Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t § Þ NH  cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin  sè 64/2003/Q§­BVHTT ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2003 quy ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc  cña Thanh tra Bé TR¦ëNG Bé V¡N HãA ­ TH¤NG TIN C¨n cø Ph¸p lÖnh Thanh tra ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1990; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2003/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 345/TTg ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 1995   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tæ chøc Thanh tra Nhµ níc ngµnh   V¨n hãa ­ Th«ng tin;  Theo   ®Ò  nghÞ  cña  Ch¸nh  Thanh  tra vµ  Vô  trëng Vô  Tæ  chøc c¸n bé,  Quy Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   VÞ  trÝ  vµ  chøc n¨ng Thanh tra lµ  c¬  quan  cña Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin, cã  chøc n¨ng gióp Bé  trëng  thùc hiÖn quyÒn thanh tra trong ph¹m vi qu¶n lý  nhµ  níc  cña Bé  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thanh tra; qu¶n lý  c«ng t¸c thanh tra ®èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc  Bé; thanh  tra  viÖc  chÊp hµnh ph¸p  luËt  vµ  xem  xÐt  gi¶i  quyÕt vÒ  khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  chèng tham nhòng theo quy  ®Þnh. Thanh tra cã  con dÊu riªng, cã  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c  Nhµ níc. §i Ò u   2.   NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n Thanh tra thùc hiÖn   nhiÖm vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Thanh tra ngµy   01 th¸ng 4 n¨m 1990 vµ c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau ®©y: 1. Tr×nh Bé  trëng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt,   chÕ   ®é, chÝnh s¸ch vÒ  thanh tra v¨n hãa ­ th«ng tin. Tæ  chøc   th«ng   tin,   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn,   gi¸o   dôc   ph¸p  luËt vÒ  thanh tra v¨n hãa ­ th«ng tin; gi¶i quyÕt khiÕu  n¹i,   tè   c¸o;   phßng   ngõa   vµ   ®Êu   tranh   chèng   tham   nhòng  trong c¸c ho¹t  ®éng thuéc ph¹m vi qu¶n lý  nhµ  níc cña Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin;
  2. 2 2. X©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c  vÒ  thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o, phßng ngõa,   ®Êu   tranh   chèng   tham   nhòng   vµ   tæ   chøc   triÓn   khai   thùc  hiÖn sau khi ®îc Bé trëng phª duyÖt; 3.   Thanh   tra,   kiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   ph¸p   luËt,   chÝnh s¸ch cña nhµ níc; viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, kÕ ho¹ch   vµ  ch¬ng tr×nh c«ng t¸c  ®∙  ®îc Bé  phª duyÖt vµ  c«ng t¸c  thanh  tra,   gi¶i   quyÕt  khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   phßng  ngõa   ®Êu   tranh   chèng   tham   nhòng   trong   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc Bé; 4.   Thanh   tra,   kiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch,   ph¸p luËt cña c¸c c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  vò  trang vµ  c«ng d©n ViÖt Nam; tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ë ViÖt  Nam ho¹t  ®éng trong ph¹m vi qu¶n lý  nhµ  níc cña Bé  V¨n  hãa ­ Th«ng tin; 5.   Thùc   hiÖn   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy  02 th¸ng 7 n¨m 2002 vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan   trong lÜnh vùc v¨n hãa ­ th«ng tin; 6. Thanh tra, kiÓm tra c¸c vô  viÖc do Bé   trëng, Tæng  Thanh tra Nhµ níc giao; 7.   X¸c   minh,   kÕt   luËn   vµ   kiÕn   nghÞ   Bé   trëng   gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o khi ®îc Bé trëng giao; 8. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ lÜnh vùc v¨n hãa ­  th«ng tin theo thÈm quyÒn; 9. KiÕn nghÞ Bé  trëng gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o mµ  thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc Bé  ®∙ gi¶i quyÕt nh­ ng cßn khiÕu n¹i; xem xÐt kÕt luËn c¸c vô  viÖc khiÕu n¹i  tè  c¸o mµ  thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ   ®∙ gi¶i quyÕt,  nÕu vi ph¹m ph¸p luËt th×  yªu cÇu thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ gi¶i quyÕt l¹i. 10.   X¸c   minh,   kÕt   luËn   vµ   kiÕn   nghÞ   vÒ   khiÕu   n¹i   thuéc lÜnh vùc v¨n hãa ­ th«ng tin khi ®∙ ® îc Chñ tÞch Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng  gi¶i  quyÕt nhng vÉn cßn khiÕu n¹i tr×nh Bé trëng quyÕt ®Þnh. 11.  TiÕp nhËn, xö  lý   ®¬n th  khiÕu n¹i, tè  c¸o thuéc  thÈm quyÒn; thêng trùc Trô së tiÕp c«ng d©n cña Bé; 12. Gióp Bé  trëng híng dÉn,  ®«n  ®èc kiÓm tra c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  trong phßng ngõa vµ   ®Êu tranh   chèng tham nhòng, tiªu cùc. §Þnh kú  b¸o c¸o Bé  trëng vµ  Tæng Thanh tra Nhµ  níc vÒ  phßng ngõa vµ   ®Êu tranh chèng  tham   nhòng,   tiªu   cùc    trong   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc Bé; 13. Híng dÉn, båi dìng nghiÖp vô  thanh tra cho thanh  tra Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin vµ  nghiÖp vô  thanh tra, gi¶i 
  3. 3 quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   cho   thñ   trëng,   thanh   tra   nh©n  d©n,   céng   t¸c   viªn   thanh   tra   cña   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc Bé; 14. KiÕn nghÞ Bé  trëng nh÷ng vÊn ®Ò vÒ cong t¸c thanh   tra;   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o;   phßng   ngõa   vµ   ®Êu   tranh   chèng   tham   nhòng   trong   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc Bé; 15. Gióp Bé  trëng tæ chøc phèi hîp víi c¸c ngµnh, c¸c   cÊp cã  liªn quan tiÕn hµnh thanh tra, ng¨n chÆn vµ  xö  lý  c¸c vi ph¹m ph¸p luËt thuéc ph¹m vi qu¶n lý  nhµ  níc cña  Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin;  16.  Qu¶n  lý  vÒ  tæ chøc  bé  m¸y,  biªn  chÕ;  thùc hiÖn  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng vµ  c¸c chÝnh s¸ch, chÕ   ®é   ®∙i ngé;  ®µo  t¹o, båi dìng; khen thëng, kû  luËt  ®èi víi c¸n bé, c«ng  chøc thuéc  ph¹m vi qu¶n lý  cña Thanh tra theo  quy   ®Þnh  cña Nhµ níc vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña Bé trëng;  17.  Qu¶n  lý  tµi chÝnh,   tµi s¶n  ®îc  giao vµ   tæ chøc  thùc hiÖn  ng©n  s¸ch  ®îc ph©n  bæ theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p  luËt;  18. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc Bé trëng giao. §i Ò u  3.  C¬ cÊu tæ chøc 1. Ch¸nh Thanh tra vµ c¸c Phã Ch¸nh Thanh tra. 2. C¸c phßng chøc n¨ng: + Phßng Thanh tra V¨n hãa ­ NghÖ thuËt; + Phßng Thanh tra B¸o chÝ ­ XuÊt b¶n; + Phßng Hµnh chÝnh ­ Tæng hîp. Ch¸nh   Thanh   tra   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   s¾p   xÕp,   bè   trÝ,   c«ng chøc, thanh tra viªn theo c¬  cÊu chøc danh vµ  tiªu  chuÈn  nghiÖp  vô  cÊp bËc; x©y dùng  quy  chÕ  tæ chøc  ho¹t  ®éng cña Thanh tra tr×nh Bé trëng phª duyÖt. §i Ò u  4.  HiÖu lùc thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  1346/TC­Q§  ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 1996 cña Bé  trëng Bé  V¨n hãa ­ Th«ng  tin vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tæ chøc bé  m¸y  cña Thanh tra Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin.
  4. 4 § i Ò u   5.   Tr¸ch nhiÖm thi hµnh Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng   Vô   Tæ   chøc   c¸n   bé,   Vô   trëng   Vô   KÕ   ho¹ch   ­   Tµi  chÝnh, Ch¸nh Thanh tra vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản