Quyết định 64/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định 64/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia Tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 64/2003/Q -UB Hà N i, ngày 26 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH C C B QUY HO CH CHI TI T KHU LIÊN H P TH THAO QU C GIA T L 1/2000 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/QD-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13/7/1999 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu liên h p th thao qu c gia t l 1/2000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 168/TTr - QHKT ngày 14 tháng 5 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh c c b Quy ho ch chi ti t Khu liên h p th thao Qu c gia t l 1/2000 do Công ty Tư v n Công ngh thi t b và Ki m nh xây d ng (B Xây d ng) th c hi n v i n i dung ch y u như sau: 1. B sung công trình B nh vi n Th thao Vi t Nam v i di n tích t là » 9.900 m2 lô t có ký hi u 5B3 trong Khu công viên cây xanh t p trung (ký hi u 5B), thu c quy ho ch chi ti t Khu liên h p th thao qu c gia t l 1/2000. V trí công trình: + Phía B c là Trung tâm ào t o V n ng viên c p cao Hà N i + Phía Nam là Khu công viên cây xanh t p trung + Phía ông là ư ng giao thông khu v c trong Khu liên h p th thao qu c gia + Phía Tây giáp H i u hoà M c gi i ư c xác nh b ng to và th hi n trong b n v T ng m t b ng t l 1/500 (QH-01) do Công ty Tư v n Công ngh Thi t b và Ki m nh Xây d ng (B Xây d ng) l p, ã ư c S Quy ho ch Ki n trúc thNm nh và ch p thu n ngày 30/1/2003.
  2. 2. Ch tiêu quy ho ch trong lô t 5B3 Khu công viên cây xanh t p trung u c i u ch nh như sau: TT Ch tiêu và ký hi u ô Theo quy t nh s 56/1999/Q - Ch tiêu quy t(5B3) UB ngày 13/7/1999 c a ho ch ư c UBNDTP i u ch nh 1 Di n tích t 6,5 ha 6,5 ha 2 M t xây d ng 10% 15,8% 3 H s s d ng t 0,2 0,35 Khu t xây d ng B nh vi n Th thao Vi t nam có các ch tiêu: - Di n tích t: 0,99 ha -M t xây d ng: 38,4 % - H s s d ng t 0,99 - T ng cao trung bình: 3 3. Các n i dung, ch tiêu quy ho ch chi ti t khác c a Khu liên h p th thao qu c gia v n gi nguyên theo Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13/7/1999 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2. - Giao Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ, b n v quy ho ch i u ch nh theo Quy t nh này trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh; hư ng d n Ch u tư th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng - Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c Ban qu n lý d án Khu liên h p th thao qu c gia, Vi n trư ng Vi n Khoa h c th d c th thao, Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân các xã M ình, M Trì, Ch t ch UBND th tr n C u Di n; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  3. Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản