intTypePromotion=1

Quyết định 661/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
4
download

Quyết định 661/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 661/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giai đoạn 2006 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 661/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 661 / QĐ - BXD ---------------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giai đoạn 2006 - 2010 ---------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/ 2008/NĐ - CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Chỉ thị số 06/2006/CT-BXD ngày 27/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm (2006 – 2010); Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng, gồm các ông có tên sau: 1 - Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Trưởng ban; 2 - Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Phó trưởng ban; 3 - Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Phó trưởng ban thường trực; 4 - Ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Uỷ viên thường trực; 5 - Ông Trần Ngọc Thiện, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng: Uỷ viên; 6 - Ông Nguyễn Quang Cung, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng: Uỷ viên; 7 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng: Uỷ viên. Điều 2: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban ra quyết định thành lập các tiểu ban và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo. Điều 3: Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đề xuất những giải pháp đổi mới Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng nhằm phát huy hơn nữa tác động tích cực của Cuộc vận động này tới chất lượng công trình và sản phẩm xây dựng. Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 07/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục – Vụ chức năng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : BỘ TRƯỞNG - Như Điều 5; Đã ký - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Công đoàn Xây dựng Việt Nam; - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; - Lưu: VP Bộ, Cục Giám định. Nguyễn Hồng Quân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2