Quyết định 64/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 64/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 64/2004/Q§-BTC NGµY 02 TH¸NG 8 N¡M 2004 VÒ VIÖC BAN HµNH MøC THU PHÝ Sö DôNG HÇM §¦êNG Bé QUA §ÌO NGANG Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø Th«ng t sè 109/2002/TT-BTC ngµy 6/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ sö dông ®êng bé; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ sö dông hÇm ®êng bé qua §Ìo Ngang. §èi tîng ¸p dông "BiÓu møc thu phÝ sö dông hÇm ®êng bé qua §Ìo Ngang" ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 2: TiÒn thu phÝ sö dông hÇm ®êng bé qua §Ìo Ngang ®îc qu¶n lý vµ sö dông theo quy ®Þnh t¹i môc IV, phÇn II, Th«ng t sè 109/2002/TT-BTC ngµy 6/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ sö dông hÇm ®êng bé qua §Ìo Ngang vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. BIÓU MøC THU PHÝ Sö DôNG HÇM §¦êNG Bé QUA §ÌO NGANG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 64/2004/Q§-BTC ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) -----------------------------------------
  2. møc thu TT ®èi tîng thu phÝ VÐ lît VÐ th¸ng VÐ Quý (®ång/vÐ/lît) (®ång/vÐ/th¸n (®ång/vÐ/qu g) ý) Xe m«t« 2 b¸nh, xe m«t« 3 1 b¸nh, xe g¾n m¸y vµ c¸c lo¹i xe 1.000 10.000 30.000 t¬ng tù Xe lam, xe b«ng sen, xe c«ng 2 n«ng, m¸y kÐo 5.000 150.000 400.000 Xe díi 12 ghÕ ngåi; xe t¶i cã t¶i 3 träng díi 2 tÊn vµ c¸c lo¹i xe 15.000 450.000 1.200.000 buýt vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng. Xe tõ 12 ghÕ ngåi ®Õn 30 ghÕ 4 ngåi; xe t¶i cã t¶i träng tõ 2 tÊn 20.000 600.000 1.600.000 ®Õn díi 4 tÊn. Xe tõ 31 ghÕ ngåi trë lªn; xe 5 t¶i cã t¶i träng tõ 4 tÊn ®Õn díi 35.000 1.050.000 2.900.000 10 tÊn. Xe t¶i cã t¶i träng tõ 10 tÊn 6 ®Õn díi 18 tÊn vµ xe chë hµng 55.000 1.650.000 4.500.000 b»ng Container 20 fit. Xe t¶i cã t¶i träng tõ 18 tÊn trë 7 lªn vµ xe chë hµng b»ng 100.000 3.000.000 8.200.000 Container 40 fit. Ghi chó: T¶i träng cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn ¸p dông møc thu quy ®Þnh trªn ®©y lµ t¶i träng x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ.
Đồng bộ tài khoản