Quyết định 624-TTg của Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định 624-TTg của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 624-TTg của Chính phủ về xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 624-TTg của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 624­T T g  n g µ y 29 th¸ng 12 n¨ m  1993  Ò  xu Êt kh È u  s¶n  h È m  g ç   v p vµ l© m  s¶n Thñ tíng C h Ý n h  phñ ­C¨n  LuËt       cø   Tæ chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; ­ C¨n  §iÒu  cña    cø  25  LuËt B¶o    ph¸ttr   vÖ vµ    iÓn rõng ngµy  th¸ng 8   19    n¨m  1991; ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña      LiªnBé: L©m  nghiÖp,Th¬ng    ban      m¹i,ñy  KÕ ho¹ch  Nhµ    níc,Tæng  côc H¶i quan  i   t¹  tr×nh  2587­ tê sè  LS/CN ngµy  th¸ng 11  16    n¨m  1993, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. 1. Ban    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy danh môc s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n  îcphÐp  ®   xuÊtkhÈu.B∙ibá        Th«ng   tcña      LiªnBé: L©m   nghiÖp,Th¬ng      m¹i du lÞch vµ  ban      Uû  KÕ ho¹ch Nhµ    09­   nícsè  TT/LB  ngµy  th¸ng 5  18    n¨m 1992  kÌm theo danh    môc s¶n phÈm     gç,song  xuÊtkhÈu.   2.C¸c    s¶n  phÈm   (bao  gç  gåm   rõng    gç  tùnhiªnvµ  rõng    gç  trång)vµ    l©m  s¶n  îcphÐp  ®   xuÊt khÈu      lµnh÷ng  s¶n phÈm   hoµn chØnh  îctinhchÕ  ®     ®óng  theo c«ng nghÖ  b¾t buéc,cã        tªngäi,nhãm     gç,kÝch  íc,h×nh  th   d¸ng  quy  ®∙  ®Þnh  trongdanh    môc  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. 3. Hîp    ®ång  xuÊt khÈu    ph¶ighi®óng          tªngäis¶n phÈm,  l   sè îng,®¬n  vÞ  tÝnh,chñng  i     lo¹ gç,kÝch  íc,chÊtl     th    îng,®¬n    gi¸;®ång    thêiph¶ikÌm    theo b¶n    vÏkü    thuËt(hoÆc    mÉu  hµng).§èivíi       nh÷ng  s¶n phÈm   h×nh  cã  d¸ng  phøc   t¹p ® îcdïng    ¶nh mÇu     ®Ó minh  häa.C¸c      hîp ®ång xuÊt khÈu  b¶n      vµ  vÏkÌm  theo  ph¶ilµb¶n      gèc  ch÷    cã  ký,con dÊu  cña bªn    b¸n,ch÷  cã  ký  dÊu  (nÕu    cã) cña  bªn mua. 4. §èivíi       s¶n  phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n  xuÊt khÈu      ph¸tsinh thªm    ngoµidanh    môc kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy nhng  xÐt thÊy  møc     cã  tiªuhao nguyªn liÖu  thÊp  xuÊtkhÈu  hiÖu  vµ    cã  qu¶ kinh tÕ    cao    îcphÐp  lýnh  th× ®   xö    sau: ­ NÕu  s¶n  phÈm  cïng    tªn gäi,nhng    thay  æi  ® h×nh d¸ng, kÝch  íc   th   (kh«ng    vîtqu¸ kÝch  íc tèi®a   îc quy  th     ®   ®Þnh  trong danh môc  kÌm theo),   nhãm   trõgç  gç    quý  hiÕm  theo quy ®Þnh cña  NghÞ  ®Þnh  H§BT   18­ ngµy 17  th¸ng 01    n¨m  1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ ChÝnh phñ) th×    giao  cho 
  2. 2 Bé  ëng  L©m   tr Bé  nghiÖp tham kh¶o  kiÕn  Th¬ng  ý  Bé  m¹i,Tæng     côc    H¶i quan    ®Ó quyÕt ®Þnh.   ­ NÕu       lµs¶n  phÈm     l     míi,sè îng línhoÆc   dông  sö  nhãm   quý  gç  hiÕm     IIA cña NghÞ  ®Þnh  H§BT  18­ ngµy  th¸ng01  17    n¨m  1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ ChÝnh  phñ) th×  tr   Bé  ëng  L©m   Bé  nghiÖp cïng  Th¬ng    Bé  m¹i,Tæng  côc    H¶i quan xem    xÐt tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ quyÕt ®Þnh.   §iÒu 2. 1. Thùc    hiÖn viÖc  qu¶n    lýb»ng  ng¹ch ®èi víi dµnh  h¹n        gç  cho chÕ  biÕn  ®Ó  xuÊt khÈu. Bé      L©m   nghiÖp  phèihîp víiñy        ban    KÕ ho¹ch Nhµ    vµ    níclËp  tr×nh ChÝnh  phñ  duyÖt  tæng h¹n  ng¹ch  chÕ   gç  biÕn    ®Ó xuÊt  khÈu  hµng  n¨m. C¨n  tæng  cø  h¹n ng¹ch  ® îc duyÖt,Bé  gç      L©m   nghiÖp  phèi hîp      víiBé  Th¬ng      m¹i trùc tiÕp  ph©n    bæ th¼ng  h¹n ng¹ch  cho    c¸c doanh nghiÖp  kinh  doanh  s¶n  vµ  xuÊt s¶n    phÈm   ®∙  îc Bé  gç  ®   Th¬ng    m¹i cÊp giÊy phÐp  xuÊt   nhËp  khÈu    trùctiÕp.Bé    Th¬ng      vµo  ng¹ch ®∙  m¹ic¨n cø  h¹n    ph©n   bæ cho   c¸c doanh  nghÖp        nãitrªn®Ó cÊp  giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n  theo ®óng      c¸cquy  ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  nµy. 2.    Bé L©m  nghiÖp cïng      víiBé Th¬ng m¹i,bµn      ®Ó x¸c ®Þnh   thÓ  cô  danh s¸ch c¸cdoanh      nghiÖp kinh doanh  s¶n    vµ  xuÊt hµng    l©m s¶n  îcphÐp  ®   trùctiÕp xuÊtkhÈu.C¸c          doanh nghiÖp nµy  ph¶icã  ®iÒu    ®ñ  kiÖn sau ®©y: ­ Cã    quyÕt  ®Þnh  ®∙  vµ  ®¨ng  thµnh  l¹ doanh  ký  lËp    i nghiÖp theo  QuyÕt  ®Þnh  388­ sè  H§BT  ngµy  th¸ng 11  20    n¨m 1991 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay  lµChÝnh    phñ). ­ §∙ ® îc c¬        quan  thÈm   cã  quyÒn cÊp giÊy phÐp chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  theo QuyÕt    ®Þnh  14­   sè  CT ngµy  th¸ng01  15    n¨m  1992  cña    Héi ®ång  Bé  tr ëng (nay lµChÝnh      phñ). ­ §∙ ®Çu        tx©y dùng  së    c¬  vËt chÊt,kü    thuËtvµ  lùc l c«ng    cã   îng  nh©n  kü thuËtcã      tay nghÒ   cÇn thiÕt®ñ     ®iÒu  kiÖn chÕ biÕn    c¸c s¶n phÈm  xuÊt  khÈu theo c«ng    nghÖ quy ®Þnh. 3. Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ  phèi hîp    Tµi chÝnh, Bé    víiBé      Th¬ng    m¹i vµ  Bé L©m   nghiÖp  x©y dùng  biÓu    gi¸ngo¹itÖ      tèithiÓu  cho  mét ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm   xuÊt khÈu          trªnthÞ  êng  gç    phïhîp víi gç    tr gi¸ trong vµ    ngoµiníc.Bé        Tµi chÝnh  phèi hîp    Th¬ng    Bé    víiBé  m¹i vµ  L©m   nghiÖp  x©y  dùng  biÓu thuÕ  xuÊtkhÈu    cho    Æt   c¸cm hµng  îcphÐp  ®   xuÊtkhÈu          phïhîp víichñ  ¬ng  tr chÝnh  s¸ch cña    Nhµ    níctrong viÖc    khaith¸c,    chÕ biÕn  xuÊtkhÈu  vµ    s¶n phÈm  gç.
  3. 3 §iÒu 3. C¸c  nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m s¶n  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi®∙  îc cÊp    ®   giÊy phÐp  ®Çu    giÊy  t vµ  phÐp chÕ biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  ícngµy  ChØ   tr   cã  thÞ 462­TTg  ngµy  th¸ng 9  11    n¨m 1993 cña  Thñ ­t íng ChÝnh  phñ  îc phÐp  ®   tiÕp    tôc xuÊt khÈu      c¸c s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n,   nhng  ph¶i ®iÒu    chØnh  cÊu  c¬  s¶n phÈm   xuÊt khÈu  theo ®óng danh môc  s¶n phÈm   kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu      4. §Ó kÞp      thêiph¸thiÖn  ng¨n  vµ  chÆn  nh÷ng  viÖc  lµm      saitr¸i cña    chøc  c¸ nh©n  c¸c tæ  vµ    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn          QuyÕt  ®Þnh nµy,Thñ    t íng ChÝnh  phñ giao tr¸ch nhiÖm     cho  c¸c Bé, ngµnh  ªnquan  Uû   li   vµ  ban  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè  sau: nh  ­  L©m   Bé  nghiÖp  êng  th xuyªn phèi hîp      víic¸c ngµnh  chøc n¨ng h÷u  quan, kiÓm       trathùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh  trong viÖc    ph©n    sö  bæ vµ  dông  h¹n  ng¹ch  chÕ   gç  biÕn  c«ng  vµ  nghÖ   s¶n xuÊt chÕ     biÕn  s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n xuÊtkhÈu    theo c¸cquy      ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy. ­  Th¬ng    Bé  m¹i b¶o ®¶m  cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n cho    c¸cdoanh nghiÖp ®óng theo quy    ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy. ­ Tæng     côc    H¶i quan chÞu tr¸chnhiÖm     kiÓm  hãa  chÆt    chÏ s¶n phÈm   gç  l©m  vµ  s¶n  xuÊt khÈu    ®óng theo  nh÷ng  quy ®Þnh  trong danh    môc  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  nµy  hoµn  vµ  thµnh    c¸c thñ      tôc h¶i quan theo chøc  n¨ng,   nhiÖm  ® îcgiao. vô    Trêng hîp cÇn thiÕtkhi Bé      L©m   nghiÖp  Bé  vµ  Th¬ng    yªu  m¹i cã  cÇu  th× Tæng    côc    H¶i quan cho    t¸ kiÓm  i nh÷ng    l«hµng  ® îc®ãng  ®∙    gãi. ­ Ban    ChØ  ®¹o qu¶n    tr lýthÞ  êng Trung  ¬ng  tr¸chnhiÖm   êng  cã    th xuyªn  phèihîp theo          dâiho¹t®éng  xuÊt,nhËp    khÈu  vµ  gç  l©m  s¶n    trªn®Þa  bµn c¶  níc®Ó     b¶o  ®¶m  thùc hiÖn    nghiªm    c¸cquy  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy. ­ Uû    ban  nh©n d©n   c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng  tr¸ch cã    nhiÖm   chøc  tæ  thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  nµy g¾n     víiviÖc  chøc  tæ  thùc hiÖn    ChØ  thÞ  462­TTg  ngµy  th¸ng  n¨m   11  9  1993  ®Þa   ë  ph¬ng m×nh,  êng  th xuyªn tæ    chøc  ®oµn kiÓm    ªnngµnh  trali   (gåm  L©m   nghiÖp,Th¬ng      m¹i,Qu¶n  lýthÞ  êng,H¶i quan,Néi vô    tr         v.v. .®Ó   .  ) kÞp      thêiph¸thiÖn,ng¨n    chÆn   xö  vµ  lýnh÷ng    viÖc  lµm      saitr¸trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  i         QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu    5. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. Bé  ëng    tr c¸c Bé, Chñ  nhiÖm     Uû ban Nhµ    níc,Thñ  ëng    quan  tr c¸c c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  4. 4 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc D a n h  m ô c S ¶ n   h È m  g ç   p vµ l© m  s¶n  u Êt kh È u x (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  624­ sè  TTg  ngµy  12­ 29­ 1993) Sè  Tªn  s¶n  phÈm §¬n  Nhãm   H×nh  d¸ng   ­ C«ng  nghÖ   b¾t  TT vÞ  gç kÝch  thíc buéc    (c¸cc«ng  tÝnh s¶n  phÈm ®o¹n  c«ng  gia  b¾t  buéc  ®èi  víis¶n    phÈm  vµ  c¸c      chi tiÕts¶n  phÈm) 1 2 3 4 5 6 I   S¶n  phÈm   gç ®å  c¸i  , 2÷6 a.   Cã   h×nh  a. SÊy, c¾t      theo  1 Bµn  ghÕ  sa  bé  d¸ng kÝch th   kÝch  th  bµo, íc íc, Sö  dông  theo hîp ®ång  soi  r∙nh.  Lµm     l«ng   hoµn  s¶n  gç nhãm   xuÊt khÈu kÌm  méng,   kh¾c, chØnh   cã  phÈm II  ph¶i theo  .A     kh¾c,   kh¶m,  b¶n    vÏ kü  kh¶m,   ch¹m,   thùc  thuËt,   mÉu   træ..  .§¸nh bãng,  ch¹m    træ,tiÖn,  hiÖn  s¬n  mµi  v.v.  hµng. trang   trÝ   bÒ  theo   b»ng  hoÆc   gç  NghÞ  b. KÝch  íctèi m Æt.   th     gç kÕt hîp víi  ®Þnh  ®a  cña  m Æt   b. Khi ®ãng  gãi   vËt liÖu kh¸c   18­ ghÕ  b»ng gç: cho  phÐp  th¸o   (m©y,    ®¸, mót,   H§BT  rêi. v¶i,     da.. ) gi¶ . ­Dµi:600mm     ngµy  17­ 01­1992 ­Réng    600mm ­Dµy:35mm     c. KÝch  th     íc tèi    ®a cña  m Æt   bµn  b»ng  gç: ­Dµi:1200mm     ­Réng: 700mm     ­Dµy: 35mm     2 Hµng  thñ c«ng  C¸i,   1÷4   sö  Cã  h×nh  d¸ng  a) SÊy, c¾t    theo  mü  nghÖ  b»ng  bé  dông  gç  kÝch thíc theo kÝch  th  bµo.   íc,   gç  cã  kh¾c, s¶n    nhãm hîp ®ång  xuÊt Lµm   méng,     kh¶m,   ch¹m  phÈm khÈu kÌm theo kh¾c,   kh¶m,    træ, tiÖn, s¬n  II  ph¶i b¶n    thuËt, ch¹m, træ..  .A   vÏkü      .§¸nh  mµi v.v. thùc  mÉu  hµng, ¶nh  bãng, trang trÝ     hiÖn 
  5. 5 theo  chôp. bÒ   Æt. m NghÞ  b) Khi ®ãng     gãi ®Þnh  cho  phÐp  th¸o  18­ rêi. H§BT  ngµy 17­ 1­1992 3 Tranh  gç C¸i,   1÷4  a.   Cã   h×nh  C¾t  theo kÝch  bé  d¸ng kÝch th   th  xö  lý ho¸ íc íc,   s¶n  Sö  dông  theo hîp ®ång  nhiÖt,  t¹o h×nh,  phÈm gç nhãm   xuÊt khÈu kÌm  trang   trÝ   bÒ  II  ph¶i theo  .A   b¶n    vÏ kü  m Æt thùc  thuËt,   mÉu   hiÖn  hµng,   ¶nh  theo   chôp. NghÞ  ®Þnh  b. KÝch  íc tèi   th     18­ ®a   cña   mét  H§BT  tranh ngµy  17­ ­Dµi:1200mm     1­1992 ­Réng:600mm     ­Dµy:40mm     4 Tîng gç   C¸i,   1÷4  a.   Cã   h×nh  C¾t  theo kÝch  bé  d¸ng kÝch th   th  xö  lý ho¸ íc íc,   s¶n  Sö  dông  theo hîp ®ång  nhiÖt,  t¹o h×nh,  phÈm gç nhãm   xuÊt khÈu kÌm  trang   trÝ   bÒ  II  ph¶i theo  .A   b¶n    vÏ kü  m Æt thùc  thuËt,   mÉu   hiÖn  hµng,   ¶nh  theo   chôp. NghÞ  ®Þnh  b. KÝch  íc tèi   th     18­ ®a  cña mét t ­ H§BT  îng: ngµy  17­ ­ ChiÒu  cao:   1­1992 1200mm ­  §êng  kÝnh  th©n   t  îng: 400mm 5 V¸n  tinh chÕ  m 2,   3÷6 a.   Cã   h×nh  SÊy,  c¾t  theo  trang trÝ néi m 3   d¸ng kÝch th   kÝch  th  bµo, íc íc,   thÊt ®óng  theo hîp soi   r∙nh,  lµm    ®ång   xuÊt méng,   ®¸nh    khÈu kÌm theo bãng.   b¶n    thuËt, Khi yªu  vÏkü      cÇu, l¾p   
  6. 6 mÉu   hµng. ® îcthµnh    tÊm. b. KÝch  íc tèi   th     ®a   cña   mét  thanh v¸n tinh  chÕ: ­Dµi:600mm     ­Réng:120mm     ­Dµy:20mm     6 S¶n  phÈm  gç  C¸i,   Song  H×nh   d¸ng  a. SÊy,  chuèt,   kÕt hîp song  m , 2   m©y  vµ  kÝch th íc theo ®¸nh  bãng, t¹o     m©y   hoÆc   tÊn,   gç nhãm   hîp ®ång  xuÊt h×nh  d¸ng, c¾t    song  m©y  kÕt  bé  1÷8   sö  khÈu kÌm theo theo kÝch  th     íc, hîp gç   s¶n  dông  gç  b¶n    thuËt, xö lý vÏkü     ho¸ nhiÖt,  phÈm nhãm   mÉu  hµng, ¶nh  trang   trÝ   bÒ    II  ph¶i chôp. .A   m Æt. thùc  b. Khi ®ãng  gãi  hiÖn  cho  phÐp  th¸o   theo   rêi. NghÞ  ®Þnh  18­ H§BT  ngµy  17­ 1­1992 7 S¶n  phÈm  gç  C¸i,  2÷6   sö  H×nh   d¸ng, a.SÊy, c¾t        theo  chuyªn dïng:   bé  dông  gç  kÝch  íc ®óng  kÝch  íc,t¹o th   th     a. Cho      s¶n  nhãm   theo hîp ®ång  d¸ng,giac«ngvµ        v¨n ho¸, phÈm   II  ph¶i .A   xuÊt khÈu kÌm  trangtrÝbÒ      nghÖ  thuËt.  thùc  theo b¶n    vÏ kü  m Æt hiÖn  thuËt,   mÉu   b.   S¶n   phÈm   theo   hµng,   ¶nh  ph¶i   l¾p   r¸p   NghÞ  chôp.  hoµn chØnh ®Þnh  18­ H§BT  ngµy  17­ 1­1992 b.Cho    thÓ  dôc  “ 3÷8 “ “ thÓ thao. c. Cho  y  tÕ,   “ 4÷8 “ gi¸odôc   d.  Cho   sinh  “ 4÷8 “ “ ho¹tgia®×nh    
  7. 7 e.   Cho   s¶n  “ 3÷8 “ “ xuÊt II V¸n  nh©n  t¹o 1 V¸n  d¸n TÊm,  4÷8 a.   Cã   h×nh  Theo  quy tr×nh   m2 d¸ng kÝch th   c«ng  nghÖ  s¶n  íc theo hîp ®ång  xuÊt s¶n phÈm   m3 xuÊt khÈu kÌm  cã   quy   c¸ch,   theo  b¶n    vÏ kü  chÊt   l îng   ghi   thuËt,   mÉu   trong hîp ®ång  hµng. xuÊtkhÈu   b. KÝch  íc tèi   th     ®a   cña   mét  tÊm: ­Dµi:2440mm     ­Réng:             1220mm ­Dµy:9      líp 2 V¸n  d¨m  (cã TÊm,    5÷8 Cã  h×nh  d¸ng  Theo  quy tr×nh  phñ  bÒ  m Æt   m 2 kÝch thíc theo c«ng  nghÖ  s¶n    hoÆc   kh«ng  3 Gç  rõng  hîp ®ång  xuÊt xuÊt s¶n phÈm     phñ  bÒ  m Æt   m trång  khÈu kÌm theo cã   quy   c¸ch,     b»ng  c¸c vËt   ®óng  b¶n    thuËt, chÊt   l vÏkü    îng   ghi   liÖu kh¸c)   tuæi  hoÆc   mÉu   trong hîp ®ång  chÆt vµ  hµng. xuÊtkhÈu   gç   tËn  dông  rõng   tù  nhiªn. 3 V¸n    sîi(cã phñ  TÊm,  5÷8 Cã  h×nh  d¸ng  Theo  quy tr×nh  bÒ   Æt   m hoÆc   TÊn, kÝch thíc theo c«ng  nghÖ  s¶n    kh«ng  phñ    bÒ Gç  rõng  hîp ®ång  xuÊt xuÊt s¶n phÈm     m Æt  b»ng    m 2 vËt trång  khÈu kÌm theo cã   quy   c¸ch,     liÖu kh¸c)   ®óng  b¶n    thuËt, chÊt   l vÏkü    îng   ghi   m3 tuæi  mÉu  hµng. trong hîp ®ång  chÆt vµ  xuÊtkhÈu   gç   tËn  dông  rõng   tù  nhiªn 4 V¸n  ghÐp gç  TÊm,  5÷8 a.   Cã   h×nh  a. C«ng  nghÖ:  m2 d¸ng kÝch th   C¸c chi tiÕt íc  gç  Gç  rõng  ®óng  ®ång  ghÐp  ph¶i ® îc hîp    m3 trång  xuÊt khÈu, kÌm  sÊy, bµo, lµm      ®óng  theo  b¶n    vÏ kü  méng  hoÆc  d¸n  tuæi  thuËt,   mÉu   keo. TÊm     v¸n gç  chÆt vµ  hµng,   ¶nh  ghÐp  chØ  ® îc  
  8. 8 gç   tËn  chôp. ghÐp  li ªn tiÕp  dông  nhau  b»ng  c¸c   b. KÝch  íc tèi   th     rõng   tù ®a   cña   mét  chi tiÕtgç        ghÐp  nhiªn. theo chiÒu réng  tÊm: vµ   chiÒu   dµi;   ­Dµi:2400mm     kh«ng   ghÐp  ­Réng:   theo chiÒu    dµy.      1200mm       b. KÝch  thíc tèi   ®a  cña mçi chi   ­Dµy:20mm     tiÕtgç    ghÐp: ­Dµi:1200mm     ­Réng:40mm     ­Dµy:20mm     II D¨m  gç, bét gç  I lµm  giÊy 1 D¨m  gç  b¹ch TÊn   Gç  rõng  a.   Cã   h×nh  Theo  ®óng  quy  ®µn, ® íc,  keo  trång  d¸ng, kÝch  íc tr×nh c«ng    th     nghÖ  c¸clo¹ .   i ®óng  ®óng  theo hîp s¶n   xuÊt   s¶n    tuæi  ®ång   xuÊt phÈm   cã   quy    chÆt. khÈu kÌm theo c¸ch, chÊt l     îng b¶n    thuËt, ghi   trong   hîp vÏkü      mÉu  hµng. ®ång xuÊtkhÈu.   2 Bét giÊy s¶n  TÊn Gç  rõng  Cã  quy  c¸ch, Theo  quy tr×nh     xuÊt  gç, tre tõ      trång   chÊt îng  l ®óng  c«ng  nghÖ  s¶n  nøa,lå«     ®óng  theo hîp ®ång  xuÊt s¶n phÈm   tuæi   xuÊt khÈu  vµ  cã   quy   c¸ch,   chÆt vµ  mÉu   hµng kÌm  chÊt   l îng   ghi   tre, nøa, theo.   trong hîp ®ång  lå«   xuÊtkhÈu.   IV  C¸c   s¶n   phÈm   kh¸c 1 S¶n   phÈm   C¸i,   Song,  Cã  h×nh  d¸ng  a. SÊy,  chuèt,   song   m©y   bé  m©y kÝch th íc theo ®¸nh    bãng, xö      lý hoµn  chØnh s¶n  ®óng  ®ång  ho¸   nhiÖt,  t¹o hîp    phÈm xuÊt khÈu kÌm  d¸ng, trang trÝ   theo b¶n    vÏ kü  bÒ  m Æt, thµnh  thuËt,   mÉu   s¶n phÈm  hoµn  hµng,   ¶nh  chØnh. chôp. b. Khi ®ãng  gãi   cã  thÓ    th¸orêi. 2 C¸c  s¶n phÈm   TÊn,   Cã  h×nh  d¸ng  a. SÊy,  chuèt,   tõ   tre,  tróc, m 2    kÝch  thíc ®óng  ®¸nh bãng, xö      lý luång,   mai, c¸i     , theo  hîp ®ång  ho¸   nhiÖt,  t¹o   vÇu, lå «, nøa, bé          xuÊt khÈu  kÌm  d¸ng, trang trÝ   l¸c©y    rõng. theo b¶n  vÏ kü  bÒ   Æt.. m
  9. 9 s¶n  thuËt,   mÉu   b. Khi ®ãng  gãi  phÈm hµng,¶nh    chôp. cã  thÓ    th¸orêi. 3 C¸c  s¶n phÈm   Kg, Thùc  Cã  quy  c¸ch, Theo  quy tr×nh     dîc liÖu rõng, TÊn,   hiÖn  chÊt îng  l ®óng  c«ng nghÖ  chÕ  tinh dÇu  nhùa  ®óng  theo hîp ®ång  biÕn  cña  tõng   vµ   vá   c©y  c¸i NghÞ  xuÊt khÈu kÌm  s¶n   phÈm   cã  rõng,quÕ,      håi, ®Þnh  sè  theo   mÉu   quy  c¸ch,chÊt ­   l bét   nhang,   18­ hµng. îng    ghi trong    hîp phong    lan,c©y  H§BT  ®ång  xuÊtkhÈu.   c¶nh.. . ngµy 17­ 1­1992
Đồng bộ tài khoản