬  å m:    sg a. Tê   ×nh    tr Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph cña  Ch¸nh  Thanh      tra chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  Ng h Nh n   vi thu  åi giÊy h    phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Ìm  c Qu t d nh d c s k theo  biªn b¶n    thanh      tra x¸c ®Þnh      ¹m  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.Néi dung  ê tr×nh ph¶i c¸c viph c Qu t d nh d cs    t      nªu  â  ùc  ¹ng vµ    Ön  r th tr   c¸c bi ph¸p  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ∙  ùc Qu t d nh d c s ® th   hiÖn  ng  Én  nh v kh«ng  ¾c  ôc  îc t×nh  ¹ngm Êt  kh ph ®   tr   kh¶ n¨ng thanh to¸n nî    ®Õ n   ¹n; h b.Quy Õt  nh  ña  µ ¸n vÒ   Öc    ®Þ c to     vi tuyªnbè      ph¸ s¶n  ü   Ýn  ông  ©n  Qu t d nh d©n  ¬  ë; cs c.Nh÷ng      v¨n b¶n  kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n 4. C¸c  êng  îp kh¸c ngoµitr ng  îp quy  nh  ¹    tr h     ê h   ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  vµ  2  kho¶n  cña  Òu  µy,hå  ¬  å m: 3  §i n   s g a. Tê   ×nh    tr Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph cña  Ch¸nh  Thanh      tra chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  Ng h Nh n   vi thu  åi giÊy h    phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ¬  ë. Néi  c Qu t d nh d cs  dung  ê  ×nh  t tr ph¶i nªu  â   r  nguyªn  ©n  nh ph¶ithu  åigiÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ    h  ph c Qu t d nh d csv c¸cbiÖn    ph¸p xö  ýsau      åigiÊy phÐp;   l  khithu h     b. Biªnb¶n      thanh      nh      ¹m  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   trax¸c®Þ c¸cviph c Qu t d nh d c¬  ë; s  c.Th«ng  gi¶ithÓ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ña  û     b¸o    Qu t d nh d c s c U ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è;   ph d.Nh÷ng      v¨n b¶n  kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh    åigiÊy  Ðp 25. Quy ®Þ thu h   ph 1.Néi dung  Ýnh  ña  Õt ®Þnh:    ch c quy   a.Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë; c Qu t d nh d cs b.Lý  thu håigiÊy phÐp;   do          c.HiÖu  ùccña  Õt ®Þnh;   l  quy   d.ViÖc  ö  ýsau      åigiÊy phÐp;   x l  khithu h    
 18. 18 ®.  Gi¸m    s¸tthanh  ývµ  l   tr¸chnhiÖm,  Òn  ¹n  ña      quy h c Tæ gi¸m    s¸tthanh  ý l  cña  ©n  µng  µ   íct¹ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. Ng h Nh n     i td nh d cs 2. N¬i  öiquyÕt  nh    åigiÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n     g  ®Þ thu h   ph c Qu t d nh d c¬  ë: s  a.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þ    åigiÊy phÐp;   td nh d c s b thu h     b.Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ¬iQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ng  ô nh d c x∙n   td nh d c s ®ã tr   së;   c.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ¬icã  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  nh d c huy n   Qu t d nh d cs bÞ    åigiÊy phÐp; thu h     d. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ¬i cã  ü   Ýn  ông  ©n  ©n     ph n   Qu t d nh d c¬  ë  Þ    åigiÊy phÐp. s b thu h     3.Th«ng  quyÕt ®Þnh    åigiÊy phÐp.   b¸o    thu h     Trong  êih¹n  èi®a   ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  th   t   5  l vi k t   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ý  Õt  nh    åigiÊy  Ðp  ü   h Nh n     ph k quy ®Þ thu h   ph Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  d nh d cs    Ng h Nh n     ph c tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o  Õt  nh  ¹  ô së  û   quy ®Þ t i   U ban  ©n  ©n  Êp    i tr nh d c x∙,®µ   ph¸tthanh    ¬iQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ng  ôsë.   x∙n   td nh d c s ®ã tr   §i Ò u    26. Tr¸chnhiÖm   ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þ    åi   c Qu t d nh d c s b thu h   giÊy phÐp   1. Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Ban  iÒu  µnh  ® h ph¶itù kiÓm        tra, b¸o c¸o vµ    Êtc¸cgi¶i     ®Ò xu       ph¸p xö  ýgöiNg ©n  µng  µ   íc.   l    h Nh n 2. Ph¶i cã      cam   Õt  Þu  k ch tr¸chnhiÖm   Ýnh  Ò     Ên    ªnquan    ch v c¸c v ®Ò li   ®Õ n     ×nh thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,trong viÖc    åinî, qu¸ tr   l  td nh d cs    thu h     xö  ýc¸ctån t¹ cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. l        i Qu t d nh d cs 3. K Ó   õ thêi®iÓ m   Õt  nh    åigiÊy phÐp  ã  Öu  ùc,Quü   Ýn    t    quy ®Þ thu h     c hi l   t dông  ©n  ©n  ¬  ë  nh d c s ph¶i: a. ChÊ m       døt ngay  ¹t®éng  ho   huy  ng  èn  µ  ®é v v cho vay;ngõng  Ýnh  i   t l∙  , tr¶l∙®èi víi           kho¶n  îph¶itr¶, i c¸c n    ph¶ithu;   b.Ngõng  µn  é  Öc    to b vi chuyÓn  îng vèn  ãp  ña  µnh  nh   g c th viªn; c. KiÓ m   toµn  é  è  n    kª  b s Ê chØ  quan  äng  a  ö  ông  tr ch s d (sæ  Òn  öi, ti g   sÐc.. )thÎthµnh    ép  Ò     .    , viªnn v chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n d.Thùc  Ön  Öc    hi vi thanh  ýtheo quy  nh  ña  l    ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  4 T h a n h  lý Q u ü   Ý n  ô n g  n h © n  d © n  c ¬  s ë t d §i Ò u    éi ®ång  27. H   thanh  ý l 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  th«ng    ph ra  b¸o    Ó  ¾t  éc  gi¶ith b bu Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,quyÕt  nh  µnh  Ëp  éi ®ång  td nh d cs  ®Þ th lH  thanh  ývµ  l  chØ  nh  ñ  Þch  éi ®ång    chøc  Öc    Ó  ü   Ýn  ông  ©n   ®Þ Ch t H  ®Ó tæ  vi gi¶i th Qu t d nh d©n  ¬  ë.Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  cs  ®Þ th l    thanh  ýph¶icã    éidung: l    c¸cn  
 19. 19 ­ Hä     a     tªn,®Þ chØ  ÷ng  êichÞu  nh ng   tr¸chnhiÖm   Ýnh    ch trong Héi ®ång     thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë; l  td nh d cs ­Thêih¹n      thanh  ý; l ­Vaitrßgi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc.     s¸tc Ng h Nh n 2.Thµnh  Çn  éi ®ång    ph H  thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  l  td nh d bao  å m   i g ®¹   diÖn  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng, ®¹idiÖn  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  éi c ch quy ®Þ ph    Qu t d nh d (H   ®ång  qu¶n  Þ,ngêi ®iÒu  µnh),®¹i diÖn  µnh    ü   Ýn  ông  ©n   tr     h    th viªn Qu t d nh d©n  (s¸nglËp viªn, µnh      th viªn), idiÖn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n     ®¹ c Qu t d nh d Trung ­ ¬ng  êng  îp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  (tr h   td nh d c s cßn  îvay  ü   Ýn  ông  ©n  n  Qu t d nh d©n  Trung  ng),®¹i diÖn  ña  ¬    c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   êng  îp    hi ti g     (tr h B¶o hiÓ m   Òn  öi ViÖt Nam   ùc hiÖn  Öc      Òn  ti g     th   vi chitr¶ti b¶o  Ó m  hi cho  êi göi ng     tiÒn  ¹  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë) vµ    ti Qu t d nh d c s   c¸c ban  µnh  oµn  Ó  ng ® th kh¸c cã    li   ªnquan  Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt) (n x   c thi . 3.Héi ®ång     thanh  ýcã  l   tr¸chnhiÖm:   a. LËp    danh s¸ch vµ  è  Òn  èc,l∙   ña    ñ  î,kh¸ch nî ®Õ n   êi   s ti (g   ic c¸c ch n   )    th   ®iÓ m   Õt  nh  quy ®Þ thu  åi giÊy  Ðp  ã  Öu  ùc vµ  h  ph c hi l   danh  ôc    µis¶n  m c¸c t   cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ö  ýbao  å m: Qu t d nh d ®Ó x l   g ­TiÒn  öicña    ©n, tæ    g  c¸nh   chøc  kinh tÕ,   ­C¸c    kho¶n  cho  vay; ­Tµis¶n  è  nh, tµis¶n  i     c ®Þ    ® thuª, i  înhoÆc    m  ® cho  thuª,  cho  în; m  ­ Tån  ü  Òn  Æt   éitÖ, ngo¹itÖ),kim  ¹  ý, ®¸  ý, tiÒn  öi t¹    qu ti m (n        lo iqu   qu   g  i Ng ©n  µng  µ   íc,t¹ c¸ctæ  h Nh n       chøc  Ýn  ông  i td kh¸cvµ    Êy têcã    c¸cgi     gi¸; ­ C¸c    kho¶n  èn  ãp  ¹  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v g ti Qu t d nh d Trung  ng  µ  chøc  ¬ v tæ  li   Õt    iÓnh Ö   èng; ªnk ph¸ttr   th   ­C¸c    kho¶n  ph¶ithu,ph¶itr¶kh¸c;       ­C¸c  µis¶n    t  kh¸c. b. X ©y  ùng  Õ   ¹ch thanh  ý; iÓn khaikÕ   ¹ch thanh  ýsau    îc   d k ho   l  tr     ho   l  khi®   Ng ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën;t×m  äi  Ön  h Nh n   thu   m bi ph¸p    åinî vµ  µis¶n  ña  thu h     t   c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d ®Ó thanh    to¸ncho    ñ  î; c¸cch n c.Tæ     chøc thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  l  td nh d c s theo    c¸c quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËthiÖn  µnh.M äi     h   kho¶n    ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  thu c Qu t d nh d ph¶i® ­   îcsö  ông     d ®Ó thanh    to¸ncho    ñ  î theo  tù u    c¸c ch n   thø    tiªnquy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 28  ña  c Quy  Õ   µy; ch n   d.  µng  H th¸ng,Héi  ng    ®å thanh  ý ph¶i b¸o  l    c¸o  íiUû   v   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  µ      ph v chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctrªn®Þa  µn  Ò   ×nh  ×nh  Ng h Nh n     b vt h vµ  Õt  k qu¶  thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. l  td nh d cs 4.  ñ   Þch  µ  µnh  Ch t v th viªn Héi  ng    ®å thanh  ý cã  l   quyÒn  ¹n  µ  h v tr¸ch   nhiÖ m:  a.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  thanh  ýcã  l   tr¸chnhiÖ m  ©n    ph c«ng  Öm   ô    nhi v cho c¸c thµnh  Òn    vi trong Héi ®ång     thanh  ývµ  ý        b¶n, chøng  õ, l   k tªn trªnc¸c v¨n    t  b¸o c¸o li       ªnquan  trongqu¸ tr×nh thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;      l  td nh d cs
 20. 20 b. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  thanh  ýcã  Òn  cÇu    chøc,c¸ nh©n   l   quy yªu  c¸c tæ     cã  ªnquan  ¹ ®Þa  ¬ng  ç  î li   t  i ph h tr trong viÖc    åinîvµ  ö  ýnh÷ng  chøc,   thu h     x l   tæ    c¸nh©n  è  ×nh  ©y      ct ch ú trongviÖc    îQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;   tr¶n   td nh d cs c.Héi ®ång     thanh  ýho¹t®éng  l    theo  Õt  nh  µnh  Ëp  ña  û     quy ®Þ th l c U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è. Chñ   Þch  µ    µnh    éi  ng    ph   t v c¸c th viªn H ®å thanh  ý l  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   Öc  ùc thi Ö m  ô  ña  ×nh;   tr       vi th     nhi vc m d. Héi ®ång     thanh  ý® îcsö  ông  l    d con  Êu  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   d c Qu t d nh d c¬  ë  s trong qu¸ tr×nh thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë       l  td nh d c s theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   §i Ò u    28. Thø  ùu    t   tiªnthanh    to¸ncho    ñ  î c¸cch n 1.C¸c    kho¶n  Ö  Ý, chiphÝ  l ph     cho  Öc    Ó  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  vi gi¶ith Qu t d nh d c¬  ë. s 2.C¸c    kho¶n  Òn cña  µ   ícvµ    chøc  ti   Nh n   c¸ctæ  kh¸ccho    vay  Æc   Ötdíi ® bi     c¸ch×nh    thøc cho    vay,göitiÒn cã  ôc  ch      m ®Ý nh»m   ç  î     Òn göid©n   h tr  tr¶ti     chi chóng  Õu  ã). (n c 3.C¸c    kho¶n  Òn göicña  ti     kh¸ch hµng.   4. C¸c    kho¶n  Òn vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ti   c Qu t d nh d Trung  ng,vay  ña  ¬  c c¸ctæ    chøc,c¸nh©n     kh¸c(ngoµic¸ckho¶n       quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy). ®Þ t i 2  n 5.C¸c    kho¶n  îthuÕ  Õu  ã). n  (n c 6. Tr¶  èn  ãp    v g cho  µnh    th viªntheo  kh¶  n¨ng  µichÝnh  Ön  ã  µ  ¶m   t  hi c v ® b¶o  c«ng  b»ng  ×nh  ng   ÷a c¸cthµnh  b ®¼ gi     viªn. 7. ViÖc    Õt    Òn  î kh¸c cña  µnh      gi¶iquy c¸c quy l  i   th viªnchØ  îc thùc hiÖn  ®    sau    ∙    Õt xong    Üa  ô  i víi   ñ  î. khi® gi¶i quy   c¸cngh v ®è     ch n c¸c §i Ò u 29. Öc   Vi B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   Nam   îc trë thµnh  ñ  î ®   ch n   trong qu¸ tr×nh thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë      Ó, ph¸ s¶n       l  td nh d c s khigi¶ith     ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh    ®Þ ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   §i Ò u    êih¹n  30. Th   thanh  ý l Thêi h¹n    thanh  ý Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  èi®a   l  td nh d c s t   kh«ng qu¸    6 th¸ngkÓ   õngµy  Õt ®Þnh    åigiÊy phÐp  ã  Öu  ùc.   t  quy   thu h     c hi l Trêng  îp ph¶ikÐo  µiqu¸ thêih¹n thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  h    d        l  td nh d c së  ×  éi  ng  th H ®å thanh  ý ph¶i b¸o  l    c¸o  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è,   ph   Ng ©n   µng  µ   ícvµ  ã    h Nh n   c v¨n b¶n    Þ  û   ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh cho    gia h¹n thanh  ý.ViÖc  l  gia  ¹n  h thanh  ý do  ñ   Þch  û   l   Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,  thµnh  è  Õt ®Þnh. Thêigian giah¹n tõng lÇn  ph quy             kh«ng    th¸ng. qu¸ 6  §i Ò u    Õt  ócthanh  ý 31. K th   l 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Õt  óc thanh  ýtrong c¸c tr ng  îp   td nh d c s k th   l     ê h   sau:   a.§∙thanh    Õt       to¸nh c¸ckho¶n  î; n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản