Quyết định 62/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 62/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 62/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp nhà nước bảo quản, gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 62/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P H I NG KHOA H C C P NHÀ NƯ C B O QU N, GI GÌN LÂU DÀI THI HÀI CH TNCH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng Khoa h c c p Nhà nư c b o qu n, gi gìn lâu dài thi hài Ch t ch H Chí Minh. i u 2. Thành viên H i ng Khoa h c g m: Ch t ch H i ng: Giáo sư, Ti n sĩ Nguyên Phương, y viên Trung ương ng, Trư ng Ban Khoa giáo Trung ương. Các y viên: 1. Giáo sư, Ti n sĩ khoa h c Nguy n Văn D p, V trư ng V Khoa h c - ào t o - B Yt . 2. Giáo sư, Ti n sĩ Trung Ph n, Vi n trư ng Vi n Huy t h c truy n máu - B Y t . 3. Giáo sư, Ti n sĩ Hoàng Thu Long, Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t - B Y t . 4. i tá, Giáo sư, Ti n sĩ Vũ c M i, Phó Giám c H c vi n Quân y - B Qu c phòng. 5. i tá, Phó Giáo sư, Ti n sĩ Tr n Th Tăng, Phó C c trư ng C c Quân y - B Qu c phòng.
  2. 6. i tá, Phó Giáo sư, Ti n sĩ Nguy n Ng c Dương, Phó C c trư ng C c Khoa h c, Công ngh - Môi trư ng - B Qu c phòng. 7. i tá, Phó Giáo sư, Ti n sĩ Nguy n Tăng Cư ng, Ch nhi m Khoa K thu t i u khi n - H c vi n K thu t quân s - B Qu c phòng. 8. Thi u tư ng, Ti n sĩ Nguy n Quang T n, Trư ng Ban Qu n lý Lăng kiêm Tư l nh B Tư l nh B o v Lăng. 9. i tá, Ti n sĩ ào H u Nghĩa, Phó Tư l nh, Tham mưu trư ng B Tư l nh B o v Lăng. 10. i tá, Ti n sĩ Vũ Văn Bình, Phó Tư l nh B Tư l nh B o v Lăng. 11. i tá, Ti n sĩ L i Văn Hoà, Vi n trư ng Vi n 69 - B Tư l nh B o v Lăng (Thư ký H i ng). i u 3. H i ng Khoa h c có nhi m v tư v n cho Th tư ng Chính ph v khoa h c nh m b o qu n, gi gìn an toàn lâu dài thi hài Ch t ch H Chí Minh. Trư ng Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh xây d ng, qu n lý chương trình k ho ch ho t ng c a H i ng Khoa h c; th c hi n các ch , quy nh c a Nhà nư c m b o cho ho t ng c a H i ng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 275-CT ngày 27 tháng 7 năm 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c thành l p H i ng Khoa h c b o qu n thi hài Ch t ch H Chí Minh. i u 5. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Y t , B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Khoa h c và Công ngh , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Trư ng Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và các ng chí có tên t i i u 2 có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản