Quyết định 616/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 616/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 616/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 616/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  616/2003/Q§­N H N N   ® h n g µ y 16  th¸ng 6 n¨ m  2003 q u y  ® Þ n h  l∙i u Ê t ti Ò n g ö i   s §«la  ü  kh« n g  k ú   ¹ n c ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g,  M h K h o   ¹ c  h µ  n íc t¹iN g © n   µ n g  N h µ  n íc b n   h Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; b ­ Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë    Þch  ©n  µng  µ   ícvµ  ô   ®è S gi¸od Ng h Nh n   V tr ng  ô  Ýnh  ë V Ch s¸ch tiÒn tÖ.     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  c«ng  è  b møc    Êt tiÒn göi§«la M ü   l∙su   i      kh«ng  ú  ¹n  ña  kh c c¸ctæ    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íclµ1,25%/n¨m. td   b  n    i h Nh n     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý  µ    2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k v thay thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1335/2002/Q§­ NHNN   µy  ng 04/12/2002  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh    Êt tiÒn göi§«la M ü   h Nh n   ®Þ l∙su   i      kh«ng  ú  ¹n  ña    k h c c¸c tæ chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íc. td   b  n    i h Nh n §i Ò u  3. Ch¸nh V¨n phßng, Gi¸m ®èc  Së  Giao dÞch, Vô  tr ng Vô  ë ChÝnh  s¸ch  Òn  Ö, Vô   ëng  ô   Õ   ti t   tr V K to¸n ­ µi chÝnh  µ  ñ  ëng    n    T   v Th tr c¸c ®¬ vÞ  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      li   thu Ng h Nh n   ®è c¸c chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícc¸ctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång  n      ph   t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông, Tæng   ®è c¸c tæ  td   Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc chÞu  b Nh n   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản