Quyết định 64/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 64/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  64/2003/Q§/BT C   ë tµi n g µ y  5 th¸ng 5 n¨ m  2003  Ò  viÖc söa  æ i  thu Õ  su Êt  V ® thu Õ  n h Ë p  kh È u  cña  ét sè m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2709  m vµ  2710 trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  cÊu  chøc  h¹n  c¬  tæ  cña Bé,  c¬  quan  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ nhËp khÈu theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban  hµnh kÌm theo NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa  X; C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  Söa  1:  ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt  hµng  thuéc nhãm  2709 vµ 2710 quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  i 162/2002/Q§/BTC  ngµy 26/12/2002 vµ QuyÕt ®Þnh  sè 46/2003/Q§/BTC  ngµy  09/04/2003 cña    ëng    Bé tr Bé Tµi chÝnh thµnh møc  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1 2 3 4 5 2709 DÇu  má  vµ c¸c lo¹ dÇu  thu ® îc tõ c¸c i   kho¸ng bitum,ë      d¹ng th« 2709 00 10 ­DÇu        th« (dÇu    má ) 15 2709 00 20 ­Condensate   5 2709 00 90 ­Lo¹ikh¸c     15 2710 DÇu  má  vµ c¸c lo¹ dÇu  thu ® îc tõ c¸c i   kho¸ng  tum, trõd¹ng      bi­     th«;c¸c chÕ  phÈm  
  2. 2 cha  îc chi tiÕt hoÆc     n¬i kh¸c  ®       ghi ë    cã  chøa  70%   tõ  khèi l trë lªn lµ dÇu     îng        má hoÆc     i c¸clo¹ dÇu    îctõc¸ckho¸ng bi­   thu ®         tum, nh÷ng  i   lo¹  dÇu  nµy    lµ thµnh  phÇn  c¬  b¶n  cña    c¸cchÕ  phÈm;  dÇu  th¶i ­ DÇu     c¸c  idÇu   má vµ  lo¹  thu  îc tõ    ®   c¸c kho¸ng  tum   d¹ng  bi­ (trõ th«) vµ    c¸c chÕ  phÈm  cha  ® îc chi  tiÕt  hoÆc  ghi ë  n¬i   kh¸c,cã    chøa  70%   tõ  khèi l trë lªn lµ  îng        dÇu    má hoÆc     ic¸c lo¹  dÇu  thu  îc tõ c¸c ®       kho¸ng  bitum,nh÷ng  i   lo¹ dÇu  nµy    lµthµnh  phÇn  b¶n  c¬  cña   c¸c chÕ   phÈm,    trõ dÇu  th¶i : 2710 11 ­­DÇu      nhÑ  c¸cchÕ  vµ    phÈm: 2710 11 11 ­  ­  ­  X¨ng  ®éng  cã c¬  pha  ch×, lo¹    icao  30 cÊp 2710 11 12 ­ ­ ­ X¨ng      ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×,lo¹    i cao  30 cÊp 2710 11 13 ­­­         X¨ng  ®éng  cã  c¬  pha  ch×, lo¹    i th«ng  30 dông  2710 11 14 ­ ­ ­ X¨ng  ®éng  c¬ kh«ng pha  ch×, lo¹   i 30 th«ng  dông 2710 11 15 ­­­X¨ng       ®éng  kh¸c,cã  c¬    pha  ch× 30 2710 11 16 ­­­X¨ng       ®éng  kh¸c,kh«ng  c¬    pha  ch×  30 2710 11 17 ­­­X¨ng       m¸y  bay 15 2710 11 21 ­­­Dung       m«i  whitespir     i t 10 2710 11 22 ­ ­ ­ Dung  m«i cã hµm  l îng chÊt th¬m  thÊp,díi       1% 10 2710 11 23 ­­­Dung       m«i  kh¸c 10 2710 11 24 ­ ­ ­ Naptha,Reformate vµ            c¸c chÕ  phÈm   kh¸c®Ó     pha  chÕ  x¨ng 30 2710 11 25 ­­­DÇu        nhÑ  kh¸c 30 2710 11 29 ­­­Lo¹ikh¸c        30 2710 19 ­­Lo¹ikh¸c:      ­ ­ ­ DÇu       trung (cã kho¶ng        s«itrung b×nh)     vµ    c¸cchÕ  phÈm:  2710 19 11 ­­­­DÇu         ho¶  th¾p  s¸ng 15 2710 19 12 ­­­­DÇu         ho¶  kh¸ckÓ  dÇu      c¶  ho¸ h¬i 15 2710 19 13 ­­­­NhiªnliÖu ®éng  tuèc bindïng cho           c¬        hµng  kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n  lùc) cã    ®é  chípch¸ytõ23oC           trëlªn 20 2710 19 14 ­­­­NhiªnliÖu ®éng  tuèc bindïng cho           c¬        hµng  kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n  lùc) cã    ®é  chípch¸ydíi       20 23oC 2710 19 15 ­­­­Paraphinm¹ch          th¼ng 10 2710 19 19 ­­­­DÇu         trung kh¸cvµ        c¸cchÕ  phÈm   10 ­­­Lo¹ikh¸c:        2710 19 21 ­­­­DÇu         gèc   ®Ó pha  chÕ  dÇu  nhên 10 2710 19 22 ­ ­ ­ ­ DÇu          b«itr¬n dïng    cho  ®éng  m¸y  c¬  5
  3. 3 bay 2710 19 23 ­­­­DÇu             b«itr¬nkh¸c 20 2710 19 24 ­­­­Mì         b«itr¬n 10 2710 19 25 ­ ­ ­ ­ DÇu          dïng  trong bé    h∙m  thuû lùc(dÇu      phanh) 3 2710 19 26 ­ ­ ­ ­ DÇu        biÕn thÕ hoÆc   dÇu  dïng cho  bé  phËn  ng¾t m¹ch  10 2710 19 27 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu diezen           dïng cho ®éng  c¬  tèc®é    cao 10 2710 19 28 ­­­­NhiªnliÖu diezen kh¸c               10 2710 19 29 ­­­­NhiªnliÖu ®èt            kh¸c 5 2710 19 30 ­­­­Lo¹ikh¸c         10 ­DÇu     th¶i: 2710 91 00 ­  Chøa  ­  biphenyl®∙    polycloho¸    (PCBs),  terphenyl  ®∙ polyclo ho¸ (PCTs) hoÆc   biphenyl®∙   polybrom    ho¸ (PBBs) 20 2710 99 00 ­­Lo¹ikh¸c      20   §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan  ngµy  tõ  06/05/2003.   Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu     b∙ibá.    
Đồng bộ tài khoản