Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  657/2003/Q§­N H N N   ® h n g µ y  25 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ch Õ   vi h q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   ñ a n g © n   µ n g  n h µ  n íc l  c c h Thèng  c  ©n  µng  µ   íc ®è Ng h Nh n ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 100/1998/N§­   µy  CP ng 10/12/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µi Ýnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; v ch ®é t   ch c Ng h Nh n     ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc,   Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1. Nay ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  tµichÝnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   c Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  ® C«ng    b¸o.C¸c    v¨n b¶n  sau  Õt  Öu  ùcthi µnh: h hi l     h ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 292/Q§­NH2   µy  ng 28/12/1992  ña  èng  c  c Th ®è NHNN   vÒ   Öc  vi ban  µnh  Õ     µichÝnh  ña  h ch ®é t   c NHNN. ­ C«ng    è    v¨n s 10/KT­TC2  µy  ng 12/01/1994  ña  c NHNN   Ò   íng dÉn  Õ   vh   ch ®é   µichÝnh. t  ­ ChØ   Þ  è  th s 04/CT­NH2   µy  ng 01/06/1994  ña  èng  c  c Th ®è NHNN   Ò   v viÖc  Ên  ch chØnh  µ    êng  v t¨ngc qu¶n  ýchitiªu, l      mua  ¾ m   µ  ö  ông  µis¶n  s vsd t  trongh Ö   èng    th NHNN. §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ     tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh, Vô   ­        tr ëng,Côc  ëng,Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ    tr   tr c¸c®¬ v thu   h Nh n     v Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. 2 Q uy   Õ   ch Q U ¶ N  L ý  T µ i C H Ý N H  c ñ a N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N U í C   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 657/2003/Q§­NHNN   ngµy 25/6/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n C H ¦ ¥ N G  1. Q u y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u    1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  éidung  µ  ¬ng  ®Þ n  v ph ph¸p  qu¶n  ý,sö  l  dông    ¹ vèn,quü,thu nhËp  µ    Ý  ña  ©n  µng  µ   íc. c¸clo  i      v chiph c Ng h Nh n §i Ò u 2. §èi t ng  dông    î ¸p  Quy  Õ   µy, bao  å m:  ô   Õ   ch n   g V K to¸n Tµi    chÝnh, c¸c Chi     nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, V¨n  Ng h Nh n     ph   phßng  i ®¹   diÖn  ©n   µng  µ   íc t¹  µnh  è  å   Ý   Ng h Nh n   i th ph H Ch Minh, Côc    Qu¶n  Þ Ng ©n   tr   hµng  µ   íc,Côc  Nh n   C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Côc  ngh Tin h Ng h   Ph¸thµnh    kho  ü, qu   Së   giao dÞch  ©n  µng  µ   ícvµ    n  Þ  ù    Ng h Nh n   c¸c ®¬ v s nghiÖp  kh«ng  ëng  h kinh  phÝ  õNg ©n  t  s¸ch Nhµ   íc(tõ®©y  äichung  µc¸c®¬n  Þ).   n   g  l    v §i Ò u  3. TÊt  c¸c  n   Þ   c¶  ®¬ v ph¶i thùc  Ön    hi thu  ng,  ®ó thu      ®ñ c¸c nguån    ö   ông    ån  èn,quü  µ  thu;S d c¸c ngu v   v kinh phÝ  ng  ôc  ch, hîp lý,   ®ó m ®Ý       tiÕtkiÖm   µ  Öu    v hi qu¶, ®¸p    øng  y   ,  Þp  êinhu  Çu  ¹t®éng  ña  ®Ç ®ñ k th   c ho   c Ng ©n  µng  µ   íc;tæ  h Nh n   chøc  ¹ch to¸n®óng  Ýnh  Êt tµikho¶n,cã  y    h   t ch       ®Ç ®ñ chøng  õhîp ph¸p,hîp lÖ  t        theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ    êng  4. Th tr c¸c ®¬ v ph¶ith xuyªn chØ  o,tæ    ®¹   chøc  ù t  kiÓm     Óm   tra,ki so¸t, qu¶n  ývµ  ö  ông  èn, kinh phÝ   ña  n  Þ  toµn, l  s d v    c ®¬ v an    chÆt  Ï,®óng  Õ   ,  ch   ch ®é quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh; Ch Þu  l    hi h   tr¸ch   nhiÖ m   ícph¸p luËtvµ  ícThèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   ¹t®éng    tr       tr   ®è Ng h Nh n   ho   thu chitµichÝnh  ña  n  Þ  × nh.    c ®¬ v m C H ¦ ¥ N G  II. H ÷ N G  Q u y  § Þ N H  C ô  T H Ó  N I.  c¸c  o ¹i v è n, Q u ü  c ñ a N G ¢ N   µ N G  N H µ   ¦í C L   H N §i Ò u    lo¹  èn,quü 5. C¸c  i   v 1.  èn  V ph¸p  nh:  ®Þ Møc   èn  v ph¸p  nh   ña  ©n   µng  µ   íc lµ ®Þ c Ng h Nh n     5.000.000.000.000 ®ång    (n¨m  µn  û®ång) thuéc nguån  èn  µ   íc. ng t       v Nh n ­  èn  V ph¸p  nh   îc h×nh  µnh  õ  ®Þ ®  th t nguån  ©n   Ng s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   hoÆc   õc¸cnguån  èn  t    v kh¸c. ­  èn  V ph¸p  nh   îc sö  ông  µo  ôc   ch  ôc  ô  ®Þ ® d vm ®Ý ph v c¸c  Æt   ¹t m ho   ®éng  ña  ©n   µng  µ   íc (Bao  å m   viÖc  c Ng h Nh n   g c¶  t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt,   csv   
 3. 3 thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch tiÒn tÖ) theo  Õt  nh  ña  èng  c  ©n   µng       quy ®Þ c Th ®è Ng h Nhµ   ícvµ  n   quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­  Öc  Vi thay  æi  ® møc   èn  v ph¸p  nh   Thñ   íng  Ýnh  ñ  ®Þ do  t Ch ph quyÕt  ®Þnh. ­ Vèn    ph¸p  nh  îcqu¶n  ývµ  ¹ch    Ëp  ®Þ ®  l  h to¸nt trung t¹  ©n   µng  µ    i Ng h Nh níc(Vô  Õ      µichÝnh).   K to¸n­T   2.Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh s t  c ®Þ ­ Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  îc h×nh  s t  c ®Þ ®  thµnh  õc¸cnguån  èn  t    v sau: +  èn  Êu  V kh hao  ¬  c b¶n  µi t  s¶n  è  nh. c ®Þ +  èn  ©n  V Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    ©y  ùng  ¬    n  ®Ó x d c b¶n  hoÆc   mua  ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh. c ®Þ +  Kho¶n  îctrÝch tõ chiphÝ      ®       ®Ó bæ sung  µo  ån  èn  v ngu v mua  ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh, trang bÞ  ¬ng  Ön kü  Ëttinhäc  µ  toµn  c ®Þ     ph ti   thu     v an  kho  ü  qu (b»ng  12%     Þnguyªn gi¸tµis¶n  è  nh  ×nh  ©n  µng  gi¸tr       c ®Þ b qu h n¨m). + C¸c  kho¶n  Ön  î vi tr  hoÆc   vay  ña  ícngoµi,tæ  c n    chøc  èc  Õ  Qu t qua    c¸c dù  ¸n. +  Òn  Ti thu  åi do  îng  h   nh b¸n,ho¸      gi¸,thanh  ý tµis¶n  è  nh  µ    l    c ®Þ v c¸c nguån  èn  îp ph¸p kh¸c. v h    ­  èn  u    x©y  ùng  ¬  V ®Ç t d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh:  îc sö  s t  c ®Þ §  dông    u    ©y  ùng  ¬  ®Ó ®Ç tx d c b¶n  ôsë  µm  Öc,nhµ  tr   l vi   c«ng  ô  µ  v v mua  ¾ m   s tµis¶n  è  nh, ph¬ng  Ön kü  Ëttinhäc,thiÕtbÞ  toµn    c ®Þ   ti   thu         an  kho  ü. qu ­ Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  îcqu¶n  ý s t  c ®Þ ®  l  vµ  ¹ch to¸ntËp  h     trungt¹ Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  Õ      µichÝnh).   i h Nh n   K to¸n­T   ­ Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  s t  c ®Þ trong n¨m    kh«ng  ö  ông  Õt  îctÝnh  sd h ®  chung  µo  ån  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ngu v ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh    ö  ông  Õp cho  s t  c ®Þ ®Ó s d ti   n¨m  sau. 3.Quü   ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      Qu gia: ­ Quü   ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc    îch×nh  µnh    ¬  ë      Qu gia ®   th trªnc s trÝch 10%     chªnh  Öch      µng  l thu chih n¨m  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n ­ Quü   ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch  Òn  Ö  èc    îc sö  ông  ti t Qu gia ®   d theo  ng  ®ó m ôc  ch  ®Ý quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvµo  ôc    iÒu  ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   m tiªu® hµnh  ùc thi Ýnh  th     ch s¸ch tiÒn tÖ.     ­ Quü   ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch tiÒn  Ö  èc    îc qu¶n  ývµ  ¹ch      t Qu gia ®   l  h to¸n tËp  trung t¹ Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  Õ      µichÝnh).   i h Nh n   K to¸n­T   4.Kho¶n  ù    d phßng  ñiro trong ho¹t®éng  r      nghiÖp  ô  ©n  µng: v Ng h ­ Kho¶n  ù   d phßng  ñiro  r   trong  ¹t ®éng  ho   nghiÖp  ô  ©n   µng  îc v Ng h ®  h×nh  µnh    ¬  ë  Ých 10%   th trªnc s tr   chªnh  Öch      a  ã  l thu chich c kho¶n  ù  d phßng  rñiro.   ­ Kho¶n  ù    d phßng  ñiro  r   trong ho¹t®éng     nghiÖp  ô  ©n   µng  îc sö  v Ng h ®  dông  theo Quy  Õ   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ch c Th ®è Ng h Nh n
 4. 4 ­ Kho¶n  ù   d phßng  ñiro  r   trong  ¹t ®éng  ho   nghiÖp  ô  ©n   µng  îc v Ng h ®  qu¶n  ý vµ  ¹ch  l  h to¸n tËp    trung  ¹  ©n   µng  µ   íc (Vô  Õ   t iNg h Nh n   K to¸n ­  µi  T   chÝnh). 5.C¸c  ¹ vèn    lo i   kh¸c® îcqu¶n  ývµ  ¹ch to¸ntheo chÕ     µichÝnh  Ön     l  h       ®é t   hi hµnh. 6.  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  ¸nh    ¹    Þ tµis¶n  è  nh   Ng h Nh n   hi ® gi¸l i tr     gi¸ c ®Þ trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­ KiÓ m     ¸nh    ¹ tµis¶n    kª ® gi¸l     i theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy ­ChuyÓn    giao,nhîng b¸n cho    chøc  µiNg ©n  µng  µ   íc.      c¸ctæ  ngo   h Nh n II.  c¸c K H O ¶ N  T H U  N H Ë P, C HI P H Ý  c ñ a  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C A.  é I D U N G  C¸ C  K H O ¶ N  thU N H Ë P  V µ   HI P H Ý N C §i Ò u    kho¶n    Ëp  ña  ©n  µng  µ  íc: 6. C¸c  thu nh c Ng h Nh n Thu  Ëp  ña  ©n  µng  µ   íclµc¸ckho¶n    õho¹t®éng  nh c Ng h Nh n       thu t     nghiÖp  vô  µ  Þch  ô  ña  ©n  µng  µ   íc,gå m: vd v c Ng h Nh n   1.Thu  Ò     v nghiÖp  ô  Òn göivµ  Êp  Ýn  ông: v ti     c t d ­Thu    Òn göi:   l∙ti   i C¸c kho¶n      Òn göicña  ©n  µng  µ   ícgöit¹ c¸ctæ  thu l∙ti     i Ng h Nh n         chøc  Ýn  i t dông;thu l∙tiÒn göingo¹itÖ  ña  ©n  µng  µ   ícgöit¹ nícngoµi.      i      c Ng h Nh n         i ­Thu      l∙cho  i vay: C¸c  kho¶n  l∙ cho  thu    i vay b»ng  ng  Öt Nam,  ¹itÖ  i  íic¸c tæ  ®å Vi   ngo   ®è v     chøc  Ýn  ông    td ë trongníc,Ng ©n  µng  ªndoanh,Ng ©n  µng  ícngoµi.    h li     h n  ­Thu    kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông:   ho   td C¸c kho¶n    µic¸c kho¶n    ãitrªnvÒ   thu ngo     thu n     nghiÖp  ô  Ýn  ông  ña  vt d c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2.Thu  Ò     v nghiÖp  ô  Þ  êng  ë: v th tr m ­ Thu  Ò     v nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m th«ng qua nghiÖp  ô  v mua  b¸n  ¾n   ng h¹n    Êy  ê cã    Ng ©n   µng  µ   ícthùc hiÖn    Þ  êng  Òn tÖ  c¸c gi t   gi¸do  h Nh n     trªnth tr ti   nh»m   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. 3.Thu  Ò   ¹t®éng  ¹ihèi:   v ho   ngo   ­Thu  Ò     v mua    µng: b¸n v C¸c kho¶n thu  Ò   ¹t®éng  v ho   kinh doanh  µng      Ò     v nh l∙ v mua   i b¸n  µng, v   tiÒn hoa  ång    µng  é  ícngoµi.   h b¸n v hn  ­Thu  Ò     v mua    ¹itÖ: b¸n ngo   C¸c  kho¶n    Ò   ¹t®éng  thu v ho   kinh doanh  ¹itÖ      õnghiÖp  ô    ngo   nh l∙t   i v mua   b¸n,chuyÓn  æi  ¹itÖ    Þ  êng    ® ngo   trªnth tr trong vµ  µiníc.   ngo  
 5. 5 ­Thu    kh¸cvÒ     giao dÞch  ¹ihèi:   ngo   C¸c kho¶n  ngoµic¸c kho¶n  nãi trªnvÒ   ¹t®éng  ¹ihèi cña  thu     thu      ho   ngo     Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 4.Thu    ãp  èn  µo    chøc  èc  Õ.   l∙g v v c¸ctæ  i Qu t 5.Thu  Ò   Þch  ô  ©n  µng,gå m:   vd v Ng h   ­Thu  Þch  ô    d v thanh  to¸n: C¸c  kho¶n    Þch  ô  thu d v thanh    ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi to¸nc Ng h Nh n       kh¸ch  hµng. ­ Thu  Þch  ô    d v th«ng    å m     ting c¸c kho¶n    Ò   Þch  ô    æi  thu v d v trao ® th«ng  tinvÒ   Òn tÖ,tÝn  ông  µ    Þch  ô    ti     d v c¸cd v th«ng    tinkh¸ccña  ©n  µng  µ   ­   Ng h Nh n íc. ­ Thu  Þch  ô  ©n  ü  å m       d v ng qu g c¸ckho¶n    µm  Þch  ô  ©n  ü  ña  thu l d v ng qu c Ng ©n  µng  µ   íc®èi víi h Nh n       kh¸ch hµng.   ­C¸c    kho¶n    Þch  ô  thu d v kh¸c: C¸c  kho¶n    Þch  ô  thu d v kh¸cngoµic¸ckho¶n    Þch  ô  ãitrªn.      thu d vn  6.Thu  Ý  µ  Ö  Ý:   ph v l ph Kho¶n thu  õ viÖc  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  t  c gi ph th l v ho   cho      c¸c tæ chøc  Ýn  ông, cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi,phÝ   Èm   nh,  Ý  td   gi ph ho   ngo     th ®Þ ph ® Æt    chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña    chøc     ®¹   c c¸c tæ  kinh tÕ  ícngoµit¹ ViÖt   n   i    Nam     ông  ¸p d trongngµnh  ©n  µng.   Ng h 7.C¸c    kho¶n    thu kh¸c: Gå m     c¸ckho¶n    µic¸ckho¶n    ãitrªncña  ©n  µng  µ   íc thu ngo     thu n     Ng h Nh n   nh    Ò     û  Òn,thu tiÒn  thu v tiªuhu ti     cho  thuªtµis¶n,thanh  ýc«ng  ô    ng       l  c lao ®é vµ  ËtliÖu,thu tiÒn thõa quü,thu tõph¸thµnh  êib¸o,t¹pchÝ... v                th       §i Ò u    kho¶n    Ý  ña  ©n  µng  µ  íc. 7. C¸c  chiph c Ng h Nh n Chi phÝ  ña  ©n   µng  µ   íclµtoµn  é      c Ng h Nh n     b c¸c kho¶n      chiph¸tsinh ®¸p    øng    Çu  yªu c cho  ¹t®éng  ña  ©n  µng  µ   íc,gå m: ho   c Ng h Nh n   1.Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  ©n  µng vvd v Ng h 1.1.Chi tr¶l∙tiÒn göi:        i  Lµ kho¶n          Òn  öib»ng  ng  Öt Nam,  ¹itÖ  chi®Ó tr¶l∙ ti g   i ®å Vi   ngo   cho    c¸c tæ chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c Nhµ   íc,tæ  td   b  n   chøc  µichÝnh  Òn  Ö  èc  Õ  µ  t  ti t Qu tv ph¸p nh©n  ícngoµi.   n  1.2.Chi tr¶l∙tiÒn vay:        i  Lµ kho¶n          Òn vay  ícngoµivµ      Ýn  Õu  ©n  µng  chi®Ó tr¶l∙ti   i n    tr¶l∙t phi Ng i h Nhµ   íc®∙    µnh    ùc hiÖn  Ýnh  n   ph¸th ®Ó th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      Qu gia. 1.3.Chi nghiÖp  ô  Þ  êng  ë:    v th tr m C¸c kho¶n    Ý   ªnquan  n     chi ph li   ®Õ c¸c giao  Þch  d th«ng qua nghiÖp  ô  v mua, b¸n  ¾n   ¹n    Êy  ê cã    Ng ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn    ng h c¸c gi t   gi¸do  h Nh n     trªn thÞ  êng  Òn tÖ  tr ti   nh»m   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. 1.4.Chi vÒ   ¹t®éng  ¹ihèi:     ho   ngo  
 6. 6 C¸c kho¶n    ùctiÕp  chitr   trong ho¹t®éng     mua  b¸n  µng, ngo¹itÖ  Ó    v     (k c¶ thuÕ  Ëp  Èu, chiphÝ  Ën  nh kh     v chuyÓn, ®ãng  ãi,chÕ     µng,phÝ  ê      g  t¸cv   nh tiªu thô ngo¹itÖ,phÝ  Þch  ô       d v thanh    ¹itÖ,lçvÒ   to¸nngo       chuyÓn  æi  ¹itÖ,tû ® ngo       gi¸vµ      Ý    c¸cchiph kh¸cvÒ   ¹ihèi.   ngo   1.5.Chi dÞch  ô     v thanh  to¸n,  th«ng  tin: C¸c kho¶n    ùc tiÕp  ôc  ô  chi tr   ph v cho  Ünh  ùc  l v thanh  to¸n,cíc phÝ   u     b ®iÖn  Ò   ¹ng  Ôn  vm vi th«ng  µ    v c¸c kho¶n    Ò   u  Ý,  iÖn  chiv b ph ® b¸o,thuª kªnh      truyÒn tin  cho c¬  quan B u  ®iÖn  vµ  c¸c nhµ  cung cÊp kh¸c (Swift  tr¶   , Reuteur. .    Ët liÖu nh  Êy,m ùc      . )chiv     gi   , in,ru b¨ng  m¸y  Ýnh.. ®Ó   ôc  ô    t   . ph v cho nghiÖp  ô  v thanh    µ  to¸nv th«ng  tin. 1.6.Chi nép  Õ,phÝ  µ  Ö  Ý: Lµ       thu   v l ph   c¸ckho¶n    ép  Õ,c¸ckho¶n  chin thu     phÝ  µ  Ö  Ý  v l ph theo  quy  nh  ña  µ   ícnh  Ö  Ý u  ®Þ c Nh n   l ph l kho,l b∙i .vµ   u  .  mua   . b¶o  Ó m   µ  Ý   Óm   nh  nh  ú  hi v ph ki ®Þ ®Þ k cho    ¬ng  Ön  Ën    c¸c ph ti v t¶i(kh«ng  gå m   Ö  Ý  ícb¹)theo thùc tÕ    l ph tr         ph¸tsinhvµ  ã    c chøng  õhîp lÖ. t    1.7.Chi phÝ    c,b¶o     in,®ó   qu¶n,vËn    chuyÓn  Òn,giÊy têcã  ti       gi¸: ­C¸c    kho¶n    Ò   Ïm É u   Òn,chÕ   chiv v   ti   b¶n  É u   Òn. m ti ­ Chi thanh    Òn mua     to¸nti   s¶n  È m   Æc   Öt(t Òn).   Ý  ph ® bi   i   ph mua  Êy  Chi gi in tiÒn  µ    v nguyªn  Öu ®Ó   c  Òn.TiÒn    li   ®ó ti   gia c«ng cho  n  Þ    c    ®¬ v in,®ó s¶n phÈ m. ­C¸c    Ý  ªnquan  n       Êy têcã    chiph li   ®Õ inc¸cgi     gi¸. ­ C¸c    Ý   Ò     chiph v giao  Ën, vËn  nh   chuyÓn, b¶o    qu¶n  Òn  µ  Êy  ê cã  ti v gi t   gi¸míiintrong qu¸ tr×nh chuyÓn  Ò             v Kho  Òn Trung  ng. ti   ¬ 1.8.Chi  Ý   Ón  än, kiÓm   m,    ph tuy ch   ®Õ b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn, tiªuhuû     tiÒn,giÊy têcã        gi¸: ­ Chi  Ý   Ën    ph v chuyÓn, bèc  Õp  Òn,giÊy  ê cã        x ti   t   gi¸: Chi x¨ng  Çu    d cho ph¬ng  Ön vËn  ti   chuyÓn. Chi thuªph¬ng  Ön vËn      ti   chuyÓn  îcthanh    ®  to¸ntheo   hîp ®ång  ý  Õt  íi   k k v   cho  bªn  thuª,chibèc  Õp  ¹ C¶ng, Nhµ     ©n     x t i   ga,S bay  theo  hîp ®ång  ý  Õt  íi   k k v  bªn cho  thuª.Chi bèc  Õp  ¹ kho  ña  ©n   µng  µ   ­    x ti  c Ng h Nh n íc. ­Chi tuyÓn  än,kiÓm  m,  ng  ã,niªm     ch   ®Õ ®ã b   phong  Òn,gå m: ti   +    Ý  Ët liÖu tuyÓn  än,kiÓm   m,  ©n  ¹  µ  ng  ã  Òn: Chi ph v     ch   ®Õ ph lo i ®ã v b ti   Gi¸trÞmua  ¾ m   ËtliÖu thùc xuÊtdïng nh     s v          bao  ×,d©y  éc,keo  vµ    b  bu   d¸n  c¸c lo¹  Ët liÖu kh¸cphôc  ô  i   v   v cho    ×nh tuyÓn  än,kiÓm  m,  ©n  ¹ vµ  qu¸ tr   ch   ®Õ ph lo i   ®ãng  ã,niªm  b  phong  Òn. ti + Chi  ùc tiÕp  tr   cho c¸n  é,  b c«ng  chøc  ùc  Ön  Ón  än, kiÓm   th hi tuy ch   ®Õ m,  ng  ã, niªm  ®ã b  phong  Òn  ti theo  nh  ®Þ møc   µ  v møc     åidìng tuyÓn  chib     chän,kiÓm  m   Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.   ®Õ do  ®è Ng h Nh n   ®Þ ­ Chi phÝ  Ò     û  Òn,bao  å m:    Ët liÖu cho     v tiªuhu ti   g Chi v     c«ng      û, t¸ctiªuhu   chibåidìng cho    é       c¸n b tham    ùctiÕp c«ng      û. Møc    åidìng gia tr     t¸ctiªuhu   chib     cho    é  c¸n b tham      û  gia tiªuhu theo quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ®Þ c Th ®è Ng h Nh níc. 1.9.Chi b¶o  Ö   Òn:    v ti
 7. 7 Chi hç  î   tr  cho  ùcl ng c«ng      é  ©n  µng  µm  Öm  ô  i      l  î   an,c¸n b Ng h l nhi v ® ¸p t¶i vËn chuyÓn  µ  v giao tiÒn,giÊy tê cã            gi¸theo  õng  t chuyÕn  µng        a, h nh chi¨n tr   c«ng    Ý  t¸cph theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­ Chi cho    ¬     c¸c c quan,tæ    chøc  bªn  µiNg ©n  µng  µ   íc®Ó   Óm   ngo   h Nh n   ki tra,  gi¸m  nh  Òn gi¶. ®Þ ti   ­ C¸c    kho¶n  ô  Êp  ph c cho  ùcl ng canh    l  î   g¸c,b¶o  Ö   v kho,¸p t¶i Òn,vµng      ti   b¹c,®¸  ý  µ  ¬ng  Ön thanh      qu v ph ti   to¸nthay tiÒn.   1.10.Chi tr¶l∙tiÒn b¶o  µnh         i  h c«ng  ×nh: tr Chi tr¶l∙cho  è  Òn Ng ©n  µng  µ   ícgöil¹ cha         i s ti   h Nh n       i tr¶cho  bªn  trong B    thêigian b¶o  µnh      h c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n. 2. Chi cho  bé, c«ng     c¸n    chøc  ©n   µng  µ   íc,nh©n    îp ®ång  Ng h Nh n   viªnh   vµ    chikhen  ëng  óc  î . th ph l i 2.1.Chi l ng  µ  ô  Êp ¬ng:    ¬ v ph c l ­ Chi l ng     ¬ theo  ¹ch,bËc, phô  Êp  ng     c chøc  ô,phô  Êp  v  c tr¸chnhiÖ m,  ô    ph cÊp khu  ùc,tiÒn l ng  µm  v   ¬ l thªm  ê cho    é,c«ng  gi   c¸n b   chøc  trong biªnchÕ   µ     v nh÷ng  êilµm  îp ®ång  µih¹n  îp®ång    ng    th¸ng hoÆc   îp  ng   h  d   (h   lao ®é trªn12    h ®ång  íi12  d   th¸ng nhng  ëng ¬ng    h l theo  ¹ch  Ëc  ng b quy  nh)  ®Þ theo  Õ     ch ®é quy  nh  i víi ©n  µng  µ   íc. ®Þ ®è     Ng h Nh n ­ Chi  Òn  ti c«ng cho  ©n    îp  ng  ¾n   ¹n  íi12  nh viªn h ®å ng h (d   th¸ng),hîp    ®ång c«ng  Ët. nh 2.2.Chi ¨n tr cho    é,c«ng        a  c¸n b   chøc  µ      é  v c¸c c¸n b chuyªn tr¸chc«ng        t¸c ®oµn  Ó  ña  ©n   µng  µ   íc.Møc     th c Ng h Nh n   chicho  çi  êi hµng  m ng   th¸ng kh«ng    vîtqu¸ møc ¬ng  èi Óu Nhµ   ícquy  nh  i víi    l t  thi   n  ®Þ ®è     c«ng  chøc,viªnchøc.    2.3.Chi trang phôc       giao dÞch  µ    v b¶o  é    ng: h lao®é ­ Chi trang  ôc  ph giao  Þch  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quy  d ®  ®è Ng h Nh n   ®Þnh  nh  ®Þ møc  riªng cho  õng  i  îng    t ®è t (c¸n bé, c«ng     chøc  ãi chung; c¸n n     bé,c«ng    chøc kh¸cnh    thanh   tra,b¶o  Ö...) v . ­ Chi b¶o  é    ng     h lao ®é (ngoµichÕ       ®é trang phôc    giao  Þch):G å m     d   chi mua  g¨ng    choµng    êng, m ò,  Èu  tay,¸o  v¶ith   kh trang,kh¨n m Æt...cho  ét  è        ms ®èi îng  t theo  Õ     ch ®é quy  nh  ña  µ   íc vµ  íng  Én  ña  ©n   µng  ®Þ c Nh n   h d c Ng h Nhµ   íc. n 2.4.Chi phô  Êp  c  ¹i:    c ®é h §èi t ng  µ    î v møc     ô  Êp  c  ¹i thùc  Ön  chi ph c ®é h   hi theo quy  nh   ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n 2.5.Chi khen  ëng  µ  óc  î :    th v ph l i Hµng  n¨m,  ©n   µng  µ   íc ® îc chikhen  ëng, phóc  î cho  bé  Ng h Nh n       th   l i c¸n  c«ng chøc  ña  ©n  µng  µ   íc®Þnh  ú  µ  t  Êt,møc    c Ng h Nh n   k v ®é xu   chib»ng  tæng  quü  Òn ¬ng  ùc  Ön  ti l th hi trong  n¨m  (bao  å m   tiÒn ¬ng  ña  g c¶  l c c¸c  c¸n  é  b chuyªn tr¸chc«ng    oµn  Ó  ña  ©n   µng  µ   íc vµ      t¸c® th c Ng h Nh n   kho¶n  ç  î   h tr  thu nhËp  Ò   óc  î  v ph l ikhen  ëng  , th cho  C«ng  oµn  µnh).Kho¶n    µy  îcthùc ® ng   chin ®     hiÖn theo quy  Õ     ch riªngdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.   Th ®è Ng h Nh n   ®Þ 2.6.C¸c    kho¶n      ng  ãp  chi®Ó ®ã g theo l ng:  ¬
 8. 8 Gå m     c¸c kho¶n    ép  chin b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi x∙h   hi y      c«ng  ®oµn  µ    v c¸ckho¶n  ng  ãp  ®ã g kh¸ctheo chÕ     ña  µ   ícquy  nh.     ®é c Nh n   ®Þ 2.7.Chi c«ng      éi:    t¸cx∙h G å m     Òn  µu  cho  chi ti t xe  c¸n  é, c«ng  b  chøc  i  ® nghØ   Ðp  µng  ph h n¨m   theo chÕ       ®é quy  nh, tiÒn tuÊt, Òn mai    Ý  µ    ®Þ      ti   t¸ngph v c¸ckho¶n    chikh¸cvÒ     c«ng      éi. t¸cx∙h 3.Chi hç  î ¹t®éng  ña    oµn  Ó     tr   ho c c¸c® th Ch Ý   ç  î h tr cho    chøc  c¸c tæ  §¶ng, C«ng  oµn, Thanh    ®   niªn,Phô  ÷. Chi   n    cho  ¹t®éng,  ho   tuyªn truyÒn    gi¸o dôc  Ýnh  Þ t ëng, v¨n    ch tr    t   ho¸,ho¹t®éng      phong  µov¨n thÓ,héithao,héidiÔn. tr           4.Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n,trî Êp    Öc    c th«ivi ­ Chi  îcÊp  ã    tr  kh kh¨n  t  Êt:C¸c  n  Þ  ®é xu   ®¬ v chØ   îc thùc hiÖn    ã  ®    khic v¨n b¶n  íng dÉn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   h  c Th ®è Ng h Nh n ­Chi trî Êp    Öc:Thùc  Ön       c th«ivi   hi theo chÕ       ®é quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc. n 5.Chi khen  ëng     th cho  Ëp  Ó,c¸nh©n  µingµnh t th     ngo   Kho¶n    µy  îc thùc  Ön  chi n ®  hi theo Quy  nh   ña  èng  c  ©n   ®Þ c Th ®è Ng hµng  µ   ícvµ  ¹ch to¸nt¹ Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  Õ      µichÝnh). Nh n   h       i h Nh n   K to¸n­T   6.Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô v Chi ho¹t®éng     qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  µ c¸c kho¶n    Ò   v l    chiv c«ng    t¸cqu¶n  ý l  hµnh  Ýnh  µ  ch v c«ng  ô  v ph¸t sinh  êng    th xuyªn  ôc  ô  ph v cho  c¸c  Æt   ¹t m ho   ®éng  ña  ©n   µng  µ   íc.Ng ©n   µng  µ   íc sÏ duyÖt  Õ   ¹ch    c Ng h Nh n   h Nh n     k ho chi cho  õng  n  Þ    ¬  ë  nh  t ®¬ v trªnc s ®Þ møc  quy  nh  ña  é   µi chÝnh  µ  ®Þ c BT  v theo  t×nh  ×nh  Æc   iÓ m,  ¹m    h ® ® ph vi, quy    ¹t®éng  ña  õng ®¬n  Þ. m« ho   ct  v Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  Õ   ¹ch ® îcduyÖt  qu¸ tr       k ho     kh«ng  ¶m   ® b¶o    c¸c nhu  Çu      îp  ý cña  n   Þ   µ  ÷ng  c chi tiªuh l   ®¬ v v nh kho¶n    chi ph¸tsinh  Êt      b kh¶ kh¸ng  µidù  Õn,c¸c ®¬n  Þ  Ëp  Õ   ¹ch    ngo   ki     v l k ho bæ sung  öiNg ©n   µng  µ   g  h Nh níc(Vô  Õ      µichÝnh) ®Ó     K to¸n­T     xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy Néi dung    ¹t®éng    chiho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  v bao  å m: g 6.1.Chi vÒ   ËtliÖu vµ  Êy têin:     v     gi     Chi mua   ¾ m     ¹  Ët liÖu v¨n phßng, c¸c vËt rÎtiÒn mau   áng, chi   s c¸c lo i   v             h    vÒ     ¹ giÊy tê in,vËt mang      c¸clo i         tin, x¨ng  Çu  µ  Ët liÖu kh¸cphôc  ô    chi d vv      v cho ho¹t®éng  ña  ©n   µng  µ   íc (trõgiÊy,M ùc    Ët    c Ng h Nh n       in,V mang    b¨ng  tin,Ru  m¸y  Ýnh.. phôc  ô  t   . v cho  nghiÖp  ô  v thanh  to¸n). 6.2.Chi bu  Ý, ®iÖn  ¹i µ  Ôn      ph   tho   vi th«ng: v C¸c  kho¶n    Ò   ícphÝ  chiv c   tem    th chuyÓn  c«ng    u  È m   µ  ícphÝ  v¨n,b ph vc  ®iÖn  ¹i tho   (bao  å m   tiÒn  g c¶  thuªbao  µ  Òn  äicña      v ti g   c¸c m¸y  è  nh,    c ®Þ m¸y nh ¾n     tin,Fax, ®iÖn  ¹idi ®éng    tho     theo  Õ     ch ®é quy  nh). Kho¶n    µy  ®Þ   chi n kh«ng  bao  å m     Ý   Ôn  g chi ph vi th«ng  Ò   ¹ng    vm tr¶ cho  ¬  c quan  u  iÖn    B® khi thùc hiÖn    nghiÖp  ô  v thanh  to¸n,  th«ng tin. §èit ng trang bÞ  iÖn  ¹i è  nh  ¹ nhµ   î    ® tho   ®Þ c t i riªng, iÖn  ¹i   ng  µ   ® tho   ®é v di quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  iÖn  ¹i   n  Þ  ùc hiÖn  l  s d ® tho   ®¬ v th   c¸c theo Quy  Õ   ch cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n
 9. 9 6.3.Chi vÒ   iÖn,níc,vÖ     ®     sinhc¬    quan,gå m:   ­ Chi vÒ   Òn  iÖn        ti ® tr¶cho  ¬  c quan  Ön  ùc:Thanh    Òn  iÖn  ö  §i l   to¸n ti ® s dông  ¹ trôsë  µm  Öc,kho  µng  µ  µ  t     l vi   i t v nh c«ng  ô. v ­ Chi vÒ   Òn  ícsö  ông  ¹  ôsë  µm  Öc  µ  µ      ti n   d t i   l vi v nh c«ng  ô    tr v tr¶cho  ¬  c quan  kinh doanh  íc.   n ­ Chi lµm  Ö      v sinh c¬    quan  ông  ô,ph¬ng  Ön  µm  Ö   (d c  ti l v sinh,thuªngêi       lµm  Ö   v sinh..t¹ trôsë  µ  µ        v nh c«ng  ô). .i v ­Chi y  Õ  ¬      t c quan: +    Chi mua  èc phßng  Önh, ch÷a  Önh. thu   b   b +    Chi cho  ¬  ë  tÕ  c s y  kh¸m  Önh  ¹  ¬  b t i quan  c cho  bé, c«ng  c¸n    chøc    do c¬  quan  chøc. tæ  +    Ò   chøc  Ö   Chi v tæ  v sinh phßng  Þch.   d + Chi tuyªn truyÒn    phæ   Õn  Ò   bi v b¶o  Ö   v søc  Î cho  kho   c¸n  é, c«ng  b  chøc. 6.4. Chi    nghiªn cøu  µ    v øng  ông  d khoa  äc  h c«ng nghÖ, bao  å m     g c¸c kho¶n    chisau: ­Chi tæ      chøc    éc  éith¶o khoa  äc. c¸ccu h     h ­Chi nghiªncøu  ©y  ùng         xd v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËt.   ­Chi thuªdÞch  µiliÖu nícngoµi.     t      ­Chi cho    µi    ®Ò t  nghiªncøu    khoa  äc. h ­Chi tr Ónkhaiøng  ông     i     d khoa  äc  h c«ng  Ö   ©n  µng. ngh Ng h ­Chi cho       c¸cs¸ng kiÕn    Õn kü  Ët,   c¶iti   thu   nghiÖp  ô. v ­C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc.     ®Þ c Nh n C¸c kho¶n      chitrªnph¶i® îcThèng  c    Öt chñ  ¬ng,néidung  µ     ®è phª duy   tr    v chØ   ùc  Ön  ¹  ©n   µng  µ   íc (Tuú  th hi t i Ng h Nh n   theo  Ýnh  Êt vµ  ¹m      t ch   ph vi ®Ó h¹ch to¸n t¹  ô   Õ     i K to¸n ­ Tµi chÝnh  V      hoÆc   ôc  C Qu¶n  Þ vµ  tr   v¨n phßng  i ®¹   diÖn  ¹ thµnh  è  å   Ý   t i ph H Ch Minh). 6.5.Chi vÒ       c«ng    Ý: t¸cph Chi c«ng    Ý     t¸cph cho  bé  i  c¸n  ® c«ng    t¸ctrong níc (Phô  Êp u  ó,tiÒn    c l tr     vР µu,xe,lÖ  Ý  êng,cÇu, phµ,s©n  t     ph ®       bay,cíchµnh  ýphôc  ô     l  v cho chuyÕn  ®i  c«ng    Òn thuªphßng  ñ  t¸c,ti     ng theo chÕ       ®é quy  nh)  µ  ô  Êp  ®Þ v ph c c«ng    t¸c phÝ cho    é  i  c¸n b ® c«ng    ícngoµithùc hiÖn  t¸cn       theo quy  nh  Ön  µnh  ña    ®Þ hi h c Bé  µichÝnh  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. T  vh   c Ng h Nh n 6.6.Chi ®µo  ¹o, Ên  Ön     t  hu luy nghiÖp  ô,gå m: v  ­Chi phÝ     cho    é,c«ng  c¸n b   chøc  ©n  µng  µ   íc®i  äc    íphuÊn  Ng h Nh n   h c¸cl   luyÖn nghiÖp  ô  v theo  Êy  iÖu tËp  ña  ©n   µng  µ   íc (trªnc¬  ë  Õ   gi tr   c Ng h Nh n     sk ho¹ch ®∙  îcThèng  c    Öt néidung,thêigian,®Þa  iÓ m):  ®  ®è phª duy          ® + C¸c  n  Þ  ñ  × líphuÊn  Ön  µ  n  Þ  ¨ng    chøc  íp ®¬ v ch tr     luy v ®¬ v ® caitæ  l  chuÈn  Þ   éi dung, tæ  bn    chøc  íp,tr Ón khaithùc hiÖn, lËp  ù  l  i         d to¸n vµ  Õt    quy to¸nkinh phÝ.    
 10. 10 +   é   Ën  Õ   B ph K to¸n cña  n   Þ   chøc  íp huÊn  Ön  Þu    ®¬ v tæ  l  luy ch tr¸ch   nhiÖ m   Öt  ù  duy d to¸n,thanh  Õt    quy to¸n,h¹ch      to¸nkinh phÝ  ôc  ô  íphuÊn    ph v l   luyÖn    Òn  nh ti thuªhéitr ng  Õu  ã),tiÒn nícuèng      ê (n c      cho  äc  h viªn,biªndÞch     tµiliÖu,tiÒn      thuª hoÆc   åi dìng    b  cho gi¶ng viªn,b¸o    c¸o viªn,tµiliÖu  Ên     hu luyÖn  õtµiliÖu  (tr     tham kh¶o),tiÒn    thuª phßng  ñ    ng cho  äc    µ      h viªn v c¸c chi phÝ  kh¸c cã  ªnquan  Õu  ã) theo  éidung, tiªuchuÈn  µ  nh    li   (n c   n     v ®Þ møc     quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n +  ¬n  Þ  ö    é  § v c c¸n b tham  ù  íphuÊn  Ön  d l  luy thanh    Òn tµu xe  ît®i  to¸nti     (l   vµ ît Ò) l v ­ Chi phÝ      cho    é, c«ng  c¸n b   chøc  i  äc    ípnghiÖp  ô  ® h c¸c l   v chuyªn m«n,    c¸clíp®µo  ¹ong ¾n  µy  îcNg ©n  µng  µ   ícph©n       t  ng ®   h Nh n   bæ chØ    o  ¹o tiªu®µ t   hµng n¨m. §¬n  Þ  ö    é,c«ng    v c c¸n b   chøc  i  äc  îcthanh      ®h ®   to¸nc¸ckho¶n: +  Òn  äc  Ý. Ti h ph +  Òn  µu,xe  ît i  µ ît Ò). Ti t   (l   v l   ® v +  Òn  µiliÖu (trõtµi Öu tham  Ti t           li kh¶o). +  Òn  Ti thuªphßng  ñ    ng (theo møc    quy  nh  i  íiký  óc x¸ cña  êng  ®Þ ®è v   t     tr cho  sinhviªnthuªë  Ëp  Ó).       t th ­ Chi phÝ      cho  bé, c«ng  c¸n    chøc  ©n   µng  µ   íc ®i  o  ¹o,kh¶o  Ng h Nh n   ®µ t   s¸të  íc ngoµi vµ    oµn  ña  íc ngoµi kh¶o    ¹  ©n   µng  µ   íc  n    c¸c ® c n    s¸tt iNg h Nh n   theo Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n 6.7.Chi phÝ     cho  thanh    Óm    Óm    ©n  µng  µ   íc: tra,ki tra,ki to¸nNg h Nh n   §©y  µ kho¶n    l  chi cho    oµn  n   c¸c ® ®Õ thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki to¸n t¹   i ®¬n   Þ   ©n   µng  µ   íc bao  å m     Ý   Þch  ô  Óm   v Ng h Nh n   g chi ph d v ki to¸n b¸o      c¸o quyÕt  to¸n,vËt liÖu v¨n       phßng  µ      Ý   v c¸c chiph kh¸c phôc  ô    v cho  oµn  ® thanh  tra, Óm    Óm   ki tra,ki to¸n. 6.8.Chi xuÊtb¶n  µiliÖu,tuyªntruyÒn       t      qu¶ng  c¸o: ­ C¸c kho¶n    Ò   Êt  chi v xu b¶n  s¸ch,c¸c b¶n    ¹t®éng  ©n   µng,    tinho   Ng h   xuÊtb¶n        c¸cv¨n b¶n  Ó  Ö  Õ     ña  ©n  µng  ∙  îcThèng  c  ©n   th l ch ®é c Ng h ®®   ®è Ng hµng  µ   ícphª duyÖt tõng ch¬ng  ×nh,néidung  ô  Ó. Nh n         tr    c th ­Chi nhuËn  ótcho  êiviÕtbµi.    b  ng     ­Chi tiÒn thuªinthanh            to¸ntheo hîp ®ång  íi   ¬  ë     v   c s in. c¸c ­ Chi phÝ      cho    ¬  c¸c c quan th«ng    ichóng    tin®¹   ®Ó tuyªn truyÒn,qu¶ng      c¸o c¸cv¨n b¶n  Ó  Ö  Õ     µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng,c¸ccuéc  äp  íi     th l ch ®é v ho   c Ng h    h v  c¬ quan  th«ng    ichóng, c¸c kh¸ch hµng    tin®¹        ®Ó phæ   Õn  ñ  ¬ng  Ýnh  bi ch tr ch s¸ch vµ  Õ       ch ®é nghiÖp  ô  ©n  µng. v Ng h ­ Chi  Ý   ¹t®éng  ña  êi b¸o  ©n   µng  µ  ¹p  Ý  ©n   µng    ph ho   c Th   Ng h v T ch Ng h thùc  Ön  hi theo  ¬  Õ   µichÝnh  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ban  c ch t   do  ®è Ng h Nh n   hµnh. 6.9.Chi vÒ   u  Çu  µ      ®Ê th v thanh    Ýn  Õu  to¸nt phi kho  ¹c: b Kho¶n    µy  ùc  Ön  chi n th hi theo quy  nh   ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ®Þ c BT  h d viÖc    µnh  Ýn  Õu  ph¸th t phi kho  ¹c. b 6.10.Chi héinghÞ, tËp  Ên  ¾n  µy:       hu ng ng
 11. 11 Gå m     c¸c kho¶n    Ý     chøc  éi nghÞ   ¬  Õt,tæng  Õt  chiph ®Ó tæ  h  sk   k c«ng  t¸c, éinghÞ     h chuyªn ®Ò   µ  Ëp  Ên    v t hu nghiÖp  ô.Chñ  ¬ng  ë   éinghÞ, tËp  v  tr m h    huÊn  ña  ©n   µng  µ   ícdo  èng  c  c Ng h Nh n   Th ®è phª  Öt;Héi nghÞ, tËp  Ên  duy       hu cña    chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,do  ñ  ëng  n  Þ    Ng h Nh n     ph   Th tr ®¬ v phª duyÖt. Thêi gian  µ      v møc     ô  Ó   îc thùc  Ön  ng  chi c th ®   hi ®ó quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. Néi dung    Òn  åidìng gi¶ng    chi:Ti b     viªn,b¸o      c¸o viªn,tiÒn    thuªhéitr ng,    ê   trang  Ý,© m   tr   thanh, ¸nh    s¸ng,tµiliÖu,v¨n       phßng  È m,  Òn    ñ, gi¶i ph ti ¨n,ng     kh¸tvµ      Ý     c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan    li   cho  ibiÓu  µ  ôc  ô  ®¹   v ph v theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 6.11.Chi lÔ  ©n,kh¸nh tiÕt   t     Gå m     c¸c kho¶n    Õp kh¸ch trong níc,tiÕp kh¸ch Quèc  Õ  í lµm  Öc  chiti            t t  i vi ë   n   Þ,    chøc  ®¬ v chi tæ  c¸c buæi  äp  Æt   ©n   µy  Ô, ngµy  û  Ö m   h m nh ng l  k ni (thµnh lËp ngµnh, qu©n  ®éi nh©n  d©n, phô  n÷, th ng binh liÖt ü, tÕt ¬  s   nguyªn ®¸n.. )   .. §èivíi   é,c«ng     b  c¸n chøc  µ    ¸p t¶i Òn ®Õ n     n  Þ  ©n  µng  v l¸xe      i ti   c¸c®¬ v Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ®∙  îcchiphô  Êp  n    ph do  ®     c thªm  Òn c«ng    Ý  µ  åi ti   t¸cph v b   dìng ¸p t¶it¹  n  Þ  ö  i      i ®¬ v c ® c«ng   t¸cnªn    n  Þ  c¸c ®¬ v kh«ng  îcchitiÕp kh¸ch ®       ®èi víi ÷ng  êng  îp nµy.    nh tr h  6.12.C¸c    kho¶n    ¹t®éng  chiho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  v kh¸c ­ Chi mua   µiliÖu,s¸ch b¸o:Chi mua   µiliÖu,s¸ch b¸o    ôc  ô       t        t      ®Ó ph v cho viÖc nghiªncøu  µ    v cung  Êp    c c¸c th«ng    Çn  ÕtchØ  o  iÒu  µnh  ña  tinc thi   ®¹ ® h c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n ­ Chi thuªchuyªn gia trong vµ  µiníc,kho¶n    µy            ngo     chin ph¶i® îc Thèng     ®èc phª  Öt  íc khithùc hiÖn. §Þnh  duy tr         møc   µ  v møc     ùc hiÖn  chith   theo    quy ®Þnh  ña  µ   ícvµ  ña  ©n  µng  µ   íc. c Nh n   c Ng h Nh n ­ Chi phÝ     phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,phßng  èng  ôt        ch l, b∙o,chicho c«ng    t¸c d©n  ©n  ù vÖ:      Ý   Ön  Ëp,diÔn  Ëp  µng  qu t  nh chiph luy t   th n¨m cho  i  ®é phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,phßng  èng    ôtcho  i  ©n  ©n  ù vÖ   ña  ¬    ch b∙o,l   ®é d qu t   c c quan  hoÆc     ¬  thuªc quan  chuyªn m«n  Ên  Ön.   hu luy ­ C¸c    kho¶n    chikh¸c:G å m       c¸c kho¶n    chikh¸c ngoµi c¸c kho¶n    ¹t      chiho   ®éng qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  ∙  v ® quy  nh  ®Þ trªn. 7.Chi vÒ   µis¶n     t  7.1.TrÝch  Êu    kh hao  ¬  c b¶n  µi t  s¶n  è  nh: c ®Þ ­ Thùc  Ön    hi theo quy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh  µ        ®Þ hi h c BT  v c¸cv¨n b¶n híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.   c Ng h Nh n ­ ViÖc  Ých khÊu    tr   hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ ph¶ic¨n cø  µo      v nguyªn  gi¸, ûlÖ  Êu      kh hao  t quy  nh  µ  êigian ph¶itrÝch khÊu  ®Þ v th         hao. ­    a  µis¶n  è  nh   µo  ö  ông  Khi ® t   c ®Þ v sd c¸c  n   Þ   ®¬ v ph¶i trÝch  ng,   ®ó   trÝch ®ñ   è  Êu    s kh hao  ph¶itrÝch.   ­Nh÷ng  µi   t  s¶n  è  nh  c ®Þ kh«ng  Ých khÊu  tr   hao  å m: g +  µ   Nh ë +  µis¶n  è  nh  a  a  µo  ö  ông T  c ®Þ ch ® v s d
 12. 12 +  µis¶n  è  nh  ×nh  µnh  õquü  óc  î T  c ®Þ h th t  ph l i +  µi s¶n  è  nh  íc®©y  T  c ®Þ tr   mua  ¾ m   õ chiphÝ  s t    qu¶n  ýhoÆc   õ c«ng  l  t  cô    ng  lao®é chuyÓn  µnh  µi th t  s¶n  è  nh. c ®Þ ­ ViÖc  Ých hoÆc     Ých  Êu    tr   th«itr kh hao  µis¶n  è  nh  îc thùc hiÖn  t  c ®Þ ®    theo nguyªn t¾c        trßnth¸ng,tµis¶n  è  nh     c ®Þ t¨ng,gi¶m, ngõng  ¹t®éng  Êt     ho   (c   göi,chê    thanh  ý. .trong th¸ng,® îc trÝch hoÆc     Ých khÊu  l .  )        th«itr   hao  µis¶n  t  cè  nh  õngµy  u   ña  ®Þ t  ®Ç c th¸ngtiÕp theo.     7.2.Chi b¶o  ìng,söa  ÷a  µi    d   ch t   s¶n  è  nh  µ  c ®Þ v c«ng  ô    ng: c lao®é Gå m     c¸c kho¶n    chib¶o  ìng vµ  öa  ÷a  êng  d   s ch th xuyªn tµis¶n  è  nh,    c ®Þ   c«ng  ô    ng  c lao ®é (bao  å m   tµis¶n  è  nh  µ  g c¶    c ®Þ v c«ng  ô    ng  c lao ®é trang  bÞ  cho    chøc  oµn  Ó  ña  n  Þ);B¶o  ×®Þnh  ú    µis¶n  è  c¸c tæ  ® th c ®¬ v   tr   k c¸c t   c ®Þnh,  ÕtbÞ     èng  ù  èng  Êp  µ  thi   ®Ó ch s xu c v duy  ×n¨ng  ùc sö  ông  ña  µi tr   l  d c t  s¶n  õchiphÝ  (tr     b¶o  µnh    h c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng). tr   d §èi víikinh phÝ     öa  ÷a  êng       chis ch th xuyªn ® îc Ng ©n   µng  µ   íc phª    h Nh n     duyÖt trong  Õ   ¹ch    Ý   k ho chi ph qu¶n  ý hµng  l  n¨m:  C¸c  n   Þ   ®¬ v chØ   îc sö  ®  dông    öa  ÷a  ¬ng  Ön vËn    ®Ó s ch ph ti   t¶i m¸y  ãc  ÕtbÞ, ®iÖn,níc,söa  ÷a  , m thi        ch nhá  µng  µo,cèng  h r  tho¸t íc.   ôsë  µm  Öc.  n .tr   l vi . ViÖc    ¹on©ng  Êp,söa  ÷a  ôsë  µm  Öc  c¶it   c  ch tr   l vi ph¶icã    quy  ¹ch tæng  ho   thÓ,®ång  é,kh«ng  öa  ÷a  ¾p    ú tiÖn lµm    b  s ch ch v¸,tu     ¶nh  ëng  n   ÕtkÕ   h ®Õ thi   tæng  Ó  µ  êigian sö  ông  ña  th v th    d c c«ng  ×nh. tr Khi lËp  Õ   ¹ch    k ho n¨m    n  Þ  ©n   µng  µ   ícph¶idù  Õn  éi c¸c ®¬ v Ng h Nh n     ki n   dung    c¸c c«ng  Öc  Çn  µm  µ  Ëp  Õ   ¹ch  öa  ÷a,b¶o  ìng  µis¶n  è  vi c l v l k ho s ch   d t  c ®Þnh, trong ®ã   néidung      nªu    c«ng  Öc  vi ph¶ilµm  µ      è  Òn cho  õng    v kh¸ito¸ns ti   t c«ng  Öc  vi trong  Õ   ¹ch  Ò     Ý   k ho v chi ph qu¶n  ý tæng  Ó  n¨m  öi Ng ©n   l  th c¶  g  hµng  µ   íc(Vô  Õ      µichÝnh) ®Ó   Nh n   K to¸n­T     xem  Ðt,phª duyÖt. x   C¸c  n  Þ  ®¬ v kh«ng  îc h¹ch      ®  to¸nt¨ng nguyªn    µis¶n  µ  gi¸t   v kh«ng  Ých tr   khÊu hao  µis¶n  è  nh  i  íiphÇn    Þ t¨ng do    ¹o,söa  ÷a,b¶o  t  c ®Þ ®è v   gi¸tr     c¶it   ch   tr×b»ng  ån    ngu kinh phÝ    "Chib¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n".   d   s ch t   7.3.Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng: c lao®é Lµ    c¸c kho¶n    chimua   ¾ m     µis¶n  éc ®èi t ng c«ng  ô    ng  s c¸c t   thu    î   c lao ®é theo quy  nh  ña  µ   íc,tuú  ®Þ c Nh n   theo  ×nh  ×nh  t h c«ng  ô    ng  Ön  ã  c lao ®é hi c cña  õng  n  Þ  ©n  µng  µ   ícph©n    Õ   ¹ch cho    n  Þ    t ®¬ v Ng h Nh n   bæ k ho   c¸c®¬ v trªn c¬  ë  s tæng  møc  îcchicña  Ö   èng  ©n  µng  µ   íc. ®   h th Ng h Nh n 7.4.Chi ®Ç u      iÓn kü  ËtnghiÖp  ô  µ     tph¸ttr   thu   v v c«ng  Ö   ©n  µng: ngh Ng h   Néi dung    u      chi®Ç t ph¸ttr Ón kü  ËtnghiÖp  ô  µ    i   thu   v v c«ng  Ö   ©n   µng  ngh Ng h lµ kho¶n  îc ghi vµo    Ý     ®   chiph b»ng 12%     Þ tµis¶n  è  nh  ×nh  ©n   gi¸tr     c ®Þ b qu hiÖn  ã  c trong n¨m        ®Ó bæ sung  ån  èn  u    ©y  ùng  ¬  ngu v ®Ç t x d c b¶n  µ  v mua   s ¾ m   µis¶n  è  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. t  c ®Þ c Ng h Nh n 7.5.Chi thuªtµi        s¶n: Sè   Òn    Ò   ti chi v thuª tµis¶n     c¨n  vµo  îp  ng  cø  h ®å thuª tµis¶n  ÷a       gi bªn cho    µ  ©n   µng  µ   íc(nÕu  ã).Khi cÇn    µis¶n  è  nh  ®èi thuªv Ng h Nh n   c   thuªt   c ®Þ (  víinhµ  öa),®¬n  Þ    c   v ph¶icã      v¨n b¶n    â  µis¶n  ghir t   thuª,m ôc  ch    ®Ý thuª,göi    Ng ©n  µng  µ   ícxÐt duyÖt  íckhithùc hiÖn.C¸c  µis¶n  è  nh  i  h Nh n     tr         t  c ®Þ ® thuª 
 13. 13 ® îc h¹ch    to¸n ngo¹ib¶ng, tiÒn        thuª ® îc h¹ch     to¸n vµo    Ò     chiv thuª tµis¶n  ¹     ti ®¬n  Þ. v 8.Chi lËp kho¶n  ù      d phßng  ñiro r  Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  Õ       µichÝnh) trÝch lËp kho¶n  ù  h Nh n   K to¸n­T        d phßng  rñiro b»ng     10%  chªnh  Öch       a  ã  l thu ­chich c kho¶n  ù  d phßng.ViÖc    qu¶n  ývµ  l  sö  ông  d kho¶n  ù  d phßng  ñiro nµy  ùc hiÖn  r   th   theo Quy  Õ   ña  èng  c  ch c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 9.C¸c    kho¶n    chikh¸c: §©y  µnh÷ng  l  kho¶n    Çn  Õtph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  µ  chic thi             v kh«ng mang   Ýnh  Êt  êng  t ch th xuyªn, n»m     ngoµi nh÷ng    kho¶n    ∙    chi ® quy ®Þnh trªn. ­Chi ®µo  ¹oc¸n bé  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    t     Qu t d nh d ­ Chi båidìng quyÕt          to¸nn¨m: C¸c  n  Þ  ùc hiÖn    ®¬ v th   theo  íng dÉn  ña  h  c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n ­Chi b¶o     qu¶n  å  ¬,chøng  õ,sæ   Õ     µ  µiliÖu.. hs  t   k to¸nv t   . B. Q U ¶ N  L ý   C  K H O ¶ N  T H U  N H Ë P, C hi P H Ý C¸ §i Ò u    8. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ývµ  ¹ch to¸nc¸ckho¶n    Ëp,chiphÝ  l  h       thu nh     cña  ©n  µng  µ   íc: Ng h Nh n   1.C¸c    kho¶n    ¹t®éng  chiho   nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  ©n  µng: vvd v Ng h C¸c  n  Þ  ®¬ v kh«ng  ph¶ilËp kÕ   ¹ch vµ  îcchitrªnc¬  ë      ho   ®       s nhu  Çu  ùc c th   tÕ ph¸tsinh  ôc  ô  ¹t®éng    ph v ho   nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  vvd v theo    c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   ícvµ  ña  µnh. h c Nh n   c Ng 2.C¸c    kho¶n    Ý  chiph qu¶n  ý: l Trong  ¹m    Õ   ¹ch chiphÝ  ph vik ho     qu¶n  ý® îcduyÖt (trõchivÒ   ¹t®éng  l          ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô,b¶o  ìng söa  ÷a  µis¶n,mua  ¾ m   v  d  ch t     s c«ng  ô    ng), c lao ®é   c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ® îc ®iÒu  µ  Õ   ¹ch  ÷a      v Ng h Nh n     ho k ho gi c¸c kho¶n    chi ®Ó  b¶o  ¶m   ¹t®éng  ña  n  Þ  ng  ® ho   c ®¬ v nh ph¶ichitiªu®óng  Õ   ,  nh       ch ®é ®Þ møc  ña  µ   ícvµ  ña  µnh  c Nh n   c Ng quy  nh. ®Þ 3. TÊt  c¸c kho¶n    Ëp  îc h¹ch    ¹    n  Þ    c¶    thu nh ®  to¸nt i ®¬ v ph¶itÝnh  µ  c¸c   v thu  ng, thu  ,  kÞp  êitheo  ®ó   ®ñ thu  th   quy  nh  µ  ¹ch    ng  Ýnh  Êt ®Þ vh to¸n ®ó t ch   c¸ctµi    kho¶n    Ëp. thu nh 4. C¸c    kho¶n      thu,chib»ng  ¹itÖ  îcthùc hiÖn  ngo   ®     th«ng qua nghiÖp  ô  v mua,  ngo¹itÖ    b¸n    ®Ó chuyÓn  æi    Öt Nam   ng  ® ra Vi   ®å (VND) theo  û gi¸thùc t      tÕ  ¹ thêi®iÓ m     t    i ph¸tsinh®Ó   ¹ch to¸nvµo    µikho¶n    Ëp,chiphÝ.  h   c¸ct   thu nh     5. C¸c  n  Þ    ®¬ v kh«ng  îc tù ý  Ôn  ®     mi gi¶m    c¸c kho¶n    thu.Nghiªm  Ê m   c viÖc      ®Ó c¸ckho¶n    µisæ   Õ   thu ngo   k to¸n,gi÷l¹ c¸c kho¶n      Ëp quü           i thu ®Ó l   tr¸i phÐp  íi äi  ×nh  d  mh thøc. 6. C¸c    kho¶n chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ    l t      ph¸tsinh trong kú  ho¹t®éng       do    mua  b¸n kinh doanh  ¹itÖ  ña  ©n   µng  µ   íc ® îc h¹ch    µo      ngo   c Ng h Nh n     to¸nv thu nhËp  hoÆc     Ý  chiph trong n¨m; C¸c      kho¶n  chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ  ®¸nh  l t      do 
 14. 14 gi¸l¹ sè      µikho¶n  ¹itÖ  èikú  ×    i d c¸c t     ngo   cu   th kh«ng  ¹ch  h to¸n vµo    thu  Ëp  nh hoÆc     Ý  µ   ¹ch to¸nt¨nggi¶m  èn. chiph m h       v 7.C¸c  n  Þ    ®¬ v ph¶ichi®óng  Õ   ,  nh     ch ®é ®Þ møc,    Èn  ña  µ   ­ tiªuchu c Nh n íc,cña  ©n  µng  µ   ícquy  nh. Thñ  ëng    n  Þ  ©n  µng  µ     Ng h Nh n   ®Þ   tr c¸c®¬ v Ng h Nh níc ph¶iqu¶n  ýchÆt  Ï vµ  Þu      l  ch   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  ng  n   ña  äi    vt ®ó ®¾ c m kho¶n    Ýnh        îp lý, ÕtkiÖm  µ  ã  Öu  chi,t to¸nchitiªuh       ti v c hi qu¶. 8.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh«ng  îcghivµo    Ý  ÷ng  ®   chiph nh kho¶n    chisau  y:  ®© ­ C¸c    kho¶n  Òn  ¹tph¶inép  µ   íc hoÆc   ti ph     Nh n   ph¶itr¶cho     kh¸ch  µng  h vÒ   ÷ng  Öth¹ivËt chÊt do  nh thi         nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña    ©n, tËp  Ó  c c¸ nh   th Ng ©n  µng  µ   ícg©y    h Nh n   ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         nghiÖp  ô  ©n  µng. v Ng h ­ C¸c    kho¶n tæn  Êttrong ho¹t®éng  ©n   µng  nguyªn  ©n  ñ  th      Ng h do  nh ch quan  ña    é,c«ng  c c¸n b   chøc  ©n  µng  µ   ícg©y  Ng h Nh n   nªn. ­ C¸c    kho¶n    a    å  ¬  Õt  chich ®ñ h s quy to¸n hoÆc   a  ùc    ∙  Õt   ch th chi® quy   to¸n. ­  C¸c kho¶n    u   , mua   ¾ m,    ¹o,n©ng  Êp  µis¶n  è  nh   chi ®Ç t   s c¶i t   c t  c ®Þ thuéc nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬    v ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh. s t  c ®Þ ­C¸c    kho¶n    ng  é  a  ¬ng,c¸ctæ  chiñ h ®Þ ph     chøc    éi,   ¬  x∙h   c quan  c¸c kh¸c. ­C¸c    kho¶n    éc c¸cnguån  chithu     kinh phÝ    kh¸c®µi thä.    9. C¸c    kho¶n    Ý   chiph sau  y   ®© chØ  îc thùc hiÖn  µ  ¹ch      ©n   ®    vh to¸në Ng hµng   µ   íc(Vô  Õ      µichÝnh): ­Nh n   K to¸n­T   ­Chi phÝ    c  Òn.    in,®ó ti ­Chi phÝ    Êy têcã    µ    ¬ng  Ön thanh       ingi     gi¸v c¸cph ti   to¸nthay tiÒn.   ­Chi x©y  ùng  ¬     d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh. c ®Þ ­Chi ®Ç u      iÓnkü  ËtnghiÖp  ô  µ     tph¸ttr   thu   v v c«ng  Ö   ©n  µng. ngh Ng h ­ Chi lËp      kho¶n  ù  d phßng  ñiro  r   trong ho¹t®éng     nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  vvd v Ng ©n  µng. h C. P H ¢ N  C Ê P  Q U ¶ N  L ý  V µ  U û  Q U Y Ò N  X Ð T  § U Y Ö T §i Ò u    èng  c  ©n  µng  µ  íc: 9. Th ®è Ng h Nh n 1   .Phª  Öt kÕ   ¹ch n¨m  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ: duy   ho   c Ng h Nh n   ­K Õ   ¹ch thu chitµichÝnh.   ho         ­ K Õ   ¹ch sö  ông  èn  u    ©y  ùng  ¬    ho   d v ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  s t  c ®Þnh. ­K Õ   ¹ch vÒ   u    ©y  ùng      ho   ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n. ­K Õ   ¹ch vÒ   öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh.   ho   s ch l     c ®Þ 2.Phª  Öt dù    ÕtkÕ,  ù    duy   ¸n,thi   d to¸n,   Õt to¸n: quy   ­ Phª  Öt  ù    ÕtkÕ,  ù    duy d ¸n,thi   d to¸n vµ  Õt    quy to¸n c¸c c«ng  ×nh  ©y     tr x dùng  ¬  c b¶n  µ    v c¸c c«ng  ×nh söa  ÷a  íncã    Þ ®Ç u    õ l.000.000.000 tr   ch l   gi¸tr   tt     ®ång/c«ng  ×nh trëlªn. tr    
 15. 15 ­Phª  Öt dù    µ  Õt to¸nmua  ¾ m   µis¶n  è  nh  µnhµ  öa,   duy   to¸nv quy     s t  c ®Þ l  c  xe    µ    µis¶n  è  nh  «t« v c¸c t   c ®Þ kh¸c cã    Þ tõ 500.000.000 ®ång/tµi   gi¸tr        s¶n  ë tr   lªn. ­ Phª  Öt dù    µ  Õt to¸n®èi víi     µng    duy   to¸nv quy         l«h c¸c mua  ¾ m   ïng m ét  s c  lo¹  µis¶n  è  nh  çitµis¶n  ã    Þ díi i  t c ®Þ (m     c gi¸tr    500.000.000 ®ång  ng    Þ   nh gi¸tr   toµn  é    µng  õ500.000.000 ®ång  ëlªn. b l«h t    tr   3. Phª duyÖt b¸o c¸o  ùc  Ön  Õ   ¹ch  th hi k ho thu    µichÝnh  chi t   n¨m   ña  c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n   4. Phª  Öt    duy thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  è  nh  µnhµ  öa,xe  t« vµ  l    t  c ®Þ l  c   «    c¸ctµis¶n  è  nh     c ®Þ kh¸ccã    Þnguyªn gi¸tõ500.000.000 ®ång/tµi   gi¸tr           s¶n  ë tr   lªn. §i Ò u  10. èng ®èc  uû  quyÒn  cho Vô  tr ng Vô  K Õ  to¸n ­ Tµi  Th ë   chÝnh: 1.Phª  Öt kÕ   ¹ch n¨m    duy   ho   cho    n  Þ: c¸c®¬ v ­K Õ   ¹ch chiphÝ    ho     qu¶n  ý. l ­K Õ   ¹ch mua  ¾ m   µi   ho   s t  s¶n  è  nh. c ®Þ 2.Phª  Öt dù    ÕtkÕ,  ù    µ  Õt to¸ncho    n  Þ:   duy   ¸n,thi   d to¸nv quy     c¸c®¬ v ­ Phª  Öt  ù    ÕtkÕ,  ù    µ  Õt    i víi     duy d ¸n,thi   d to¸nv quy to¸n®è     c«ng  ×nh c¸c tr   ®Ç u    x©y  ùng  ¬  t d c b¶n  µ  v c«ng  ×nh  öa  ÷a  ín cã    Þ  u    tõ tr s ch l   gi¸ tr ®Ç t   100.000.000 ®ång/c«ng  ×nh ®Õ n   íi   tr   d  1.000.000.000 ®ång/c«ng  ×nh.   tr ­ Duy Öt  ù    µ  Õt      d to¸nv quy to¸nmua   ¾ m   µis¶n  è  nh  õnhµ  öa, s t  c ®Þ (tr   c  xe    ã    Þdíi «t«)c gi¸tr     500.000.000 ®ång/tµi    s¶n. ­Phª  Öt quyÕt to¸nthu chitµichÝnh  ña    n  Þ    duy           c c¸c®¬ v (n¨m). 3. Phª  Öt    duy thanh  ýtµis¶n  è  nh  õnhµ  öa, xe  t«)cã    Þ l    c ®Þ (tr   c   «    gi¸tr   nguyªn gi¸díi     500.000.000 ®ång/tµi    s¶n. §i Ò u    èng  c  û  Òn  Thñ  ëng    n  Þ: 11. Th ®è u quy cho  tr c¸c®¬ v 1. Phª  Öt  ÕtkÕ,  ù    µ  Õt        duy thi   d to¸nv quy to¸nc¸c c«ng  Öc  öa  ÷a  ­ vi s ch th êng  xuyªn tµis¶n  ã    Þdíi    c gi¸tr    100.000.000 ®ång/lÇn söa  ÷a.     ch §èi víic¸c c«ng  ×nh  öa  ÷a  ã  ù       tr s ch c d to¸n díi100.000.000  ng  ng     ®å nh viÖc  öa  ÷a  µm  s ch l thay ® æi  ¬    c b¶n  ÕtkÕ   µ  Õt  Êu  ña  thi   v k c c c«ng  ×nh th× tr     c¸c ®¬n  Þ    v ph¶ilËp  ÕtkÕ,  ù    öiNg ©n   µng  µ   íc®Ó   Ðt duyÖt   thi   d to¸ng   h Nh n   x    vµ chØ  îcthùc hiÖn    ã    ®    khic v¨n b¶n  Öt dù    ña  ©n  µng  µ   íc. duy   to¸nc Ng h Nh n 2. Phª  Öt  å  ¬  êi  Çu, kÕt    duy h s m th   qu¶  u   Çu  i  íic¸c gãi thÇu  ®Ê th ®è v       mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  s t  c ®Þ trang  Þ   b cho  n  Þ  ã    Þ díi500.000.000 ®¬ v c gi¸tr       ®ång/lÇn mua  ¾ m.   s 3. Phª  Öt  ù    µ  Õt      Ý    duy d to¸nv quy to¸nchiph mua  ¾ m   s c«ng  ô    ng  c lao ®é trangbÞ  ¹ ®¬n  Þ.   t  i v 4.Phª  Öt viÖc    duy   thanh  ýc«ng  ô    ng  ¹ ®¬n  Þ. l  c lao®é t   i v
 16. 16 §i Ò u    gi¸nhµ    Ëp  Ó. 12. Ho¸    ë t th ViÖc      µ    Ëp  Ó  ho¸ gi¸nh ë t th cho    é, c«ng  c¸n b   chøc  ang  ® thuªnhµ  , c¸c   ë    ®¬n  Þ  ùc hiÖn  v th   theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ  íng ®Þ hi h c Nh n   h   dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n III.C H £ N H  L Ö C H  T H U  C HI v µ  N é P  N G ¢ N  S¸ C H  N H µ  N U í C   §i Ò u    13. Chªnh  Öch      µng  l thu chih n¨m  ña  ©n   µng  µ   íc® îc c Ng h Nh n     x¸c ®Þnh  õ tæng    t  thu  ña  ©n   µng  µ   íc trõ tæng    Ý   ña  ©n   c Ng h Nh n     chi ph c Ng hµng  µ   ícvµ  Nh n   kho¶n  ù  d phßng  ñiro. r  1. Ng ©n   µng  µ   íc ® îc trÝch    h Nh n     10%  chªnh  Öch  l thu      Ëp  ü  chi ®Ó l qu thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      Qu gia. 2. Sau    Ých lËp quü  ùc hiÖn  Ýnh    khitr     th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc    è        Qu gia,s cßn l¹ ph¶inép  µo  ©n     i   v Ng s¸ch Nhµ   íc.ViÖc  ép  ©n     n  n Ng s¸ch Nhµ   ícthùc hiÖn    n    t¹ Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  Õ      µichÝnh) vµ  ùc hiÖn      i h Nh n   K to¸n­T     th   nh sau: Hµng  ý,Ng ©n  µng  µ   íctrÝch nép  ©n  qu   h Nh n     Ng s¸ch Nhµ   íctheo  ×nh    n  h thøc  ¹m  ép  t n b»ng  70%   è  s chªnh  Öch  l thu    ña  ý. ViÖc  ¹m  ép  ùc chi c qu   t n th   hiÖn trong10  µy  u   ña  ý  Õp theo.   ng ®Ç c qu ti   K Õt  óc n¨m  µichÝnh,trong thêigian 10  µy  Ó   õ khib¸o    Õt  th   t         ng k t     c¸o quy to¸nn¨m  îcThèng  c    ®  ®è phª  Öt,Ng ©n  µng  µ   ícnép  ©n   duy   h Nh n   Ng s¸ch Nhµ     nícsè    chªnh  Öch      l thu chicßn  ¹theo sè  Öu quyÕt to¸n. l  i   li     Sè  chªnh  Öch  l thu    µichÝnh  chi t   n¨m  ph¶i nép  Ï ® îc x¸c ®Þnh  Ýnh    s      ch thøc theo  Õt  k qu¶  Óm     ña  Ó m     µ   íc.Trêng  îp  è  ∙  ép  ín ki trac Ki to¸n Nh n   h s ® n l  h¬n  è  s ph¶i nép    theo  Õt  Ën  Ýnh  k lu ch thøc  ña  Ó m   c Ki to¸n Nhµ   íc th×  è    n  s chªnh  Öch  ép  õa  Ï® îctrõvµo  è  l n th s       s ph¶inép  ña    c n¨m  sau.Ng îcl¹   Õu  è      in , s ®∙  ép  á  ¬n  è  n nh h s ph¶inép  ×  ©n   µng  µ   ícnép  Õp sè    th Ng h Nh n   ti   chªnh  Öch  l cßn  Õu  thi cho  ©n  ng s¸ch Nhµ   íctrong thêigian 10  µy  Õp theo  Ó   õ khi   n       ng ti   k t    cã  Õt  Ën  Ýnh  k lu ch thøc cña  Ó m     µ   íc.   Ki to¸nNh n vi. Ë p V µ  B¸ O  C¸ O  T H ù C  HI Ö N  K Õ  H O ¹ C H  T µ i C H Ý N H  l §i Ò u    µo  14. V th¸ng9  µng   h n¨m, c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íclËp    v Ng h Nh n     c¸ckÕ   ¹ch tµichÝnh    ho     n¨m  sau  ña  n  Þ  ×nh    öiNg ©n  µng  µ   ­ c ®¬ v m ®Ó g   h Nh n íc(Vô  Õ       µichÝnh) ®Ó   ã  ¬  ë  Ðt duyÖt  µ    k to¸n­ T     ccsx  v th«ng  cho    n   b¸o  c¸c ®¬ vÞ  ùc hiÖn. th   K Õ   ¹ch tµichÝnh  ho     n¨m  ña    n  Þ  å m: c c¸c®¬ v g ­K Õ   ¹ch thu nhËp,chiphÝ.   ho        KÌm theo b¶n thuyÕt minh  y   ,    Õtc¸c chØ     Ò     ®Ç ®ñ chiti     tiªuv thu  Ëp, nh   chiphÝ   ù  Õn  ùc hiÖn    d ki th   trong n¨m,  è    Õ,    ng, gi¸trÞ nguyªn   s biªn ch lao ®é       gi¸tµis¶n  è  nh  µ     c ®Þ v c«ng  ô    ng  Ön  ã  ¹ ®¬n  Þ. c lao®é hi c t   i v ­K Õ   ¹ch mua  ¾ m   µi   ho   s t  s¶n  è  nh  µ  ¬ng  Ön tinhäc. c ®Þ v ph ti     ­K Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬    ho   tx d c b¶n.
 17. 17 ­K Õ   ¹ch söa  ÷a  íntµis¶n  è  nh.   ho   ch l     c ®Þ ­K Õ   ¹ch n©ng  Êp    ¹ovµ  ¾p  Æt  ÕtbÞ  toµn    ho   c c¶it   l ® thi   an  kho  ü. qu §i Ò u  15.  C¨n  vµo  Õ   ¹ch  µichÝnh  ña  cø  k ho t  c c¸c  n   Þ,  ©n   ®¬ v Ng hµng  µ   íc (Vô  Õ       µi chÝnh) xem   Ðt,tæng  îp,lËp  Õ   ¹ch  µi Nh n   K to¸n­ T     x  h   k ho t  chÝnh  ña  ©n  µng  µ   íctr×nh Thèng  c    Öt  öiBé  µichÝnh  c Ng h Nh n     ®è phª duy g   T   (kÕ  ¹ch  ho thu  Ëp    Ý)  µ  é   Õ   ¹ch    Çu   Õ  ¹ch  Ò   u    nh chi ph v B k ho &§ t (k ho v ®Ç t x©y  ùng  ¬  d c b¶n).K Õ   ¹ch  µichÝnh    ho t  n¨m  ña  ©n   µng  µ   íc bao  c Ng h Nh n   gå m: ­K Õ   ¹ch thu nhËp  µ    Ý.   ho     v chiph ­K Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬    ho   tx d c b¶n. §i Ò u    Õt  óc quý  µ  16. K th   v n¨m, c¸c ®¬n  Þ  Ëp  c¸o thùc hiÖn  Õ      v l b¸o      k ho¹ch  µi chÝnh  ña  n   Þ   öi Ng ©n   µng  µ   íc (Vô  Õ   t  c ®¬ v g   h Nh n   K to¸n ­  µi  T  chÝnh),gå m:    ­B¸o    ùc hiÖn  Õ   ¹ch thu nhËp,chiphÝ  ý,n¨m).   c¸o th   k ho        (qu   ­B¸o    Ých khÊu    c¸o tr   hao  µis¶n  è  nh  ý). t  c ®Þ (qu ­B¸o    Óm    µis¶n  è  nh, c«ng  ô    ng    c¸o ki kª t   c ®Þ   c lao®é (n¨m).   ­B¸o    Ò     c¸o v t¨ng,gi¶m  µi   t  s¶n  è  nh  c ®Þ (n¨m). ­ B¸o c¸o  ü ¬ng  ùc  Ön  qu l th hi kh«ng bao  å m   Òn ¬ng  µm  g ti l l thªm  ê gi   (n¨m). Thêih¹n göib¸o c¸o ® îcquy  nh           ®Þ nh sau: ­B¸o    ý  öichË m   Êt ngµy  th¸ng®Ç u   ý  Õ   Õp.   c¸o qu g   nh   2    qu k ti ­B¸o      c¸o n¨m  öichË m   Êt ngµy  th¸ng01  g  nh   5    n¨m  Õ   Õp. k ti Vô   Õ       µichÝnh  Õp nhËn, kiÓm    ©n  Ých,®¸nh    K to¸n­ T   ti     tra,ph t   gi¸,tæng  hîp sè  Öu'   li   khaith¸cvµ  ö  ýc¸cb¸o    ña    n  Þ...     x l     c¸o c c¸c®¬ v . LËp  b¸o c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh  µng     h n¨m  ña  ©n   µng  µ   íc, c Ng h Nh n   b¸o    Õt    èn  u    ©y  ùng  ¬  c¸o quy to¸nv ®Ç tx d c b¶n  ×nh Thèng  c  ©n   µng  tr   ®è Ng h Nhµ   íc phª  Öt  öi KiÓ m   n  duy g   to¸n Nhµ   íc vµ  é   µi chÝnh  Ë m   Êt  µo    n  BT  ch nh v ngµy 15/2 n¨m  Õ   Õp.   k ti C h ¬ n g  III.§I Ò U  K H O ¶ N  thi µ N H    H §i Ò u 17. ô   ëng  ô   Õ     Tµi chÝnh  Þu   V tr V k to¸n ­    ch tr¸ch nhiÖ m   íng   h  dÉn  µ  chøc  iÓn  v tæ  tr khai thùc  Ön    hi Quy  Õ   µy  ch n trong  Ö   èng  ©n   h th Ng hµng  µ   íc. Nh n
 18. 18 §i Ò u  18. ô   ëng  ô    V tr V Tæng   Óm   ki so¸tcã    tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön    th hi kiÓm    éibé  µ  íng dÉn    n  Þ  ©n   µng  µ   íctæ  to¸nn   v h   c¸c ®¬ v Ng h Nh n   chøc  Óm   ki so¸tnéibé      c«ng   t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  ña  ©n  µng  µ   íctheo quy  nh   l    c Ng h Nh n     ®Þ t¹ Quy  Õ   µy.   i ch n §i Ò u    Öc    19. Vi bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản