Quyết định 664/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
216
lượt xem
2
download

Quyết định 664/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 664/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 664/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T íN G  C H Ý N H  P H ñ  S è  664/TT G    N G µ Y  18 T H¸ N G  10 N¨ M   1995 V Ò  VI Ö C  X U Ê T  K H È U   S ¶ N   H È M  G ç  V µ   © M  S ¶ N P L THñ  TíNG  CHÝNH   PHñ ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m 1992; ­C¨n  LuËt B¶o  vµ    iÓnrõng    cø    vÖ  ph¸ttr   ngµy  th¸ng9  18    n¨m 1991; ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  L©m   Bé  nghiÖp  i   t¹  tr×nh sè  tê   1295/CNR   ngµy  th¸ng5  20    n¨m 1995, QUYÕT   ®ÞNH §iÒu 1: C¸c nhãm  s¶n phÈm  chñ yÕu nªu trong QuyÕt    ®Þnh  nµy    lµ c¸clo¹ s¶n    i  phÈm   chÕ biÕn    hoÆc   kÕt        i     tõgç  gç  hîp víi lo¹ vËt liÖu kh¸c® ­ c¸c     îchiÓu  sau:   nh  1. Hµng      mü nghÖ   (bao gåm     c¸c s¶n phÈm     mü nghÖ   lµm thñ c«ng vµ  lµm  b»ng  m¸y,hoÆc       thñ c«ng kÕt    hîp m¸y) lµnh÷ng      s¶n  phÈm   îcchÕ  ®   biÕn  b»ng c«ng  nghÖ  ch¹m, træ,kh¾c, kh¶m,        tiÖn,trang trÝ bÒ   Æt         m hoÆc  s¬n  mµi  gi¸trÞv¨n ho¸,mü   cã          thuËtcao.   2. Hµng    méc  cao cÊp (bao gåm     i c¸clo¹ bµn  c¶    kÓ  bµn    thê,ghÕ    i c¸clo¹   , giêng    i   sËp, tñ c¸c lo¹    tñ t c¸c lo¹  c¶  kÓ       i c¶   êng, gi¸®ì, gi¸treo c¸c lo¹ )   kÓ             i lµ   nh÷ng  s¶n phÈm   îc gia c«ng, chÕ   ®       biÕn      ch¹m  tinhvi,cã  træ, kh¾c,    kh¶m,  tiÖn,   trang trÝbÒ   Æt       m hoÆc  s¬n mµi.. . 3. C¸c    s¶n phÈm  hoµn chØnh      lµ c¸c s¶n phÈm   nguyªn chiÕc hoÆc  cã  thÓ    , th¸orêi  nhng    khil¾p ghÐp  icã  l¹   thÓ  , dïng  îc ngay;ph¶iqua    ®       c¸c c«ng  nghÖ  b¾t buéc  gåm: sÊy;c¾t    theo kÝch  íc;bµo, soir∙nh,lµm  th         méng;  ®¸nh  bãng;trangtrÝbÒ  Æt.       m 4. Møc  gia c«ng,chÕ    ®é      biÕn cña    c¸c nhãm  s¶n phÈm     i nãit¹ kho¶n    1, 2, 3      trªn®©y   kh«ng ph©n biÖt gç    rõng    tù nhiªn vµ    rõng  trång (trõnhãm       gç  nguyªn liÖu giÊy quy        ®Þnh    t¹ kho¶n    i 3,§iÒu  díi 3   ®©y). §iÒu    2: CÊm   xuÊt khÈu    i l©m    c¸c lo¹ gç    s¶n  s¶n  vµ  phÈm   chÕ  biÕn    tõ gç,l©m    s¶n  sau ®©y: 1. C¸c  i     lo¹  l©m   gç, s¶n  s¶n  vµ  phÈm  chÕ  biÕn      i   tõ c¸c lo¹  l©m   gç, s¶n  thuéc nhãm   trong danh  IA    môc ban  hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng01  17    n¨m  1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ). 2. Gç     trßn c¸c lo¹  mäi      i ë  quy c¸ch kÝch  íc cßn  th   nguyªn    bãc  vá, ®∙  vá  hay  bµo. ®∙  3. Gç      i mäi    xÎc¸c lo¹ ë  quy c¸ch kÝch  íccha    th   bµo hoÆc   bµo  ®∙  ph¼ng  c¸cm Æt.   4.Gç    bãc  lµm  nguyªn liÖu s¶n      xuÊtv¸n d¸n.    
  2. 2 5.Song  m©y     vµ  nguyªn liÖu.   6.Cñi gç  than hÇm     hoÆc         vµ    tõgç  cñigç. 7.V¸n    sµn    tinhchÕ thuéc nhãm   IA,IIAtrong danh    gç        môc  ban hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng 1  17    n¨m  1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng (nay lµChÝnh      phñ)vµ      v¸n sµn  chÕ  s¬  thuéc c¸cnhãm   kh¸c.     gç  8. C¸c  i   lo¹ s¶n phÈm, b¸n s¶n phÈm     tiªuhao nhiÒu  nguyªn liÖu nh: xµ      ®iÖn,  vÑt,cét gç    i tµ      c¸c lo¹    (cét®iÖn, cét nhµ, cét buåm...) khung            , cöa  ra  vµo, khung    cöa  sæ, quan      i(trõquan    tµic¸c lo¹    tµilµm b»ng  v¸n nh©n  t¹o)  , thïng,bÖ   «      i kÖ     xe  t« c¸c lo¹   kho, cèp  ,   pha, palÐt,nhµ      tiÒn chÕ, ph«i s¶n    phÈm... §iÒu 3: C¸c  il©m   lo¹  s¶n  s¶n  vµ  phÈm  chÕ  biÕn    díi®©y   îc tõ gç    ®   phÐp  xuÊt khÈu  do  tr   vµ  Bé  ëng  L©m   Bé  nghiÖp cho  phÐp  quy  vµ  ®Þnh    thñ tôccÊp    giÊy phÐp    s¶n xuÊt®Ó     xuÊtkhÈu.   1. C¸c    s¶n phÈm     lµ hµng    mü nghÖ,    ®å méc  cao cÊp  chÕ  biÕn      tõ gç, l©m s¶n thuéc nhãm     IIA trong danh    môc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  18/H§BT ngµy  th¸ng 01  17    n¨m  1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ ChÝnh  phñ). 2. C¸c  i   lo¹ s¶n  phÈm   hoµn  chØnh  kh«ng thuéc hµng      mü nghÖ,  méc  cao  cÊp chÕ  biÕn      i quý  tõ c¸c lo¹ gç    hiÕm  kh¸cë    trong níc(ngoµic¸clo¹  thuéc         i gç    nhãm       IA, IIA quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng  n¨m  17  1  1992).Bé    L©m   nghiÖp    x¸c®Þnh    c«ng  danh  râ vµ  bè  môc nhãm   quý  gç  hiÕm   thuéc kho¶n  §iÒu    2  nµy. 3. Gç    l«ng,b¹ch ®µn,  ®Ò,    i     bå  c¸c lo¹  keo ®Õn  tuæi khaith¸cngoµivïng           quy ho¹ch nguyªn liÖu giÊy  nhu    vµ  cÇu  nguyªn liÖu giÊy    trong níc cha      cÇn  ®Õn. 4. S¶n phÈm  chÕ  biÕn    tõ gèc  c©y  rÔ  rõng    tù nhiªn do    tËn dông hîp  ph¸p. 5.C¸c      lo¹ s¶n  i phÈm   chÕ  biÕn    tõnguån  gèc  nhËp  khÈu    hîp ph¸p. §iÒu 4: C¸c  i lo¹ s¶n  phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n    díi®©y   îctrùctiÕp lµm      ®       thñ tôc xuÊt  khÈu  i   t¹ H¶i quan    tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng theo giÊy phÐp  kinh  doanh xuÊt nhËp    khÈu cña doanh nghiÖp  h¹n  vµ  møc   xuÊt khÈu  Bé  gç    do  L©m   nghiÖp  ph©n    bæ hµng  n¨m: 1. C¸c    s¶n  phÈm   hoµn  chØnh    hoÆc   kÕt          tõ gç  gç  hîp víivËt liÖu kh¸c lµ     hµng    mü nghÖ,  méc  ®å  cao  cÊp,hoÆc     i gç    c¸clo¹ ®å  kh¸clµs¶n        phÈm   hoµn  chØnh  chÕ biÕn      i th«ng  êng  tõ c¸c lo¹ gç  th (ngoµic¸c lo¹  ®∙      i gç  quy  ®Þnh  i t¹  kho¶n    §iÒu  cña  1,2  3  QuyÕt  ®Þnh nµy). 2. C¸c  i   lo¹ v¸n d¨m, v¸n  , sîi v¸n d¸n,gç    l¹ng,v¸n      tre ghÐp,  v¸n  ghÐp  gç  chÕ biÕn      i th«ng  êng  ë  tõc¸clo¹ gç    th nªu  kho¶n  §iÒu  vµ    i 1  4  c¸clo¹ s¶n    phÈm   chÕ biÕn      i tõ c¸c lo¹ nguyªn    v¸n hoÆc         v¸n nãitrªnkÕt        i   hîp víic¸c lo¹  liÖu vËt   kh¸c.
  3. 3 3. C¸c  i   lo¹  s¶n phÈm  chÕ biÕn      tõ tre,nøa, giang,vÇu, luång,tróc,lå«,               song,m©y,      l¸c©y rõng  hoÆc  chÕ biÕn      tõ c¸cl©m s¶n      nãitrªnkÕt        hîp víic¸c lo¹ vËtliÖu kh¸c.   i     4. D¨m             gç,bétgç,bétgiÊy,bétnhang..      .chÕ biÕn        tõ gç,tre,nøa, lå«...       hoÆc   c©y  vá  rõng cña    i c¸c lo¹ c©y kh«ng thuéc nhãm   vµ    IA  IIA trong danh    môc  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng01  17    n¨m  1992. 5.C¸c        lo¹ tinhdÇu, tïngh¬ng,nhùa  i       c©y  rõng. 6.C¸c    l©m  s¶n  cha  chÕ  biÕn:tre,     nøa,giang,vÇu, luång,tróc,             «. lå §iÒu    5: Giao  L©m   Bé  nghiÖp qu¶n    lýnghiªm ngÆt  chØ    tiªukhaith¸cgç      rõng    tù nhiªn,® Æc     biÖt gç    quý  hiÕm  nhãm       IA, IIA quy ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh  sè  18/H§BT  ngµy  th¸ng 01  17    n¨m  1992  ® îc Thñ íng  ®∙    t ChÝnh  phñ phª duyÖt  hµng n¨m  ph©n    møc  rõng    vµ  bæ h¹n  gç  tùnhiªntrong nícdµnh          ®Ó chÕ  biÕn  hµng xuÊtkhÈu    cho     îng sau: c¸c®èi t   1. C¸c    doanh nghiÖp  ®ñ  cã  giÊy  phÐp  chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  cña c¬  quan  l©m  nghiÖp  thÇm   cã  quyÒn  cÊp theo  quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  14/ sè  CT  ngµy  th¸ng  n¨m  15  01  1992 cña Chñ  tÞch Héi ®ång    ëng  Bé tr (nay    lµ ChÝnh  phñ) vµ  giÊy phÐp    cã    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ngµnh hµng  gç, ®å    l©m  s¶n  Bé  do  Th¬ng   m¹icÊp. 2. C¸c    doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    t cña    níc ngoµi ® îc Uû       ban  Nhµ    níc vÒ Hîp    §Çu   t¸cvµ  tcÊp giÊy phÐp      ho¹t®éng  trong lÜnh    vùc  chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m s¶n  ®óng    víinh÷ng  quy  ®Þnh cña  QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu 6: Thñ íng  t ChÝnh  phñ giao tr¸chnhiÖm     cho    c¸c Bé, ngµnh  ªn li   quan  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  sau: nh  1. Bé    l©m  nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    nghiªncøu, ®Ò       xuÊt,phèihîp        víiBé  Th¬ng    m¹i viÖc nhËp khÈu    êng  gç; th xuyªn phèihîp          víic¸c tØnh, thµnh    phè  vµ    c¸c ngµnh  li   cã  ªnquan  kiÓm     tra viÖc khai th¸c gç      rõng    tù nhiªn vµ    rõng  trång trong níc ®óng        chØ     îc duyÖt;viÖc  tiªu®     chÕ  biÕn, xuÊt khÈu    i     c¸c lo¹  s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n    tõ nguån  trong níc vµ  nhËp  gç      gç  khÈu  ®óng  quy  ®Þnh  cña QuyÕt  ®Þnh nµy. 2. Bé    Th¬ng    tr¸chnhiÖm   m¹i cã    chØ  ®¹o  chÆt    chÏviÖc cÊp giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu s¶n phÈm   vµ  gç  l©m s¶n cho    c¸c doanh nghiÖp  theo quy    ®Þnh cña quyÕt ®Þnh    nµy. 3. Tæng    côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn, chØ      ®¹o    h¶iquan ®Þa  ph¬ng lµm thñ    tôc xuÊt khÈu      c¸c s¶n phÈm   vµ  gç  l©m   s¶n cho    c¸c doanh  nghiÖp    §iÒu  khicã  ghië  3    giÊy phÐp    s¶n xuÊt cña  L©m     Bé  nghiÖp  §iÒu  vµ  4  cña QuyÕt ®Þnh  nµy. 4.  Tµi  Bé  chÝnh  tr¸ch nhiÖm   cã    phèi hîp    Th¬ng    víiBé  m¹i,Bé    L©m   nghiÖp  c¸c  quan  vµ  c¬  Nhµ     li   níc cã  ªnquan  quy  ®Þnh   imøc   l¹  thuÕ xuÊt  khÈu cho  tõng nhãm   s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n  ë  nªu  §iÒu  vµ  3  §iÒu  QuyÕt  4  ®Þnh nµy cho        phïhîp víiLuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. 5. Uû     ban  nh©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  tr¸chnhiÖm  cã    tæ cha thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  nµy theo híng  dÉn  cña    c¸c Bé, ngµnh chøc 
  4. 4 n¨ng,b¶o    ®¶m  ng¨n chÆn  kÞp    thêiviÖc tµng      tr÷tr¸ phÐp  xuÊt khÈu  i vµ    lËu  gç,s¶n    phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n. §iÒu    7: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy ban hµnh  thay   thÕ QuyÕt ®Þnh  624/TTg  sè  ngµy  th¸ng 12  29    n¨m  1993  cïng danh    môc  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  ®ã. Bé L©m  nghiÖp  phèi hîp    Th¬ng      víiBé  m¹i,Tæng   côc H¶i quan, híng     dÉn    thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy;quy    ®Þnh      thêih¹n xuÊt khÈu    cuèicïng ®èi víi         nh÷ng s¶n phÈm   cho  ®∙  phÐp  theo QuyÕt ®Þnh  624/TTg,ngµy  th¸ng sè    29    12  n¨m  1993      tr¸víi i quy  ®Þnh  cña QuyÕt ®Þnh  nµy. Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr   tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng    quan  tr c¸c c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  Nh©n   d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh quyÕt ®Þnh    nµy.
Đồng bộ tài khoản