Quyết định 621/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 621/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 621/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành "Quy chế thực hiện đưa người lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 621/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Sè 621/2001/Q§-BL§TBXH ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 2001vÒ viÖc ban hµnh "Qui chÕ thùc hiÖn ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam sang tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n" Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30/9/1992; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 07/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh viÖc ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 68/2001/Q§-TTg ngµy 02/5/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p xö lý ®èi víi tu nghiÖp sinh ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n vµ Hµn Quèc tù ý bá hîp ®ång tu nghiÖp; - C¨n cø Biªn b¶n lµm viÖc ký ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2001 gi÷a §oµn c«ng t¸c Liªn Bé cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ C¬ quan Hîp t¸c ®µo t¹o quèc tÕ NhËt B¶n (JITCO); - XÐt ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy "Qui chÕ thùc hiÖn ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam sang tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Nh÷ng qui ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Quy chÕ nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Côc trëng Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n- íc ngoµi, Thñ trëng Tæ chøc ph¸i cö tu nghiÖp sinh ViÖt Nam sang NhËt B¶n; Thñ trëng c¸c tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q ui chÕ thùc hiÖn ®a ng êi lao ®éng ViÖt Nam sang tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 621/2001/Q§-BL§TBXH ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi) §iÒu 1. §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông. 1- Qui chÕ nµy ¸p dông ®èi víi: a) Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®a lao ®éng ViÖt Nam sang tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n (sau ®©y gäi lµ tæ chøc ph¸i cö). b) Ngêi lao ®éng ViÖt Nam sang tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n (sau ®©y gäi lµ tu nghiÖp sinh). 2- Tæ chøc ph¸i cö, tu nghiÖp sinh ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ph¸p luËt NhËt B¶n vµ nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ t¹i Qui chÕ nµy. §iÒu 2. Hîp ®ång ph¸i cö vµ tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh. 1- Hîp ®ång ph¸i cö vµ tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh ký gi÷a Tæ chøc ph¸i cö vµ ®èi t¸c NhËt B¶n ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn, néi dung, h×nh thøc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¸p luËt NhËt B¶n. 2- Tæ chøc ph¸i cö cã tr¸ch nhiÖm göi b¶n sao hîp ®ång vµ ®¨ng ký thùc hiÖn hîp ®ång t¹i Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. §iÒu 3. TuyÓn chän tu nghiÖp sinh. 1- Tæ chøc ph¸i cö ph¶i trùc tiÕp tuyÓn chän tu nghiÖp sinh lµ lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c«ng trêng x©y dùng, doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. 2- Ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®îc tuyÓn chän ®i tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n ph¶i ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp ®¸p øng yªu cÇu cña hîp ®ång ph¸i cö vµ tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh sang NhËt B¶n; - Cã ®ñ søc khoÎ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, t c¸ch tèt, kh«ng vi ph¹m kû luËt vµ ph¸p luËt. §iÒu 4. §µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng cho tu nghiÖp sinh. 1- Tæ chøc ph¸i cö ph¶i tæ chøc cho tu nghiÖp sinh häc tiÕng NhËt theo ch¬ng tr×nh cña ®èi t¸c NhËt B¶n vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng theo ch¬ng tr×nh do Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi biªn so¹n. Tæ chøc ph¸i cö ph¶i ®¶m b¶o mçi tu nghiÖp sinh cã 01 bé tµi liÖu häc tËp.
  3. 3 Tríc khi tæ chøc ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng cho tu nghiÖp sinh ®i NhËt B¶n, Tæ chøc ph¸i cö ph¶i b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi) vµ c¬ quan chñ qu¶n danh s¸ch tu nghiÖp sinh, ®Þa ®iÓm, thêi gian, ch¬ng tr×nh, néi dung ®µo t¹o gi¸o dôc ®Þnh híng (theo mÉu sè 1 kÌm theo Qui chÕ nµy). 2- KÕt thóc kho¸ häc tiÕng NhËt vµ gi¸o dôc ®Þnh híng, Tæ chøc ph¸i cö b¸o c¸o Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi vÒ ®Þa ®iÓm, thêi gian tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tiÕng vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng cña tu nghiÖp sinh ®Ó Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi theo dâi, gi¸m s¸t. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i cã x¸c nhËn cña Tæ chøc ph¸i cö vµ cña c¬ së ®µo t¹o; Tæ chøc ph¸i cö ph¶i göi kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. 3- ViÖc cÊp chøng chØ ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng cho tu nghiÖp sinh thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Qui chÕ t¹m thêi vÒ cÊp ph¸t vµ qu¶n lý chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 179/2000/Q§-BL§TBXH ngµy 22/02/2000 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. §iÒu 5. Thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh. 1- Tæ chøc ph¸i cö ®îc thu cña tu nghiÖp sinh kho¶n tiÒn ®Æt cäc b»ng mét lît vÐ m¸y bay tõ ViÖt Nam ®Õn NhËt B¶n vµ 01 th¸ng trî cÊp tu nghiÖp. Kho¶n tiÒn ®Æt cäc nµy sÏ ®îc hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i theo qui ®Þnh khi tu nghiÖp sinh hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tu nghiÖp vµ thùc tËp kü thuËt trë vÒ. 2- Tæ chøc ph¸i cö kh«ng thu cña tu nghiÖp sinh c¸c kho¶n chi phÝ sau: Chi phÝ tuyÓn chän; chi phÝ häc tiÕng NhËt tr íc khi ®i; kh¸m søc khoÎ; lµm hé chiÕu; Visa; chi phÝ ®i l¹i trong níc; chi phÝ ®i l¹i tõ S©n bay ®Õn n¬i tu nghiÖp; chi phÝ th«ng tin, t vÊn víi c¸c tæ chøc liªn quan; chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh trë vÒ sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô; tiÒn ®ãng BHXH vµ phÝ dÞch vô. C¸c kho¶n chi phÝ nªu trªn sÏ do Tæ chøc tiÕp nhËn cña NhËt B¶n chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ cho Tæ chøc ph¸i cö cña ViÖt Nam theo hîp ®ång ph¸i cö vµ tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh. 3- Trong thêi gian tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n, tu nghiÖp sinh kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao t¹i ViÖt Nam. 4- Tu nghiÖp sinh cã quyÒn tù quyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn tiÒn vÒ ViÖt Nam cho gia ®×nh. 5- Tæ chøc ph¸i cö cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 16/2000/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 28/2/2000 cña Bé Tµi ChÝnh vµ Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi. §iÒu 6. Qu¶n lý tu nghiÖp sinh t¹i NhËt B¶n. 1- Tæ chøc ph¸i cö cã tr¸ch nhiÖm ký "Hîp ®ång ®i tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n" víi tõng ngêi lao ®éng tríc khi ®a hä ®i tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n (theo mÉu sè 2 kÌm theo Qui chÕ nµy).
  4. 4 2- §èi víi mçi hîp ®ång ph¸i cö vµ tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh, Tæ chøc ph¸i cö ph¶i göi cho Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi vµ JITCO 01 b¶n sao "Hîp ®ång ®i tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n" ký víi mét tu nghiÖp sinh. 3- Tæ chøc ph¸i cö cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o danh s¸ch tu nghiÖp sinh ® a ®i theo tõng ®ît göi Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi vµ §¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n theo mÉu sè 10 ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 28/1999/TT- BL§TBXH ngµy 15/11/1999 cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi. 4- C¨n cø sè lîng tu nghiÖp sinh ®ang tu nghiÖp, lµm viÖc t¹i c¸c khu vùc, ®Þa ph¬ng cña NhËt B¶n, Tæ chøc ph¸i cö ph¶i b¸o c¸o Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi ph¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý tu nghiÖp sinh do tæ chøc m×nh ®a sang NhËt B¶n tu nghiÖp. §iÒu 7. Tu nghiÖp sinh ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n nÕu tù ý bá hîp ®ång sÏ bÞ xö lý nh sau: 1- Båi thêng cho Tæ chøc ph¸i cö nh÷ng thiÖt h¹i vµ chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc tù ý bá hîp ®ång, bao gåm: a) Chi phÝ tuyÓn chän, ®µo t¹o phôc vô cho viÖc ®i tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n; b) C¸c kho¶n tiÒn ph¹t, tiÒn båi thêng mµ Tæ chøc ph¸i cö tr¶ cho ®èi t¸c NhËt b¶n; c) C¸c thiÖt h¹i thùc tÕ do tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång g©y ra cho Tæ chøc ph¸i cö. 2- BÞ buéc vÒ níc vµ ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ ®a vÒ níc; 3- BÞ th«ng b¸o cho gia ®×nh, n¬i lµm viÖc tr íc khi ®i tu nghiÖp, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i tu nghiÖp sinh c tró vÒ viÖc tù ý bá hîp ®ång. 4- Kh«ng ®îc tuyÓn chän ®i lµm viÖc ë níc ngoµi trong thêi h¹n 5 n¨m kÓ tõ ngµy trë vÒ níc. §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm cña Tæ chøc ph¸i cö trong viÖc ®a tu nghiÖp sinh vi ph¹m vÒ níc: 1- Trong thêi h¹n 7 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o cña Tæ chøc tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh vÒ viÖc tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång, Tæ chøc ph¸i cö ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ C¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, C¬ quan l·nh sù ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n ®a tu nghiÖp sinh ®ã vÒ níc; ®ång thêi b¸o c¸o Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi (theo mÉu sè 3 kÌm theo Qui chÕ nµy). 2- Tæ chøc ph¸i cö phèi hîp víi Tæ chøc tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña NhËt B¶n, C¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao hoÆc C¬ quan L·nh sù ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n thùc hiÖn tæ chøc ® a tu nghiÖp sinh vi ph¹m vÒ níc. 3- T¹m øng kinh phÝ ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ ® - îc khÊu trõ tiÒn ®Æt cäc cña tu nghiÖp sinh.
  5. 5 § iÒu 9. Tæ chøc ph¸i cö vi ph¹m Qui chÕ nµy vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc th× bÞ xö lý: 1- T¹m ®×nh chØ ®a tu nghiÖp sinh sang NhËt B¶n trong thêi gian 6 th¸ng nÕu vi ph¹m mét trong nh÷ng trêng hîp sau: a) TuyÓn tu nghiÖp sinh qua trung gian, m«i giíi; b) Thu tiÒn cña tu nghiÖp sinh qua trung gian, m«i giíi; c) Thu tiÒn kh«ng ®óng qui ®Þnh; d) §µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng cho tu nghiÖp sinh kh«ng ®óng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc; e) Cã tû lÖ tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång tõ 10% trë lªn trªn tæng sè tu nghiÖp sinh ®ang tu nghiÖp theo hîp ®ång (tÝnh tõ ngµy Qui chÕ nµy cã hiÖu lùc); f) Kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo qui ®Þnh cña Qui chÕ nµy vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ. 2- §×nh chØ viÖc ®a tu nghiÖp sinh sang NhËt B¶n nÕu vi ph¹m mét trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) Sau thêi gian bÞ t¹m ®×nh chØ vÉn t¸i ph¹m mét trong nh÷ng ®iÓm qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. b) Cã tû lÖ tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång tu nghiÖp tõ 15% trë lªn. §iÒu 10. C¬ quan cÊp trªn cña Tæ chøc ph¸i cö chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c Tæ chøc ph¸i cö thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 20 cña NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§ - CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ. §iÒu 11. Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi phèi hîp víi Thanh tra chÝnh s¸ch - lao ®éng x· héi, Gi¸m ®èc së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc kiÓm tra, thanh tra c¸c Tæ chøc ph¸i cö, kÞp thêi uèn n¾n c¸c sai ph¹m vµ kiÕn nghÞ h×nh thøc xö lý ®èi víi c¸c trêng hîp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.
  6. 6 MÉu sè 1 Tªn doanh nghiÖp........... Danh s¸ch tu nghiÖp sinh ®îc tuyÓn chän, tæ chøc ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng ®a ®i NhËt B¶n KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi (Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi). - (Tªn c¬ quan chñ qu¶n)................................................ TT Hä vµ tªn N¨m sinh NghÒ vµ n¬i lµm Ghi chó viÖc Nam N÷ §¬n vÞ tæ chøc ®µo t¹o tiÕng NhËt vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho sè tu nghiÖp sinh nªu trªn t¹i .................................................................................... …………….. thuéc.......................................................................................................... . §Þa chØ........................................................................................................ Thêi gian: Tõ ............................. ®Õn ........................................................ ........, ngµy.... th¸ng..... n¨m........ T/M doanh nghiÖp....................... (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
  7. 7 MÉu sè 2 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc hîp ®ång ®i tu nghiÖp t¹i nhËt b¶n H«m nay, ngµy..... th¸ng...... n¨m........, t¹i:............................................ chóng t«i gåm: 1- Tæ chøc ph¸i cö:................................................................................... - §¹i diÖn lµ «ng (bµ):............................................................................... - Chøc vô:.................................................................................................. - §Þa chØ c¬ quan:...................................................................................... - §iÖn tho¹i:.............................................................................................. 2- Hä vµ tªn tu nghiÖp sinh:...................................................................... - Sinh ngµy...... th¸ng........ n¨m ...................... - Sè Hé chiÕu:........................................... Ngµy cÊp:......../......./.............. - Sè chøng minh nh©n d©n:.......................... Ngµy cÊp:......./......./............ C¬ quan cÊp:............................................................................................ - N¬i thêng tró tríc khi ®i:.................................................................... - NghÒ nghiÖp tríc khi ®i:...................................................................... - N¬i lµm viÖc tríc khi ®i:..................................................................... (Khi cÇn b¸o tin cho «ng (bµ):................................................................ lµ .................; ®Þa chØ:...........................................................................) Hai bªn tho¶ thuËn vµ cam kÕt thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Thêi h¹n vµ c«ng viÖc: - Thêi h¹n hîp ®ång: + Tu nghiÖp:.................................................................................. + Thùc tËp kü thuËt:...................................................................... - Thêi giê tu nghiÖp (giê/ngµy; giê/tuÇn; c¸c ngµy nghØ.v.v...) - §Þa chØ n¬i tu nghiÖp:........................................................................... - Lo¹i c«ng viÖc/nghÒ:............................................................................
  8. 8 § iÒu 2: QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña tu nghiÖp sinh: 1- QuyÒn lîi: - Trî cÊp tu nghiÖp ®îc hëng hµng th¸ng:............................................. - C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c: TiÒn lµm thªm giê, tiÒn thëng .v.v... - §iÒu kiÖn sinh ho¹t: .............................................................................. - §îc hëng B¶o hiÓm tæng hîp theo qui ®Þnh cña JITCO trong thêi gian tu nghiÖp vµ thùc tËp kü thuËt t¹i NhËt b¶n. - C¸c ngµy ®îc nghØ:............................................................................. - Chi phÝ vÐ m¸y bay ®i vµ vÒ, chi phÝ ®i l¹i tõ n¬i ë ®Õn n¬i lµm viÖc; - Tu nghiÖp sinh ®îc hëng c¸c quyÒn lîi theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 8 - NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ 2- NghÜa vô: - Thùc hiÖn hîp ®ång ®i tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n víi Tæ chøc ph¸i cö; - Ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång víi Tæ chøc tiÕp nhËn cña NhËt B¶n; - Nép tiÒn ®Æt cäc cho Tæ chøc ph¸i cö tríc khi ®i:..............................; - Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ NhËt B¶n; - Tr¸ch nhiÖm ®Òn bï nh÷ng thiÖt h¹i do b¶n th©n g©y ra cho Tæ chøc ph¸i cö, tæ chøc tiÕp nhËn theo qui ®Þnh t¹i c¸c hîp ®ång ®· ký víi c¸c bªn vµ c¸c qui ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt Nam vµ NhËt b¶n; §iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña Tæ chøc ph¸i cö. - Lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh cho tu nghiÖp; - Tæ chøc tuyÓn chän tu nghiÖp sinh; - Tæ chøc cho tu nghiÖp sinh häc NhËt ng÷, gi¸o dôc ®Þnh h íng, häc tËp c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan, kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp cña tu nghiÖp sinh; - Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tu nghiÖp sinh t¹i NhËt b¶n, gi¸m s¸t tæ chøc tiÕp nhËn trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ký víi Tæ chøc ph¸i cö vµ víi tu nghiÖp sinh; xö lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn®Ò ph¸t sinh, b¶o vÒ c¸c quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña tu nghiÖp sinh...; - Tr¸ch nhiÖm xö lý khi tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång; - Thu vµ qu¶n qu¶n lý tiÒn ®Æt cäc cña tu nghiÖp sinh; - Yªu cÇu tu nghiÖp sinh båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång; §iÒu 4: Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh: - C¬ së ph¸p lý cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®èi víi tu nghiÖp sinh trong thêi gian tu nghiÖp vµ thùc tËp kü thuËt t¹i NhËt B¶n: lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn theo c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt (Hîp ®ång
  9. 9 ph¸i cö vµ tiÕp nhËn tu nghiÖp sinh, Hîp ®ång ®i tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n, Hîp ®ång ký gi÷a tu nghiÖp sinh vµ Tæ chøc tiÕp nhËn) vµ c¸c qui ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt NhËt B¶n. - Khi cã vÊn ®Ò ph¸t sinh, tu nghiÖp sinh cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi ®¹i diÖn cña Tæ chøc ph¸i cö hoÆc C¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, C¬ quan L·nh sù ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n can thiÖp, gi¶i quyÕt. §iÒu 5: Gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a tu nghiÖp sinh vµ Tæ chøc ph¸i cö: Khi ph¸t sinh tranh chÊp gi÷a tu nghiÖp sinh vµ Tæ chøc ph¸i cö, hai bªn tiÕn hµnh th¬ng lîng, hoµ gi¶i trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña mçi bªn. Trêng hîp th¬ng lîng, hoµ gi¶i kh«ng thµnh th× c¸c bªn ®Òu cã quyÒn ®a vÊn ®Ò tranh chÊp ra toµ ¸n ViÖt nam yªu cÇu toµ ¸n gi¶i quyÕt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt nam. §iÒu 6: §iÒu kho¶n chung: Hîp ®ång nµy ®îc lµm thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, tu nghiÖp sinh gi÷ mét b¶n, Tæ chøc ph¸i cö gi÷ mét b¶n. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký vµ cã gi¸ trÞ trong thêi h¹n .................. Hai bªn ®· ®äc, hiÓu râ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång vµ nhÊt trÝ ký tªn. Tu nghiÖp sinh §¹i diÖn Tæ chøc ph¸i cö (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
  10. 10 MÉu sè 3 Tæ chøc ph¸i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam cö...... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc danh s¸ch Tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång tu nghiÖp KÝnh göi: Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi STT Hä Ngµy Sè hé Ngµy Ngµy §Þa chØ §Þa Ngµy bá Ghi vµ th¸ng n¨m chiÕu cÊp sang thêng tró chØ ra ngoµi chó tªn sinh hé NhËt tríc khi ®i n¬i tu hîp chiÕu B¶n nghiÖ ®ång p Na N÷ m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản