Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
91
lượt xem
3
download

Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 62/2002/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2002 VÒ viÖc ban hµnh Danh môc dù ¸n quèc gia gäi vèn ®Çu t níc ngoµi thêi kú 2001 - 2005 thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi sè 18/2000/QH10 ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 09/2001/NQ-CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng cêng thu hót vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi thêi kú 2001 - 2005; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc quèc gia gäi vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi thêi kú 2001 - 2005. Danh môc nµy cã thÓ ® îc bæ sung tuú theo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. §iÒu 2. C¨n cø Danh môc nµy, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t x©y dùng c¸c Tãm t¾t dù ¸n, lµm c¬ së cho viÖc vËn ®éng ®Çu t. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph- ¬ng lËp Danh môc vËn ®éng hµng n¨m, tríc m¾t cÇn lËp gÊp Danh môc c¸c dù ¸n u tiªn vËn ®éng trong n¨m 2002. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Danh môc dù ¸n quèc gia gäi vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi Thêi kú 2001-2005 Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62 ngµy 17/ 5/2002 cña Thñ Tíng ChÝnh phñ TT M· sè Tªn dù ¸n §Þa ®iÓm Th«ng sè kü thuËt H×nh thøc ®Çu t Ghi chó I C«ng nghiÖp C«ng nghiÖp dÇu khÝ 1 VN-02-001 Nhµ m¸y chÕ biÕn s¶n KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 17 triÖu USD LD hoÆc 100% phÈm sau hãa dÇu vèn NN 2 VN-02-002 Nhµ m¸y s¶n xuÊt khÝ KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 10 triÖu USD LD hoÆc 100% c«ng nghiÖp vèn NN 3 VN-02-003 Th¨m dß, khai th¸c c¸c VÞnh B¾c Bé: L« 104, 107 Hîp ®ång ph©n má míi L« 110,113,114 chia s¶n phÈm MiÒn Trung: tõ L« 115 hoÆc liªn doanh ®Õn L« 122;Vïng biÓn Nam C«n S¬n: c¸c L« 04.1, 04.2, 05.1B, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vµ 24; T©y Nam: tõ L« 41 ®Õn L« 45 4 VN-02-004 §êng èng dÉn khÝ L« B- Khu vùc thÒm lôc ®Þa Dµi kho¶ng 289 km ngoµi LD hoÆc H§HTKD ¤ M«n T©y Nam (dÉn khÝ tõ L« B biÓn vµ 43 km trong ®Êt ®Õn ®ång b»ng s«ng Cöu liÒn; c«ng suÊt tèi ®a 2 Long) tû m3/n¨m, c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1,5 tû m3/n¨m; 300 triÖu USD
 3. 3 5 VN-02-005 Nhµ m¸y läc dÇu sè 2 vµ Thanh Hãa 6,5 tr.T/n¨m; LD ho¸ dÇu 1,5 tû USD C«ng nghiÖp khai kho¸ng 6 VN-02-006 Khai th¸c vµ chÕ biÕn H.Tuy An, Phó Yªn 10.000 tÊn SP /n¨m; LD Diatomit 10 triÖu USD 7 VN-02-007 ChÕ biÕn pigmen, KCN c¶ng biÓn Vòng ¸ng, LD ilmenhit Kú Anh, Hµ TÜnh 8 VN-02-008 Khai th¸c quÆng s¾t H.Th¹ch Hµ, Hµ TÜnh 10 triÖu T/ n¨m LD 9 VN-02-009 Tinh luyÖn c¸t cao cÊp Suèi HiÖp (Diªn Kh¸nh), 30-50 triÖu USD LD XK 100% Kh¸nh Hßa 10 VN-02-010 Khai th¸c quÆng Mangan H.Chiªm Hãa, Tuyªn 1.000 tÊn/ n¨m Mäi HT§T Tr÷ lîng 3,2 vµ luyÖn Ferro Mangan Quang triÖu tÊn 11 VN-02-011 Khai th¸c vµ chÕ biÕn H.S¬n D¬ng, Tuyªn Quang 300.000 tÊn bét/ n¨m LD hoÆc H§HTKD Fenspat 12 VN-02-012 Khai th¸c c¸t ®en vµ chÕ Hµm T©n, B×nh ThuËn 30-40.000 tÊn / n¨m LD hoÆc 100% biÕn dioxit Titan vèn NN 13 VN-02-013 Khai th¸c Bauxit, luyÖn L©m §ång, §¾c L¾c 1 triÖu tÊn /n¨m LD nh«m 14 VN-02-014 LD bét kÏm ViÖt Th¸i B¾c K¹n 26.500 T/ n¨m LD 15 VN-02-015 LD khai th¸c chÕ biÕn Lai Ch©u 15.000 T/ n¨m LD ®Êt hiÕm §«ng Pao 16 VN-02-016 Khai th¸c ®Êt hiÕm Phong Thæ, Lai Ch©u 100.000 T/ n¨m LD 17 VN-02-017 SX rutin nh©n t¹o, bét MiÒn Trung LD mµu «xit titan 18 VN-02-018 Khai th¸c, chÕ biÕn Thanh Hãa 250.000 T/ n¨m LD cr«mit 19 VN-02-019 Khai th¸c vµ tinh luyÖn Quú Hîp, NghÖ An 500.000 T/ n¨m LD thiÕc
 4. 4 20 VN-02-020 Khai th¸c quÆng s¾t Lµo Cai 1,5 triÖu T/ n¨m; LD Quý Xa 30 triÖu USD CN hãa chÊt - ph©n bãn 21 VN-02-021 ChÕ biÕn ph©n vi sinh tõ T©y Ninh 5000 T/ n¨m LD hoÆc 100% than bïn; SX c¸c SP tõ vèn NN cao lanh, ®Êt sÐt; XD nhµ m¸y xö lý r¸c vµ SX ph©n h÷u c¬ tæng hîp 22 VN-02-022 Nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n §×nh Vò, H¶i Phßng 330.000 T/ n¨m bãn DAP 23 VN-02-023 SX xót tõ muèi H. Ninh Phíc, Ninh ThuËn 50.000 tÊn xót ®Æc/n¨m LD hoÆc 100% vèn NN 24 VN-02-024 SX muèi tinh H. Ninh Phíc, Ninh ThuËn 40.000 T/ n¨m LD hoÆc 100% vèn NN 25 VN-02-025 Nhµ m¸y hãa dÇu Methyl KCN Dung QuÊt, Qu¶ng 60.000 tÊn/ n¨m; LD hoÆc 100% Tertiary Butyl Ether Ng·i 12 triÖu USD vèn NN (MTBE) 26 VN-02-026 Nhµ m¸y hãa dÇu KCN Dung QuÊt, Qu¶ng 30.000 tÊn/ n¨m; LD hoÆc 100% Carbon Black (CB) Ng·i 43 triÖu USD vèn NN 27 VN-02-027 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cao su KCN Dung QuÊt, Qu¶ng 40.000 tÊn BR/n¨m; tæng hîp Ng·i 50.000 tÊn SBR/n¨m; 190 triÖu USD 28 VN-02-028 Nhµ m¸y s¶n xuÊt than Phêng 4, TX Trµ Vinh 100 tÊn SP/n¨m H§HTKD ho¹t tÝnh-läc mµu
 5. 5 29 VN-02-029 S¶n xuÊt cån c«ng H. S¬n D¬ng, TX Tuyªn 1,5 triÖu lÝt/n¨m LD hoÆc H§HTKD nghiÖp Quang 30 VN-02-030 S¶n xuÊt PS MiÒn Trung hoÆc MiÒn 30.000 T/ n¨m; 100% vèn NN Nam 30 triÖu USD 31 VN-02-031 S¶n xuÊt ethylen vµ PE Bµ RÞa - Vòng Tµu 300.000 T/ n¨m; ethylen: 350.000 T/ n¨m (sö dông khÝ Etan tõ nhµ m¸y xö lý khÝ cña bÓ Nam C«n S¬n, chñ yÕu má H¶i Th¹ch 32 VN-02-032 S¶n xuÊt phèt pho vµng Lµo Cai 30.000 T/n¨m LD 33 VN-02-033 S¶n xuÊt que hµn Hµ T©y 20.000 T/n¨m 34 VN-02-034 S¶n xuÊt Acid Photphoric Lµo Cai 450.000 T/n¨m 35 VN-02-035 S¶n xuÊt Soda MiÒn Trung hoÆc miÒn 150.000 T/n¨m; LD hoÆc 100% B¾c 50 triÖu USD vèn NN 36 VN-02-036 S¶n xuÊt linh kiÖn, chi §ång Nai 1000 T/n¨m tiÕt nhùa «t« 37 VN-02-037 S¶n xuÊt Formalin ®Ó Vòng Tµu - §ång Nai 30.000 T/n¨m chÕ t¹o keo d¸n gç 38 VN-02-038 S¶n xuÊt LAB H¶i Phßng, Qu¶ng Ng·i 80.000 T/n¨m; 100% vèn NN 100 triÖu USD 39 VN-02-039 Nhµ m¸y s¶n xuÊt muéi MiÒn Trung, MiÒn B¾c 30.000 T/ n¨m than
 6. 6 40 VN-02-040 S¶n xuÊt xót-clo-EDC MiÒn Trung xót: 200 ngµn T/ n¨m; 100% vèn NN clo: 180 ngµn T/ n¨m 41 VN-02-041 S¶n xuÊt Methanol MiÒn Nam 660 ngµn T/ n¨m 42 VN-02-042 S¶n xuÊt PTA, BTX Nghi S¬n, Thanh Ho¸ 300 ngµn T/ n¨m 43 VN-02-043 S¶n xuÊt PE MiÒn Trung hoÆc MiÒn 350.000 T/ n¨m; LD Nam 320 triÖu USD 44 VN-02-044 S¶n xuÊt Styrene MiÒn Trung 210.000 T/ n¨m; LD Qu¶ng Ng·i Monomer 200 triÖu USD ®/n ë KCN Dung QuÊt 45 VN-02-045 Cracking Nafta MiÒn Trung 550.000 T/ n¨m; LD 800 triÖu USD 46 VN-02-046 S¶n xuÊt sîi PET MiÒn Nam 300.000 T/ n¨m; 100% vèn NN 300 triÖu USD 47 VN-02-047 S¶n xuÊt PA MiÒn Nam 30.000 T/ n¨m 100% vèn NN 48 VN-02-048 S¶n xuÊt lèp « t« t¶i vµ MiÒn B¾c hoÆc MiÒn 3 triÖu bé/n¨m; 100% vèn NN m¸y kÐo Trung 100 triÖu USD 49 VN-02-049 Nhµ m¸y s¶n xuÊt nhùa Bµ RÞa - Vòng Tµu 0,2 tr.tÊn nhùa ®- LD ®êng Long S¬n êng/n¨m; 0,9 triÖu tÊn dÇu FO vµ DO/n¨m; 160 triÖu USD C«ng nghiÖp thÐp
 7. 7 50 VN-02-050 S¶n xuÊt ph«i thÐp Qu¶ng Ninh hoÆc H¶i 500.000 tÊn/ n¨m LD hoÆc 100% Phßng 120 triÖu USD vèn NN 51 VN-02-051 Nhµ m¸y thÐp liªn hîp Hµ TÜnh 4,5 triÖu T/ n¨m; LD hoÆc 100% Mòi Rßn-Hµ TÜnh 5300 triÖu USD vèn NN 52 VN-02-052 S¶n xuÊt thÐp ®Æc biÖt H¶i Phßng 50.000 T/ n¨m 53 VN-02-053 Nhµ m¸y c¸n nãng thÐp Bµ RÞa - Vòng Tµu, §ång 1 triÖu tÊn/ n¨m; 350 tÊm Nai triÖu USD 54 VN-02-054 Nhµ m¸y s¾t xèp (hoµn Bµ RÞa - Vòng Tµu 1,25-1,4 triÖu T/ n¨m; LD hoÆc 100% nguyªn thÓ r¾n) c«ng nghÖ Midrex; vèn NN 365 triÖu USD C«ng nghiÖp c¬ khÝ 55 VN-02-055 S¶n xuÊt c¸c lo¹i phô tïng VÜnh Phóc, Qu¶ng Ninh 20 triÖu USD LD hoÆc 100% « t«, xe m¸y vèn NN 56 VN-02-056 SX ®éng c¬ x¨ng ®a Hµ T©y 300.000 ®éng c¬/n¨m; LD hoÆc H§HTKD dông 57 VN-02-057 S¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt Hµ Néi hoÆc Qu¶ng Nam, ¤t« c¸c lo¹i 250 xe/n¨m, bÞ xe, m¸y thi c«ng x©y §µ N½ng m¸y thi c«ng 370 dùng chiÕc/n¨m 58 VN-02-058 S¶n xuÊt m¸y c«ng cô §ång Nai, Hµ Néi 500-1000 m¸y/n¨m ch¬ng tr×nh sè 59 VN-02-059 S¶n xuÊt m¸y kÐo H¶i Phßng, Vòng Tµu tõ 50 HP trë lªn 60 VN-02-060 SX m¸y kÐo 4 b¸nh c«ng Hµ T©y, NghÖ An hoÆc NM tõ 2000-5000 xe /n¨m LD hoÆc H§HTKD suÊt CÇn Th¬ 20-50 m· lùc, m¸y cµy nhá ®a chøc n¨ng
 8. 8 61 VN-02-061 S¶n xuÊt ®éng c¬ diesel Th¸i Nguyªn, Hµ Néi, c¸c 100.000 ®éng c¬/n¨m LD 30-50 m· lùc (gåm 2,3,4 tØnh kh¸c. xi lanh) 62 VN-02-062 S¶n xuÊt ®éng c¬ diesel Th¸i Nguyªn hoÆc NghÖ 2000 ®éng c¬/n¨m LD hoÆc H§HTKD 150-400 m· lùc An 63 VN-02-063 SX, l¾p r¸p ®éng c¬ Qu¶ng Ninh 1000 ®éng c¬/n¨m; LD ®iÖn chèng næ tõ 0,75- 10 triÖu USD 30KW 64 VN-02-064 M¸y n«ng nghiÖp Hµ Néi vµ TP HCM 1000 m¸y thuû cã c«ng suÊt 80-600 m· lùc; c¸c lo¹i m¸y chÕ biÕn, canh t¸c, thu ho¹ch, sÊy thãc vµ sÊy c¸c lo¹i l¬ng thùc 65 VN-02-065 L¾p r¸p m¸y thi c«ng x©y LD hoÆc 100% dùng vèn NN 66 VN-02-066 S¶n xuÊt cÊu kiÖn phi KCN Tinh Phong, Qu¶ng 5.500 tÊn SP/ n¨m LD hoÆc 100% tiªu chuÈn Ng·i vèn NN 67 VN-02-067 SX c¸c lo¹i thiÕt bÞ, c«ng KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 2-5 triÖu USD LD hoÆc 100% cô phôc vô s¶n xuÊt vèn NN n«ng nghiÖp 68 VN-02-068 §ãng míi vµ söa ch÷a X· Kªnh Giang, Thuû LD container Nguyªn, HP 69 VN-02-069 S¶n xuÊt m¸y thñy H¶i Phßng, Th¸i Nguyªn l¾p r¸p/sx 500 m¸y thñy cã c«ng suÊt: 80-600 m· lùc 70 VN-02-070 ChÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt Khu CN (Ninh Thñy-Ninh LD hoÆc 100% bÞ phôc vô ngµnh c«ng Hßa), Kh¸nh Hßa vèn NN nghiÖp ®ãng tµu
 9. 9 71 VN-02-071 Nhµ m¸y ®ãng tµu vµ Bµ RÞa-Vòng Tµu §ãng tµu 30.000DWT, BOT hoÆc LD 170 triÖu söa ch÷a tµu biÓn Long dµn khoan, cÇn cÈu næi USD. ChuÈn S¬n bÞ TKT 72 VN-02-072 Nhµ m¸y ®ãng tµu Dung Qu¶ng Ng·i §ãng tµu träng t¶i lín BOT hoÆc LD 430 triÖu QuÊt 73 VN-02-073 Nhµ m¸y söa ch÷a tµu Hµ TÜnh Söa ch÷a tµu träng t¶i BOT hoÆc LD 180 triÖu biÓn Vòng ¸ng ®Õn 100.000 DWT USD. §· ®a vµo quy ho¹ch 74 VN-02-074 §ãng vµ söa ch÷a ph¬ng h.Nghi S¬n, TÜnh Gia, 10 triÖu USD; LD tiÖn thñy tØnh Thanh Hãa 100.000 T/ n¨m 75 VN-02-075 Söa ch÷a, ®ãng tµu thuû H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh 10000 DWT trë lªn 76 VN-02-076 S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ Côm CN Qu¸n Tr÷, KiÕn H§HTKD n©ng h¹ chuyªn dïng An, HP 77 VN-02-077 S¶n xuÊt thiÕt bÞ , phô H¶i Phßng, §ång Nai tïng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 78 VN-02-078 S¶n xuÊt m¸y biÕn thÕ H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh tõ 110 KV trë lªn ®iÖn truyÒn t¶i 79 VN-02-079 S¶n xuÊt èc vÝt vµ bé Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai phËn tiªu chuÈn 80 VN-02-080 S¶n xuÊt vßng bi c¸c lo¹i Th¸i Nguyªn 100 triÖu USD LD 81 VN-02-081 SX thiÕt bÞ c¬ khÝ Th¸i Nguyªn 5 triÖu USD LD hoÆc 100% ngµnh dÖt may vèn NN C«ng nghiÖp ®iÖn-®iÖn tö 82 VN-02-082 SX m¹ch in ®iÖn tö TP Hå ChÝ Minh hoÆc Hµ 17 triÖu USD LD hoÆc 100% (nhiÒu líp) Néi vèn NN
 10. 10 83 VN-02-083 S¶n xuÊt sø c¸ch ®iÖn H¶i D¬ng tõ 110 KV trë lªn cao ¸p 84 VN-02-084 S¶n xuÊt vËt liÖu vµ s¶n Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai 10.000.000 SP/n¨m phÈm tõ tÝnh 85 VN-02-085 S¶n xuÊt sen x¬, PLC vµ Hµ Néi, Tp HCM, §ång c¸c côm thiÕt bÞ ®ång Nai, B×nh D¬ng, H¶i bé ®Ó ®o kiÓm vµ ®iÒu Phßng khiÓn tù ®éng 86 VN-02-086 S¶n xuÊt IC Hµ Néi, TPHCM, B×nh D- 800 triÖu SP/n¨m; 110 LD hoÆc 100% ¬ng, §ång Nai triÖu USD vèn NN 87 VN-02-087 S¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÒu Hµ Néi, TPHCM, §ång Nai 2,5 triÖu thiÕt bÞ/n¨m khiÓn vµ ®o lêng ®iÖn 88 VN-02-088 §iÖn ®Þa nhiÖt miÒn MiÒn Trung 50MW Trung 89 VN-02-089 NhiÖt ®iÖn than H¶i H¶i Phßng 2x300MW LD Phßng 90 VN-02-090 NhiÖt ®iÖn than Qu¶ng Qu¶ng Ninh 1x300MW LD Ninh 91 VN-02-091 Thñy ®iÖn A V¬ng 170MW 92 VN-02-092 Thñy ®iÖn An Khª-Kanak 155MW 93 VN-02-093 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm KCN Khai Quang hoÆc 100.000 ®¬n vÞ SP/ n¨m 100% vèn NN 20 triÖu ®iÖn tö d©n dông (®iÒu Kim Hoa, VÜnh Phóc USD hßa nhiÖt ®é, tñ l¹nh ...) C«ng nghiÖp phÇn mÒm 94 VN-02-094 Ph¸t triÓn phÇn mÒm Hµ Néi, H¶i Phßng, Tp c«ng nghÖ th«ng tin HCM, §ång Nai C«ng nghiÖp da giµy
 11. 11 95 VN-02-095 SX giµy da, giµy thÓ thao L¹ng S¬n, B×nh §Þnh, LD hoÆc 100% XK Qu¶ng TrÞ, Hµ Nam, §ång vèn NN Th¸p, Nam §Þnh, ... 96 VN-02-096 SX c¸c SP da tõ da ®· c¸c KCN thuéc tØnh §ång 10.000 tÊn/ n¨m , vèn §T LD hoÆc 100% thuéc Nai kho¶ng 10 triÖu USD, vèn NN cung cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh da giµy C«ng nghiÖp dÖt may 97 VN-02-097 DÖt, may XK Phó Yªn, Th¸i B×nh, LD, 100% vèn NN Qu¶ng Ninh,B¹c Liªu, B×nh §Þnh, Qu¶ng B×nh, Hµ Nam, §ång Th¸p, CÇn Th¬, ... 98 VN-02-098 Nhµ m¸y kÐo sîi, dÖt v¶i KCN TiÒn Phong, TX Th¸i 2.200 tÊn sîi ch¶i kü; LD hoÆc 100% B×nh 1.000 tÊn OE; 10 triÖu m vèn NN v¶i méc (jacket); 10 triÖu m v¶i méc (v¶i nhÑ); 10 triÖu m v¶i méc (v¶i nÆng); 40 triÖu mÐt v¶i thµnh phÈm/n¨m 99 VN-02-099 Nhµ m¸y dÖt sîi KCN Thanh Ch©u, KCN 4.000-5.000 tÊn sîi/n¨m; LD hoÆc 100% §ång V¨n, Hµ Nam 7 triÖu m v¶i/n¨m; vèn NN 100 VN-02-100 Nhµ m¸y s¶n xuÊt v¶i gi¶ KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 10 triÖu USD LD hoÆc 100% da (simili) vµ v¶i nhùa ®i vèn NN ma 101 VN-02-101 S¶n xuÊt sîi, dÖt, nhuém KCN Nghi S¬n, Thanh Hãa N/M sîi: 5000-10000 T/ LD hoÆc 100% hoµn tÊt n¨m; vèn NN N/M dÖt: 10-40 tr. mÐt v¶i/n¨m
 12. 12 102 VN-02-102 S¶n xuÊt phô kiÖn ngµnh Côm CN §¹i B¶n, An H¶i, LD hoÆc 100% giµy dÐp vµ may mÆc H¶i Phßng vèn NN 103 VN-02-103 Nhµ m¸y dÖt v¶i tæng Nam §Þnh 20 tr.USD 100% vèn NN hîp 104 VN-02-104 Nhµ m¸y chuéi, nhuém, TX B¶o Léc, L©m §ång Chuéi: 2 triÖu mÐt LD in hoa lôa t¬ t»m lôa/n¨m; Nhuém: 1,5 triÖu mÐt/n¨m; In hoa: 1,5 triÖu mÐt/n¨m 105 VN-02-105 Nhµ m¸y dÖt kim v¶i t¬ TX B¶o Léc, L©m §ång 1,5 triÖu mÐt/n¨m LD hoÆc 100% t»m vèn NN 106 VN-02-106 Nhµ m¸y kÐo sîi TX B¶o Léc, L©m §ång 150 T/ n¨m LD SPULSILK 107 VN-02-107 S¶n xuÊt: sîi, dÖt, nhuém Hµ Néi, H¶i D¬ng, H¶i N/M sîi 2000 - 5000 hoµn tÊt Phßng, Thanh Ho¸ T/n¨m; N/M dÖt 10-40 tr.m/n¨m; N/M nhuém 20- 40 tr.m/n¨m 108 VN-02-108 Nhµ m¸y phô liÖu ngµnh §µ N½ng, B×nh §Þnh may 109 VN-02-109 C¸c nhµ m¸y sîi, dÖt, KCN dÖt B×nh An 150 triÖu USD LD nhuém, dÖt kim 110 VN-02-110 SX x¬ polyester KCN §×nh Vò, H¶i Phßng 35 triÖu USD LD hoÆc 100% vèn NN 111 VN-02-111 Nhµ m¸y in nhuém KCN Linh Trung, TPHCM 20 triÖu USD LD hoÆc 100% vèn NN C«ng nghiÖp giÊy
 13. 13 112 VN-02-112 Nhµ m¸y chÕ biÕn bét L©m §ång 50.000-100.000 T/ n¨m; LD hoÆc 100% giÊy vµ giÊy c¸c lo¹i L©m 100 triÖu USD vèn NN §ång 113 VN-02-113 Nhµ m¸y giÊy B×nh Phíc B×nh Phíc 50.000 T/ n¨m; LD hoÆc 100% 150 triÖu USD vèn NN 114 VN-02-114 Nhµ m¸y giÊy NghÖ An NghÖ An 100.000 T/ n¨m; LD víi TCty GiÊy 300 triÖu USD VN CN vËt liÖu x©y dùng 115 VN-02-115 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cao lin TX Lµo Cai 50.000 T/ n¨m; LD 116 VN-02-116 Nhµ m¸y s¶n xuÊt v¸n Ðp KCN Long §øc, Trµ Vinh LD hoÆc 100% tõ mïn dõa vèn NN 117 VN-02-117 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm Suèi HiÖp (Diªn Kh¸nh), LD hoÆc 100% XK 50% tõ c¸t Khu CN, Kh¸nh Hßa vèn NN 118 VN-02-118 SX vËt liÖu nhÑ h.VÜnh Cöu, §ång Nai 100.000-200.000 T/ n¨m LD hoÆc 100% (kezamit) phôc vô XD vèn NN 119 VN-02-119 SX s¶n phÈm composit TP Biªn Hßa, §ång Nai 5.000 T/ n¨m LD hoÆc 100% vèn NN 120 VN-02-120 SX èng níc gia cè b»ng KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 7.000-10.000 T/ n¨m LD hoÆc 100% sîi thñy tinh vèn NN 121 VN-02-121 SX khung cöa chÊt lîng B×nh Phíc 75.000 m2/n¨m 100% vèn NN cao b»ng PVC 122 VN-02-122 S¶n xuÊt v¸n Okan (gç B¾c C¹n hoÆc Th¸i 150.000 m3/n¨m LD nghiÒn Ðp) Nguyªn 123 VN-02-123 Nhµ m¸y s¶n xuÊt tÊm H¶i Phßng 120.000 m3/n¨m LD c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, lµm v¸ch ng¨n vµ tÊm trÇn
 14. 14 124 VN-02-124 Nhµ m¸y sîi thuû tinh bÒn Qu¶ng Nam, §µ N½ng, Bµ 10.000 T/ n¨m kiÒm ®Ó lµm tÊm lîp RÞa - Vòng Tµu C«ng nghiÖp nhùa 125 VN-02-125 S¶n xuÊt mµng nhùa Hng Yªn 8.000 T/ n¨m; LD BOPP 20 triÖu USD 126 VN-02-126 ChÕ t¹o thiÕt bÞ, khu«n Hng Yªn 80.000 T/ n¨m; LD mÉu ngµnh nhùa 8 triÖu USD C«ng nghiÖp kh¸c 127 VN-02-127 Nhµ m¸y s¶n xuÊt thñy H.Phó Vang, Phong §iÒn, 10.000 tÊn SP/n¨m; tinh cao cÊp Thõa Thiªn-HuÕ 6 triÖu USD 128 VN-02-128 Nhµ m¸y thñy tinh cao ThÞ trÊn Ba §ån, h.Qu¶ng 500.000 SP/n¨m C¸c h×nh thøc cÊp Ba §ån Tr¹ch, Qu¶ng B×nh 129 VN-02-129 S¶n xuÊt dông cô thÓ KCN §µ N½ng 500.000 s¶n phÈm/n¨m LD hoÆc 100% dôc thÓ thao vèn NN 130 VN-02-130 SX v¶i sîi thñy tinh bao KCN Phan ThiÕt, B×nh LD hoÆc 100% b× ThuËn vèn NN 131 VN-02-131 N©ng cÊp nhµ m¸y sø H¶i D¬ng 20 triÖu SP/n¨m; LD H¶i D¬ng 132 VN-02-132 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bãng H¶i Phßng 1 triÖu SP/n¨m LD ®Ìn 133 VN-02-133 Nhµ m¸y b«ng sîi kho¸ng §ång Nai 5.000 T/n¨m II N«ng L©m Ng nghiÖp &chÕ biÕn thùc phÈm 134 VN-02-134 Trång s¾n vµ chÕ biÕn VÜnh Phóc, Kon Tum LD hoÆc 100% bét, tinh bét s¾n vèn NN hoÆc H§HTKD
 15. 15 135 VN-02-135 ChÕ biÕn cµ phª Qu¶ng TrÞ, B×nh Phíc, LD hoÆc 100% L©m §ång, §¾c L¾c, Gia vèn NN Lai, TPHCM 136 VN-02-136 Trång vµ chÕ biÕn chÌ Vïng nói phÝa B¾c: Lµo LD xuÊt khÈu Cai, Yªn B¸i, L¹ng S¬n, Tuyªn Quang vµ L©m §ång,... 137 VN-02-137 ChÕ biÕn dõa xuÊt khÈu Phó Yªn, Cµ Mau, B×nh LD hoÆc 100% §Þnh, BÕn Tre, Trµ Vinh vèn NN 138 VN-02-138 ChÕ biÕn nÊm XK H¶i D¬ng, §ång Th¸p LD hoÆc 100% vèn NN 139 VN-02-139 Dù ¸n s¶n xuÊt gièng bß TP Hå ChÝ Minh s÷a, bß thÞt chÊt lîng cao (sö dông c«ng nghÖ sinh häc cao). 140 VN-02-140 Ch¨n nu«i bß s÷a vµ chÕ L¹ng S¬n, An Giang, §ång LD hoÆc 100% biÕn c¸c SP tõ bß s÷a Th¸p, Qu¶ng Nam, B×nh vèn NN ThuËn, §¾c L¾c, L©m §ång, Thanh Hãa, S¬n La,... 141 VN-02-141 Ch¨n nu«i vµ chÕ biÕn NghÖ An, An Giang, LD thÞt bß chÊt lîng cao Qu¶ng TrÞ, B×nh Phíc, Qu¶ng Ninh, VÜnh Phóc, ... 142 VN-02-142 Ch¨n nu«i, chÕ biÕn thÞt B×nh D¬ng, Hµ Nam, §µ LD hoÆc 100% lîn, gµ, vÞt N½ng, Th¸i Nguyªn, VÜnh vèn NN Phóc, H¶i D¬ng, B×nh Ph- íc, L¹ng S¬n, NghÖ An, Hµ TÜnh, An Giang, §ång Th¸p, B¾c Ninh, T©y Ninh,
 16. 16 CÇn Th¬, TiÒn Giang 143 VN-02-143 Trång d©u, nu«i t»m, ¬m Hµ Nam, Nam §Þnh, H¶i LD hoÆc 100% t¬ Phßng, H¶i D¬ng, Hng vèn NN Yªn, Thanh Ho¸, CÇn Th¬ vµ c¸c tØnh miÒn Trung 144 VN-02-144 Trång th«ng vµ x©y dùng L¹ng S¬n, Qu¶ng TrÞ, Kon LD nhµ m¸y chÕ biÕn nhùa Tum th«ng 145 VN-02-145 Nhµ m¸y s¶n xuÊt thøc ¨n Th¸i B×nh, Lµo Cai, L¹ng LD hoÆc 100% gia sóc S¬n, Tuyªn Quang, Cµ vèn NN Mau, ... 146 VN-02-146 Trång rõng (trµm b«ng Hoµ B×nh, S¬n La Trång 50.000 ha rõng vµng) vµ x©y dùng nhµ C«ng suÊt nhµ m¸y m¸y s¶n xuÊt giÊy, gç 50.000 - 100.000 tÊn giÊy/n¨m 147 VN-02-147 SX s¬n, v¸n Ðp vµ ph©n c¸c KCN §ång Nai Vèn §T 6,1 triÖu USD; LD hoÆc H§HTKD h÷u c¬ tõ nguån vá h¹t 4000 tÊn dÇu vá ®iÒu, ®iÒu 2.000 tÊn s¬n, 30.000m3 v¸n Ðp, 1.500 tÊn ph©n h÷u c¬/n¨m 148 VN-02-148 T¹o gièng c©y rõng b»ng Phó Thä S¶n xuÊt 10-15 triÖu c©y c«ng nghÖ míi gièng/n¨m 149 VN-02-149 Trång b«ng 150 VN-02-150 S¶n xuÊt gç Ðp tõ b· S¬n La 10.000 m3/n¨m; mÝa, tre nøa 5 triÖu USD 151 VN-02-151 Më réng vµ hiÖn ®¹i hãa TX L¹ng S¬n D©y chuyÒn c/s 1.000 T/ LD c«ng nghÖ s¶n xuÊt tinh n¨m dÇu håi
 17. 17 152 VN-02-152 Trång vµ chÕ biÕn gõng L¹ng S¬n 50.000ha; LD hoÆc 100% XK vèn NN 153 VN-02-153 Trång vµ chÕ biÕn quÕ Yªn B¸i, Qu¶ng Ng·i, Kon LD hoÆc 100% Tum vèn NN hoÆc H§HTKD 154 VN-02-154 Nhµ m¸y chÕ biÕn bét H. Ch©u Phó, An Giang 10.000 tÊn SP/n¨m LD, 100% vèn NN g¹o vµ tinh bét g¹o hoÆc H§HTKD 155 VN-02-155 Trång c©y s©m Khu V vµ h.§¾k T«, Kon Tum 130ha LD hoÆc H§HTKD c¸c c©y dîc liÖu kh¸c 156 VN-02-156 Trång lóa chÊt lîng cao Hµ Nam Lóa chÊt lîng cao 10.000- LD hoÆc 100% vµ x©y dùng N/M chÕ 15.000ha; vèn NN biÕn l¬ng thùc Nhµ m¸y chÕ biÕn l¬ng thùc 30.000 tÊn SP/n¨m 157 VN-02-157 Dù ¸n ph¸t triÓn vïng lóa Vïng Tø gi¸c Hµ Tiªn vµ 80.000 ha cao s¶n g¾n víi chÕ vïng T©y S«ng HËu biÕn xuÊt khÈu 158 VN-02-158 Ph¸t triÓn ®µn lîn gièng Nam §Þnh LD vµ ch¨n nu«i lîn siªu n¹c XK 159 VN-02-159 Trång vµ chÕ biÕn atis« TP §µ L¹t, L©m §ång 120-150 ha 160 VN-02-160 Trång vµ s¶n xuÊt dîc L©m §ång 350 ha phÈm tõ c©y canhkina 161 VN-02-161 Trång vµ chÕ biÕn h¹t Phó Yªn Trång 7.000 - 10.000 ha; ®iÒu xuÊt khÈu ChÕ biÕn 5.000-7.000 tÊn SP/n¨m 162 VN-02-162 Trång vµ chÕ biÕn rau C¸c tØnh qu¶ xuÊt khÈu
 18. 18 163 VN-02-163 Nu«i trång vµ chÕ biÕn C¸c tØnh LD hoÆc 100% thñy s¶n XK vèn NN III Giao th«ng vËn t¶i 164 VN-02-164 §êng s¾t Biªn Hßa-Vòng Biªn Hßa-Vòng Tµu 80km ®êng míi, ®êng BOT 310 triÖu Tµu ®«i, khæ 1m USD; b/c tiÒn kh¶ thi ®· ®îc TTCP phª duyÖt 165 VN-02-165 §êng s¾t Tr¶ng Bom - §ång Nai-TPHCM ChiÒu dµi 49km, khæ BOT 575 triÖu Hßa Hng 1m; USD; b/c Tr¶ng Bom-Biªn Hßa: ®- tiÒn kh¶ thi êng ®¬n; ®· ®îc TTCP Biªn Hßa-Hßa Hng: ®êng phª duyÖt ®«i, trong ®ã ®o¹n B×nh TriÖu-Hßa Hng ®i trªn cao 166 VN-02-166 §êng cao tèc TPHCM- TPHCM, §ång Nai, Bµ 4-6 lµn xe, dµi103km BOT hoÆc LD Vèn §T 400 Long Thµnh-DÇu D©y vµ RÞa-Vòng Tµu triÖu USD; Long Thµnh-Vòng Tµu giai ®o¹n 2: 250 triÖu USD; ®ang thùc hiÖn F/ S 167 VN-02-167 §êng cao tèc TPHCM-Mü TPHCM-CÇn Th¬ Dµi 176km, quy m« 4-6 BOT 785 triÖu ThuËn-CÇn Th¬ lµn xe USD, g/® 2: 414 triÖu USD. §ang thùc hiÖn F/ S
 19. 19 168 VN-02-168 §êng cao tèc Néi Bµi-H¹ Hµ Néi -H¹ Long Dµi 148km, 4 lµn xe BOT 400 triÖu Long USD. §ang lµm F/S 169 VN-02-169 §êng cao tèc §µ N½ng- §µ N½ng, Qu¶ng Nam, 160 km, 4-6 lµn xe BOT 340 triÖu Qu¶ng Ng·i Qu¶ng Ng·i USD. ChuÈn bÞ TKT 170 VN-02-170 C¶ng trung chuyÓn BÕn Bµ RÞa-Vòng Tµu C/s bèc xÕp 25-50 triÖu 637 triÖu §×nh-Sao Mai tÊn/ n¨m USD. §· lËp xong F/S 171 VN-02-171 C¶ng trung chuyÓn V¨n Kh¸nh Hßa C/s bèc xÕp 80-100 triÖu BOT hoÆc LD 500 triÖu Phong tÊn/ n¨m USD. §ang lËp quy ho¹ch mÆt b»ng 172 VN-02-172 X©y dùng trôc ®êng trªn TP Hå ChÝ Minh BOT cao däc kªnh Nhiªu Léc- ThÞ NghÌ; tuyÕn ®êng Hoµng V¨n Thô-C«ng tr- êng d©n chñ 173 VN-02-173 §êng s¾t néi ®« (Trªn TP HCM BOT cao hoÆc ®i ngÇm, tuyÕn chÝnh vµ c¸c nh¸nh) IV ViÔn th«ng 174 VN-02-174 L¾p r¸p, s¶n xuÊt thiÕt Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai S¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt bÞ viÔn th«ng bÞ viÔn th«ng c¸c lo¹i V X©y dùng
 20. 20 175 VN-02-175 X©y dùng khu nhµ ë TP Biªn Hßa, §ång Nai 5,5ha; 86.810m2 sµn; LD hoÆc H§HTKD chung c cao tÇng ®êng 1257 c¨n hé NguyÔn V¨n Trçi, Biªn Hßa, §N 176 VN-02-176 X©y dùng nhµ ë vµ khu H¶i Phßng 230ha; 1800 c¨n hé ®« thÞ míi ng· 5, C¸t Bi, H¶i Phßng 177 VN-02-177 X©y dùng nhµ tæ hîp cao P3, TP Vòng Tµu, Bµ RÞa- 0,7ha; 14160m2 sµn; 192 LD hoÆc H§HTKD tÇng - Trung t©m th¬ng Vòng Tµu c¨n hé m¹i Vòng Tµu 178 VN-02-178 X©y dùng Khu nhµ ë Ph¸p V©n, §«ng Anh, Hµ 50ha LD hoÆc H§HTKD Ph¸p V©n, Hµ Néi Néi 179 VN-02-179 X©y dùng Khu d©n c Bµ X· Bµ §iÓm, h.Hãc M«n, 42ha; 2500 c¨n hé LD hoÆc H§HTKD §iÓm-Hãc M«n, TPHCM TPHCM C¬ së h¹ tÇng 180 VN-02-180 XD h¹ tÇng KCN Nghi h.Nghi S¬n, TÜnh Gia, 100 tr.USD, 1.400 ha LD S¬n, Thanh Hãa tØnh Thanh Hãa 181 VN-02-181 XD h¹ tÇng KCN Dung TØnh Qu¶ng Ng·i QuÊt 182 VN-02-182 Khu C«ng nghÖ cao cña TP Hå ChÝ Minh TPHCM (Q2 vµ Q9) 183 VN-02-183 XD h¹ tÇng KCN Hng CÇn Th¬ 928ha; 100 tr.USD LD Phó 184 VN-02-184 Dù ¸n xö lý r¸c th¶i thµnh TP Hå ChÝ Minh BOT phè 185 VN-02-185 Nhµ m¸y xö lý r¸c vµ s¶n Phan ThiÕt, B×nh ThuËn 300-500 tÊn r¸c/ngµy LD hoÆc 100% xuÊt ph©n bãn vèn NN hoÆc BOT V¨n hãa - Y tÕ - Gi¸o dôc
Đồng bộ tài khoản