Quyết định 663-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
115
lượt xem
12
download

Quyết định 663-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 663-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 663-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  B é  T R ë N G   é   µI C H Ý N H  S è  663 T C/ Q §­T C N H BT  N G µ Y  24 T H¸ N G  6 N¨ M  1995 B é   R ë N G  B é  T µI C H Ý N H T ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  §iÒu  Ö    cø  l "Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng" ban  µnh  Ìm  l  tv x d   h k theo NghÞ     ®Þnh  è  s 177/CP  µy  ng 20/10/1994 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 105/TC/§T  µy  ng 08/12/1994 cña  é  µichÝnh  íng    BT  h dÉn b¶o  Ó m     hi c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng; tr   d Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c «ng  Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  C«ng    tyb¶o  Ó m   Öt  hi Vi Nam   µ  v «ng  ô  ëng  ô  µichÝnh    ©n  µng  µ    V tr VT  c¸cNg h v Tæ chøc  µichÝnh, t  QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u  Ban  µnh  Ìm  1:  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  ¾c t b¶o  Ó m   äi  hi m rñiro vÒ   ©y  ùng;Quy  ¾c     x d   t b¶o  Ó m   äi  ñiro vÒ   ¾p  Æt;  Óu  Ý    hi m r   l ® Bi ph b¶o hiÓ m   ©y  ùng  µ  ¾p  Æt;  ô  Ý  µ  Óu  xd vl ® Ph ph v Bi møc  Êu  õ®èi víi kh tr       tæn  Êt th   vËt chÊt ¸p dông       chung cho    c¸cdoanh nghiÖp b¶o  Ó m   îcphÐp  ¹t®éng  hi ®  ho   t¹  Öt Nam   µ    ñ  u    iVi   v c¸c ch ®Ç t (bao  å m   c¸c chñ  u    ù    u    éc g c¶    ®Ç t d ¸n ®Ç tthu   së  ÷u  µ   íchíng dÉn  ¹ Th«ng   è  h Nh n     t i ts 105/TC/§T  µy  ng 8/12/1994 cña  é  µi   BT  chÝnh. §i Ò u    2: Trªn c¬  ë  ©n  ¾c  n   Õt    sc nh ®Õ k qu¶ kinh doanh, tuú tõng  êi      th   gian  ô  Ó, c¸c  c th   doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   îc chñ  ng  iÒu  hi ®  ®é ® chØnh t¨ng  gi¶m  møc  Ý  ph b¶o  Ó m   hi trong ph¹m      vi15%   víibiÓu  Ý  so    ph quy  nh  ng  ®Þ nh ph¶ith«ng    íi é  µichÝnh.   b¸o v   T   B §i Ò u 3:  C¨n  vµo  Óu  Ý   cø  Bi ph b¶o  Ó m   ©y  ùng  µ  ¾p  Æt     hi x d vl ® ban hµnh theo Quy Õt  nh  µy,chñ  u      ù    u    èihîp víi   ®Þ n  ®Ç tc¸cd ¸n ®Ç tph       doanh  c¸c nghiÖp b¶o  Ó m   Ýnh    Ý  hi t to¸nph b¶o  Ó m     a  µo  ù    µ  µm      hi ®Ó ® v d to¸nv l c¨n cø quyÕt to¸nc«ng  ×nh.    tr §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.Bé  ëng,Thñ  ­ 4: Quy ®Þ n c hi l   t   k   tr   tr ëng    ¬  c¸c c quan  ngang  é,  ñ   ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ  thu Ch ph   tÞch  û   U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m  iÓnkhaiQuy Õt  nh  µy  n     ñ  u    éc ph¹m    tr     ®Þ n ®Õ c¸cch ®Ç tthu   viqu¶n  ý. l §i Ò u    ô  ëng  ô  µichÝnh    ©n  µng  µ    5: V tr V T   c¸cNg h v Tæ chøc  µichÝnh, t    Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  Çu    vµ  c§ t Ph¸t tr Ón, Ch¸nh   i   V¨n phßng  é   µi B T 
 2. 2 chÝnh  µ  ñ tr ng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  v th   ë c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra,gi¸m  s¸tviÖc    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n QUY   ¾ C   T B¶O   Ó M   äI  ñI    Ò   © Y   ù NG HI M R RO V X D (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 663  TC/Q§­TCNH ngµy  th¸ng6  24    n¨m  1995  ña  é  µichÝnh) c BT  Trªn c¬  ë  êi ® îc b¶o  Ó m   ∙  öi cho    s ng     hi ®g  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   íi hi (d   ®©y   äi t¾t lµ ngêi b¶o  Ó m)  Êy  g        hi Gi yªu  Çu  c b¶o  Ó m   Êy yªu  Çu    hi (gi   c b¶o hiÓ m   µy  îc xem    lµ m ét  é   Ën  n ®  nh   b ph kh«ng  t¸ch rêi cña  îp  ng       H ®å b¶o hiÓ m), ®∙  ép    n hoÆc   ng    ép  ®å ý n cho  êi b¶o  Ó m   è  Ý   ng   hi s ph b¶o  Ó m     hi nªu trong phô  ôc kÌm    l  theo  µ  ©n  v tu theo    iÒu  c¸c ® kho¶n, ®iÒu  Ön, c¸c ®iÓ m     ki     lo¹  õquy  nh  i  tr ®Þ trong Quy  ¾c    t b¶o  Ó m,  êi b¶o  Ó m   Ï tr¶tiÒn  åith hi ng   hi s    b  ­ êng  cho  êi® îcb¶o  Ó m   ng     hi theo c¸ch thøc vµ        quy  nh  íi y. ®Þ d  ®© I­§èITîNG       B¶O   Ó M HI Theo  quy  ¾c  µy, Ng êi b¶o  Ó m   Ën  tn    hi nh b¶o  Ó m   hi cho    c¸c c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  ©n  ông  µ    d d d v c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d c«ng nghiÖp  µ   Õt  Êu  mkc cña    c¸c c«ng  ×nh nµy  ã  ö  ông      tr   csd xi­ m¨ng  µ  t«ng.Cô   Ó  µ c¸c c«ng  v bª    th l     tr×nh sau:   ­ Nhµ   , tr ng  äc,b Önh  Öc,trôsë  µm  Öc,nhµ    ¹pchiÕu    ë ê h   vi     l vi   h¸t,   r phim,  c¸cc«ng  ×nh v¨n ho¸ kh¸c..   tr       . ­Nhµ     m¸y,xÝ    nghiÖp, ­§êng      êng  ¾t  µ  êng  é) vµ  ©n    s¸(c¶ ® s v® b   s bay. ­C Ç u   èng,®ª  p,    c   ®Ë c«ng  ×nh tho¸t íc,kªnh  o, c¶ng.. tr      n ®µ   . ­C Êu  ócchñ  Õu  ña    tr   y c c«ng  ×nh x©y  ùng tr   d ­ C¸c trang  ÕtbÞ   ©y  ùng, c¸c c«ng  ×nh  ¹m  êidïng  thi   x d    tr t th   trong    qu¸ tr×nh  ©y  ùng, c¸c l¹  x d    i m¸y  ãc   ÕtbÞ   îc sö  ông  m thi   ®   d trong qu¸  ×nh  ©y  tr x dùng. ­ Tµi s¶n  ã  ½n    µ     cs trªnv xung quanh khu  ùc  v c«ng  êng  éc  Òn  tr thu quy së  ÷u  ña  êi® îcb¶o  Ó m. h c Ng     hi ­Tr¸chnhiÖ m  g©y        do  ra tæn  ÊtvÒ   êivµ  µis¶n  i víi th   ng   t   ®è     thø  bªn  ba. II­C¸C  IÓ M   ¹ITRõ  CHUN G    ® LO     Ng êi b¶o  Ó m   Ï kh«ng  åi th ng    hi s  b   ê cho  êi ® îc b¶o  Ó m   ÷ng  Öt ng     hi nh thi   h¹ihoÆc   ÷ng    nh tr¸chnhiÖ m  ùctiÕp hay    Õp g©y  bëic¸crñiro sau:   tr     gi¸nti   nªn          a)  Õn  Chi tranh,x© m  îc,hµnh  ng  ï®Þch  ña  íc ngoµi,chiÕn  ù    l  ®é th   c n    s (dïtuyªn chiÕn      hay kh«ng tuyªn chiÕn),néi chiÕn, b¹o  ¹n,næi  ¹n,®×nh         lo   lo  
 3. 3 c«ng,b∙ic«ng,b Õ   ëng,b¹o  ng  ña  Çn  óng,hµnh  ng  ©n  ù        x   ®é c qu ch   ®é qu s hay lùcl ng tiÕm  Òn, hµnh  ng  ña  ã m   êihay  ÷ng  êithï®Þch  ®¹i  î   quy   ®é c nh ng   nh ng     (  diÖn  hay  ã  ªnquan  í c¸c tæ  c li   t i   chøc  Ýnh  Þ)tÞch    ch tr   biªn,tÞch  hay      thu  ph¸ huû  theo  Önh  ña  Ýnh  ñ  l c Ch ph hoÆc  theo  Önh  ña  Êt  ú  µ  ¬ng  ôc  l c b k nh ® c nµo. b) Ph¶n    øng  ¹tnh©n, phãng  ¹h¹tnh©n  h    x    hay  Ôm  ãng  ¹; nhi ph x c) Hµnh  ng  è  hay  è  ×nh  ¬  Êt cña  êi® îcb¶o  Ó m     ®é c y  ct s xu   Ng     hi hay  i ®¹   diÖn  ña  ä; ch d) Ngõng  µn  é    to b hay  ét  Çn  m ph c«ng  Öc. vi II   êI  ¹N  ITH H B¶O   Ó M . HI Tr¸chnhiÖm   ña  êib¶o  Ó m   Ïb ¾t  u   õlóckhëic«ng    c Ng   hi s  ®Ç t       c«ng  ×nh tr   hoÆc  sau    ì xong    ¹ng  ôc  ã    khid   c¸ch m c tªntrong Phô  ôcxuèng    l  c«ng  êng,dï tr    ngµy  quy  nh  ®Þ trong phô  ôccã  Ó    l   th kh¸c. Sau    õng  Çn  ña  khit ph c c«ng  ×nh ® îcb¶o  Ó m   ∙  îcbµn  tr     hi ®®  giao vµ  a   ® vµo  ö  ông  ×  sd th tr¸chnhiÖ m   ña  êi b¶o  Ó m   Ï chÊ m     c Ng   hi s  døt  i  íiphÇn  ®è v   ®ã. B¶o  Ó m   µy  Ï chÊ m     Öu  ùc vµo  µy  hi n s  døt hi l   ng quy  nh    ®Þ ghitrong Phô    lôc.M äi  ù  Ðo  µi thêih¹n    sk d    b¶o  Ó m   ù    ¹n) ®Ò u   hi (s gia h   ph¶i ® îc Ng êi b¶o       hiÓ m   ng    ®å ý b»ng   v¨n b¶n. IV­§IÒU  ÖN     KI CHUN G 1. ViÖc  êi ® îc b¶o  Ó m   ©n  ñ    ng     hi tu th Quy  ¾c  t b¶o  Ó m   µy  µ  Êp  hi n v ch hµnh  Üa  ô  ngh v ph¶ithùc hiÖn, khaib¸o,tr¶lêic©u  ái trong GiÊy              h    yªu  Çu  c b¶o  Ó m   Ïlµ®iÒu  Ön    Õt ®Ó   µng  éc  hi s    ki tiªnquy   r bu tr¸chnhiÖ m  åith ng  ña    b  ê c Ng êib¶o  Ó m.   hi 2. Ng êi® îcb¶o  Ó m,       hi b»ng    Ý  chiph riªngcña  ×nh, ph¶ithùc hiÖn  äi    m       m biÖn ph¸p  Çn  Õt®Ó   ¹n  Õ   c thi   h ch tæn  Êthay  th   tr¸chnhiÖ m   ã  Ó    c th x¶y  vµ  ra  ph¶itu©n  ñ m äi    Õ,  Õn  Þ  ña    ñ  Çu  Ën  ©y  ùng    th   quich ki ngh c c¸cch th nh x d c«ng  tr×nh. 3. a)  µo  Êt  ú  êigian  îp  ý nµo, §¹idiÖn  ña  êi b¶o  Ó m   ã   V b k th   h l     c Ng   hi c quyÒn  xem   Ðt  µ  Óm     ñiro  îc b¸o  µ  êi ® îc b¶o  Ó m   x v ki tra r   ®   v Ng     hi ph¶i cã    nghÜa  ô  v cung  Êp  c cho  idiÖn  ña  êi b¶o  Ó m   äi    Õt,th«ng    ®¹   c Ng   hi m chiti   tin cÇn  Õt®Ó   ¸nh    ñiro ® îcb¶o  Ó m. thi   ® gi¸r       hi b)  êi ® îc b¶o  Ó m   Ng     hi ph¶ilËp      tøc th«ng b¸o cho  êi b¶o  Ó m   Ng   hi b»ng  ®iÖn  Ýn  µ  t v b»ng  b¶n  Êt  thay ® æi  v¨n  b cø    quan  äng nµo  i  íic¸c rñiro tr   ®è v         ® îc b¶o  Ó m   ùchÞu    Ý     hi (t   chiph cho  Öc  vi th«ng  b¸o  µy).Ng êi b¶o  Ó m   ã  n     hi c quyÒn  cÇu  êi® îcb¶o  Ó m   ùc hiÖn    Ön  yªu  Ng     hi th   c¸c bi ph¸p  phßng  õa  Çn  ng c thiÕt vµ  Õu   Çn  ×  ã  Ó  iÒu   n c th c th ® chØnh  ¹m    ph vi b¶o  Ó m   µ  Ý     hi v ph b¶o hiÓ m  cho  ïhîp. ph  
 4. 4 Ng êi® îcb¶o  Ó m      hi kh«ng  îctù ý  Õn hµnh  ®     ti   hay  Êp  Ën  Êt cø  ù  ch nh b   s thay ® æi    quan  äng nµo  µm  tr   l t¨ng møc     ñiro    ®é r   b¶o  Ó m,  õphi viÖc    hi tr     ®ã ® îcNg êib¶o  Ó m   Êp  Ën      hi ch thu b»ng    v¨n b¶n. 4. Trong  êng  îp x¶y    ÷ng  ù  è  éc ph¹m    åith ng    tr h  ra nh s c thu   vib   ê theo Quy  t¾c  b¶o  Ó m   µy.Ng êi® îcb¶o  Ó m   hi n     hi ph¶i: a) LËp      tøc th«ng    b¸o ngay cho  êib¶o  Ó m   ng   hi b»ng  iÖn  ¹i ® tho   hay  iÖn  ® tÝn  òng    c nh b»ng    v¨n b¶n,nªu  â tÝnh  Êtvµ    r  ch   møc   ®é tæn  Êt, th b) Thùc  Ön  äi  Ön    hi m bi ph¸p  ï hîp víi ph       kh¶  n¨ng  ña  × nh    ¹n  Õ   cm ®Ó h ch tæn  Êtë  th   møc  Êp  Êt, th nh c)B¶o    qu¶n    é  Ën  Þ  c¸cb ph b tæn  Êtvµ  ½n  µng    th   s s ®Ó cho  idiÖn    ®¹   hay gi¸m  nh    ña  êib¶o  Ó m   ®Þ viªnc ng   hi gi¸m  nh    é  Ën  , ®Þ c¸cb ph ®ã d) Cung  Êp  äi  c m th«ng    µ  tinv chøng  õ,v¨n  t   b¶n  theo yªu  Çu  ña  êi c c ng   b¶o  Ó m   hi nh»m     nh  Ýnh  Êtvµ  x¸c®Þ t ch   møc   ®é tæn  Êt, th e) Th«ng b¸o ngay cho  ¬  c quan c«ng  trong  êng  îp  an  tr h tæn  Êt do  th   trém  ¾p. c Trong  äi  êng  îp,ngêi b¶o  Ó m   Ï kh«ng  Þu  m tr h    hi s  ch tr¸chnhiÖ m   i  íi   ®è v   tæn  ÊtvËt chÊt hay  th       tr¸chnhiÖ m       ph¸tsinh tõ tæn  Êt®ã   Õu     th   n trong vßng    14  µy  Ó   õ ngµy  ng k t   x¶y  sù  è  êi b¶o  Ó m   ra  c ng   hi kh«ng  Ën  îc th«ng    nh ®  b¸o tæn  Êt. th Sau    khith«ng  cho  êib¶o  Ó m   b¸o  ng   hi theo  iÒu  Ön  µy,ngêi® îcb¶o  ® ki n      hiÓ m   ã  Ó  Õn hµnh  öa  ÷a  c th ti   s ch hay  thay thÕ      áng  á.Cßn    c¸ch h nh   trong m äi    tr ng  îp kh¸c,nhÊt thiÕtph¶icã  Æt   idiÖn  ña  êib¶o  Ó m     ê h         m ®¹   c ng   hi ®Ó gi¸m  ®Þnh  tæn  Êttr c khithùc hiÖn  Öc  öa  ÷a  th   í       vi s ch hay  thay thÕ. N Õ u   idiÖn      ®¹   cña  êib¶o  Ó m   ng   hi kh«ng  Õn  µnh  ti h gi¸m  nh  ®Þ trong m ét  êigian  îcxem     th   ®  lµ hîp  ý xÐt    l  theo  ×nh  ×nh  ùc  Õ  ×  êi ® îc b¶o  Ó m   ã  Òn  óc  t h th t th Ng     hi c quy x tiÕn viÖc  öa  ÷a    s ch hay  thay thÕ.   