Quyết định 62/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 62/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 62/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tạm thời giá khảo sát xây dựng đường dây tải điện dưới 6KV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  C « n g   g hi Ö p  S è  62/1999/Q§­B C N   ë n n g µ y 11 th¸ng 09 n¨ m   1999 B a n   µ n h  t¹ m th êi h  gi¸ h¶ o  s¸t x © y  d ù n g   ­  k   ® ê n g  d © y  t¶i ® i Ö n  d íi K V    6 B é   ë ng B é   « ng  nghi Ö p tr C ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 74/CP  µy  ng 01.11.1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng  Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  nhi v  h   tæ  b m¸y  é  B C«ng  nghiÖp; ­ C¨n  "Quy  Õ     cø  ch qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng" ban  µnh  Ìm  l  tx d   h k theo NghÞ   ®Þnh 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­  íisù  V   tho¶  Ën  ña  é   ©y   ùng  ¹  thu c B X d t ic«ng v¨n  è  s 2521/BXD­VKT   ngµy  8/9/1999 vÒ   Öc    ông      vi ¸p d gi¸kh¶o    ©y  ùng íi iÖn  íi s¸tx d l ® d  6KV; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   ®Ò ngh c V tr V K ho   § t quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Quy  nh:    ®Þ Gi¸ kh¶o    ©y  ùng  êng  ©y    iÖn  íi s¸tx d ® d t¶i® d  6KV  b»ng  65%     ña  gi¸c c«ng    t¸ckh¶o    Õn  êng  ©y    iÖn  10­ s¸ttuy ® d t¶i ® 6­ 35KV   ® îc quy  nh   ¹  ¬ng  ­  Ëp      ®Þ t iCh VI  T gi¸kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d chuyªn  µnh    ng c¸c c«ng  ×nh ®iÖn  tr   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 36/1998/Q§­ BCN   µy  ng 2/6/1998 cña  é  ëng  é    B tr B C«ng  nghiÖp.Cã     b¶ng      ÕtkÌm  gi¸chiti   theo. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  2: Quy ®Þ n c hi l     trong toµn  èc kÓ   õ   qu   t   ngµy 01/7/1999 ®Õ n     01/7/2000.Nh÷ng  èil ng kh¶o    µn  µnh  ∙  îc   kh  î   s¸tho th ®®  nghiÖ m   thanh  Õt  thu  quy to¸n th×    kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh theo Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u    3: Trong    ×nh ¸p dông,®Ò   Þ    n  Þ u    qu¸ tr       ngh c¸c ®¬ v l ý theo  âi, d  tæng  Õt  µ  k v ph¶n  ¶nh  ×nh  ×nh  Ò   é   t h v B C«ng  nghiÖp­ ô   Õ   ¹ch vµ  Çu   V K ho   § t ®Ó   ã  ¬  ë  µn  c c s ho chØnh, ban  µnh    Ýnh    h gi¸ch thøc. §i Ò u 4: Ch¸nh V¨n phßng  é,    ô   ëng    ô,  B c¸c V tr c¸c V Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    Ön  ùcViÖtNam,  ty§i l     Tæng  c«ng    ©y  ùng  tyX d C«ng  nghiÖp  Öt Vi   Nam,    c¸c Gi¸m  c  ë   ®è S C«ng  nghiÖp  µ    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  v c¸c ®¬ v c li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 B ¶ n g  gi¸ k h ¶ o  s¸t © y  d ù n g  ® ê n g  d © y  t¶i ® i Ö n  d íi K V  x    6 1.Néi dung     c«ng  Öc: vi ­NhËn  Öm  ô,nhËn  Õn  µithùc ®Þa;   nhi v  tuy ngo     ­Nghiªncøu    ¬ng,®i  ùc ®Þa,  Èn  Þ  Ëtt      ®Ò c   th   chu b v  ,m¸y  ãc; m ­X¸c  nh  iÓ m   u   µithùc ®Þa,    ®Þ ® ®Ç ngo     ch«n  èc; m ­ §o    iÓ m     Õttrªndäc  Õn,c¸c ® êng  ©y    c¸c ® chiti     tuy     d th«ng    iÖn  ùc tin,® l  c ¾t  qua  Õn  Çn    tuy ph trªnkh«ng;®o  µnh   h lang tuyÕn  çi bªn    m   20m; ­§ãng  äc    ãc    c c¸cg ngoÆt,®o  Òu  µi,®é     chi d   cao    iÓ m     Õn; c¸c® tim tuy ­ §o      c¸c c«ng  ×nh n»m   íi Õn,nh:nhµ  öa,® êng  tr   d  tuy     c  giao th«ng,m ¬ng      m¸ng...; ­  Ýnh  T to¸n néi nghiÖp  µ  Ï m Æt   ¾t  äc  û lÖ: ® øng     v v  c d t    1/500, ngang    1/2000; ­Hoµn    chØnh  å  ¬,inÊn, nghiÖm    µn  h s      thu,b giao. 2.§iÒu  Ön    ông:   ki ¸p d ­C Êp  a  ×nh:Theo  ô  ôcsè  ­TËp      ®Þ h   ph l   5   gi¸36/1998/Q§­BCN. ­ Khi kh¶o    bíc (s¬  é  µ  ü  Ëtthic«ng) th×  íc kh¶o    ¬  é     s¸t2    b v k thu       b  s¸ts b ph¬ng    Õn  èiu    ¸n tuy t   gi¸kh¶o    îcnh©n  íih Ö   è  s¸t®   v   s K=0,3  ña  c møc   ¬ng  gi¸t øng trong b¶ng    µy.   gi¸n 3.B¶ng    gi¸: §¬n  Þ  Ýnh:®/100m vt   Lo¹is¶n  È m   ph C Êp  a  ×nh ®Þ h I II III IV V VI §êng  ©y  íi d d  6KV 116.202 127.834 139.341 151.402 164.05 174.15 1 0
Đồng bộ tài khoản