intTypePromotion=1

Quyết định 62/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 62/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 62/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  62/2002/Q§­N H N N   n g µ y 25  th¸ng 01 n¨ m   2002 v Ò  vi Ö c  n g   è  l∙i u Ê t c ¬  b ¶ n  lµ m  c ¬  s ë  c« b  s ch o  t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  Ê n  ® Þ n h  l∙i u Ê t c h o  vay   s b» n g  ® å n g  Vi Ö t N a m  ® è i víi k h¸ch h µ n g   Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­C¨n  LuËt   ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ  Ët c¸cTæ     cø   Ng h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  t dông  µy  12­ ng 12­ 1997; ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹    ®¹ c Ch ph t i b¶n  è  v¨n s 03/VPCP­KTTH   ngµy  1­ 15­ 2001  Ò   Öc  iÒu  µnh    Êtc¬  v vi ® h l∙su   b¶n  i b»ng  ng  ÖtNam; ®å Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ;     quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1: Nay c«ng  è  b møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ång  Öt Nam   i  íikh¸ch  µng  µ § Vi   ®è v   h l  0,60%/th¸ng. §i Ò u    2:  1­ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  02­   ®Þ n c hi l     k t  01­ 2002  µ  v thay   thÕ  quy  nh   Ò   ®Þ v møc   i Êt  ¬  l∙ su c b¶n  ¹    t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 1626/2001/Q§­ NHNN   µy  12­ ng 31­ 2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  bè    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho    tæ  td Ê ®Þ l∙su   i vay b»ng  ång  ÖtNam  ®èi víi § Vi        kh¸ch hµng.   2­ Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Héi  ng  h Nh n       ph   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn   ông  Þu  tæ  t d ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2