intTypePromotion=1

Quyết định 648/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
229
lượt xem
42
download

Quyết định 648/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 648/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 679/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002 về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 648/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC Sè 648/2004/Q§­NHNN  n g µ y   2 8   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è  ®iÒu cña QuyÕt ®Þnh 679/2002/Q§­NHNN cña Thèng ®èc  N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   n g µ y   1 / 7 / 2 0 0 2   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   m é t   s è  quy ®Þnh liªn quan ®Õn giao dÞch ngo¹i tÖ cña c¸c  tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003, vµ LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông   sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý   nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   QuyÕt  ®Þnh sè  679/2002/Q§­NHNN cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  ngµy 1/7/2002 vÒ  viÖc ban hµnh mét sè  quy  ®Þnh liªn quan  ®Õn giao dÞch ngo¹i tÖ  cña c¸c tæ chøc tÝn dông  ®îc phÐp  kinh doanh ngo¹i tÖ nh sau: 1. §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:  “§iÒu 2. Kú h¹n cña c¸c giao dÞch kú h¹n, ho¸n ®æi 1. C¸c tæ chøc tÝn dông  ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ  ®îc giao dÞch kú h¹n, ho¸n ®æi gi÷a ®ång ViÖt Nam víi c¸c  ngo¹i tÖ trong kú h¹n tõ 3 (ba) ngµy ®Õn 365 (ba tr¨m s¸u   m¬i l¨m) ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång giao dÞch. 2. Kú h¹n cña c¸c giao dÞch kú h¹n, ho¸n ®æi gi÷a c¸c  ngo¹i tÖ  víi nhau do c¸c tæ chøc tÝn dông  ®îc phÐp kinh  doanh ngo¹i tÖ vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn.” 2. §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 3. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tû gi¸ kú h¹n trong giao   dÞch kú h¹n, ho¸n ®æi 1. Tæ chøc tÝn dông  ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ  vµ  kh¸ch hµng   tho¶ thuËn møc tû  gi¸ kú  h¹n gi÷a §ång ViÖt 
  2. 2 Nam víÝ  §«la Mü. Tû  gi¸ kú  h¹n nµy kh«ng  ® îc vît qu¸ møc  tû  gi¸  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së: (i) tû  gi¸ giao ngay vµo   ngµy ký  hîp  ®ång kú  h¹n, ho¸n  ®æi; (ii) chªnh lÖch gi÷a  hai møc l∙i suÊt hiÖn hµnh lµ  l∙i suÊt c¬  b¶n cña §ång  ViÖt Nam (tÝnh  theo n¨m) do Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  c«ng bè  vµ  l∙i suÊt môc tiªu cña §«la Mü  do Côc Dù  Tr÷  Liªn Bang Mü c«ng bè (Fed Funds Target Rate); vµ (iii) kú   h¹n cña hîp ®ång. 2. Tû  gi¸ kú  h¹n gi÷a §ång ViÖt Nam víi c¸c ngo¹i tÖ  kh¸c (ngoµi USD) vµ  tû  gi¸ gi÷a c¸c ngo¹i tÖ  víi nhau do  Tæng Gi¸m   ®èc  (Gi¸m   ®èc) c¸c Tæ chøc tÝn dông   ®îc phÐp  kinh doanh ngo¹i tÖ vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn.” §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  (mêi l¨m) ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tr­ íc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. C¸c   hîp   ®ång   kú   h¹n,   ho¸n   ®æi   ®∙   ký   kÕt   tríc   ngµy  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   th×   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt khi c¸c hîp ®ång ®ã ®îc ký kÕt. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i  hèi, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn  quan thuéc  Ng©n  hµng  Nhµ  níc Trung  ¬ng, Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Tæ chøc tÝn dông  ®îc   phÐp  kinh   doanh   ngo¹i   tÖ  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2