intTypePromotion=1

Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 65/2000/Q§-TTg ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2000 VÒ viÖc gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng trong thêi gian tríc m¾t; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng ®îc gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®èi víi s¶n phÈm ®êng, c¸c phô phÈm, phÕ liÖu thu håi (mËt rØ, b· mÝa, b· bïn) trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®êng nh sau : 1. N¨m 1999 ®îc gi¶m sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép t¬ng øng víi sè lç, nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép trong n¨m. 2. N¨m 2000, t¹m thêi gi¶m 50% sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép hµng th¸ng. Khi quyÕt to¸n n¨m 2000, nÕu sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®· t¹m gi¶m hµng th¸ng lín h¬n sè thùc lç th× chØ ®îc gi¶m b»ng víi sè lç, chªnh lÖnh gi÷a sè thuÕ t¹m gi¶m vµ sè thùc lç, doanh nghiÖp ph¶i nép ®ñ vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ. Trêng hîp, nÕu ®· gi¶m 50% sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép mµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¶ n¨m cña doanh nghiÖp vÉn cßn bÞ lç th× cho phÐp gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép b»ng víi sè thùc lç, nhng møc gi¶m tèi ®a kh«ng vît qu¸ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép trong n¨m. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2