Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
284
lượt xem
39
download

Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  652/2001/Q§­N H N N   n n g µ y 17  th¸ng 5 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   p h ¬ n g   h¸p t Ý nh  µ  h ¹ nh to¸n  p v thu, tr¶    l∙i c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc v µ  c¸c  æ   h øc   Ý n  ô n g N h T c t d T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997  µ  Ët  v Lu c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12  1997  ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2/3/1993 cña ChÝnh  Phñ  vÒ   ®Þ s ng nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é,c¬  l  n  b   quan ngang  Bé;  ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy   'Quy  nh   ¬ng  ®Þ n ' ®Þ ph ph¸p tÝnh  µ  ¹nh          ña  ©n  µng  µ   ícvµ        vh to¸nthu,tr¶l∙c Ng i h Nh n   c¸cTæ chøc  Ýn  t dông''. §i Ò u  2: Quy Õt ®Þnh   nµy cã  hiÖu lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/7/2001. §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  n    ph tr     ¬  t H  qu¶n  Þ tr   vµ  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih quyÕt ®Þnh  µy.   n
  2. 2 Q u y   Þ n h  p h ¬ n g  p h¸p  Ý nh v µ   o ¹ ch to¸n thu, tr¶ l∙i ® t h   c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc v µ  c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 652/2001/Q§­NHNN   µy  5­ ng 17­ 2001  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I ­ Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   ¬ng  ®Þ v ph ph¸p  Ýnh  µ  ¹ch  t vh to¸n c¸c kho¶n     thu,tr¶l∙ ph¸tsinh trong ho¹t®éng  ña  ©n  µng  µ  íc vµ    chøc       i        c ng h nh n   c¸c tæ  tÝn  ông  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam d ho   t i   §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong    nh  µy,c¸cthuËtng÷  íi y  îchiÓu    qui®Þ n     d  ®© ®   nh sau: 1­  : µ  L∙i  kho¶n  Òn  L ti bªn  vay, huy  ng  èn    ®é v ho¨c bªn    thuª tr¶cho       bªn vay, ®Ç u      t chøng kho¸n,göi tiÒn     hoÆc  bªn cho thuª vÒ   Öc  ö  ông  èn    vi s d v vay, vèn    huy  ng  ®é hoÆc   µis¶n  t  cho thuª.L∙i® îc tÝnh       to¸n c¨n  vµo  è    cø  s vèn,thêigian sö  ông  èn  µ    Êt.     d v v l∙xu i 2­  ¹ch    ù    µ  Öc  ùc hiÖn  Ýnh  µ  ¹ch    µo  µikho¶n  H to¸nd thu:L vi th   t vh to¸nv t   thu  Ëp  nh theo  nh   ú  ÷ng  ®Þ k nh kho¶n  i Ï thu  îc t¹  ét  êi®iÓ m   Êt l∙ s     ®   im th   nh   ®Þnh  trong t ng    ∙ph¶ithu),kh«ng  ô  éc viÖc  ¹  êi®iÓ m   Ýnh  µ   ¬ lai   (l i     ph thu   ti   th t v h¹ch to¸n,   Én  a  îcthu.    