intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 63/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

200
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 63/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về bảo quản chứng từ kế toán của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 63/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  63/Q§­N H 1   g µ y  22  ® h n th¸ng 3 n¨ m  1997 b a n  h µ n h  "quy  Þ n h  v Ò  b¶ o  q u ¶ n  ch ø n g   õ k Õ   ® t to¸n   c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc" N T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l K to¸nv Th kª ng 10/5/1988; ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l b¶o  Ö   µiliÖu l tr÷quèc    µy  v t    u    giang 30/12/1982; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öm     ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m  µ   íccña  é, c¬    Nh n   B   quan  ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ     µichÝnh  ©n  µng  µ   ­   ®Ò ngh c V tr V K to¸nT   Ng h Nh n íc. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o qu¶n  chøng  õkÕ     ña  ©n  µng  µ   íc". t   to¸nc Ng h Nh n §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.C¸c  k  quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  qu¶n chøng  õK Õ     ©n  µng  µ   íct¹ t   to¸nNg h Nh n    i c¸cv¨n b¶n     kh¸ctr¸víi    i Quy Õt  nh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n ®Ò h hi l     h §i Ò u  3: Ch¸nh v¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô  Õ   Th ®è V tr v K to¸n ­  µi  T   chÝnh,Gi¸m  c    ®è Trung  ©m    äc  ©n  µng,Vô   ëng,Thñ  ëng  n  Þ  t tinh Ng h   tr   tr ®¬ v trùc thuéc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c      Ng h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh  µnh  è  Þu  n  th ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
  2. 2 Q uy   Þ nh ® v Ò   ¶ o  q u ¶ n   h ø n g  t õ k Õ  to¸n c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc b c n n (Ban  µnh  h theo quÕt  nh  è:63/Q§     ®Þ s  ­NH2   µy  ng 23/3/1997 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n I­ ¾ p  x Õ p  v µ  ® ã n g  c h ø n g  t õ k Õ  to¸n:  S §i Ò u 1: Hµng  µy, c¸c chøng  õ kÕ     ña  ©n   µng  µ   íc ng     t   to¸n c Ng h Nh n   sau    ∙  îc h¹ch  khi ® ®   to¸n vµo      sæ s¸ch,®èi  Õu  íp  ng  ÷a    Çn    chi kh ®ó gi c¸c ph hµnh  Õ     k to¸nph¶i® îc tËp  îp  y   ,  Þp  êi(Bao  å m      h ®Ç ®ñ k th   g chøng  õ ghisæ   t    vµ chøng  õ gèc  µ    ô  Ön  Ìm  t  v c¸c ph ki k theo)vµ  ¾p  Õp    ng  µnh  Ëp   s x ®Ó ®ã th t "NhËtký    chøng  õ"ch ¾c  ¾n, gän  µng   u  ÷. t  ch   g ®Ó l tr Nh Ët  ý  k chøng  õ ® îc ®ãng  µnh  Ëp  t    th t riªng theo  õng  µy, viÖc  ¾p     t ng   s xÕp,  ng  µ  ®ã v b¶o qu¶n  Ëp  Ët ký  t nh   chøng  õ kÕ     t   to¸nph¶ib¶o  ¶m         ® c¸c yªu cÇu sau: ­§¶m     b¶o  y    ®Ç ®ñ chøng  õ. t ­B¶o  Ö   toµn  µicña  µ   íc.   v an  t  Nh n ­Gióp    cho  Öc  vi xem  Ðt,tracøu  îcnhanh  ãng,d Ô   µng. x    ®  ch  d ­Phï hîp víi        quy  ×nh h¹ch to¸nkÕ   tr       to¸n. ­ThuËn  Ön trongviÖc    û    Õt  ¹n b¶o    ti     tiªuhu khih h   qu¶n. §i Ò u    ÷ng  2: Nh chøng  õ kÕ     ©n   µng  µ   ícph¶ib¶o  t   to¸nNg h Nh n     qu¶n  vµ u  ÷gå m:  l tr   ­ Chøng  õb»ng  Êy:B¶ng      t  gi   kª tæng  îp chøng  õc¸ccÆp,  Ët ký  ü, h  t    nh   qu   c¸c chøng  õ néi b¶ng, c¸c chøng  õ ngo¹ib¶ng  Ó   c¸c giÊy  ê kÌm    t       t    (K c¶    t  theo  chøng  õ). t ­ B¨ng  õ,®Ü a   õ,Microf lmvµ    Ët mang    ã    t  t  i   c¸c v   tinc chøa  ÷  Öu th«ng  d li   tinvÒ     chøng  õkÕ   t   to¸n. §i Ò u    êih¹n u  ÷chøng  õ® îcchialµm    ¹  3: Th   l tr   t      hailo i sau: ­Lo¹il tr÷vÜnh  Ôn.    u    vi ­Lo¹il tr÷cã  êih¹n.    u    th   Thêi h¹n u  ÷ cña  õng  ¹    l tr   t lo ichøng  õ kÕ   t   to¸n Ng ©n   µng  µ   íc do    h Nh n   Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh. ®è Ng h Nh n   ®Þ §i Ò u 4: C¸c  chøng  õ kÕ     ∙  ¹ch    t   to¸n® h to¸nph¶i® îc chuyÓn     giao  Õt  h cho  ©n    ô  nh viªnph tr¸chviÖc  µm  ñ tôcb¶o    l th     qu¶n chøng  õ.KhinhËn  t    chøng  tõ,nh©n    ô    viªnph tr¸chviÖc  µm  ñ tôc b¶o    l th     qu¶n  chøng  õ ph¶ikiÓm    ¹ t    so¸tl   i c¸c chøng  õ trong ngµy  µ    t    v b¶o  ¶m   Ëp  îp ®Çy     µn  é  ® t h  ®ñ to b chøng  õ ph¸t t   
  3. 3 sinh trong ngµy      (Bao  å m   g chøng  õ ghisæ   µ  t     v chøng  õ gèc  Ìm  t  k theo)vµ  ö   x lý: 1­ TiÕn  µnh  ©n  ¹ c¸cchøng  õkÕ       h ph lo i     t   to¸ntheo thêih¹n l tr÷chøng  õ      u    t  kÕ     ©n  µng  µ   íc to¸nNg h Nh n 1.1  ¹il tr÷vÜnh  Ôn:Lµ    Lo  u    vi   c¸c chøng  õ quan  äng,cã  ªnquan  ©u  t  tr   li   l dµi®Õ n   ¹t®éng  ña  ©n  µng  µ   íc,nh:   ho   c Ng h Nh n   ­C¸c  ¬  ë    c s ph¸p lý®Ó   Ëp c¸cchøng  õkÕ     ªnquan  n   èn  µ  µi    l     t   to¸nli   ®Õ v v t   s¶n  µ   ícgiao cho  ©n  µng  µ   ícqu¶n  ý, : Nh n     Ng h Nh n   l  nh + Chøng  õ vÒ   Þch    ng  t  t thu,tr mua   ¹   ¹m  öi,t¹m  ÷ vµng  ¹c ngo¹itÖ  l it g   gi   , b    (Bao  å m   g chøng  õthu vµo,xuÊtra,quyÕt ®Þnh      t           thu,tr¶thanh  to¸n. . . .) + Chøng  õ,v¨n b¶n  ªnquan  n   µikho¶n    µnh  Òn vµ u  t    li   ®Õ t   ph¸th ti   l th«ng  (QuyÕt  nh  ña  Ýnh  ñ, Quy Õt  nh  ®Þ c Ch ph   ®Þ cung øng  Òn,quyÕt  nh  ña  ti   ®Þ c Thèng  c  Ò   Êtquü  ù  ÷) ®è v xu   d tr . +  å   ¬  H s thanh    to¸nc«ng  îtrongníc,thanh    n     to¸nc«ng  îvíi ícngoµi. n     n +  Chøng  õ ph¸p  ýli   t  l   ªnquan  n   Öc    ü  iÒu  µ  ¹itÖ  ®Õ vi "chiqu ® ho ngo   theo  lÖnh  ña  Ýnh  ñ",vÒ   c Ch ph   "Ph¸thµnh    theo c¸cm ôc  ch     ®Ý chØ  nh". ®Þ + C¸c  Êy  ê li   gi t   ªnquan kho¶n vay  µi h¹n,vay  î níc ngoµi cña  ©n   d    n      Ng hµng  µ   íc. Nh n ­ C¸c    chøng  õ li   t   ªnquan  n   èn  µ  µis¶n  ña  ®Õ v v t   c b¶n  ©n  µnh  ©n   th ng Ng hµng, hoÆc   èn  µ  µis¶n  ña  µ   íccÊp    v v t  c Nh n   cho  µnh  ©n   µng    ©y  ng Ng h ®Ó x dng  ¬  c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ã    Þ línvµ  êigian sö  ông  ©u    s t  c ®Þ c gi¸tr     th    d l dµinh:   +  å   ¬  µn  H s b giao tµi    s¶n      Ó,t¸chhoÆc     Ëp  n  Þ). (khigi¶ith     s¸tnh ®¬ v + Chøng  õ li   t   ªnquan  n   ©y  ùng  ¬  ®Õ x d c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh     s t  c ®Þ nh    c¸c chøng  õ,tµiliÖu li   t       ªnquan  n   ôsë  µm  Öc,nhµ  , kho  µng,®Êt  ®Õ tr   l vi   ë  t   ®ai  å  ¬  Ò   t  ai,s¬    ÕtkÕ     (H s v ®Ê ®   ®å thi   thic«ng    c¸c c«ng  ×nh nãitrªn. .l   tr     . u ) tr÷vÜnh  Ôn.   vi 1.2 ­Lo¹ichøng  õl tr÷cã  êih¹n,gå m:      t  u    th     ­ Lo¹il tr÷l©u  µi:lµc¸c chøng  õ kÕ     õ khiph¸tsinh cho  n        u    d      t   to¸nt         ®Õ khi kÕt  óc ph¶iqua  ét  êigian l tr÷vµ  Çn  Õttrong c«ng    th     m th    u    c thi     t¸cxem   Ðt,tra x    cøu,®iÒu      tra,tham  kh¶o.. nh:   . + Chøng  õ thanh    î d©n,  ©n  î vµ    t  to¸nn   d n   c¸c kho¶n  ån  ng  ©u  µy  t ®é l ng cha  ö  ý (biªnlaitrªnmøc   x l       thu  æi, chøng    öi tiÒn  ÕtkiÖm   ña  ©n  ®   th g   ti   c ng hµng  èc    íc®©y...) qu giatr   . +  Chøng  õ li   t   ªnquan  n   ©y  ùng  ¬  ®Õ x d c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh     s t  c ®Þ nh:(¤ t«,m¸y    Ýnh.. )      vit .. + Chøng  õ li   t   ªnquan  n     ô  Öc  ∙  µ  ang  ®Õ c¸c v vi ® v ® trong qu¸  ×nh  è tr t  tông. +  å   ¬, c«ng    Êy  ê quan  äng kh¸c li   Hs  v¨n,gi t   tr     ªnquan  n   ®Õ c«ng    ¹ch t¸ch   to¸nkÕ     ña  µnh  ©n  µng.   to¸nc ng Ng h +  Chøng  õ,hå  ¬  t   s vay  î,thanh    Ön  î ý  íi ícngoµicña  Ýnh  n  to¸nvi tr  v     k n   Ch phñ.
  4. 4 + Chøng  õ li   t   ªnquan  n   Öc    û  Òn (Biªnb¶n    Ën  Õt    ®Õ vi tiªuhu ti     x¸cnh k qu¶ tiªuhuû  Òn )..   ti   . ­ Lo¹il tr÷ng ¾n   ¹n:Lµ       u    h   c¸c chøng  õ kÕ       t   to¸nph¸tsinh hµng  µy  ªn   ng li   quan  n     Ëp, chiphÝ  êng  ®Õ thu nh     th xuyªn vµ      c¸c kho¶n kh¸c cña  ©n   µng    Ng h (Trõnh÷ng  ¹ ®∙ u  ÷l©u  µi,vÜnh  Ôn)nh:   lo i l tr   d     vi   +  B¸o      µng; c¸o tªnh   +  Ët  ý  Nh k chøng  õ; t +    Biªnb¶n  thanh  ýtµi l    s¶n... 2   ­C¸ch  chøc u  ÷c¸cchøng  õl©u  µi, Ünh  Ôn: tæ  l tr     t  d   v vi ­ T¸ch    ¹    c¸c lo ichøng  õ quan  äng cã  êih¹n u  ÷l©u  µi hay  Ünh  t  tr   th   l tr   d  v viÔn  ∙  ® nªu        ë trªn®Ó photo copy    thªm  ét  m b¶n  Ó   chøng  õ ghi sæ   µ  (K c¶  t    v chøng  õgèc): t    + B¶n  photo copy  îc®ãng  µo  Ëp  Ët ký    ®  v t nh   chøng  õ®Ó  u  ÷,     t   l tr  trªnb¶n photo copy    ph¶i cã  ÷  ý  ña  ëng    ch k c tr phßng  Õ   k to¸n vµ  ©n    ô    nh viªnph tr¸ch  viÖc  µm  ñ tôc b¶o  l th     qu¶n chøng  õ x¸c nhËn  Öc  t    vi photo copy  nguyªn b¶n    y    chÝnh. + B¶n  Ýnh u  µo  ét  å  ¬  ch l v m h s riªng®Ó   êng    th xuyªn theo  âi,tracøu  µ    d   v xö  ý.TËp  å  ¬  µy  îc b¶o  l  hsn ®  qu¶n theo  êih¹n  th   quy  nh   ©u  µi hoÆc   ®Þ l d  vÜnh  Ôn. vi + C¸c  ©n   µng  Ng h ph¶im ë       sæ theo  âi riªngviÖc  d    qu¶n  ý,sö  ông    l  d c¸c chøng  õnµy. t  §i Ò u  S ¾ p   Õp  5:  x chøng  õkÕ     t   to¸ntrong tËp  Ët ký    nh   chøng  õ: t  ­ C¸c    chøng  õtr ckhi®ãng  µo  Ëp  Ët ký  t   í    v t nh   ph¶i® îcs ¾p  Õp     x theo  Ët tr   tùc¸ccÆp      giao dÞch  ©n    (Ph theo c¸ch s ¾p  Õp    µo      x ®Ó v m¸y    Ýnh),cô  Ó: vit   th C Æp   ­C¸c  1   chøng  õvÒ   Òn m Æt,  ©n  Õu  t   ti   ng phi thanh  to¸n. C Æp   ­C¸c  2   chøng  õthanh    ªnhµng. t  to¸nli     C Æp   ­C¸c  3   chøng  õvÒ   t   thanh    ïtrõ. to¸nb   C Æp   ­C¸c  4   chøng  õvÒ       éibé. t   thu chin   C Æp   ­C¸c  5   chøng  õvÒ   Õ     t   k to¸ngiao dÞch.   C Æp   ­C¸c  6   chøng  õ®iÒu  t  chØnh. .. . ....................... . . ....................... C Æp   ­C¸c  9   chøng  õngo¹ib¶ng. t    ­ Trong  çi    m cÆp   å m   ã  g c "B¶ng  c¸c chøng  õ ph¸tsinh  kª    t    cÆp..."kÌm    theo c¸c chøng  õ  îc s ¾p   Õp  t®   x theo  è  s thø  ù  t giao  Þch  d trong  µy. C¸c  ng   chøng  õ  èc  Êy  û   t g (Gi u quyÒn,  Êy  í  Öu, b¶ng    gi gi ithi   kª, quyÕt  nh,    ®Þ biªn b¶n.. )ph¶i ®ãng  Ìm  .    k theo  chøng  õ    t ghi sæ.  Trong  êng  îp  tr h ph¸t sinh      1 chøng  õ th×  çi  t  m cÆp   òng  c ph¶i cã    b¶ng  cÆp   kª  chøng  õ ph¸tsinh  t    trong  ngµy (B¶ng    kª cÆp     ph¸tsinh tiÒn m Æt   Ìm      k chøng  õ,cÆp     t  ph¸tsinh li   µng    ªnh kÌm chøng  õ.. ) t .. ­TËp  Ët ký    nh   chøng  õ® îcs ¾p  Õp  t    x theo trËttù:   
  5. 5 +  B¶ng    kª tæng  îp chøng  õc¸ccÆp. h  t    +  Ët  ý  ü  Ët  ý  ü  Òn  Æt   ng  Nh k qu (Nh k qu ti m ®ã ngay    trªnchøng  õ tiÒn  t  m Æt,  Ët  ý  ü  ©n   Õu  nh k qu Ng phi thanh to¸n ®ãng    ngay    trªnchøng  õ thu    t  chi ng©n  Õu  phi thanh  to¸n). + B¶ng  c¸c chøng  õ trong cÆp   Ìm    kª    t    k c¸c chøng  õ cÆp     t  ®ã ph¸tsinh     trongngµy.   §i Ò u    ãng  Ët ký  6: § nh   chøng  õ. t ­ C¸c    chøng  õ sau    ∙  ¾p  Õp  t  khi® s x theo  Ëttù nh  tr     trªn,nh©n    µm    viªnl thñ  ôc b¶o  t  qu¶n chøng  õ chÞu  t  tr¸chnhiÖ m   ng  Ët  ý    ®ã nh k chøng  õ thµnh  t  tËp  ¾c  ¾n, gän  µng  ch ch   g theo  õng  µy.Ngoµicïng cña  Ëp  Ët ký  t ng       t nh   chøng  tõph¶icã  ×a      b cøng,®ai ®Ó       b¶o  Ö,    ×a  ã      Õu  è: v trªnb c ghic¸cy t +  Tªn  n  Þ  ©n  µng:.. . ........... ®¬ v Ng h . ..........  . +  Æp   C chøng  õ:. . ............... t . . ............... +  è u  ÷: . ................ S l tr . . ................ +  êih¹n l tr÷: . . . ngµyh Õt  ¹n l tr÷: . .. Th    u    . ..   .. h  u  . . .. +  Ëp  è:. . . Tæng  è  Ëp  T s . ./ s t trongngµy:. . .......   . . ...... +  µy... Ng .Th¸ng..   .n¨m .. . .............   . . ............. +  Ëp  Ët  ý  T nh k chøng  õ  µy  å m   ã.. .  tn g c . .chøng  õ  ®∙ ®¸nh  è  õ    . t(  s t 01 ®Õ n... .Ng êi®ãng  µ  ¸nh  è  . )   v® s chøng  õ(kýtªnvµ    â hä  t       ghir   tªn).   ­ Trêng  îp sè îng chøng  õ ph¸tsinh trong ngµy  Òu  × cã  Ó    h  l  t        nhi th   th chia   vµ  ng  µnh  Òu  Ëp  á  ®ã th nhi t nh theo  cÆp   (theo quy  nh    ®Þ trªn) Ngoµib×a  çi    .   m tËp ph¶ighicÆp      chøng  õ lo¹   ý  Öu,thø  ù c¸c tËp  µ  t   ik hi   , t    v tæng  è  Ëp  s t trong   ngµy;V Ý   ô    d trong ngµy  ã  tËp,thø  ù cña  çi  Ëp    µ:tËp    µy  .   c 4    t  m t ghil   1/4 ng ..   , tËp 2/4.. . . ­Trêng  îp khèil ng chøng  õhµng  µy  t  × ® îc®ãng  Òu  µy      h   î   t  ng Ý th     nhi ng (3 hoÆc   ngµy) thµnh  tËp  ng  ÷a    5    1  nh gi c¸c ngay  ph¶i cã  ×a    b ng¨n  c¸ch,b×a    ngoµicïng cña  Ëp      t chøng  õ ph¶ighirâ chøng  õ tËp.. .ngµy.. (tõsè..  n   t       t    .    . .®Õ sè.. ) n... .ngµy. . t  è..  n   è  . m çi  Ëp  . ®Õ   . .(õ s. ®Õ s .. )   t chØ    ét  è  ghi m s thø  ù (B¾t  t  ®Ç u   õ01  n   Õt) t   ®Õ h ­  èi víic¸c chøng  õ quan  äng  ã  êih¹n u  ÷ l©u  µi hay  Ünh  §     t  tr (c th   l tr   d  v viÔn),b¶n  Ýnh  îcl vµo  å  ¬    ch ®  u  h s riªng,®Õ n   èith¸ng,nh©n    ô    cu     viªnph tr¸ch   viÖc  µm  ñ  ôc b¶o  l th t   qu¶n chøng  õ ph¶ilËp  t    b¶ng  Ötkª (kªriªngtheo  õng li         t  lo¹  êih¹n  i  th b¶o  qu¶n) c¸c chøng  õ quan  äng ®∙       t  tr   ph¸tsinh trong th¸ng,trªn        b¶ng  Ötkª  li   ph¶i ghi râ:Chøng  õ ph¸tsinh ngµy.. th     t      . ¸ng. .n . ¨m..   ¹  .lo i ; nghiÖp  vô..   ¹  .lo i ; chøng  õ..   êih¹n  t   th   b¶o  .; qu¶n..   .sau    Ëp  îp ®Çy      , ®ã t h   ®ñ c¸c chøng  tõ cã  ïng thêih¹n u  ÷®Ó   ng  ¹ thµnh  Ëp,m çi  êih¹n   c   l tr   ®ã l  i t  th   b¶o qu¶n  ng  ®ã thµnh  ét  Ëp  m t riªng kÌm    theo b¶ng    Ý  ô: TËp  kª,v d   chøng  õ b¶o  t  qu¶n  Ünh  v viÔn; tËp    chøng  õ b¶o  t  qu¶n  ©u  µi. .c¸c chøng  õ trong m çi  Ëp  îc s ¾p   l d .    , t    t ®  xÕp  theo thø  ùthêigian ph¸tsinh.   t      
  6. 6 §i Ò u    Êt  chøng  õtrongtËp  7: T c¶  t    (bao  å m   g b¶ng    kª tæng  îp chøng  h  tõc¸ccÆp,     b¶ng    õng cÆp   kª t   chøng  õph¸tsinh,chøng  õghisæ,    t      t    c¸cchøng  tõ gèc..     . ph¶i® îcghisè  tù li   ôc,sè  tù b ¾t  u   õ sè  trë®i.Sè   )       thø    ªnt   thø    ®Ç t   01      thø  ù chøng  õ l tr÷ph¶idïng  ót bim Ç u,  ót m ùc  Ç u       t  t  u      b    b  m ®Ó ghihoÆc   Ëp  d sè  èng  Êt vµo  ãc  th nh   g ph¶iphÝa    çi têchøng  õ.   trªnm     t II­ ¶ o  q u ¶ n  c h ø n g  t õ k Õ  to¸n  B n g © n  h µ n g  n h µ  n í c §i Ò u 8: §èi víichøng  õ  ã  êih¹n u  ÷ l©u  µi hay  Ünh  Ôn     t c th   l tr   d  v vi ®ang  trong thêigian  iÒu       ® tra,thanh      tra,tra cøu... Æc   ï ®∙  n   ¹n  öi  m d   ®Õ h g   kho u  ÷nhng  Én  îctiÕp tôcl tr÷vµ  l tr   v ®     u    b¶o  qu¶n  ¹ phßng  Õ     t i k to¸ncho  n   ®Õ khic¸c chøng  õ nµy  ∙  îc ®iÒu       t  ®®  tra,thanh      tra,tracøu...  xong  ×  th ph¶igöi    ngay  µo  v kho u  ÷. l tr §i Ò u 9: C¸c  Ëp  Ët  ý  t nh k chøng  õ trong th¸ng,sau    ng  îc b¶o  t      khi®ã ®  qu¶n  ¹  t iphßng  Õ   k to¸n vµ  Ë m   Êt  th¸ng    ch nh 1  sau    khi quyÕt to¸n n¨m  îc   ®  duyÖt ph¶igöikho u  ÷.      l tr 1­    Khi chuyÓn  giao chøng  õ kÕ   t   to¸n cho  ñ    th kho b¶o qu¶n u  ÷,bé  l tr   phËn  Õ     k to¸nph¶itËp  îp ®Çy      h  ®ñ chøng  õ kÕ     t   to¸ntrong th¸ng vµ  ©n  ¹      ph lo i chøng  õ theo  êih¹n  t  th   b¶o  qu¶n,c¸ctµiliÖu kÕ     îcs ¾p  Õp          to¸n®   x theo  tù thø    thêigian    (thø tù ngµy     trong th¸ng)®Ó   ng  ãi thµnh  ã      ®ã g  b (hoÆc  ng  ®ã bao,  hßm  hay  ïng)vµ  th   niªm  phong  theo  ng  ®ó quy  nh.  ®Þ Ngoµi m çi  ã    b (hoÆc   bao,hßm   ïng)®ùng    th   chøng  õl tr÷ph¶ighirâ: t  u       +  Tªn  n  Þ  ©n  µng  . . ...... ®¬ v Ng h .. . ...... +  Tæng  è  Ëp  s t trongth¸ng(bã hoÆc        bao,hßm,  ïng). . ...   th . . ... +  Chøng  õth¸ng..  t  .n¨m... . . +  è u  ÷. . S l tr . . +  êih¹n l tr÷.. . . Th    u    . . . +  êiniªm  Ng   phong  ®ãng  ãi)ký  µ    â hä  ( g   v ghir   tªn. 2    Öc  ­ Vi giao  Ën  nh chøng  õ l tr÷gi÷a bé  Ën  Õ     µ  ñ  t  u      ph k to¸n v th kho u  l tr÷® îcthùc hiÖn       giao theo  ã    b (hoÆc  bao  hßm   hay  ïng)®∙  th   niªm  µ  v ph¶icã    sæ   µn  b giao chøng  õ(cã sù  ý  Ën  ÷a thñ kho u  ÷vµ  é  Ën  Õ     t     k nh gi     l tr   b ph k to¸n),   sæ  theo  âikÌm  d  b¶ng    kª chøng  õgiao nhËn  t    theo  ng    ñ tôcquy  nh   ®ó c¸cth     ®Þ vÒ   Õ    u  ÷. ch ®é l tr
  7. 7 §i Ò u 10 ­ Kho u  ÷ ph¶i cã  y     ông  ô  l tr     ®Ç ®ñ d c chøa  ng  µ    ®ù v b¶o qu¶n  µili     ñ,giµn    ¬ng  Ön  t   ªunh t   gi¸,ph ti phßng  ho¶, cøu    ho¶, c¸c biÖn     ph¸p  chèng  èi  ät,È m   t  étc ¾n,    áng  Êt  mm  í, chu   hh m m¸t.. µbè  Ý m ét  ñ kho u  .v   tr   th   l tr÷chuyªn    tr¸ch.Trêng  îp  a  ã    h ch c kho u  ÷hoÆc   l tr   kho u  ÷kh«ng    ç  l tr   ®ñ ch th× ph¶ib¶o      qu¶n chøng  õ kÕ     µo  ñhoÆc   t   to¸nv t   hßm   ã  c kho¸®Ó       ë gian kho    kh¸c vµ  ñ    th kho  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n  Êtc¶  ÷ng  µiliÖu      ñ, t   nh t  ®Ó ë t   hßm   µy. n * ChÞu    tr¸chnhiÖm  i víi   ®è     chøng  õ: t ­ §èi víic¸c chøng  õ b¶o         t  qu¶n    ë phßng  Õ   k to¸n:Nh ©n     ô    viªn ph tr¸ch  viÖc  µm  ñ  ôc  l th t b¶o  qu¶n  chøng  õ  t ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò     v b¶o  qu¶n  chøng  õ ®Çy   ,  t  ®ñ nguyªn  Ñn, an  µn,kh«ng    v   to   ®Ó x¶y  thiÕu,m Êt      ra    m¸t,h háng,söa  ÷a  Èy xo¸ hoÆc   Þ    ch t     b ch¸ychøng  õ trong suètthêigian b¶o    t         qu¶n  t¹  iphßng  Õ   k to¸n vµ    kh«ng  îc phÐp  ®  cho  Êt  ngêi nµo  b cø    xem   hoÆc   în m  n Õu kh«ng  îcsù  ng    ña  ëng  ®   ®å ý c tr phßng  Õ   k to¸n. ­ Trëng    phßng  Õ     k to¸nph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p    vt h     vµ  è îng chøng  õ phï hîp víisè  Öu ghitrªnc¸c tËp  sl  t         li         chøng  õ ®∙  îc ®ãng  t  ®   bã (hoÆc  bao, hßm,  ïng)®∙    th   niªm  phong  (hoÆc  kho¸)nh    µn    khib giao    cho thñ kho u  ÷.   l tr ­Thñ    kho u  ÷chÞu  l tr   tr¸chnhiÖm    trongc¸ctr ng  îp:    ê h +  Õu,m Êt,h  áng,bÞ     ¹ihoÆc   öa  ÷a,tÈy xo¸ chøng  õ khi Thi    h   ph¸ ho   s ch       t    bÞ   Êt  Êu  m d niªm phong (hoÆc  kho¸  Þ   b ph¸) trªn c¸c  ã, bao, hßm,  ïng    b    th   ®ùng  chøng  õ l tr÷;hoÆc   Êu  t  u    d niªm phong  Én  v cßn  ÷ng  nh kh«ng ph¶i lµ    dÊu  ∙  ® niªm phong    Ën  µn  khinh b giao gi÷a bé  Ën  Õ     µ  ã u  ÷.     ph k to¸nv kh l tr +  Chøng  õbÞ    áng  È m   t  èi  t  hh do  í , m x«ng,chuétc ¾n      hoÆc   Þ  b ch¸y. +  Êt  bã,bao,hßm,  ïngcã  ng  M c¶      th   ®ù chøng  õtrong ®ã. t    +  C¸c  êng  îp chøng  õbÞ  Êt      áng  tr h  t   m m¸t,h h kh¸cdo  ñ kho  Õu    th   thi tr¸ch   nhiÖ m  trongviÖc    b¶o  qu¶n  ©y  g nªn. §i Ò u 11 ­  Öc  Óm     µ  Vi ki trav cung  Êp  è  Öu,tµiliÖu kÕ   c s li       to¸n ®Ó     ®èi chiÕu,xem   Ðt,tracøu,gi¸m  nh  µ      x      ®Þ v sao  ôp..  ¹ c¸c Ng ©n  µng  îc ch .i   t  h ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  µ   ícvµ  ©n  µng  µ   ícTrung  ng.   ®Þ c Nh n   Ng h Nh n   ¬ ­ Qu¸  ×nh xem   Ðt,gi¸m  nh,    tr   x  ®Þ sao  ôp..   ch .c¸cchøng  õ vµ  µiliÖu kÕ   t  t     to¸n cã  ªnquan    li   ph¶icã  ù    s chøng  Õn  ña  ñ  ki c th kho  b¶o qu¶n, tr ng    ë phßng  kÕ   to¸n,  Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h hoÆc   êi® îcGi¸m  c, tr ng  ng     ®è   ë phßng  Õ     k to¸n uû quyÒn  b»ng  v¨n b¶n  ùc  Ön  Öc  th hi vi gi¸m    Öc    s¸t.Vi tra cøu, ®èi  Õu,   chi   gi¸m  nh,  ®Þ xem   Ðt  x hoÆc   sao  ôp  ch chøng  õ,tµiliÖu u  ÷ chØ   îc tiÕn t    l tr   ®    hµnh    ¬i quy  nh  ¹  ôsë  ©n   µng  ¬i l tr÷tµiliÖu.Chøng  õ gèc  ën   ®Þ t i   Ng tr h n  u        t  ph¶i® îc®¶m      b¶o  nguyªn vÑn, kh«ng  îcmang      ®  chøng  õgèc    áin¬iquy  t  ra kh     ®Þnh. ­ Trong    ×nh ®iÒu      qu¸ tr   tra,xem   Ðt hoÆc   x  sao  ôp  ch chøng  õ gèc,n Õu   t    ai lµm    áng, thÊtl¹choÆc   Èy    öa  ÷a    hh      t xo¸ s ch chøng  õ gèc  ×  n  Þ  ã  t  th ®¬ v c chøng  õl tr÷ph¶ilËp biªnb¶n,quy  t  u          tr¸chnhiÖ m  ô  Ó  µ  ö  ýhµnh  Ýnh    c th v x l   ch hoÆc   ö  ýtheo quy  nh  ña  x l    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ C¸c    chøng  õ kÕ   t   to¸n sau    qu¸  ×nh  tr xem   Ðt,gi¸m  nh,  x  ®Þ hoÆc     sao chôp..  .ph¶i®Ó   µo  ng  ¬i cò  µ    v ®ó n   v niªm  phong, kÑp  ×  ¹ theo  ng      ch l i   ®ó quy
  8. 8 ® Þnh  íisù  d   chøng  Õn  ña  ñ  ki c th kho  b¶o qu¶n. Gi¸m  c  ©n   µng, tr ng    ®è Ng h  ë phßng  Õ   k to¸n hoÆc   êi ® îc Gi¸m  c,  ëng    ng     ®è Tr phßng  Õ   k to¸n uû    quyÒn  b»ng    v¨n b¶n. ­ M äi  êng  îp m Êt    Êtl¹cchøng  õ ®Ò u     tr h  m¸t,th     t  ph¶ib¸o    ñ tr ng  µ    c¸o th   ë v Trëng  phßng  Õ     ña  n  Þ    ã  Ön  k to¸nc ®¬ v ®Ó c bi ph¸p xö  ýkÞp  êi    l  th . III  ­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    ô   ëng  ô  Õ       µi chÝnh  ã  12: V tr v K to¸n­ T   c tr¸chnhiÖm   íng dÉn    h  vµ  ïng  èi hîp  íiVô   ëng  ô   c ph   v   tr V Tæng   Óm     Óm     Öc  ùc  Ön  ki so¸tki tra vi th hi quyÕt ®Þnh  µy.   n Thñ  ëng  µ  ëng  tr v Tr phßng  Õ     ©n   µng  µ   íc cã  k to¸nNg h Nh n   tr¸chnhiÖm     chØ  o  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn  ®¹ v ki travi th   Quy Õt  nh  µy  ¹ ®¬n  Þ  × nh. ®Þ n t  i vm §i Ò u 13:  äi  öa  æi, bæ   Ms®   sung  éidung  n  quy  nh  µy  Thèng  ®Þ n do  ®èc  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Ng h Nh n    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2