Tr¸ch nhiÖ m   ña  êi b¶o  Ó m   i  íibÊt  ú  ¹ng  ôc  Þ     c ng   hi ®è v   kh m b tæn  Êt th   nµo  éc  i îng  thu ®è t b¶o  Ó m   Ï chÊ m     Õu  ¹ng  ôc    hi s  døt n h m ®ã kh«ng  îc söa  ®  ch÷a  Þp  êi  k th , chu  ¸o. ® 5. Ng êi ® îcc b¶o  Ó m   íichi phÝ   ngêi b¶o  Ó m   Þu, ph¶i thùc       hi v    do    hi ch       hiÖn,kÕt  îp thùc hiÖn  µ    h    v cho  Ðp  ùc hiÖn  äi  µnh  ng  µ  äi  ph th   mh ®é v m c«ng  viÖc  Ðt  Êy  Çn  Õthay  x th c thi   theo  yªu  Çu  ña  êi b¶o  Ó m   c c ng   hi nh»m  b¶o  Ö   v quyÒn  i  íitµis¶n  ®è v     hay  Òn  Ôn  quy mi tr¸chhay  Òn  ßi  åi th ng  õ ngêi   ti ® b   ê t     thø  (kh«ng  ba  ph¶i lµ ngêi ® îc b¶o  Ó m         hi theo Quy  ¾c  t b¶o  Ó m   µy) vÒ   hi n  nh÷ng  kho¶n  µ   êib¶o  Ó m   Ï® îchëng  m ng   hi s    hay  ã  Ó  îchëng  c th ®   hoÆc   îc ®  thÕ  Òn  quy sau    ∙  khi® thanh  to¸n hay  åi th ng    b   ê tæn  Êttheo  th   quy  nh,  ï ®Þ d  cho  µnh  ng  h ®é hay  ÷ng  Öc    Ëy  Çn  nh vi nh v c ph¶ilµm    hoÆc  ph¶iyªu cÇu  µm     l tr chay  í  sau    êib¶o  Ó m   åith ng  khing   hi b   ê cho  êi® îcb¶o  Ó m. ng     hi 6. M äi    tranh chÊp  ÷a ngêib¶o  Ó m   µ  êi® îcb¶o  Ó m     gi     hi v ng     hi trong viÖc    thùc hiÖn    Quy  ¾c  µy,tr ch Õt    Õt    ¬  ë  ¬ng îng.N Õ u       t n   í  gi¶iquy trªnc s th l  haibªn kh«ng    Õt  îc b»ng  ¬ng îng,tranh chÊp    Ï ® a  Träng  µido  gi¶iquy ®   th l    ®ã s   ra  t  haibªn  ùachän    l  hay  µ      Ðt xö. To ¸n ®Ó x   7. N Õ u   ã  ù  Õu  ¹igian  Ën    c s khi n   l hay  khaib¸o    ®îc ® a  hay  ç  î   sai(   ra  h tr  cho  Õu  ¹i®ã)  khi n   hay  Õu  êi ® îc b¶o  Ó m   n ng     hi hoÆc   êi thay  Æt   ä  ö  ng   m hs dông  ÷ng  ¬ng  Ön  nh ph ti hay  ñ  o¹n  th ® gian  Ën  l nh»m   Õm   êihoÆc   Õu   ki l  n khiÕu  ¹i® ßi  åith ng  Þ   íctõ m µ   n  b   ê b kh     kh«ng  ã  Öc  Õn hµnh  è tông  c vi ti   t  trong 
 5. 5 vßng  th¸ng kÓ   õ khitõ chèi,hoÆc   Ó   õ khiquyÕt  nh  ña  äng  µi ba    t        k t    ®Þ c Tr t  hay  µ   cã  Öu  ùc thihµnh  ×  Êtc¶    Òn  î theo  To ¸n  hi l     th t   c¸c quy l i Quy  ¾c    t b¶o hiÓ m   µy  Ïkh«ng  ã    Þ. n s  c gi¸tr 8. N Õ u   µo  êi®iÓ m     v th   ph¸tsinh  Õu  ¹im µ   ã  Êt  ú  ét  n      khi n   c b k m ®¬ b¶o hiÓ m   µo  n kh¸ccòng    b¶o  Ó m   hi tæn  ÊtvËtchÊthay  th       tr¸chnhiÖ m    × ngêi   ®ã th     b¶o  Ó m   Ïkh«ng  åith ng  Òu  ¬n  û lÖ  ña  ä  hi s  b   ê nhi h t   c h trong khiÕu  ¹ivÒ       n   tæn thÊtvËtchÊthay       tr¸chnhiÖ m  .   ®ã V.  TR¸CH   NHIÖ M   B¶O   Ó M HI 1.Tæn   ÊtvËtchÊt.   th     Ng êi b¶o  Ó m     hi tho¶  Ën  íingêi ® îc b¶o  Ó m   thu v      hi r»ng  Õu  µo  Êt  ú  n vbk lóc nµo    trong thêih¹n     b¶o  Ó m,  ét  ¹ng  ôc  µo    ã    hi mh m n ®ã c tªntrong Phô  ôc   l  hay  Êt  ú  é  Ën  µo  ña  ¹ng  ôc    Þ   b k b ph nch m ®ã b tæn  ÊtvËt chÊt bÊt  ê  µ  th       ng v kh«ng êng  íc® îcdo  Êt kú  l tr     b   nguyªn nh©n  µo    n kh¸c thuéc c¸c rñiro ® îcb¶o             hiÓ m   ©y    × ngêib¶o  Ó m   Ïbåith ng  g ra,th     hi s     ê cho  êi® îcb¶o  Ó m   ng     hi tæn  Êt th   ®ã   theo  quy  nh  íi y  ®Þ d  ®© b»ng  Òn,b»ng  ti   c¸ch söa  ÷a,thay thÕ  úngêi   ch     (tu     b¶o  Ó m   ùa chän),møc  åith ng  i víi õng h¹ng  ôc    hi l    b   ê ®è     t  m ghitrong Phô  ôcsÏ   l    kh«ng  îtqu¸ sè  Òn ® îcghicña  ¹ng  ôc    µ  i víim çi  ù  è  Ïkh«ng  v     ti       h m ®ã v ®è     s c s  vîtqu¸  ¹n    h møc   tr¸ch nhiÖ m   åi th ng  Õu  ã).Tæng   è  Òn  åi th ng    b  ê (n c  s ti b   ê kh«ng  ît   v   tæng  è  Òn ® îcb¶o  Ó m   qu¸ s ti     hi quy  nh  ®Þ trongPhô  ôc.   l Ng êi b¶o  Ó m   òng  Ï båi th ng    hi c s     ê cho  êi ® îc b¶o  Ó m     Ý   än  ng     hi chi ph d dÑp  Ön  êng  hi tr sau    khix¶y  sù  è  Én  n   Õu  ¹itheo  îp  ng    ra  c d ®Õ khi n   h ®å b¶o hiÓ m   íi iÒu  Ön  µsè  Òn ®ã   v  ® ki l   ti   ph¶i® îcquy  nh     ®Þ riªngtrongPhô  ôc.     l 1.1  Òu  §i kho¶n  ¹  õ chØ   dông  lo itr   ¸p  riªng cho  Çn  (tæn  Êt vËt   ph 1  th     chÊt): a) Møc   Ôn  åith ng  mi b   ê quy  nh  ®Þ trong Phô  ôc m µ   êi® îcb¶o  Ó m     l   ng     hi ph¶itùchÞu     trongm äi  ù  è;   sc b) TÊt  c¸clo¹ tæn  Êtcã  Ýnh  ÊthËu    c¶      i th   t ch   qu¶,bao  å m   Òn ph¹t,     g ti    tæn thÊtdo  Ë m   Ô,  kh«ng  ¶m     ch ch do  ® b¶o c«ng  Öc,thiÖth¹ihîp ®ång; vi        c) Nh÷ng    tæn  Êtdo  ÕtkÕ     khuyÕt  Ëtcña  th   thi   sai,do  t  nguyªn  Ët liÖu v    hay  khu«n  É u,  taynghÒ   Ð m   ng  m do    k nh kh«ng  ph¶ilçi    trongkhix©y  ùng;    d d) Nh÷ng    Ý    chiph thay thÕ, söa  ÷a,chØnh  ýkhuyÕt tËtcña  Ët liÖu     ch   l     v    hoÆc     Ò,    tay ngh tuy nhiªnlo¹  õnµy   i  tr chØ  ¹n  Õ   h ch trong chÝnh  ÷ng  ¹ng    nh h m ôc  Þ   b ¶nh  ëng  ùc tiÕp,cßn  h tr     tæn  Êt cña    ¹ng  ôc  th   c¸c h m kh¸c x¶y  do    ra  m ét    ¹n  µhËu  tain l   qu¶ khuyÕt tËtcña     nguyªn vËt liÖu vµ    Ò   × kh«ng        tayngh th   bÞ  ¹ trõ, lo   i e) Hao mßn,  µi  m mßn,  xy  «  ho¸,m ôc  ÷a  Ýt  ö  ông    r do  s d hay  ®iÒu  do  kiÖn    Êt,nhiÖt®é   ×nh  êng; ¸p su    b th f)§æ   ì c¬  äc  ®iÖn    v   h do  hay  sù  ôctrÆc  ña    do  tr   c c¸c trang thiÕtbÞ   µ     v m¸y  ãc  ©y  ùng; m xd g)  Êt    M m¸t hay  Öth¹i®èi  íixe  ¬  í ® îc phÐp  ö  ông    êng  thi     v   c gi i     sd trªn® cßng  cßng hay  i víi µu thuû hoÆc   µ  ®è       t   x lan.
 6. 6 h) M Êt      m¸t hay  Öth¹i®èi víi å  ¬,s¬  ,  thi         s   ®å chøng  õ kÕ   h t   to¸n,ho¸ ®¬n,      tiÒn m Æt,    tem  Õu,v¨n b¶n,chøng    înÇn, cæ   Õu,h  phi       thn     phi   b¶o l∙nh, Ðc;  s l) Êt     M m¸t hay  Öth¹ichØ    Ön  îcvµo  êi®iÓ m   Óm  thi     ph¸thi ®   th   ki kª; 1.2 §iÒu    kho¶n    ông  ¸p d cho  Çn  (tæn  ÊtvËtchÊt): ph 1  th     a) Sè  Òn b¶o  Ó m:   ti   hi Yªu  Çu  ña  ¹  c c lo i b¶o  Ó m   µy  µ sè  Òn  îc b¶o  Ó m   hi n l   ti ®   hi nªu trong b¶n    phô  ôckh«ng  îcthÊp  ¬n: l  ®  h ­§èivíi ¹ng  ôc       h m 1: Gi¸trÞ ®Çy    ña     ®ñ c c«ng  ×nh theo  îp ®ång  ¹  êi®iÓ m   µn  µnh  tr   h  ti   th ho th viÖc  ©y  ùng  x d bao  å m   µn  é  Ët liÖu,l ng  g to b v    ¬ bæng,  íc phÝ   Ën  c  v chuyÓn,  thuÕ    h¶i quan, c¸c lo¹  Õ    i thu kh¸c,nguyªn  Ët liÖu hay    ¹ng  ôc  chñ    v    c¸c h m do  c«ng  ×nh (bªnA)  tr     cung  Êp; c ­§èivíi ¹ng  ôc  vµ       h m 2  3: Gi¸trÞthay thÕ  ña       c trang thiÕtbÞ  µ      v m¸y  ãc  ©y  ùng,tøc lµchiphÝ  m xd        thay thÕ      c¸c kho¶n  ôc  îc b¶o  Ó m   m ®  hi b»ng kho¶n  ôc  íicïng lo¹  µ  ïng m m   ic  v tÝnh n¨ng. Ng êi® îcb¶o  Ó m      hi cam   Õt  Ït¨ng hay  k s    gi¶m  è  Òn trong tr ng  îp cã  s ti    ê h   sù  Õn  ng  Ò   bi ®é v nguyªn  Ët liÖu,l ng  v   ¬ bæng  hay      gi¸c¶, lu«n lu«n  íi®iÒu  v  kiÖn  µviÖc    l  t¨nggi¶m  µy  n chØ  ã  Öu  ùcsau    Öc    ∙  îcNg êib¶o  c hi l   khivi ®ã ® ®     hiÓ m     Ën  ghinh trong hîp ®ång     b¶o  Ó m. hi Trong  êng  îp cã  tr h   tæn  Êt, Õu  è  Òn b¶o  Ó m   Êp  ¬n    Þb¶o  th   n s ti   hi th h gi¸tr   hiÓ m,  × sè  Òn båith ng    th   ti     ê tr¶cho  êib¶o  Ó m   Ï® îcx¸c®Þnh  Ng   hi s      theo  ûlÖ  t  phÇn  tr¨m  ÷a sè  Òn b¶o  Ó m   µ    Þ b¶o  Ó m.  äi  i t ng vµ  gi   ti   hi v gi¸tr   hi M ®è  î   kho¶n  m ôc    Ý  u   chiph ®Ò ph¶itu©n    theo ®iÒu  Ön  µy  ét    ki n m c¸ch riªngbiÖt.     b) C¬   ë    Õt båith ng:   s gi¶i quy     ê Trong  äi  êng  îp cã  m tr h   tæn  Êt, ¬  ë      Õt båith ng  µ: th   s ®Ó gi¶i c quy     ê l ­ §èivíi êng  îp tæn  Êtcã  Ó  öa  ÷a  îclµchiphÝ  öa  ÷a  Çn       tr h  th   th s ch ®       s ch c thiÕt®Ó   ôc  åic¸c h¹ng  ôc  Þ     ph h     m b tæn  Êttrël¹ tr¹ngth¸i   íckhix¶y    th      i     tr     nh ra tæn  Êttrõ®i  Çn    åi, th     ph thu h  hoÆc ­ §èi víitr ng  îp        ê h tæn  Êttoµn  é  µ gi¸trÞ thùc tÕ  ña  ¹ng  ôc    th   b l       ch m ®ã ngay  íckhix¶y    ù  è  õ®i  Çn    Þthu håi. tr     ra s c tr   ph gi¸tr     Tuy nhiªn,chØ  åith ng      b   ê ë møc      Ý  µ   êi® îcb¶o  Ó m   ùc ®é chiph m Ng     hi th   tÕ ph¶ig¸nh  Þu  µ      ch v ë møc     µ     ®é m c¸c kho¶n    îc tÝnh  ®ã ®   chung trong sè    tiÒn b¶o  Ó m   íi®iÒu  Ön  êi ® îc b¶o  Ó m   ©n  ñ  y       iÒu  hi v  ki Ng     hi tu th ®Ç ®ñ c¸c ® kiÖn  µ    iÒu  v c¸c® kho¶n    ghitrong hîp ®ång     b¶o  Ó m. hi Tuú  theo  õng tr ng  îp cô  Ó,Ng êib¶o  Ó m   ÏchØ  åith ng  t   ê h   th     hi s  b   ê sau    khi nhËn  îc ®Çy       ®  ®ñ c¸c ho¸  n,  ®¬ chøng  õ cÇn  Õt®Ó   t  thi   chøng  á r»ng  Öc  t  vi söa  ÷a  ∙  îctiÕn hµnh  ch ® ®     hay  Öc  vi thay thÕ  ∙  îcthùc hiÖn.M äi    ®®      tæn  Êt th   cã  Ó  öa  ÷a  îc®Ò u   th s ch ®   ph¶i® îc söa  ÷a,nhng  Õu    Ý   öa  ÷a ­    ch   n chiph s ch t ¬ng  ¬ng  ® hay  îtqu¸ gi¸trÞcña  ¹ng  ôc    ¹ thêi®iÓ m   íckhix¶y      v        h m ®ã t i     tr     ra tæn thÊt th×  Öc    vi thanh  to¸n båi th ng  Ï ® îc thùc  Ön    ¬  ë      ê s    hi trªnc s quy  nh    ®Þ ë ®iÓ m     b) trªn.
 7. 7 Chi  Ý   öa  ÷a  ¹m  êisÏ do  êi b¶o  Ó m   Þu  Õu      Ý  ph s ch t th     Ng   hi ch n nh chiph ®ã   µ m ét  é  Ën  Êu  µnh  ña  Öc  öa  ÷a  Ýnh  l  b ph c th c vi s ch ch thøc  µ  v kh«ng  µm  l t¨ngchiphÝ  öa  ÷a.    s ch M äi    Ý   chiph nh»m   öa  æi, bæ   s®   sung  µ  µn  Ön  v ho thi thªm  Ï kh«ng  îc s  ®  båith ng.  ê c)M ë   éng  ¹m     r ph vib¶o  Ó m: hi Chi phÝ    cho  Öc  µm  vi l thªm  ê,lµm  Öc  gi   vi ban  ªm,  µm  Öc  ® l vi trong ngµy    lÔ,cícphÝ  Ën     v chuyÓn  ho¶  ècchØ  îcb¶o  Ó m   Õu    ã  t  ®  hi n nh c tho¶ thuËn  íc   tr   b»ng    v¨n b¶n. 2.Tr¸chnhiÖ m  i víi êithø      ®è     ng   ba. Trong  ¹m    µ  ph vi v kh«ng  îtqu¸  è  Òn  v  s ti quy  nh  ®Þ trong  ô   ôc,ngêi Ph l     b¶o  Ó m   Ïbåith ng  hi s     ê cho  êi® îcb¶o  Ó m   ÷ng  ng     hi nh kho¶n  µ   êi® îcb¶o  m Ng     hiÓ m   ã  c tr¸chnhiÖm     ph¸p  ýbåith ng  i  íinh÷ng  Öth¹ix¶y  do  Ëu  l     ê ®è v   thi     ra  h qu¶  ña  Öc  ©y: c vi g a) Th¬ng  Ëthay  m   au  Êt ngê    t  è® b  cho  thø  (dïchÕt  bªn  ba    hay  kh«ng) b) Tæn   ÊtbÊt ngê  i víi µis¶n  éc bªn  ba,x¶y    ã  ªnquan    th     ®è       t thu   thø    ra c li   trùctiÕp  n   Öc  ©y  ùng    ®Õ vi x d hay  ¾p  Æt    ¹ng  ôc  îcb¶o  Ó m   l® c¸c h m ®  hi theo  Ph Çn    ¹  It ikhu  ùc  v c«ng  êng  tr hay  ô  Ën  íic«ng  êng  ph c v   tr trong thêih¹n       b¶o hiÓ m. §èivíinh÷ng  Õu  ¹i® ßi  åith ng  îcgi¶iquyÕt     khi n   b  ê ®     theo    c¸c quy  nh   ®Þ ghitrong Quy  ¾c      t b¶o  Ó m   µy, Ng êi b¶o  Ó m   Ï båith ng  hi n    hi s     ê thªm  cho  êi ng   ® îcb¶o  Ó m:   hi a) TÊt  c¸c chiphÝ  Ön  ông  µ     c¶      ki t m bªn nguyªn ®¬n  ßi  îctõ ngêi® îc   ® ®       b¶o  Ó m   hi ph¶ichÞu.   b)  Êt  c¸c chiphÝ   ∙  îc thùc hiÖn  íisù  ng    T c¶      ®®    v   ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  c ngêi b¶o  Ó m.Víi®iÒu  Ön  µ tr¸chnhiÖm   ña  êi b¶o  Ó m     hi   ki l     c ng   hi trong phÇn    nµy  Ïkh«ng  îtqu¸ h¹n  s  v     møc  åith ng    b   ê ghitrongphô  ôc.   l 2.1.Nh÷ng  ¹  õ¸p  ông    lo i   d tr riªng cho  Çn  (Tr¸ch nhiÖ m   i  íingêi   ph 2    ®è v     thø  ba): Ng êib¶o  Ó m   Ïkh«ng  åith ng    hi s  b   ê cho  êi® îcb¶o  Ó m: ng     hi a) Møc   Ôn  êng  mi th quy  nh  ®Þ trong phô  ôc m µ   êi ® îc b¶o  Ó m   ù   l  ng     hi t  chÞu  trong m çi sù  è;   c b) Chi    phi ph¸tsinh    trong  Öc  µm,  µm  ¹   µm  µn  Ön  ¬n, söa  vi l l l i l ho , thi h   ch÷a hay thay thÕ  ét  ¹ng  ôc  µo    îcb¶o  Ó m     mh m n ®ã ®   hi theo  Çn   ña    Ph Ic quy t¾c  b¶o  Ó m   µy; hi n c) ThiÖt h¹i®èi víitµis¶n           hay  t  ai hay  µ  öa  chÊn  ng    ®Ê ®   nh c do  ®é hay do  é  Ën  èng    Þ   b ph ch ®ì b chuyÓn  Þch  d hay suy  Õu  y hoÆc   ¬ng  th vong    hay thiÖth¹i®èi  íingêi hay  µis¶n  bÊt  ú     v    t  do  k tæn  Êtnµo  th   nªu    ©y  (trõ trªng ra    khi® îctho¶ thuËn       kh¸cb»ng  iÒu    ® kho¶n  öa  æi    s® bæ sung); d) Tr¸chnhiÖ m  µhËu      l  qu¶  ña: c ­ C¸c  ¬ng  Ých    th t hay  m   au  ©y  cho  êilµm  è® g ra  ng   thuªhay    c«ng  ©n  nh cña  ñ  Çu  ch th hay  ñ  ch c«ng  ×nh hoÆc   Êt kú  tr   b   doanh nghiÖp  µo  n kh¸ccã  ªn   li   quan  n   ®Õ c«ng  ×nh,® îcb¶o  Ó m   µn  é  tr    hi to b hay chØ  ét  Çn  m ph theo  Çn   Ph I hay  ©y    g ra cho  µnh    th viªntrong gia®Þnh  ä;    h
 8. 8 ­ Tæn   Êtg©y    i víi µis¶n  éc së  ÷u    th   ra ®è       t thu   h hay  íi ù  d   ch¨m  s nom,    coi sãc hay  Óm     ña  ñ  Çu, chñ  ki so¸tc ch th   c«ng  ×nh  tr hay  Êt  ú  b k doanh  nghiÖp  nµo kh¸c cã  ªnquan  n     li   ®Õ c«ng  ×nh,® îc b¶o  Ó m   µn  é  tr    hi to b hay  chØ  ét  m phÇn  theo  Çn     Ph I hay  ña  êi lµm  c ng   thuª hoÆc     c«ng  ©n  ña  ét  nh cm trong  nh÷ng  êinãitrªn; ng     ­ Tain¹ig©y    ëixe  ¬  í ® îcphÐp u  µnh    êng       ra b   c gi     i lh trªn® c«ng  éng    c hay bëitÇu    thuyÒn,xµ      lanhay m¸y bay; ­BÊt  ú    k tho¶ thuËn  µo  ña  êi® îcb¶o  Ó m   Ò     Êt kú  ét    n c ng     hi v tr¶b   m kho¶n  nµo  íih×nh  d  thøc  n   ï hay  ×nh  ®Ò b   h thøc  µo  n kh¸c,trõ khi tr¸ch nhiÖ m           ®ã thuéc tr¸chnhiÖ m   åith ng  ña  êib¶o  Ó m       b   ê c Ng   hi cho  ï kh«ng  ã  d  c tho¶  Ën  thu ®ã. 2.2.C¸c  iÒu  Ön  dông    ® ki ¸p  riªngcho  Çn  (tr¸chnhiÖm   i  íingêi   ph 2    ®è v     thø  ba) a) Ng êi® îcb¶o  Ó m        hi hay  êithay m Æt   êi® îcb¶o  Ó m   ng     ng     hi kh«ng  îc ®  tù ý  a  bÊt  ú  ét  ù  õa  Ën, m ét    Êt,m ét    ® ra  k m s th nh   ®Ò xu   høa  Ñn  h thanh    to¸n hay  åith ng  µo  Õu  b  ê n n kh«ng  ã  ù  ng    c s ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  êib¶o  Ó m.  c ng   hi Ng êi b¶o  Ó m   ã  Òn  Õn  µnh  µ  ùc  Ön  íidanh  Üa  êi ® îc   hi c quy ti h v th hi d   ngh ng     b¶o  Ó m   Öc  hi vi b¶o  Ö   v hay    Õt  ét  Õu  ¹inµo    gi¶iquy m khi n   ®ã hay  ã  Òn   c quy ® øng    êi® îcb¶o  Ó m     Õn hµnh  ëitông  tªnng     hi ®Ó ti   kh   hay    Õt  Õu  ¹i gi¶iquy khi n   vµ  êi ® îc b¶o  Ó m   ng     hi ph¶icung  Êp  äi    c m th«ng    ã  ªnquan  µ  ç  î   tinc li   v h tr  khi ngêib¶o  Ó m     Çu.   hi yªu c b) Trong  êng  îp x¶y    ù  è,ngêib¶o  Ó m   ã  Ó      tr h  ra s c     hi c th tr¶cho  êi® îc ng     b¶o  Ó m   µn  é  ¹n  hi to b h møc   åith ng  íim çi  ù  è  ng  Êu  õ®i  Êt  ú  b   ê v  s c (nh kh tr   b k kho¶n  µo  ∙  îc coi lµ kho¶n  Òn  n   ï  n ® ®      ti ®Ò b cho  ù  è  )  s c ®ã hoÆc     ét  tr¶ m kho¶n  Òn Ýt  ¬n  ng  íi è  Òn m µ   Õu  ¹ihay    Õu  ¹iph¸tsinh tõ ti   h ®ó v   ti   khi n   s c¸ckhi n        sù  è    ã  Ó  îc gi¶iquyÕt  µ  c trªnc th ®     v sau    êi b¶o  Ó m   Ï kh«ng  Þu  ®ã Ng   hi s  ch tr¸chnhiÖ m  Ò   ù  è      v s c ®ã theo quy  nh  ña  Çn  nµy.   ®Þ c Ph 2  VI.PH Ý     B¶O   Ó M HI PhÝ  b¶o  Ó m   îc quy  nh  hi ®  ®Þ riªng cho  õng  ñiro  îc b¶o  Ó m.  Ý     t r  ®   hi Ph b¶o  Ó m   îc tÝnh  hi ®  b»ng  û lÖ  Çn  ×n      Þ b¶o  Ó m.  Ý     t   ph ngh trªngi¸tr   hi Ph b¶o hiÓ m  quy  nh  ®Þ trong biÓu  Ý  nh  Ìm    ph ®Ý k theo quy  ¾c    t b¶o  Ó m   µy  µphÝ  hi n l  b¶o  Ó m     Èn. Bao  å m   Ý   hi tiªuchu   g ph b¶o  Ó m   ¬  hi c b¶n  µ  ô  Ý   v ph ph b¶o  Ó m   hi cho  ñiro  ng  t,b∙o  µ  ò lôttheo  êigian  ©y  ùng    Èn. Trêng  r   ®é ®Ê   v l     th   xd tiªuchu   hîp  êi ® îc b¶o  Ó m   èn  ë   éng  ¹m    Ng     hi mu mr ph vib¶o  Ó m   hi cho    ñiro  ô  c¸c r   ph kh¸c th×  êib¶o  Ó m   ã  Òn  îctÝnh    Ng   hi c quy ®  thªm  ô  Ý ¬ng  ph ph t øng  íiphÇn  v  m ë   éng  ¹m    r ph vib¶o  Ó m   . hi ®ã
 9. 9 BIÓU  Ý   PH B¶O   Ó M   © Y   ù NG,  ÓU  Ý   HI X D BI PH B¶O   Ó M   ¾ P   ÆT,  HI L ® PHô   Ý   PH B¶O   Ó M   µ   Ó U  HI V BI MøC   Ê U   õ   KH TR (MøC  Ô N   åI TH êNG) MI B  ®èI  íITæN   Ê T   ËT  Ê T V  TH V CH (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 663 TC/Q§­ TCNH ngµy  th¸ng6  24    n¨m 1995  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  I­BIÓ U   Ý     PH B¶O   Ó M   © Y   ù NG HI X D PhÝ   ¬  c Thêigian     b¶n x©y  ùng  d Phô  Ý  GTCT   ph (%  (%GTCT tiªu  theo n¨m)   M∙  Öu hi Lo¹ic«ng    BH Møc chuÈn tr×nh x©y  ùng   d theo thêi    Rñi ro    Rñi ro    khÊu  gian x©y    ®éng  lò trõ dùng    tiªu ®Êt  chuÈn) (tÝnh  theo ®é     nhËy  c¶m   ña  c c«ng  tr×nh Nhµ   ë 1000 1001 Nhµ   í  tÇng  Êu  2,00 ti 2  (c C 0,10  M  9   trócx©y  ùng  Ñ)   d nh 1011 Nhµ   í  tÇng  Êu  1,80 ti 2  (c C 0,10 M  9   trócx©y) 1110 Nhµ   cao  í5  Çng t  t i 1,90 C 0,15 M 12 tõ 6­  tÇng, m çi 0,06 12   E M 18 tÇng tõ 13­25 tÇng, m çi 0,05   F M 24 tÇng 1111 Nhµ  víi 3  tÇng  2,20  2­ C 0,25 M 12 hÇ m   cao  tÇng 5  Tõ  6­  tÇng, m çi 0,06 12   E M 18 tÇng Tõ   25  Çng, m çi 0,05 13­ t    F M 24 tÇng Trô  ë  µ  éi tr ng s v h  ê 2000 2100 Trô  ë  µm  Öc s l vi 2110 Trô  ë    s v¨n phßng  µ  2,00 v C 0,15 M 12 nhµ  bank  víi ét   m
 10. 10 tÇng  Ç m h Tõ  12  Çng 6­ t 0,08 E M 18 Tõ   25  Çng, m çi 0,06 13­ t    F M 24 tÇng 2111 V¨n phßng  vµ  nhµ  2,30 C 0,25 M 12 Bank cao  tÇng  íi 5  v  2­ tÇng  Ç m 3  h Tõ  6­  tÇng, m çi 0,08 12   E M 18 tÇng Tõ   25  Çng, m çi 0,06 13­ t    F M 24 tÇng 2120 Cöa   µng  h b¸ch    2,40 ho¸ C M 18 cao 3  tÇng kh«ng  cã  Çng  Ç m t h Tõ  4­  tÇng, m çi 0,07 12   E M 24 tÇng 2121 Cöa  µng  h tæng  îp 2,50 h  C 0,25 M 18 cao  í 3  Çng  íi 3  t  t i v  2­ tÇng  Ç m h Tõ  12  Çng 4­ t 2,50 E M 24 2130 Trêng  häc, ký  tóc  x¸,nhµ  Îkh«ng  ã    tr  c tÇng  Ç m h cao  tÇng 3  2,10 C 0,15 M 18 Tõ  4­  tÇng, m çi 0,07 12   E M 24 tÇng 2131 Trêng  häc, ký  tóc  x¸, µ  trÎ íi 3   nh  v  2­ tÇng  Ç m   h cao  tÇng 3  2,30 C 0,25 M 18 Tõ   12  Çng  Ç m,  0,07 4­ t h E M 24 m çi tÇng   2140 Trêng   ®¹i   häc  2,30 C 0,15 M 18 kh«ng hay cã  m ét  tÇng  hÇ m  cao  3  tÇng Tõ  4­  tÇng, m çi 0,07 12   E M 24 tÇng 2141 Trêng  i häc  ã  ®¹   c 2­ 3  Çng  t cao  tÇng 3  2,50 C 0,25 M 18
 11. 11 Tõ  4­  tÇng, m çi 0,07 12   E M 24 tÇng 2150  Gara  kh«ng hay  ã  2,40 c C 0,20 M 18 m ét  Çng  Ç m     t h cao tí2  Çng  t i Tõ   12  Çng    çi  0,07 3­ t ,m E M 24 tÇng 2151  Gara  víi    tÇng  2,60  2 C 0,30 M 18 hÇ m   cao  í2  Çng t  t i Tõ  3­  tÇng, m çi 0,07 12   E M 24 tÇng 2160 Gara  ngÇ m  víi   2,60  2 D 0,30 M 18 tÇng  Ç m ng 2161 Gara  ngÇ m  tõ  3  tÇng  Ç m   ëlªn ng tr   2170 B Ö nh   viÖn,   tr¹m 2,40   C 0,20 M 24 ®iÒu  ìng kh«ng  ã  d  c hay   cã   1   tÇng  ngÇ m  cao  tÇng 3  Tõ  4­  tÇng, m çi 0,08 12   E M 30 tÇng 2171 B Ö nh   viÖn,   tr¹m 2,70   C 0,30 M 24 ®iÒu  dìng víi 3   2­ tÇng ngÇ m  cao  3  tÇng Tõ  4­  tÇng, m çi 0,08 12   E M 30 tÇng 2190 Kh¸ch   s¹n   vµ  2,50 D 0,15 M 18 Restaurants kh«ng  hay  ã  íim ét  Çng  c v  t hÇ m  cao  í5  Çng t  t i Tõ  6­  tÇng, m çi 0,08 12   E M 24 tÇng Tõ   25  Çng, m çi 0,07 13­ t    F M 30 tÇng  2191 Kh¸ch   s¹n   vµ  2,70 D 0,25 M 18 Restaurants íi 3   v  2­ tÇng  Ç m   h cao  í    t i5 tÇng Tõ  12  Çng 6­ t 0,08 E M 24 Tõ  25  Çng  13­ t 0,07 F M 30 2200  Héi tr ng  ­ Phßng  ê häp
 12. 12 2210 Nhµ     h¸t,phßng  µ  3,00 ho E 0,20 M 18 nh¹c,   r¹p   chiÕu  phim 2220 TriÓn l∙m  µ  v phßng  3,60 E 0,20 M 18 häp 2240 Phßng  Ëp  Ó  ôc  2,70 t th d E 0,15 M 18 thÓ  thao cao  í    t i20 m 2250 B Ó  b¬i trong nhµ  3,20 E 0,20 M 18 (cã    m¸i che) cao      20 m 2270 Nhµ  chøa m¸y bay  4,10  E 0,20 M 18 cao  í  m t  25  i C «ng  tr×nh  c«ng  3000  nghiÖp 3100  Nhµ   m¸y  Ý  x nghiÖp 3110  XÝ  nghiÖp cao  í 3  2,80 ti  C 0,15 M 12 tÇng Tõ  4­  tÇng, m çi  0,07 6 D M 18 tÇng 3120 X Ý  nghiÖp víi m¸i 2,70   D 0,02 M 12 h×nh  r¨ng ca    cao  í t i 15  m 3200  Kho  l¹nh cao tí 3  2,80 i D 0,15 M 18 tÇng Tõ  4­  tÇng, m çi  0,80 6 D M 18 tÇng 3220 Nhµ  kho cao tí 3  2,80 i C 0,15 M 12 tÇng Tõ  4­  tÇng, m çi  0,08 6 D M 18 tÇng 3550  Nhµ   m¸y   ®iÖn  3,20 D 0.20 M 24 Diezen Th¸p  thïng  chøa  4000 (Sil«) 4110 Th¸p  íc n   ­ Søc chøa  í    3,40 t i200 E 0,20 M 12 m3 ­ Søc  chøa tí 500  3,60 i F 0,25 M 18 m3 ­ Søc chøa  í  ti 1000  3,90 G 0,25 M 24 m3
 13. 13 4200  Thïng chøa    ­ cao  í 3,10 t i E 0,20 M 12 15 m ­Cao  í30    t  m i 3,40 F 0,20 M 18 C«ng  t¸c  chuÈn   5000  bÞ,  lµm     ® êng,  s©n bay 5100 C«ng    Èn  Þ: 2,00 t¸cchu b  C 0,20 N 12 san,®¾ p   Òn,  o     n ®µ hè,®ãng  äc   c 5200 §êng bé  (kh«ng  ã  4,00 c C 0,20 N c¸cc«ng  ×nh phô)   tr   5201  C¸c  ©n     i®ç   2,00 s b∙i(b∙  C 0,15 N 12 xe,s©n    trong nhµ)   5210 §êng  è ph 2,00 C 0,15 N 12 5400 S ©n   bay   (kh«ng  2,00 C 0,25 N 12 bao  å m   µ   öa), g nh c   chØ  ®èi víi ® êng    b¨ng,® êng      l¨nb¸nh,  ® êng  ¾c­ t xi C Çu 8200  8210 C Çu  bªt«ng  ét s ¾t  4,50 c  F 0,25 N 12 díi  50m C Çu  bªt«ng  ét s ¾t  5,20 c  F 0,25 N 30 trªn 50 m  nhá  h¬n  hoÆc   b»ng 100m C Çu  bªt«ng  ét s ¾t  6,30 c  F 0,25 N 38 > 100m H Ö  thèng  cèng,   9000 h Ö   èng  th tho¸tníc   , ® êng  èng  tr¹m xö  lý nãc, h Ö  thèng  cÊp  íc. . n. 9110 H Ö   èng  èng  th c ph¶i 3,50   C 0,30 N 12 ®µo  ©u  í3  s t  m i 9120  §êng   èng   ngÇ m   3,50 C 0,30 N 12 (khÝ,níc,c«ng     tho¸t   níc) ph¶i ®µo  s©u  tí3m   i 9200  Tr¹m  ö  ýnícth¶i x l    3,50 C 0,35 N 12 9300 Tr¹m  ¬ m   b (chØ  µ  2,80 nh C 0,25 N 12 chøa) 9400 B Ó  chøa  níc trªn   m Æt   t ®Ê
 14. 14 9410 BÓ   chøa  íc n víi  søc   chøa   tí 2,70   i C 0,15 N  6   250m3 víisøc    chøa  õ 250­ 2,90 t  C 0,20 N  9   500m3 víisøc    chøa  õ 500­ 3,10 t  D 0,25 N 12      1000m3 víi søc  chøa  tõ 3,30   E 0,25 N 18 1000­2500m3 9420 BÓ  chøa  íc ngÇ m   2,90 n  C 0,20 N  6   víisøc    chøa  í    ti 250 m3          õ  t  250­ 500m3   3,10 C 0,25 N  9     õ  t  500­1000m3 3,30 C 0,30 N 12   õ1000­ t  2500m3 3,30 C 0,35 N 18 9500  Tr¹m  ö  ýníc x l  3,10 C 0,25 N 24 II­ Óu  Ý    Bi ph b¶o  Ó m   ¾p  Æt hi l® PhÝ   ¬  c Phô  Ý    ph (% b¶n  èi GTCT   t  theo n¨m)   M∙  M∙  Öu(M¸y m ãc, hi     thiÓu   Rñi ro     Rñi ro     Møc   Thêi   hiÖu thiÕtbÞ    hay   c¸c (%GT ®éng  b∙o vµ  ò khÊu  gian   l    h¹ng  ôc  îcl¾p  m ®  CT   ®Êt  lôt(tÝnh     trõ  l¾p  ® Æt theo   (tÝnh theo søc  (lo¹ ) ® Æt       i thêi  theo   chÞu  tiªu   h¹n tiªu    ®é   ®ùng  chuÈn  chuÈn nhËy  c«ng  (th¸ng) c¶m   tr×nh c«ng  tr×nh 0100 Thuéc  ngµnh  giao 3,0   E II M 12 th«ng  vËn    nãi ­  t¶i­    chung 0101 B¨ng  chuyÒn   ¹y ­ch 2.2 D I M  9   0102 B¨ng   t¶i­rõ   trong 2.2 t   D I M   8 c«ng nghiÖp  á m 0110 §êng  xe  löa  m ét  3,0 E I N 12 chiÒu  ãichung n  0111 L ¾p  gi¸p toa xe vµ  2,3 D II N 12 ®Ç u   m¸y  (1ch)trt  î 0112 X ©y   ùng  Ö   èng  3,0 d h th E I N 12
 15. 15 xe  öam ét  Òu l  chi 0120 H Ö  thèng ® êng xe  2,7 D II M 12 löa   2   chiÒu   nãi   chung 0121 Toa  vµ  u     2,3 xe  ®Ç m¸y D II M 12 cho  êng  chiÒu ® 2  0121 X ©y   ùng  Ö   èng  2,8 d h th D II M 12 tµu trt2  Òu   î  chi 0130 §êng  Æt  ® c¸t 6,5 G III N 12 0140 §êng  ®iÖn xe  2,5 D II N 12 0150 §êng   tµu   ®iÖn  2,6 E II N 12 ngÇ m 0160 §êng  xe  ch¹y b¸nh  3,0 E II N 12 r¨ng 0170 §ãng  µu t 0171 L ¾p   Æt   u   ® ®Ç c¶ng  3,20 D III N 12 vµ  ÕtbÞ thi   0172 M¸y  cña  c¸c  tµu 3,0   D II N   8 thuyÒn 0180 Hµng  kh«ng  ­ nãi   chung 0181 C¸c  trang bÞ  s©n  2,8 D II N 12 bay 0182 M¸y  bay 3,0 D III N 12 Ngµnh  khai th¸c m ë       0300 nãi chung   0350 ThiÕt bÞ  khai th¸c 3,5   E II N 12 m á   éthiªn l  0360 ThiÕt bÞ  khai th¸c 3,2   E II N 12 than léthiªn    0380 ThiÕt bÞ  khai th¸c 3,2   E II N 12 quÆng  kim  ¹ lo i 0381 ThiÕt bÞ  n¹o  vÐt 2,8   D II N   6 nÆng   trong khaith¸c      m á   éthiªn l  0382 ThiÐt bÞ  chÕ  biÕn  3,0 D I N 12 quÆng  kim  ¹ lo i Ngµnh  n  ¹t Ê lo 0700 0700 C«ng nghiÖp  n    3,0 Ê lo¸t D I M 12 nãichung   0701 M¸y    inquay 3,00 D I M 12
 16. 16 0702 M¸y in (trõ in quay  2,6 D I M   8 0701) 0705 ThiÕt bÞ  m¸y chôp  2,4 C I M   8 can... 0706 M¸y  ng  ®ã s¸ch 2,2 C I M   6 Ngµnh  ho¸  Êt ch 0800 0800 Ho¸  Êtnãichung ch     3,1 E II N 18 0810 Nhµ  m¸y  s¶n xuÊt 3,2   E I N 18 ph©n  ãn b 0830 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt TÝnh    chÊt dÎo,nhùa     tæng  riªng  hîp biÖt 0831 Nhµ  m¸y chÕ  biÕn  3,40 F I N 18 cao    su,s¶n  Êts¨m  xu   lèp Nhµ  m¸y  i Õ     3.0   t¸ ch s¨m   F II N 12 lèpxe   0832 Nhµ  m¸y chÕ  biÕn  3,4 F I N 18 chÊt dÎo,t¬ sîitæng        hîp 0840 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 3,1   E  I N 12 m ü  phÈ m,  thuèc y  tÕ,thuèc trõs©u      0845 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 2,9   F I N 12 dÇu,  mì, s¸p, xµ  phßng   étgiÆt ,b   0862 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 3,0   F I N 12 khÝ  ®èt  vµ  c«ng  nghiÖp  Ý  t kh ®è 0863 Nhµ  m¸y  ©n   Ých  3,8 ph t E I N 18 kh«ng  khÝ  vµ  khÝ  ®èt 0885 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 3,0   D I N 12 than,than ch×     Ngµnh  ¬  Ý   c kh 0900 0900 C«ng  nghiÖp  chÕ   2,6 D I N 12 biÖn kim  lo¹ ­ nãi i   chung 0910 M¸y  m ãc  c¬  khÝ  ­ 2,8   D I N 12 nãichung   0911 M¸y  nÐn  M¸y  nÐn 
 17. 17 kh«ng  Ý: kh ­Tíi75      KW 2,5 C I M   4 ­Tíi1500     KW 3,0 D I N   6 M¸y  Ðn  Ý n kh Lo¹i cã  piston tí 3,6   i D I N   6 1500 KW Lo¹i trôc quay  tí 3,8   i D I N   6 3000 KW M¸y  ¹nh l 3,5 C I N   6 0912 B¬ m Bé   ¬ m     © m b lyt Tíi75    KW 2,2 C I M   4 Tíi1500    KW 3,0 D I N   6 Lo¹i   b¬ m   dung  2,5 C I N   4 piston   Lo¹i b¬ m  dïng  díi   giÕng  s©u  (kh«ng  dïng cho  c«ng  t¸c  khoan) ­ Motor kh«ng  © m   3,4     ng D I N   6 díi íc   n ­Motorng© m   íi íc 4,2     d  n E I N   6 0913 Qu¹tc¸clo¹   i 2,8 C  I M    6 0921 C Ç u   Ðp th Nh Þp  n  µi50  ®¬ d   m 3,7 G III N   9 Nh Þp  n  µi100  ®¬ d   m 4,9 G III N   9 Nh Þp  n  µi150  ®¬ d   m 6,0 G III N   9 C Çu  treo dµi tí    5,8     i150 G III N   9 m 0923 C Êu   óc b»ng  Ðp  2,8 tr   th C II N   6 trong    c¸c c«ng  ×nh tr   thuû lùc   0924 Th¸p, ét, Ðp ¨ng 4,0  c  th   D III M   6 ten,cÈu  í 50    ãi   ti m n     chung C Èu     ng    ­ 3,4 di ®é trªn® F I M   6 êng  ray C Èu  µn gi 3,7 E II M   6 C Èu    th¸p 4,0 E III M   6
 18. 18 C Èu  c¸p 4,5 B II M   6 C Èu  Çn c 4,5 E III M   6 0925 C¸c cÊu  tróc b»ng  4.0 F II M 12 thÐp  cao  í50  t  m i 0940 Nhµ  m¸y  Õ   ¹oc¸c 2,6 ch t     D I M 12 xe  ¬  í(thiÕtbÞ) c gi  i   0950 Nhµ  m¸y  Õ   ¹om¸y  2,8 ch t   E I M 12 bay (thiÕtbÞ)   0960 Nhµ  m¸y  Õ   ¹otµu 2,8 ch t     E I M 12 vò  ô(thiÕtbÞ) tr     0970 Nhµ  m¸y  Õ   ¹otµu 3,0 ch t     D II N 12 thuû (®ãng  µu)   t (C¸c c«ng    ¾p      t¸cl r¸p xe  é,m¸y   c  ,bay,tµu,    vò  ô,tµu  û  tr   thu xem   biÓu   phÝ   ngµnh  GTVT) 1000 Ngµnh c«ng nghiÖp  ®iÖn 1000  C¸c m¸y m ãc  ®iÖn  2,5 C II M 12 nãichung   M«  t¬ ®iÖn  tí 50  2,2 i C II M   4 KW M«   ¬  iÖn  í  t® t i1500  3,0 D II M   6 KW M«   ¬ m¸y    iÖn  3,1 t  ph¸t® D II M   6 hoµn chØnh 1001 Nhµ  m¸y  chÕ  t¹o 2,3   C II M   9 thiÕt bÞ  m¸y  tÝnh  ®iÖn  ö t 1010 Nhµ  m¸y  chÕ  t¹o 2,3   D II M   9 thiÕt Þ  ph¸t ®iÖn   b   vµ  ©n  è  iÖn ph ph ® 1020 Nhµ  m¸y  chÕ  t¹o 2,3   D II M   9 thiÕt bÞ  cña  h Ö   thèng  liªn l¹c vµ  kiÓm tra Nhµ  m¸y  chÕ  t¹o 2,3   C II M   9 thiÕt bÞ   iÖn   ® trong  y  äc h 1100 Ngµnh  Õ   ¹othÐp ch t   1100  C«ng  nghiÖp  thÐp  4,5 E I N 18
 19. 19 nãi chung  S ¾t  vµ  thÐp 1110 Nhµ   m¸y  Ön  luy kim 4,3 E I N 18 1111 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 4,5   F I N 18 gang   (Pig   iron   production) 1112 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 4,5   F I N 18 thÐp th« 1120 Nhµ  m¸y c¸n  Ðp    4,20 th ­ E I N 18 nãichung   1121 Nhµ  m¸y  c¸n thÐp­ 4,20 E I N 18 c¸n nãng   1122 Nhµ  m¸y  c¸n thÐo­ 4,0 E I N 18 c¸n l¹nh (ThÐp tÊm   cìm áng)   1130 C¸c nhµ  m¸y, xëng  3,8 D I N 18 ®óc  Kim  lo¹  kh¸c i   (kh«ng  ã  ¾t) cs 1160 Nhµ  m¸y luyÖn kim  4,5 E I N 18 nãichung   1161 Nhµ   m¸y   luyÖn  4,2 E I N 18 nh«m 1170 Nhµ   m¸y   c¸n­ ãi 4,1 n  E I N 18 chung 1171 Nhµ   m¸y    ãng c¸n n 4,1 E I N 18 1172 Nhµ   m¸y    ¹nh c¸n l 3,9 E I N 18 1180 Nhµ   m¸y,xëng  c   ®ó 3,8 D I N 18 1400 Ngµnh  thùc phÈ m   vµ  Õ   Õn  ch bi thøc    ¨n giasóc    1400 CN  thùc phÈ m  vµ  2,40 C I M 12 chÕ   Õn  bi thøc ¨n gia      sóc  ãichung n  1411 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 2,3   C I M 12 b¬  ÷a s 1420 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 2,4   D I M 12 bia 1421 Nhµ  m¸y s¶n  Êt r 2,5 xu   ­ D I M 12 îu 1430 M¸y  ng  ®ã chai(thiÕt 2,3     C I M 12 bÞ  ng  ®ã chai) 1500 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 2,2   C I M 12
 20. 20 b¸nh  m ×  (lß b¸nh  m ú) 1510 ThiÕt bÞ  s¶n xuÊt 2,4   D I M 12 mì  ¨n vµ  dÇu  thùc  vËt 1520 Nhµ  m¸y xay  (bét, 2.5   D I M 12 giavÞ...   ) 1521 ThiÕtbÞ  Õ   ¹obét 2,5   ch t   D I M 12 1530 Nhµ  m¸y chÕ  biÕn  2,4 C I M 12 thÞt(lßm æ)    1540 Nhµ  m¸y ®ãng  hép  2,4 C I M 12 (c¸, Þt,    th   qu¶) rau 1550 ThiÕt bÞ  s¶n xuÊt 2,4   C I M 12 Socola,kÑo    b¸nh 1560 Nhµ  m¸y chÕ  biÕn  2,4 C I M 12 rang,xay  µ    c phª 1561 Nhµ  m¸y chÕ  biÕn  2,4 C I M 12 chÌ 1570 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 2,2   C I M 12 thuèc lµ    1580 Nhµ  m¸y  s¶n  xuÊt 2,3   D I M 12 thøc ¨n giasóc      1600 Nhµ  m¸y  êng  µ    3,9 ® v t/c D I M 18 ® êng  ãichung n  1601 Nhµ  m¸y  êngtõ  ñ  3,8 ® c D I M 18 c¶i® êng   Nhµ  m¸y  ® êng  tõ 3,9   D I M 18 m Ýa 1700 L ¾p   Æt   ® trong  µ  nh (trong   k.s,   nhµ,  b Önh   viÖn,   cöa  hµng.v¨nphßng)   1700 L ¾p  Æt  ãichung ® n  2,5 E I M 10 1701 ThiÕtbÞ  t  ãng   ®è n 2,3 E I M 10 1702 ThiÕt bÞ  ®iÒu  hoµ  2,7 E I M 10 kh«ng  Ý  kh   1703 Thang   m¸y,   m¸y  2,5 E I M 10 n©ng 1704 Trang  Þ  Õp bb 3,0 D I M 10 1705 Trang  Þ  tÕ b y  2,7 E I M 10 1706  Trang  Þ  ö  ïng b kh tr 2,7 E I M 10
Đồng bộ tài khoản