i l∙v ch ®   3­  ¹ch  H to¸n dù    µ  Öc  ùc  Ön  Ýnh  µ  ¹ch    chi:L vi th hi t vh to¸n dÇn  µo  µi   v t  kho¶n    Ý  chiph theo ®Þnh  ú  ÷ng    k nh kho¶n    Ïph¶itr¶t¹ m ét  êi®iÓ m   Êt l∙s   i      i th   nh   ®Þnh  trong t ng     ¬ lai kh«ng  ô  éc viÖc  ¹ thêi®iÓ m   Ýnh  µ  ¹ch to¸n,l∙ , ph thu   ti     t vh      i vÉn  a  îcchitr¶. ch ®     4­ H¹ch    îcthu ­ thùc chi: µ  Öc  ¹ch to¸nvµo  µikho¶n    Ëp    to¸n®           vi h     L t  thu nh hoÆc     Ý  chiph theo sè  Òn thùc tÕ  ∙    µo    ti     ® thu v hoÆc   ∙    ® chira. 5­  ¹ch  H to¸n ph©n    bæ:  µ  Öc  ùc  Ön  Ýnh  µ  L vi th hi t v chuyÓn  Çn  ©n  d (ph bæ)  µo  µikho¶n    Ëp  v t  thu nh hoÆc     Ý   chiph theo  õng  nh  ú  i  íinh÷ng  t ®Þ k ®è v   kho¶n    ∙    íchoÆc   ∙      íc. l∙® thu tr   i ® chitr¶tr §i Ò u 3. Nguyªn  ¾c  t chung  Ò   Öc  Ýnh        ña  ©n   µng  v vi t thu,tr¶l∙ c Ng i h Nhµ   ícvµ  chøc  Ýn  ông  i víi n   tæ  td ®è     kh¸ch hµng    1­  Öc  Ýnh        ô  éc  µo  ×nh  Vi t thu,tr¶l∙ ph thu v h i thøc huy  ng  èn, h×nh  ®é v  thøc cho vay hay  u     Ng ©n   µng  µ  íc vµ    ®Ç t do  h nh n   Tæ chøc  Ýn  ông    td quy ®Þnh  hoÆc   tho¶ thuËn  ¬Ý    v kh¸ch hµng  Õu  ã).Cã   c¸ch tÝnh      i   (n c   3    thu,tr¶l∙ : a) TÝnh          thu,tr¶l∙theo ®Þnh  ú; i   k b) TÝnh        íc;   thu,tr¶l∙tr i c)TÝnh          thu,tr¶l∙sau. i 2­ Trong  ét  è  êng  îp ® Æc   Öt,viÖc  Ýnh        îcthùc hiÖn    m s tr h  bi   t thu,tr¶l∙®   i   nh  sau:
  3. 3 a)  Õ u   N kho¶n  Òn  ti vay  ∙  ã  Õt  nh  ® c quy ®Þ khoanh  î cña  Êp  ã  Èm   n  c c th quyÒn  ×  th kh«ng  Ýnh  µ  t v thu    l∙ cho  i vay trong  êigian  îc khoanh  Ó  õ th   ®  (k t   ngµy  îckhoanh  n   Õt  êih¹n  ®  ®Õ h th   khoanh  hoÆc   n     ®Õ khikho¶n  Òn vay  ­ ti   ® îcxö  ý).  l b) N Õ u     kh¸ch hµng    vay  µdoanh  l  nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n,gi¶i Ó,chia,t¸ch,    th       s¸tnhËp, hîp nhÊt hay  îcgiao,b¸n,kho¸n kinh doanh         ®         theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn  × viÖc  Ýnh        îcthùc hiÖn theo Nh n   th quy th   t thu,tr¶l∙®   i       c¸cquy  nh    ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh cã  ªnquan.    h   li   c) N Õ u     kh¸ch hµng    vay  µ c¸ nh©n  Õt  l    ch hay  Þ   µ    b To ¸n tuyªnbè  µ m Êt    l  tÝch,®∙  Õt  µ     ch m kh«ng  ã  êithõa kÕ     îthay th× ngõng  Ýnh    c ng     tr¶n      t l∙cho    i vay kÓ   õ ngµy  Ýnh  Òn  a   ¬ng  ¬i kh¸ch  µng   tró x¸c nhËn  t  ch quy ®Þ ph n  h c    kh¸ch   hµng  vay  Õt  ch hoÆc   Ó   õ  µy  k t ng quyÕt  nh   ña  µ   tuyªn bè  ®Þ c To ¸n    kh¸ch   hµng  vay  Êt  Ých,®∙  Õt  ã  Öu  ùcph¸p luËt. mt   ch c hi l     d) Trong  êng  îp  tr h kh¸ch hµng    vay cßn  è    î qu¸ h¹n  ×  ©n   µng  s dn    th Ng h Nhµ   ícvµ    chøc  Ýn  ông  Ïthu gèc  ícvµ  Ën        n   c¸c tæ  td s    tr   t thu l∙khikh¸ch hµng  i   cã  Òn. ti §i Ò u    4. Ng ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  ¬ng  h Nh n     ph ph¸p  ¹ch    ùc thu    ùc chi h to¸nth   ­ th     ®èi víi       kho¶n          c¸c thu,tr¶l∙ph¸tsinh trongho¹t®éng  ña  × nh. i      cm §i Ò u 5. Tæ  chøc  Ýn  ông  td ph¶ix¸c ®Þnh  µ  Þu     v ch tr¸chnhiÖm   Ò   Öc    ông    v vi ¸p d ph¬ng  ph¸p tÝnh  µ  ¹ch to¸nc¸ckho¶n        ¬ng    vh       thu,tr¶l∙(ph i ph¸p dù    ù      thu;d chi; thùc thu ­ thùc chi; µ  ©n           ph v bæ)    ph¸tsinh trong ho¹t®éng  ña  chøc  × nh        c tæ  m phïhîp víi      quy  nh  Ön  µnh  ña  Õ     µichÝnh  µ  ña    ¬  Õ   Ò   ®Þ hi h c ch ®é t   v c c¸c c ch v huy  ng  èn,ho¹t®éng  Ýn  ông  µ  ¹t®éng  ®é v     td v ho   nghiÖp  ô  v kh¸ccã  ªnquan.   li   §i Ò u 6. §Þnh  ú  Ýnh  µ  ¹ch to¸nthu,tr¶l∙¸p dông  i víi   kt v h            i ®è     chøc  Ýn  ông Tæ td Tæ  chøc  Ýn  ông  td quy  nh  nh  ú  Ýnh  µ  ¹ch          ï ®Þ ®Þ kt vh to¸n thu,tr¶l∙ ph   i hîp  íi® Æc   ïho¹t®éng  µ  v  th     v yªu  Çu  c qu¶n  ýcña  chøc  × nh  ng  l  tæ  m nh ph¶i   ®¶m   b¶o  µn  é    to b c¸c kho¶n    ù    ù    ùc thu ­ thùc chivµ  ©n    l∙d thu,d chi,th       i     ph bæ ® îctÝnh,h¹ch to¸n®Çy  ,  Ýnh    µo  µikho¶n    Ëp         ®ñ ch x¸cv t   thu nh hoÆc     Ý   chiph trongth¸ngcuèiquý,cuèin¨m  µichÝnh.           t  §i Ò u 7. Ng ©n   µng  µ   íc vµ      h Nh n   c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶ilËp  y       ®Ç ®ñ chøng  tõ hîp lÖ,hîp ph¸p;tÝnh  µ  ¹ch to¸nkÞp  êi, Ýnh             vh     th   ch x¸cc¸ckho¶n        thu,tr¶l∙i vµ  ã  c tr¸chnhiÖm     b¸o  î,b¸o  ã  n  c cho  kh¸ch hµng    theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh.
  4. 4 §i Ò u 8. §èivíi       kho¶n        c¸c thu,tr¶l∙b»ng  ¹itÖ,Ng ©n  µng  µ   ícvµ      i ngo     h Nh n   c¸cTæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn        td th   thu,tr¶l∙ theo  ¹  ¹itÖ  ∙  i lo ingo   ® huy  ng, cho    ®é   vay hoÆc   u   . Trêng  îp        ®Ç t  h thu,tr¶ l∙ b»ng  ¹itÖ  i ngo   kh¸c hay    b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam   × thùc hiÖn  th     theo tho¶ thuËn  ÷a Ng ©n  µng  µ   íchoÆc       gi   h Nh n   Tæ chøc  tÝn  ông  íikh¸ch  µng, phï hîp  íiquy  nh  ña  d v  h    v  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   lu   h v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    §i Ò u    yÕu  è®Ó   Ýnh    Òn göi,tiÒn vay 9. C¸c  t  t l∙ti     i   L∙i Òn göi, Òn vay  îctÝnh   ti     ti   ®  theo c¸cyÕu  èsau:    t  1­    Êt:C¨n  vµo  L∙ixu   cø  møc     Êt cô  Ó  ña  õng  thuy  ng  èn  l∙ su   th c t i ®î   ®é v hay  ¹ cho  lo i   vay  îcghitrong sæ   Òn göihoÆc   îp ®ång  Ýn  ông; ®     ti     h  td 2­  è   Òn:Sè   Òn  µm  S ti   ti l c¨n  ®Ó   Ýnh    µ sè  Òn  ùc  Õ  ∙    cø  t l∙ l   ti th t ® huy i ®éng  ña  c kh¸ch hµng    hoÆc   è  Òn thùc tÕ  ∙  s ti     ® cho  kh¸ch hµng    vay: a) Trêng  îp tÝnh      h  l∙theo  ¬ng  i ph ph¸p  Ých  è:Sè   Òn ®Ó   Ýnh    µsè  t s   ti   t l∙l   i ngµy  ùc tÕ    ã   ña  µikho¶n  Òn göihoÆc   è  µy  ùc tÕ    î  ña  µi th   d C c t   ti     s ng th   d N c t   kho¶n cho vay  ña  õng  µy  ct ng trong th¸ng.Nh÷ng  µy      ng nghØ   µy  Ô,ngµy  (ng l   nghØ  µng  Çn)th× lÊysè    èicña  µy  µm  Öc  ícngµy  . h tu       d cu   ng l vi tr   ®ã b)  êng  îp tÝnh    Tr h  l∙ theo  ãn:  i m C¨n  vµo  è  Òn  èc)göivµo  cø  s ti (g     hoÆc   tr¶nî.   3­  êi gian:Thêi gian    Ýnh    Òn  öi,tiÒn  Th       ®Ó t l∙ ti g   i vay  ã  Ó  µ ngµy, c th l     th¸ng,quý,hoÆc       n¨m  µ  ã  ¹ tÝnh  v c lo i   theo giê.    Thêigian chuÈn  Ýnh      t theo l∙n¨m, th¸ng,ngµy,giêquy  cnh     i        í   sau: +  ét  M n¨m  ã  c 360  µy; ng +  ét  M n¨m  ã  th¸ng; c 12  +  ét  M th¸ngcã  ngµy;   30    (kh«ng  ©n  Ötth¸ngcã      hay  ngµy) ph bi     28,29,30  31  +  ét  µy  µ24  ê. M ng l   gi a)  Õ u   µy  l∙      ïngvµo  µy  Ô  N ng thu  itr¶l∙ tr   , i ng l hay  µy  ng nghØ   µng  Çn  h tu th× chuyÓn    sang  µy  µm  Öc  Õp theo. ng l vi ti   b)  èi víinh÷ng  §   kho¶n  Òn  öi hoÆc   Òn  ti g   ti vay  ã  êih¹n  õ m ét  µy  c th   t  ng trë lªn th×  êigian  Ýnh  i îc tÝnh  õ  µy  öi tiÒn     th   t l∙ ®     t ng g   hoÆc   µy  ng vay  µ   m kh«ng  Ýnh  µy  óttiÒn hoÆc   µy    î. t ng r     ng tr¶n C H ¦ ¥ N G  II  ­ C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    ¬ng  10. Ph ph¸p tÝnh  i   l∙ Cã   ph¬ng  2  ph¸p tÝnh  i   l∙ : ­TÝnh    theo tÝch  è.   s ­TÝnh    theo m ãn.  
  5. 5 1­  Ýnh  T theo  Ých  è: Ph¬ng  t s  ph¸p  µy  dông  i  íic¸c kho¶n    n ¸p  ®è v     vay ng ¾n   ¹n,tiÒn  öi thanh  h  g  to¸n,tiÒn  öi kh«ng  ú  ¹n.ViÖc  Ýnh    îc thùc   g  kh   t l∙ ®   i   hiÖn  µo  ÷ng  µy  èith¸ng (ngµy  ô  Ó  tõng  ©n  µng  v nh ng cu     c th do  Ng h quy  nh   ®Þ riªng)vµ  Êy    l tæng  Ých  è  th¸ng nh©n      Êt  t s c¶    (x)l∙ su th¸ng,chia (:)cho    i      30 ngµy,theo c«ng      thøc:    Tæng  Ých  è           L∙i     t s               suÊt Sè  Òn l∙ ti   i = tÝnh    l∙trong th¸ng        (th¸ng) i      X      30  µy ng Trong  : ®ã Tæng  Ých  è  t s Sè    î  dN Sè  µy    î ng d n   ∑ tÝnh    l∙i = hay  x hay    ã   ùc tÕ  d C th   trong   th¸ng trong th¸ng   d  ã c 2­  Ýnh  T theo  ãn:  ¬ng  m Ph ph¸p  µy  dông  i  íih×nh  n ¸p  ®è v   thøc  Òn  öi ti g   cã  ú  ¹n  k h hoÆc     c¸c kho¶n  vay  ¾n,  ng trung,dµih¹n     theo  ãn   ∙  m ® tho¶  Ën  thu khicho    vay.KhitÝnh       l∙theo m ãn  i   ph¶ic¨n cø  µo  è  Òn göivµo      v s ti     hay  è  Òn  s ti tr¶ nî,thêigian  öi tiÒn       g  hoÆc   ö  ông  Òn  sd ti vay  µ  v møc     Êt cô  Ó    l∙ su   th ¸p i dông  cho  êigian göitiÒn hoÆc   th        vay  Òn.C«ng  ti   thøc tÝnh      nh sau:   Sè  Òn göi ti   Thêigian     Møc    Êt¸p l∙su     i dông  cho  êi th   Sè  Òn = ti   vµo hay x göihay    x gian göihay       vay l∙i sè  Òn tr¶nî ti       vay  Òn ti tiÒn L∙isuÊt ¸p  ông     d cho  êigian  öi hay  th   g  vay  Òn  Ng ©n   µng  µ   íc ti do  h Nh n   vµ      c¸cTæ chøc  Ýn  ông    nh  td x¸c®Þ hoÆc   tho¶ thuËn  íi   v  kh¸ch hµng    theo    quy ®Þnh  Ön  µnh,gå m   ã: hi h   c + L∙i Êtn¨m;    su     + L∙i Êtth¸ng;    su   + L∙i Êtngµy;    su   + L∙i Êtgiê.    su   §i Ò u    yÕu  è®Ó   Ýnh    îqu¸ h¹n  11. C¸c  t  t l∙n     i 1­ Thêi®iÓ m       chuyÓn  sang  îqu¸ h¹n:TÝnh  õngµy  Õp theo ngay    n      t  ti     sau ngµy  n   ú  ¹n    î  Õu  ®Õ k h tr¶ n (n kh«ng  îc gia  ¹n  î hoÆc   ®  h n  kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n    î)ghitrªnHîp  ng  Ýn  ông. k h tr¶n       ®å t d 2­ L∙i Êtnîqu¸ h¹n:TÝnh     su         theo quy  nh  Ön  µnh   ®Þ hi h 3­ Sè  Òn nîqu¸ h¹n:lµsè      µikho¶n  î    ¹n.   ti           d trªnt   N qu¸ h
  6. 6 §i Ò u   KiÓ m     Ýnh      i 12.   so¸tt thu,tr¶l∙ 1­ Ng êikiÓm    Õ    ëng      so¸t(K to¸ntr hoÆc   ëng  Tr phßng  Õ     k to¸nhoÆc   êi ng   ® îcuû  Òn)    quy ph¶i®èi chiÕu  µ  Óm      Õu  ètÝnh  i    v ki trac¸cy t  l∙  : +  Møc    Êt; l∙su i +  è  Òn ®Ó   Ýnh  i S ti   t l∙ ; +  êigian tÝnh  i Th     l∙ ; +  ¬ng  Ph ph¸p tÝnh    îc¸p dông;   to¸n®     +  Ýnh  Èn    îp lÖ,hîp ph¸p cña  T chu x¸c,h         chøng  õthu,tr¶l∙® îclËp ra. t           i 2­ Trªnchøng  õthu l∙    igöicho      t     itr¶l∙    , , kh¸ch hµng    ph¶icã  y    ÷  ý    ®Ç ®ñ ch k cña  Õ   K to¸n tr ng   ë hoÆc   ëng  Tr phßng  Õ   k to¸n;vµ    Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) hoÆc   êi® îcñy  Òn.   ng     quy §i Ò u    ¹ch        13. H to¸nthu l∙i 1­ H¹ch          to¸nthu l∙theo  ¬ng  i ph ph¸p  ùc thu ­ thùc chi:     iNg ©n   th           thu l∙  Khi , hµng  µ   ícvµ      Nh n   c¸cTæ chøc  Ýn  ông  ¹ch to¸n: td h  Nî  thÝch  îp (t Ònm Æt,  Òn göicña  TK  h  i   ti     kh¸ch hµng.. .   .) Cã   thu l∙thÝch  îp (thul∙tiÒn göi,     TK      i h      i     l∙cho  thu i vay.. ) . 2­ H¹ch          to¸nthu l∙theo ph¬ng  i   ph¸p ph©n    bæ: ­Khithu l∙tr c,Tæ           í   chøc  Ýn  ông  ¹ch to¸n: i td h  Nî  TK  thÝch hîp (t Òn m Æt, tiÒn göi cña kh¸ch Toµn  é   è    i   b s l∙ i hµng... ) ®∙    íc thu tr Cã   c¸ckho¶n  TK    ph¶itr¶kh¸c(TK    Õt:   Òn göi      chiti   ti     L∙i thu  íc chê  ©n  tr   ph bæ;    Òn  l∙ ti vay  i thu  íc chê  ©n  tr   ph bæ...)   ­ Theo  õng  nh  ú,tæ    t ®Þ k   chøc  Ýn  ông  Ýnh  µ  ©n    Çn  µo    td t v ph bæ d v thu nhËp,h¹ch to¸n:     Nî  C¸c  TK  kho¶n  ph¶itr¶kh¸c(TK    Õtnªu       chiti   trªn) Cã   Thu    Ých  îp (Thu    Òn göi,     TK  l∙th i h  l∙ti     l∙cho  i thu i vay.. ) . ­ N Õ u   ã    c quy  nh  ®Þ hoÆc  tho¶  Ën  Ò   Öc    thu v vi Tæ chøc  Ýn  ông    ¹ td tr¶l  i cho kh¸ch hµng  Çn    ph chªnh  Öch  ÷a sè    ∙    ícvµ  è    ùc tÕ  îch­ l gi   l∙® thu tr   s l∙th   ®   i i ëng    (do kh¸ch hµng    Òn vay  ícthêih¹n    tr¶ti   tr     v.v. .      . )khiph¸tsinh tr ng  îp nµy, ,  ê h     Tæ   chøc  Ýn  ông  ¹ch to¸n. td h  Nî  C¸c  TK  kho¶n  ph¶itr¶kh¸c(TK    Õtnªu       chiti   trªn) Sè  tiÒn l∙ TCTD   i kh¸ch tr¶ l¹ cho  kh¸ch i   Cã     Ých  îp  iÒn  Æt,  Òn  öi cña  TK Th h (t m ti g     hµng hµng.. . .)
  7. 7 3­ H¹ch          to¸nthu l∙theo ph¬ng  i   thøc dù    thu: ­§Þnh  ú,Tæ     k   chøc  Ýn  ông  Ýnh  è    td t s l∙ph¶ithu trongkú  µ  ¹ch to¸n: i      vh   Nî    Òn    éng  ån  ù  TK Ti l∙ c i d d thu  Ých  îp  iÒn l∙ th h (t     i céng  ån  ù  trªntiÒn  öi;tiÒn    éng  ån  ù  Sè  l∙  ph¶i thu d d thu    g  l∙ c i dd i   thu trªntiÒn vay.. )      . trong kú   Cã   Thu    Ých  îp TK  l∙th i h ­§ Õn  ¹n thu l∙    ∙    îctiÒn th× h¹ch to¸n:   h     ikhi® thu ®   ,      Nî    Ých  îp  iÒn  Æt,  Òn  öi cña  TK Th h (t m ti g   kh¸ch Sè    ∙    îc   l∙® thu ® i hµng.. ) . Cã   TiÒn    éng  ån  ù    Ých  îp TK  l∙c i d d thu th h 4­ §èivíi è          l∙ph¶ithu ®∙  ¹ch to¸nthu nhËp  ng  îcghigi¶m    s i   h      nh ®     thu theo  chÕ     ®é quy  nh, xö  ýho¹ch to¸n: ®Þ   l    Nî  Thu    Ých  îp TK  l∙th i h   è    a    îc S l∙ch thu ® i Cã     Òn l∙céng  ån  ù    Ých  îp TK ti    i d d thu th h §ång  êih¹ch to¸ntheo dâingo¹ib¶ng: th           Nh Ëp  ­L∙i a    îc­Sè    a    îc TK    ch thu ®    l∙ch thu ® i §i Ò u    ¹ch      i 14. H to¸ntr¶l∙ 1­  ¹ch        H to¸ntr¶l∙ theo  ¬ng  i ph ph¸p  ùc thu ­ thùc chi:Khi tr¶l∙  ©n   th               iNg , hµng  µ   ícvµ      Nh n   c¸cTæ chøc  Ýn  ông  ¹ch to¸n: td h  Nî  Tr¶    Ých  îp (tr¶l∙tiÒn göi,     Òn vay.. ) TK  l∙th i h      i     l∙ti   tr¶ i . Cã   thÝch  îp (t Ònm Æt,  Òn göicña  TK  h  i   ti     kh¸ch hµng...   ) 2­ H¹ch          to¸ntr¶l∙theo ph¬ng  i   ph¸p ph©n    bæ: ­Khichitr¶l∙tr c,Tæ             í   chøc  Ýn  ông  ¹ch to¸n: i td h  Nî    Chi  Ý   ê  ©n    TK   ph ch ph bæ (TK    Õttheo  õng  Toµn bé  sè  l∙ ®∙  chiti   t i lo¹     Òn göitr¶tr c,l∙tiÒn vay    íc. . ) iL∙i : ti       í     i  tr¶tr . . tr¶tr c  í Cã  TK  ThÝch hîp (t Òn m Æt, tiÒn göi cña kh¸ch i   hµng...) ­ Theo  õng  nh  ú,Tæ     t ®Þ k   chøc  Ýn  ông  Ýnh  µ  ©n    Çn  è    ∙  td t v ph bæ d s l∙®i chitr¶tr cvµo    Ý  µ  ¹ch to¸n:     í  chiph v h   Nî  Tr¶    Ých  îp TK  l∙th i h
  8. 8 Cã   Chi phÝ  ê  ©n    TK    ch ph bæ (TK    Õtnªu  chiti   trªn) ­ N Õ u   ã    c quy  nh  ®Þ hoÆc  tho¶  Ën  Ò   Öc    thu v vi Tæ chøc  Ýn  ông  îc td ®  thu  ¹ phÇn  l i chªnh  Öch  ÷a sè    ∙      íc vµ  è    ùc tÕ  l gi   l∙ ® chitr¶tr   s l∙ th   ph¶ichitr¶ i i     (do kh¸ch hµng  óttiÒn  öitr ckú  ¹n    r  g   í   h v.v. .      . )khiph¸tsinh tr ng  îp nµy,Tæ   ,  ê h     chøc  Ýn  ông  ¹ch to¸n: td h  Nî  TK  thÝch hîp (t Òn m Æt, tiÒn göi cña kh¸ch Sè  l∙ kh¸ch hµng  i   i hµng... ) tr¶l¹cho     i TCTD   Cã   Chi phÝ  ê  ©n    TK    ch ph bæ (TK    Õtnãitrªn) chiti     3.H¹ch          to¸ntr¶l∙theo ph¬ng  i   ph¸p dù    chi: ­§Þnh  ú,Tæ     k   chøc  Ýn  ông  Ýnh  è    td t s l∙ph¶itr¶trongkú  µ  ¹ch to¸n: i      vh   Nî  Tr¶    Ých  îp (tr¶l∙tiÒn göi,     Òn vay.. ) TK  l∙th i h      i     l∙ti   tr¶ i . Sè  l∙ ph¶i tr¶ i   Cã   TiÒn    éng  ån  ù    Ých  îp  iÒn l∙ céng  trong kú   TK  l∙ c i d d tr¶th h (t     i dån  ù      Òn göi,tiÒn l∙céng  ån  ù      Òn  d tr¶trªnti        i d d tr¶trªnti vay,. . .) ­§ Õn  ¹n tr¶l∙    ∙        h     ikhi® chitr¶cho  êihëng  ih¹ch to¸n: , ng   l∙ ,  Nî  TiÒn    éng  ån  ù    Ých  îp TK  l∙c i d d tr¶th h  Sè     ∙        l∙ ® chitr¶cho i Cã  TK  ThÝch  hîp (TiÒn m Æt, tiÒn göi cña kh¸ch kh¸ch hµng     hµng...) 4. Trêng  îp sè      h   l∙ph¶itr¶®∙  ¹ch to¸nchiphÝ  ng  i   h      nh kh«ng  cßn ph¶ichi    tr¶n÷a    hoÆc   îc miÔn  igi¶m    ®  l∙  , l∙ theo  i quy  nh,    ®Þ Tæ chøc  Ýn  ông  ö  ý td x l  h¹ch to¸n:   Nî    Òn    éng  ån  ù    Ých  îp  iÒn l∙ céng  Sè   i TK Ti l∙ c i d d tr¶th h (t    i l∙ kh«ng    ph¶i   dån  ù      Òn göi,tiÒn l∙céng  ån  ù      Òn  tr¶ d tr¶trªnti        i d d tr¶trªnti   vay,. . .) Cã   Tr¶    Ých  îp TK  l∙th i h  C h ¬ n g  III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u  15. Öc  öa  æi,     Vi s® bæ sung Quy   nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản