Quyết định 66/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 66/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 66/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 66/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 66/2002/Q§-TTg ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2002 vÒ chÕ ®é trî cÊp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc kiÓm l©m c«ng t¸c trªn ®Þa bµn x· Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt B¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1991; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 39/CP ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ hÖ thèng tæ chøc, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña kiÓm l©m; C¨n cø ChØ thÞ sè 286/TTg ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ t¨ng cêng biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng, Trëng ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Quy ®Þnh chÕ ®é trî cÊp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc kiÓm l©m c«ng t¸c trªn ®Þa b¶n x·, cô thÓ: 1. Møc 100.000 ®ång/ngêi/th¸ng, ¸p dông ®èi víi c¸c x· cã møc phô cÊp khu vùc tõ 0,1 ®Õn 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu. 2. Møc 120.000 ®ång/ngêi/th¸ng, ¸p dông ®èi víi c¸c x· cã møc phô cÊp khu vùc tõ 0,4 ®Õn 0,5 so víi møc l¬ng tèi thiÓu. 3. Møc 140.000 ®ång/ngêi/th¸ng, ¸p dông ®èi víi x· cã møc phô cÊp khu vùc tõ 0,7 trë lªn so víi møc l¬ng tèi thiÓu. §iÒu 2. Nguån kinh phÝ chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy ®îc bè trÝ vµ sö dông trong ph¹m vi ng©n s¸ch cña ®Þa ph - ¬ng ®îc giao hµng n¨m. §iÒu 3. Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2002.
  2. 2 § iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản