intTypePromotion=1

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 63/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  63/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  21 th¸ng  4 n¨ m   2003 V Ò  vi Ö c  hª  u y Ö t P h ¬ n g   p d ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c  B é  Giao  th«ng v Ë n  t¶i ® Õ n  n¨ m  2005   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   c B Giao  th«ng  Ën    µ    Õn  ña  v t¶iv ý ki c c¸c  é:  Õ   BK ho¹ch  µ  Çu , Tµi chÝnh, Lao  ng    ¬ng  v§ t      ®é ­ Th binh  µ  héi,Néi  ô, Ban   v X∙    v  Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬ Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc trùcthuéc  é   nh n     B Giao th«ng  Ën    n   v t¶i®Õ n¨m 2005    ô  ôc nh Ph l   kÌm  theo. §i Ò u    é  ëng  é  2. B tr B Giao  th«ng  Ën    ã  v t¶i tr¸chnhiÖ m: c   ChØ   o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp,  æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x ® m  nghiÖp  µ  íc trùc nh n     thuéc theo  ng  éidung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Trêng  îp ®iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h  chØnh,  bæ   sung  ¬ng    Ph ¸n ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph Phèihîp víi      Ban  chØ  o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ©y  ùng  xd § Ò     Ý  iÓ m   éi ®ång  ¸n th ® H  qu¶n  Þ ký  îp ®ång  íiTæng  tr   h   v  gi¸m  c    ®è ë Tæng   c«ng   tyC«ng nghiÖp  Çu  ñy ViÖtNam   µ  t th     v Tæng  c«ng    ¬   Ý  tyC kh giao th«ng    vËn  .t¶i X ©y  ùng      chuyÓn  ®o¹n  d c¸c ®Ò ¸n  15  qu¶n  ý® êng  l  s«ng  µnh  th doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch,theo  Ý  quy  nh  Ön  µnh  Ò   µnh  Ëp ®Þ hi h v th l  míidoanh    nghiÖp  µ  íc. nh n  
 2. 2 §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi é    Giao  B th«ng  Ën    v t¶i trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    ãitrªn.   th   Ph ¸n n     Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé  ëng  é  tr B Giao th«ng  Ën    µ  ñ  ëng    ¬  v t¶i Th tr v c¸cc quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  B é  Gia o th«ng v Ë n  t¶i ù c hi Ö n    th s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n  n¨ m  2 00 5 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2003/Q§­   ®Þ s 63  TTg  ngµy    21 th¸ng4    n¨m  2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph A. T æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c  I.Tæng     c«ng  nhµ   íc  µnh  Ëp  ty  n th l theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 91/TTg  thuéc  µnh  ng giao th«ng  Ën  v t¶i. 1.Gi÷    nguyªn ph¸p nh©n:     ­Tæng    c«ng    êng  ¾t  ÖtNam   ã quyÕt ®Þnh    Öt riªng). ty§ s Vi   (c     phª duy     2. ThÝ   iÓ m     ® chuyÓn sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ    c«ng  tym ­   tycon  ã quyÕt ®Þnh    Öt riªng)   (c     phª duy   : ­Tæng    c«ng    tyC«ng  nghiÖp  Çu  ñy ViÖtNam,  t th     ­Tæng    c«ng    µng    ÖtNam, tyH h¶iVi   ­Tæng    c«ng    µng  tyH kh«ng  ÖtNam. Vi   II  .Tæng   c«ng    µ  ícthµnh  Ëp  ty nh n   l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 90/TTg  ùc  tr thuéc  é   B Giao  th«ng  Ën  v t¶i. 1.Gi÷    nguyªn ph¸p nh©n, tiÕp tôccñng  è:          c ­Tæng    c«ng    êng  ty§ s«ng  Òn  ¾ c, mi B ­Tæng    c«ng    ¬ng  ¹ivµ  ©y  ùng, tyTh m  X d ­Tæng    c«ng      Ên  ÕtkÕ   tyT v thi   giao th«ng  Ën  ,   v t¶i ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  Çu  tyX d c Th¨ng  Long, ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     1, ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     4, ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     5, ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     6, ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     8, ­Tæng    c«ng    ©y  ùng  êng  ñy. tyX d ® th 2. ThÝ   iÓ m     ® chuyÓn  sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ     tym ­ c«ng  tycon:   ­Tæng    c«ng    ¬   Ý  tyC kh giao th«ng  Ën  ,   v t¶i ­Tæng    c«ng    êng  ty§ s«ng  Òn  mi Nam.
 4. 4 B . D o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c                                                   I.Doanh    nghiÖp  µ  íctrùc thuéc  é. nh n     B 1.Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n. nh n         a) Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch: Ý ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 222, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 224, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 226, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 232,  ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 234, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 236, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 238, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 240, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 242, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 244, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 248, ­C«ng    êng  é    ty§ b 230, ­C«ng    ¬   Ý  öa  ÷a    tyC kh s ch c«ng  ×nh cÇu  êng  é  tr   ® b 2, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 470, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 472, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 474, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 483, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 487, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 494, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 495, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 496, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b Qu¶ng  Þ, Tr ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  õa  l   S ch ® b Th ThiªnHu Õ,   ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b Qu¶ng  Nam    µ  ½ ng, ­§ N ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b Qu¶ng  Ng∙i, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  ×nh  Þnh, l   S ch ® bB § ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  ó  l   S ch ® b Ph Yªn, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b Kh¸nh  µ, Ho ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 26, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  ¾k  ¾k, l   S ch ® b§ L ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b Gia  Lai,
 5. 5 ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b Kon  Tum, ­C«ng    öa  ÷a    tyS ch c«ng  ×nh vµ  ¬   Ý  tr   C kh giao th«ng    5, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 71, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 73, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 76, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 78, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 79, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 711, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 714, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 716, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 717, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 718,         ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 719, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 742, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  Çu  êng  l   S ch c ® 72, ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é  l   S ch ® b 715, ­C«ng    öa  ÷a,x©y  ùng    tyS ch   d c«ng  ×nh ­c¬  Ý  tr    kh giao th«ng    721, ­C«ng      tyS¶n  ÊtvËtliÖu giao th«ng  xu         7, ­C«ng      tyTh«ng    iÖn  öhµng    ÖtNam, tin® t  h¶iVi   ­B¶o  ¶m   toµn  µng    ® an  h h¶i, ­C«ng      tyHoa    tiªukhu  ùc  v 1, ­C«ng      tyHoa    tiªukhu  ùc  v 2, ­C«ng      tyHoa    tiªukhu  ùc  v 3, ­C«ng      tyHoa    tiªukhu  ùc  v 4, ­C«ng      tyHoa    tiªukhu  ùc  v 5, ­ Cô m     c¶ng  µng  H kh«ng   Òn  ¾c, ­mi B ­ Cô m     c¶ng  µng  H kh«ng   Òn  ­mi Trung, ­ Cô m     c¶ng  µng  H kh«ng   Òn  ­mi Nam, ­Trung  ©m    t Qu¶n  ýbay  ©n  ông  ÖtNam, l  d d Vi   ­XÝ     nghiÖp  B¸o  Öu  êng  hi ® s«ng, ­Nhµ   Êtb¶n    xu   Giao  th«ng  Ën  . v t¶i b) Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh:   ­C«ng      Ên  ÕtkÕ     tyT v thi   giao th«ng  Ën    Ýa    v t¶i ph Nam, ­C«ng    îp      ng  íi ícngoµi,   tyH t¸clao®é v    n ­  Ý    X nghiÖp    îp trôcvít Liªnh       cøu  é. h
 6. 6 Doanh nghiÖp  µ  ícthÝ  iÓ m   ¹t®éng  nh n   ® ho   theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ     tym ­ c«ng    tycon: ­C«ng    Þch  ô  Ën    ,   tyD v v t¶i II ­C«ng    Ën    µ  Õ p   ì® êng  ñy néi®Þa,   tyV t¶i X v d  th     ­C«ng    Ën    µ    tyV t¶i Thuª  µu. v t Doanh  nghiÖp  êng,viÖn: tr   ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng, tr     ­C«ng      Ên  µ    tyT v v Cung øng  khoa  äc   h ­c«ng  Ö   ngh giao th«ng  Ën  ,   v t¶i ­C«ng    Ën    Ón    tyV t¶ibi Th¨ng  Long. 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn  nh n     cæ ph ho¸. a) Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ  íc n ¾ m     th   cæ ph ho¸,nh n   trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    Ët   Ën    µ  ©y  ùng    tyV tv t¶i X v d c«ng  ×nh giao th«ng, tr     ­C«ng    ©y  ùng  µ  ¬ng  ¹i.   tyX d v Th m b) Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u,     cæ ph l ®Ç Nhµ   ícn ¾ m   ÷cæ   Çn  Êp  Êt 51%: n  gi   ph th nh   ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   8, «  ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   10, «  ­C«ng    Ët   ÕtbÞ  µ  ©y  ùng    tyV tthi   v X d c«ng  ×nh giao th«ng, tr     ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   1, «  ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   4, «  ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   5, «  ­C«ng    lÞch vµ  Õp  Þ    tyDu    Ti th giao th«ng  Ën  ,   v t¶i ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   2, «  ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   6, «  ­C«ng    Ën    µnh    tyV t¶ih kh¸ch sè    14, ­C«ng    Ën    t«sè    tyV t¶i   3. «  3.Thµnh  Ëp míidoanh    l   nghiÖp  µ  íc: nh n ­ Chuy Ón  ®o¹n    15  qu¶n  ý® êng  l  s«ng sang doanh nghiÖp  µ  ícho¹t nh n     ®éng c«ng  ch. Ý II  .Doanh nghiÖp  µ  íc lµ thµnh  nh n     viªn cña  Tæng     c¸c  c«ng    µnh  ty th lËp  theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 90/TTg. 1.Tæng    c«ng    ¬   Ý  tyC kh giao th«ng  Ën  .   v t¶i a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  îp    u      tyXu nh kh v H t¸c®Ç tgiao th«ng  Ën  .   v t¶i b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp:
 7. 7 ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh 19/8, ­C«ng      tyM«i  íth ng  ¹ivµ  Çu     iÓngiao th«ng  Ën  , gi   ¬ m   § i tph¸ttr     v t¶i ­C«ng    ©y  ùng  µ  ¬   Ý  è    tyX d v C kh s 1, ­C«ng      tyC«ng  ×nh vµ  ¬ng  ¹i, tr   Th m ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh 30/4, ­C«ng    ¬   Ý  Ën    µ  ©y  ùng,   tyC kh v t¶i x d v ­Nhµ     m¸y  t«Hoµ   ×nh. «    B * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph   ­C«ng    ¬ng  ¹ivµ    tyTh m   S¶n  ÊtvËttthiÕtbÞ  xu        giao th«ng  Ën  .   v t¶i * Doanh nghiÖp  Ï s ¾p  Õp  s  x theo  ¬ng  chuyÓn  æi    ×nh  ¹t ph ¸n  ® m« h ho   ®éng: ­C«ng    ¬   Ý Ng«    tyC kh   Gia  ù, T ­C«ng    ¬   Ý  t«3/2,   tyC kh ¤    ­C«ng    ¬   Ý  t«120,   tyC kh ¤    ­C«ng    t«vµ  m¸y    ty¤    Xe  c«ng  ×nh. tr 2.Tæng    c«ng    êng  ty§ s«ng  Òn  ¾ c. mi B a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng    Ën    ñy 1,   tyV t¶ith   ­C«ng    Ën    ñy 2.   tyV t¶ith   b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    Ën    ñy sè    tyV t¶ith   3, ­C«ng    Ën    ñy sè    tyV t¶ith   4, ­C«ng    Ën    µ  ¬   Ý  ñy.   tyV t¶i C kh th v * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn          Çn  Çn  u,  µ   th   cæ ph ho¸,khib¸n cæ ph l ®Ç Nh nícn ¾ m   ÷cæ   Çn  Êp  Êt 51%:   gi   ph th nh   ­C¶ng  µ   éi,   HN ­C¶ng  ÖtTr×.   Vi   * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh 75, ­C«ng    Ët   ü  Ëtvµ  ©y  ùng    tyV tk thu   X d c«ng  ×nh ® êng  ñy, tr   th ­C¶ng  µ   ¾ c.          HB         c)Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p s¸p nhËp:      ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    Ën    ty V t¶is«ng  Ón  bi Nam   Þnh  µo  § v C«ng    Ën    ty V t¶i thñy 2.   
 8. 8 3.Tæng    c«ng    êng  ty§ s«ng  Òn  mi Nam. a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m     th   cæ ph ho¸,Nh n   trªn50%   tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh c«ng  ×nh 2, tr   ­C«ng    ãng  íivµ  öa  ÷a  ¬ng  Ön thñy C Ç n   ¬.   ty§ m   S ch ph ti     Th b) Doanh    nghiÖp  Ïs ¾p  Õp  s  x theo  ¬ng    ph ¸n chuyÓn  æi    ×nh  ¹t ® m« h ho   ®éng: ­C¶ng  ñ    Th §øc, ­C«ng    Ën    û miÒn    tyV t¶ithu   Nam. 4.Tæng    c«ng    ¬ng  ¹ivµ  ©y  ùng. tyTh m  X d a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónc¬  ë  ¹ tÇng,   i   s h  ­C«ng    ¬   Ý  µ  ¬ng  ¹iH¶i Phßng.   tyC kh v Th m    b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m     th   cæ ph ho¸,Nh n   trªn50%   tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng, tr     ­C«ng    ¬ng  ¹i­X ©y  ùng  ¹ch    tyTh m    d B §»ng, ­C«ng    Êt  Èu    ng  µ  lÞch Sao  µng,   tyXu kh lao®é v Du    V ­C«ng    ¬ng  ¹ivµ  ©y  ùng  µ  ½ ng,   tyTh m  X d §N ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh, tr ­C«ng    ¬ng  ¹ivµ  ©y  ùng  µ   éi,   tyTh m  X d HN ­C«ng    ¬ng  ¹ivµ  ©y  ùng      tyTh m  X d H¶i Phßng, ­C«ng    ©y  ùng  µ  ¬ng  ¹iViÖt­Nh Ët.   tyX d v Th m     5.Tæng    c«ng      Ên  ÕtkÕ   tyT v thi   giao th«ng  Ën  .   v t¶i a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng      Ên  ÕtkÕ   êng  é,   tyT v thi   ® b ­C«ng      Ên  ÕtkÕ   Çu  ín­hÇ m,   tyT v thi   c l    ­C«ng      Ên  ÕtkÕ   Çu  êng,   tyT v thi   c ® ­C«ng      Ên  ÕtkÕ   ©y  ùng    tyT v thi   x d c¶ng   êng  ñy. ­® th b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m     th   cæ ph ho¸,Nh n   trªn50%   tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng      Ên  ©y  ùng  a  Êtc«ng  ×nh,   tyT v x d ®Þ ch   tr ­C«ng      Ên  ÕtkÕ   ©y  ùng  êng  ñy,   tyT v thi   x d ® th ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh hµng  tr   h¶i,
 9. 9 ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     2, ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     4, ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     5, ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh giao th«ng    tr     7. 6.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d Th¨ng  Long. a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng    Ç u   Th¨ng    tyC 1  Long, ­C«ng    Ç u   Th¨ng    tyC 3  Long, ­C«ng    Ç u   Th¨ng    tyC 7  Long, ­C«ng    ©y  ùng  è  Th¨ng    tyX d s 6  Long, ­C«ng    ¬   Ý  µ  ©y  ùng    tyC kh v X d Th¨ng  Long, ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d Th¨ng  Long. b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    Ç u   Th¨ng    tyC 5  Long, ­C«ng    Ç u   Th¨ng    tyC 11  Long, ­C«ng    ¬   ívµ  ©y  ùng    tyC gi   X i d Th¨ng  Long, ­C«ng    Ën    µ  ©y  ùng    tyV t¶i X v d Th¨ng  Long, ­C«ng    ¬   Ý  µ  ©y  ùng  è  Th¨ng    tyC kh v X d s 10  Long. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ©y  ùng  è  Th¨ng    tyX d s 8  Long, ­C«ng    ©y  ùng  è  Th¨ng    tyX d s 9  Long, ­C«ng    Ý     tyTh nghiÖ m  µ  ©y  ùng  vX d Th¨ng  Long. 7.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     1. a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng    Ç u     tyC 12, ­C«ng    Ç u     tyC 14, ­C«ng    êng    ty§ 122, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh thñy, tr   ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     1, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     134, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh 120. tr   b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp:
 10. 10 ­C«ng    Ç u   êng    tyC ® 10, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     116, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     128, ­C«ng    ¬   Ý  ©y  ùng    tyC kh x d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     121. * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn          Çn  Çn  u,  µ   th   cæ ph ho¸,khib¸n cæ ph l ®Ç Nh nícn ¾ m   ÷cæ   Çn  Êp  Êt 51%:   gi   ph th nh   ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     124, ­C«ng    êng    ty§ 126, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh 136, tr   ­C«ng    Ët   ÕtbÞ    tyV tthi   giao th«ng    1. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph   ­C«ng      tyS¶n  ÊtvËtliÖu vµ  ©y  ùng  xu       X d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     1. 8.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     4. a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng    êng  é    ty§ b 471, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     473, ­C«ng      Ên  ÕtkÕ     tyT v thi   c«ng  ×nh giao th«ng  tr     497. b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     423, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     484, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     479, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     208, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     475. * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn          Çn  Çn  u,  µ   th   cæ ph ho¸,khib¸n cæ ph l ®Ç Nh nícn ¾ m   ÷cæ   Çn  Êp  Êt 51%:    gi   ph th nh   ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     480. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     492, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     246, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     482, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     B19, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     228. 9.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     5.
 11. 11 a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d giao th«ng    533, ­C«ng      ty508. b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m     th   cæ ph ho¸,Nh n   trªn50%   tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     503,                ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     504, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     501, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     586, ­C«ng    ©y  ùng  µ  Êt  Ëp  Èu    tyX d v Xu nh kh giao th«ng    502, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     510, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     506, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     507. 10.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     6. a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     61, ­C«ng      tyKhaith¸c®¸  µ  ©y  ùng      vX d c«ng  ×nh 621, tr   ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh 625, tr   ­C«ng    Çu     iÓngiao th«ng  Ën  .   ty§ tph¸ttr     v t¶i b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn             th   cæ ph ho¸.          * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     610, ­C«ng    Ët   ÕtbÞ  µ  ©y  ùng    tyV tthi   v X d c«ng  ×nh 624, tr   ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     68, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     674, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     675. * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn          Çn  Çn  u,  µ   th   cæ ph ho¸,khib¸n cæ ph l ®Ç Nh nícn ¾ m   ÷cæ   Çn  Êp  Êt 51%:   gi   ph th nh   ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     60, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  ËttthiÕtbÞ    tyXu nh kh v      giao th«ng  Ën  .   v t¶i * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph   ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     677. 11.Tæng    c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     8. a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n        
 12. 12 ­C«ng    ©y  ùng  Ç u     tyX d C 75, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     810, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     838, ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     8, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     873, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     829, ­C«ng      tyQuan  Ö   èc  Õ  µ  Çu   h qu t v § ts¶n  Êt. xu b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     874, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     820, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     889, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     892. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     842, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     872, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  Òn  ©y, tr     mi T ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  tr     875, ­C«ng    Ët   µ  ©y  ùng    tyV tv X d c«ng  ×nh, tr ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  Öt­Lµo. tr     Vi    12.Tæng    c«ng    ©y  ùng  êng  ñy. tyX d ® th a) Doanh    nghiÖp  µ  ícgi÷nguyªn ph¸p nh©n: nh n         ­C«ng    ¹o  Ðt vµ  ©y  ùng  êng  ñy1,   tyN v   X d ® th ­C«ng    ¹o  Ðt ® êng  ñy 2,   tyN v   th   ­C«ng    ¹o  Ðt ® êng  Ón    tyN v   bi 1, ­C«ng    ¹o  Ðt ® êng  Ón    tyN v   bi 2, ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh 1, tr   ­C«ng        tyThic«ng  ¬  í . c gi i b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m       n  trªn50%  tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng      tyC«ng  ×nh ® êng  ñy, tr   th ­C«ng      tyCung  øng    ng,       lao®é       ­C«ng      tyC«ng  ×nh ® êng  ñy miÒn  tr   th   Nam, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh ® êng  ñy 2, tr   th  
 13. 13 ­C«ng      tyC«ng  ×nh 5. tr   * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn          Çn  Çn  u,  µ   th   cæ ph ho¸,khib¸n cæ ph l ®Ç Nh nícn ¾ m   ÷cæ   Çn  Êp  Êt 51%:    gi   ph th nh   ­C«ng      tyC«ng  ×nh 86. tr   c)Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p s¸p nhËp:    ­ S¸p  Ëp    nh C«ng      Ên  µ  Çu   ©y  ùng  êng  ñy vµo  tyT v v § tx d ® th   C«ng      tyT vÊn  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh 1. tr   II   é  ×nh  ¾ p   Õ p: IL tr . s x ­N¨m     2003:cæ   Çn    doanh    ph ho¸ 34  nghiÖp,s¸p nhËp  doanh     2  nghiÖp.   ­N¨m     2004:cæ   Çn    doanh    ph ho¸ 31  nghiÖp. ­N¨m     2005:cæ   Çn    doanh    ph ho¸ 40  nghiÖp. Bé   ëng  é   tr B Giao  th«ng  Ën    ùa  än  v t¶il ch doanh nghiÖp  ¾p   Õp  ô  s x c thÓ,®¶m     b¶o  étr×nh trªn. l   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2