intTypePromotion=1

Quyết định 63TC/TCT-QĐ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 63TC/TCT-QĐ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 63TC/TCT-QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 63TC/TCT-QĐ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA Bé TRëNG Bé TµI CHÝNH Sè 63 TC/TCT- Q§ NGµY 24 TH¸NG 1 N¨M 1995 VÒ VIÖC SöA ®æI MøC THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈU MéT Sè MÆT HµNG Bé TRëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø §iÒu 8 LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/12/1991; C¨n cø c¸c khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i c¸c BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 537a ngµy 22/2/1992 cña Héi ®ång Nhµ níc, ®îc söa ®æi bæ sung t¹i NghÞ quyÕt sè 31/UBTVQH9 ngµy 9/3/1993 vµ NghÞ quyÕt sè 174 NQ/UBTVQH9 ngµy 26/3/1994 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ IX; C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 251/KTTH ngµy 17/1/1995 vÒ viÖc ®iÒu hµnh gi¸ c¶ trong dÞp TÕt Nguyªn ®¸n 1995; C¨n cø thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3, QuyÕt ®Þnh sè 280/TTg ngµy 28/5/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 54/CP, QUYÕT ®ÞNH §iÒu 1 .- Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè nhãm, mÆt hµng quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 54/CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ mét sè nhãm, mÆt hµng quy ®Þnh t¹i Danh môc sè II ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1138 ngµy 17/11/1994 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu míi nh sau: M· sè Nhãm, mÆt hµng Møc thuÕ suÊt % 170100 §êng mÝa, ®êng cñ c¶i vµ ®êng sacaro ë d¹ng tinh thÓ. §êng th« cha pha thªm h¬ng liÖu hoÆc chÊt mµu: 170111 - §êng th« tõ mÝa 10 170112 - §êng th« tõ ®êng cñ c¶i 10 C¸c lo¹i kh¸c: 170191 - Cã pha thªm h¬ng liÖu hoÆc chÊt mµu 20 177199 - Lo¹i kh¸c 20
  2. 2 271000 X¨ng dÇu vµ c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi-tum, trõ d¹ng th«; c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c, cã tû träng dÇu löa hoÆc c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi-tum chiÕm tõ 70% trë lªn, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã. 27100010 X¨ng c¸c lo¹i 70 27100020 Diezel c¸c lo¹i 30 271000 Mazout 10 27100040 Nhiªn liÖu dïng cho m¸y bay (TC1, ZA1...) 30 27100050 DÇu ho¶ th«ng dông 20 27100060 Naphtha, Reforade component vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng 70 27100090 Lo¹i kh¸c 7 §iÒu 2 .- Møc thuÕ suÊt, thuÕ nhËp khÈu cña c¸c nhãm, mÆt hµng cã ghi t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/1995 cho tÊt c¶ c¸c tê khai hµng ho¸ ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 1/1/1995 trë ®i. Nh÷ng trêng hîp ®· nép thuÕ nhËp khÈu cho c¸c mÆt hµng trªn theo møc thuÕ nhËp khÈu cò sÏ ®îc trõ sè nép thõa vµo sè ph¶i nép kú sau cña ®¬n vÞ. §iÒu 3 .- QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 13/TC-TCT-Q§ ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc söa ®æi møc thuÕ suÊt, thuÕ nhËp khÈu nhãm mÆt hµng x¨ng dÇu c¸c lo¹i thuéc nhãm m· sè 271000.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2