Quyết định 669/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định 669/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 669/2000/QĐ-BTM về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 669/2000/QĐ-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******I Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 669/2000/QĐ-BTM Hà N i, ngày 21 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0669/2000/QĐ-BTM NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2000 V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T ĐÃ H T HI U L C B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Lu t ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t đ nh s 355/TTg ngày 28 tháng 05 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t; Xét đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Thương m i ban hành đã h t hi u l c tính đ n ngày 15/04/2000, g m 387 văn b n. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các đơn v thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Mai Văn Dâu (Đã ký)
 2. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THƯƠNG M I BAN HÀNH ĐÃ H T HI U L C TÍNH Đ N NGÀY 15/04/2000 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0669/2000/QĐ-BTM ngày 21 tháng 04 năm 2000 c a B trư ng B Thương m i) S Hình th c văn S , ký hi u văn Ngày, tháng, N i dung TT b n b n năm ban hành I/ V THANH TRA 1 Quy t đ nh 107/NT-QĐ1 31/08/1976 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Thanh tra các Công ty c p I thu c B N i thương 2 Thông tư liên 01/NT 03/01/1980 Thông tư liên t ch B N i thương và t ch Công đoàn ngành Thương nghi p Vi t Nam hư ng d n v t ch c và ho t đ ng c a Ban Thanh tra công nhân trong ngành N i thương 3 Thông tư 269/VT-TT 23/02/1980 Ch đ o các đơn v trong ngành V t tư, k thu t th c hi n các bi n pháp ngăn và lo i tr t h i l , móc ngo c dư i m i hình th c trong quá trình cung ng v t tư, k thu t 4 Ch th 78/NgT-TTr 26/05/1984 Ch đ o các đơn v trong ngành Ngo i thương đ y nhanh ho t đ ng thanh tra 5 Thông tư 13/NT 08/10/1988 hư ng d n v t ch c và ho t đ ng c a Ban Thanh tra công nhân trong ngành N i thương 6 Ch th 12/KTĐN-TTr 21/08/1989 ch đ o các đơn v ki m đi m vi c thi hành Pháp l nh quy đ nh vi c xét và gi i quy t các khi u na , t cáo c a công dân 7 Ch th 02/TN-TTr 24/05/1990 ch đ o các đơn v ti n hành đ t ki m tra th c hi n nhi m v kinh doanh và t ch c qu n lý các đơn v trong ngành Thương nghi p II/ V KHOA H C K THU T 8 Thông tư 04/BNgT/TCCB 12/01/1980 quy đ nh ch c năng, nhi m v c a H i đ ng Khoa h c k thu t c a B Ngo i thương 9 Công văn 956/BVT 28/05/1981 quy đ nh t m th i v thù lao trong ho t đ ng thông tin khoa h c k thu t 10 Thông tư 688/BVT 05/05/1987 v vi c hư ng d n trích l p và s d ng qu phát tri n khoa h c k thu t t p trung 11 Quy t đ nh 136-VT/QĐ 04/04/1990 ban hành tiêu chu n ngành :"Quy trình qu n lý s d ng xitec chuyên ch axit sunphuaric (H2SO4) đ c đ t trên ôtô t i" (TCN 12-1990) 12 Quy t đ nh 137-VT/QĐ 04/04/1990 ban hành tiêu chu n ngành :"Quy trình nh p xu t, b o qu n và v n chuy n hóa
 3. ch t đ c" (TCN 10-1990) 13 Quy t đ nh 139-VT/QĐ 04/04/1990 ban hành tiêu chu n ngành :"Quy trình nh p xu t, b o qu n và v n chuy n hóa ch t d cháy n " (TCN 09-1990) 14 Quy t đ nh 140-VT/QĐ 04/04/1990 ban hành tiêu chu n ngành :"Quy trình nh p xu t, b o qu n và v n chuy n hóa ch t ăn mòn" (TCN 08-1990) 15 Quy t đ nh 190 TN/QĐ 01/06/1990 ban hành tiêu chu n ngành v m Canxi 16 Quy t đ nh 1064/TN/QĐ 19/11/1990 thành l p và ban hành Quy ch c a H i đ ng Khoa h c k thu t B Thương nghi p 17 Quy t đ nh 1021 TN/QĐ 03/12/1990 ban hành tiêu chu n ngành v Acquy chì kh i đ ng - quy đ nh v giao nh n, v n chuy n và b o qu n 18 Quy t đ nh 85/XD-QĐ 30/05/1991 ban hành tiêu chu n ngành v M Natri - Canxi 19 Quy t đ nh 96/XD-QĐ 30/05/1991 ban hành tiêu chu n ngành v ng cao su ch u xăng d u 20 Quy t đ nh 452 TM-KH 06/05/1994 ban hành tiêu chu n ngành :"Mì chính gi - Các phương pháp phát hi n nhanh hàng gi " (TCN 28-1994) 21 Quy t đ nh 452 TM-KH 06/05/1994 ban hành tiêu chu n ngành v chè gi b ng bã chè 22 Quy t đ nh 1049 TM-KH 15/12/1995 ban hành phương pháp nhanh phân bi t xi măng lò quay và xi măng lò đ ng III/ V K HO CH 23 Thông tư 860 Bngth/VP 1980 V vi c gi i thích và hư ng d n thi hành Ngh đ nh 40/CP v chính sách và bi n pháp nh m phát tri n s n xu t hàng xu t kh u 24 Thông tư 1675 Bngth 20/07/1981 V vi c t l ngo i t đ a phương đư c quy n s d ng đ i v i hàng xu t kh u c a đ a phương 25 Công văn 1060Bngth/ 12/05/1983 V vi c tách cư c phí v n chuy n hàng GCNH hoá xu t nh p kh u 26 Thông tư 1961 (NT/KH) 1977 V vi c hư ng d n ch p hành ch đ h p đ ng kinh t 27 Thông tư 2075 (NT/KH) 1983 V vi c cung c p hàng hoá cho quân đ i 28 Thông tư 2131 (NT/KH) 1986 V vi c hư ng d n thi hành Quy t đ nh c a H i đ ng B trư ng v quy n t ch c a các đơn v kinh t cơ s thương nghi p xã h i ch nghĩa trong lĩnh v c k ho ch hoá 29 Công văn 2136 (NT/KH) 1986 V vi c giao ch tiêu k ho ch cho các đơn v 30 Công văn 2150 (NT/KH) 1986 V vi c giao ch tiêu k ho ch cho các đ a phương
 4. 31 Công văn 2152 (NT/KH) 1986 V vi c giao hàng cho Camphuchia 32 Công văn 2153 (NT/KH) 1986 V vi c gi i quy t hàng tiêu dùng qua xu t nh p kh u 33 Công văn 2319 TN/KH 1990 v vi c tr n cho Ti p b ng ti n ưu đãi 34 Công văn 2674 TN/KH 1990 V vi c giao thêm th m đay cho Liên Xô 35 Công văn 2677 TN/KH 1990 V vi c xu t kh u giày dép sang Bungari 36 Quy t đ nh 266TM/KH 03/04/1992 V vi c thành l p Ban ch nhi m đ án qui ho ch H i phòng 37 Quy t đ nh 267 TM/KH 03/04/1992 V vi c thành l p Ban qui ho ch 38 Quy t đ nh 268TM/KH 03/04/1992 V vi c thành l p Ban ch nhi m đ án qui ho ch Thành ph H Chí Minh 39 Quy t đ nh 269TM/KH 03/04/1992 V vi c thành l p ban ch nhi m đ án qui ho ch Qu ng Nam - Đà n ng 40 Quy t đ nh 482 TM/KH 02/06/1992 v vi c thành l p Ban ch đ o ki m kê c aB 41 Ch th 02 TM/KH 22/05/1992 v vi c ch ng bão l t 42 Ch th 05 TM/KH 10/04/1993 v vi c ch ng bão l t 43 Quy t đ nh 2740 TM/KH 28/08/1995 v vi c thành l p H i đ ng ki m tra d án VIE 87/007 44 Công văn 3394 TM/KH 1996 V vi c đi u ch nh k ho ch kho xăng d u H84 45 Quy t đ nh 3864 TM/KH 1996 V vi c đ u tư các d án nhóm cơ khí chưa có H i đ ng qu n tr c a T ng Công ty Xăng d u 46 Quy t đ nh 3917 TM/KH 1996 V vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t 47 Quy t đ nh 529 TM 15/05/1993 v vi c hoàn thi n và m r ng t ng kho xăng d u Cát Lái - Th Đ c, Thành ph H Chí Minh 48 Quy t đ nh 186 VT/QĐ 11/05/1988 Quy t đ nh ban hành ch đ đ i lý bán v t tư 49 Quy t đ nh 175 VT/QĐ 03/04/1987 Đi u ch nh nhi m v qu n lý v t tư 50 Quy t đ nh 101 VT/QĐ 20/03/1987 Ban hành quy đ nh phân công phân c p th c hi n công tác quy t toán v t tư 51 Ch th 114 VT/KH 30/03/1987 V vi c Tăng cư ng công tác qu n lý cung ng ki m tra s d ng và quy t toán v t tư 52 Quy t đ nh 101 VT/QĐ 20/03/1987 Ban hành quy đ nh phân công phân c p. Th c hi n công tác quy t toán v t tư 53 Ch th 744 VT/KH 06/05/1981 Xây d ng đ nh m c v t tư t n kho h p lý, gi i quy t v t tư vư t đ nh m c và đ ng trong h th ng kinh doanh 54 Ch th 3946 VT/KH 29/12/1984 Tăng cư ng hoàn thi n th ng kê v t tư 55 Ch th 08/1999/CT- 15/04/1999 v công tác gi m nh thiên tai
 5. BTM IV/ V TH TRƯ NG TRONG NƯ C 56 Ch th 20/NT 10/11/1976 V vi c c p phát và s d ng áo công tác c a nhân viên thương nghi p các c a hàng M u d ch qu c doanh 57 Ch th 13/NT 10/06/1977 V vi c phân ph i và tiêu dùng v i l a 58 Thông tư 109/NT-KD 02/03/1978 V vi c c i ti n phân ph i thu c lá và đi u ch nh giá thu c lá bán l 59 Ch th 10/NT 11/04/1978 V vi c trích n p lãi t cơ s H p tác xã mua bán xã, phư ng b sung qu kinh phí c a ngành H p tác xã mua bán 60 Thông tư 325/NT 25/04/1978 Hư ng d n tiêu chu n, ch đ cung c p và phương th c phân ph i th c ph m v i giá c n đ nh cho m t s đ i tư ng các t nh, thành ph phía Nam 61 Thông tư 473/NT 10/06/1978 Hư ng d n vi c qu n lý lưu thông hàng hoá trên th trư ng các t nh , thành ph Mi n Nam 62 Thông tư 491/NT 16/06/1978 Hư ng d n vi c xây d ng và phát tri n l c lư ng thương nghi p Xã h i ch nghĩa các t nh , thành ph phía Nam 63 Ch th 13/NT 10/06/1978 V vi c phân ph i và tiêu dùng v i, l a 64 Ch th 44/NT 26/02/1979 V vi c ch n ch nh, c i ti n công tác phân ph i, bán l v t ph m tiêu dùng nh m ph c v đ c l c s n xu t, chi n đ u và đ i s ng nhân dân 65 Ch th 45/NT 28/02/1979 V vi c tăng cư ng công tác thu mua, n m ngu n hàng b o đ m t p trung đ i b ph n s n ph m hàng hoá xã h i vào tay Nhà nư c nh m ph c v đ c l c cho s n xu t, chi n đ u và đ i s ng nhân dân 66 Quy t đ nh 16/NT-QĐ 04/04/1979 X lý tem phi u mua hàng quá h n 67 Thông tư 25/NT 31/12/1979 Hư ng d n kinh doanh nông s n th c ph m theo giá tho thu n 68 Thông tư 26/NT 31/12/1979 Hư ng d n thi hành Ngh quy t 279/CP c a H i đ ng Chính ph v chính sách khuy n khích, s n xu t và lưu thông nh ng m t hàng không do Nhà nư c qu n lý và cung c p v t tư nh ng m t hàng s n xu t b ng nguyên li u đ a phương và ph liêu ph ph m 69 Ch th 17/NT 25/10/1980 V nghiên c u m ng lư i thi t b l nh b o qu n và d tr th c ph m 70 Thông tư 20/NT 01/11/1980 Hư ng d n thi hành chính sách n đ nh nghĩa v c a H p tác xã nông nghi p, t p đoàn s n xu t và h nông dân bán nông s n cho Nhà nư c 71 Thông tư 21/NT 01/11/1980 Hư ng d n thi hành chính sách n đ nh nghĩa v bán l n th t ho c trâu bò th t cho Nhà nư c
 6. 72 Ch th 18/NT 01/11/1980 V t ch c và phương th c phân ph i hàng tiêu dùng 73 Ch th 22/NT 01/11/1980 Kinh doanh rau 74 Ch th 24/NT 01/11/1980 M r ng kinh doanh Ăn u ng công c ng và d ch v 75 Ch th 25/NT 01/11/1980 Tăng cư ng t ch c , m r ng ho t đ ng c a ngành H p tác xã mua bán đ góp ph n th c hi n t t Ngh quy t 26 c a B Chính tr 76 Thông tư 23/NT 06/11/1980 Ch p hành nghiêm ch nh th l đăng ký kinh doanh và nh ng đi u ph i tuân th trong kinh doanh thương nghi p và d ch v nói trong Ch th 260/CT 77 Thông tư 26/NT 01/11/1980 Hư ng d n công tác thu mua n m ngu n hàng công nghi p tiêu dùng 78 Ch th 28/NT 26/11/1980 Nghiêm c m vi c phân ph i , s dung v t tư , hàng hoá trái v i nguyên t c, chính sách, ch đ 79 Ch th 60/NT 05/05/1981 V n chuy n hàng hoá cho các t nh biên gi i phía B c trư c mùa mưa lũ 80 Thông tư 09/NT 19/06/1981 Hư ng d n giá bán l và phương th c bán l hàng tiêu dùng 81 Thông tư 11/NT 25/06/1981 Quy đ nh t m th i v giá giao d ch trong và ngoài ngành N i thương và đ nh m c th ng s chi t kh u thương nghi p 82 Thông tư 12/NT 03/07/1981 Hư ng d n vi c thu và bù các kho n chênh l ch giá trong ngành N i thương 83 Thông tư liên 24/TT-LB 06/11/1981 V qu n lý ch đ o kinh doanh xu t b NT-NG/T nh p kh u đ i v i công ty Xu t nh p kh u N i thương và H p tác xã 84 Thông tư 27/NT 21/11/1981 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 95/HĐBT c a H i đ ng B trư ng v gía thu mua s n ph m nông nghi p và giá bán tư li u s n xu t nông nghi p 85 Quy t đ nh 98/NT-QĐ1 08/12/1981 Ban hành quy ch v c a hàng cung c p 86 Thông tư 32/NT 28/12/1981 Hư ng d n vi c cung c p hàng hoá cho ngư i ăn theo công nhân viên ch c 87 Thông tư 10/NT 16/07/1982 Đ i tư ng, tiêu chu n và phương th c cung c p hàng hoá 88 Thông tư 11/NT 20/07/1982 Hư ng d n v vi c m r ng kinh doanh ăn u ng công c ng 89 Ch th 12/NT 20/07/1982 Tăng gia s n xu t, kinh doanh ph trong các Nhà ăn t p th 90 Thông tư 13/NT 10/08/1982 Đ i tư ng và m c cung ng th c ph m và ch t đ t. Bán v i cho dân công chuyên trách 91 Thông tư 15/NT 23/09/1982 Hư ng d n vi c ký h p đ ng tiêu th s n ph m gi a Xí nghi p thương nghi p v i Xí nghi p s n xu t theo
 7. Quy t đ nh s 146/HĐBT c a H i đ ng B trư ng 92 Thông tư 19/NT 05/10/1982 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 134/HĐBT c a H i đ ng B trư ng v m t s ch đ đãi ng đ i v i công nhân viên ch c trong th i gian t i 93 Ch th 05/NT 15/04/1983 M r ng kinh doanh d ch v công c ng( d ch v sinh ho t và s a ch a đ dùng ) 94 Quy t đ nh 46/NT-QĐ1 24/05/1984 Giá mua heo th t t i các t nh Mi n Nam 95 Quy t đ nh 48/NT-QĐ1 24/05/1984 Giá mua khuy n khích đ u ph ng v , đâu xanh, đ u nành , cói ché các t nh phía Nam 96 Quy t đ nh 100/NT-QĐ1 05/07/1984 Giá mua khuy n khích l n th t t i các t nh Mi n B c 97 Quy t đ nh 156/NT-QĐ1 08/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p b khung nhà kho di n tích 360m2 các t nh đ ng b ng sông C u long 98 Quy t đ nh 157/NT-QĐ1 09/10/1984 Giá bán áo may ô c a xí nghi p gia công 4 thu c liên hi p d t H ng c m 99 Quy t đ nh 158/NT-QĐ1 09/10/1984 Giá bán máy khâu s n xu t trong nư c 100 Quy t đ nh 159/NT-QĐ1 09/10/1984 Giá bán pin R-20 1/5V 101 Quy t đ nh 162/NT-QĐ1 11/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p đá l a tr ng H ng công 102 Quy t đ nh 163/NT-QĐ1 11/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p các m t hàng s t tráng men H i phòng 103 Quy t đ nh 165/NT-QĐ1 11/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p các m t hàng b ng s do nhà máy s H i dương s n xu t 104 Quy t đ nh 167/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p Ni lông che mưa 105 Quy t đ nh 168/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá giao tr ng gà công nghi p c a Cty h u ngh cho TBP/525 t i Hà n i 106 Quy t đ nh 169/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá giao m t s m t hàng rau qu c a Cty H u ngh ph c v TBP / 525 t i Hà n i và Thành ph H Chí Minh 107 Quy t đ nh 170/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p xe đ p 108 Quy t đ nh 171/NT- QĐ1 13/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p các m t hàng nhôm H i phòng và nh p kh u 109 Quy t đ nh 172/NT-QĐ1 13/10/1984 Đi u ch nh giá bán kinh doanh thương nghi p rư u các lo i s n xu t Mi n B c và bia chai các lo i 110 Quy t đ nh 173/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p phích đ ng nư c nóng R ng đông 111 Quy t đ nh 174/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p xe đ p 112 Quy t đ nh 175/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá giao m t s m t hàng th c ph m
 8. c a Cty Th c ph m II Trung ương cho Cty H u ngh ph c v TBP 525 t i thành ph H Chí Minh 113 Quy t đ nh 176/NT-QĐ1 13/10/1984 Giá bán buôn xí nghi p m t hàng th c ph m ch bi n xu t kh u c a xí nghi p th c ph m xu t kh u NT (thu c Cty TP TƯ) giao cho cty H u ngh ph c v TBP/525 114 Quy t đ nh 183/NT-QĐ1 06/11/1984 Giá các s n ph m do Nhà máy cơ khí N i thương s n xu t 115 Quy t đ nh 184/NT-QĐ1 07/11/1984 Giá giao tr ng gà công nghi p c a Cty H u ngh cho TBP/525 t i Hà n i 116 Quy t đ nh 185/NT-QĐ1 07/11/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p c t chăn bông các lo i 117 Quy t đ nh 186/NT-QĐ1 08/11/1981 Giá bán kinh doanh thương nghi p m t hàng v i s i 118 Quy t đ nh 187/NT-QĐ1 08/11/1984 Giá bán l gi y v ph c v nhu c u làm vi c c a các cơ quan , xí nghi p, H p tác xã 119 Quy t đ nh 194/NT-QĐ1 15/11/1984 Giá kinh doanh thương nghi p các m t hàng c u ki n bê tông đúc s n đông b ng sông C u long 120 Quy t đ nh 195/NT-QĐ1 17/11/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p v i mùng c a các t nh phía Nam s n xu t 121 Quy t đ nh 197/NT-QĐ1 17/11/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p các lo i len s i -S i đan 122 Quy t đ nh 198/NT-QĐ1 20/11/1984 Giá bán l kinh doanh thương nghi p gi y d u 123 Quy t đ nh 203/NT-QĐ1 27/11/1984 Giá bán l các lo i bánh k o do Xí nghi p Liên hi p s a -cà phê -bánh k o thu c B Công nghi p Th c ph m s n xu t 124 Quy t đ nh 200/NT-QĐ1 24/11/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p m t s m t hàng v i s i 125 Quy t đ nh 201/NT QĐ1 24/11/1984 Giá kinh doanh thương nghi p các lo i chăn do nhà máy Chăn Bình l i s n xu t 126 Quy t đ nh 204/NT-QĐ1 01/12/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p m t s m t hàng v i l a s n xu t trong nư c 127 Quy t đ nh 205/NT-QĐ1 01/12/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p các lo i chè hương 128 Quy t đ nh 206/NT-QĐ1 01/12/1994 Giá bán l kinh doanh thương nghi p các lo i bóng đi n 129 Quy t đ nh 207/NT-QĐ1 01/12/1984 Giá kinh doanh thương nghi p săm, l p, xích, líp xe đ p 130 Quy t đ nh 208/NT-QĐ1 09/12/1984 Giá kinh doanh thương nghi p săm l p xích líp phía B c 131 Quy t đ nh 209/NT-QĐ1 10/12/1984 Giá các lo i ph tùng xe đ p s n xu t phía Nam
 9. 132 Quy t đ nh 212/NT-QĐ1 05/12/1984 Gía kinh doanh thương nghi p ch khâu các lo i 133 Quy t đ nh 213/NT-QĐ1 06/12/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p các lo i diây đi n 134 Quy t đ nh 214/NT-QĐ1 06/12/1984 Giá bán l m t s lo i thu c lá đi u đóng bao c a Xí nghi p liên hi p thu c lá 1 s n xu t 135 Quy t đ nh 215/NT-QĐ1 06/12/1984 Giá kinh doanh thương nghi p bít t t 136 Quy t đ nh 216/NT-QĐ1 06/12/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p khăn mùi xoa 137 Quy t đ nh 221/NT- QĐ1 10/12/1984 Giá kinh doanh thương nghi p các m t hàng tôn nh p kh u và s n xu t trong nư c 138 Quy t đ nh 222/NT-QĐ1 10/12/1984 Giá bán l thu c lá đi u đóng bao "SKĐA84" 139 Quy t đ nh 223/NT-QĐ1 10/12/1984 Giá kinh doanh thương nghi p máy khâu ch y đi n c a Liên Xô 140 Quy t đ nh 225/NT-QĐ1 12/12/1984 Đi u ch nh giá bán l thu c lá đi u đóng bao A đ , N1 141 Quy t đ nh 227/NT-QĐ1 12/12/1984 Giá bán trang c p đ g thông d ng c a cty Lâm s n s n xu t 142 Quy t đ nh 229/NT-QĐ1 14/12/1984 Giá bán xi măng P/300 do xí nghi p xi măng Thung đ t , thu c liên hi p xây l p NTI s n xu t 143 Quy t đ nh 232/NT-QĐ1 17/12/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p đ g thông d ng ( m t hàng chu n) 144 Quy t đ nh 235/NT-QĐ1 18/12/1984 Giá bán xe hàng lưu đ ng ( không có dù che ) c a nhà máy cơ khí N i thương 145 Quy t đ nh 236/NT-QĐ1 20/12/1984 Giá bán kinh doanh thương nghi p đ ng h đ bàn do xí nghi p đ ng h Hà n i l p ráp 146 Quy t đ nh 239/NT-QĐ1 22/12/1984 Giá đ u nành, l c v cho các t nh tiêu th 147 Quy t đ nh 240/NT-QĐ1 24/12/1984 Giá bán l thu c lá đi u đóng bao "SKĐA84" in hình qu bóng 148 Quy t đ nh 241/NT-QĐ1 26/12/1984 Giá bán buôn công nghi p s n ph m nhà máy cơ khí N i thương s n xu t 149 Quy t đ nh 242/NT-QĐ1 26/12/1984 Giá bán s n ph m nhà máy cơ khí N i thương s n xu t 150 Quy t đ nh 11/NT-QĐ1 29/01/1985 Gia bán kinh doanh thương nghi p v i d t kim s n xu t trong nư c 151 Quy t đ nh 14/NT-QĐ1 30/01/1985 Giá bán l kinh doanh thương nghi p m t hàng bóng đi n , qu t đi n 152 Ch th 02/NT 12/02/1985 Tăng cư ng qu n lý kinh doanh thương nghi p trong ngành N i thương 153 Quy t đinh 22/NT-QĐ1 12/02/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p các m t hàng xà phòng, ch t t y r a t ng h p trong nư c s n xu t và nh p kh u
 10. 154 Quy t đ nh 24/NT-QĐ1 28/02/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p bút máy H ng hà, Hoà bình 155 Thông tư 05/NT 12/03/1985 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 04/HĐBT c a H i đ ng B trư ng v chính sách thu mua l n th t, trâu bò th t 156 Quy t đ nh 36/NT-QĐ1 26/03/1985 Giá bán l kinh doanh thương nghi p qu t tr n c a Xí nghi p đi n khí H i phòng s n xu t 157 Quy t đ nh 43/NT-QĐ1 02/04/1985 Giá bán ph tùng đ ng h đ đưa vào s a ch a 158 Quy t đ nh 45/NT-QĐ1 04/04/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p giá lư i dao c o nh p kh u 159 Quy t đ nh 46/NT-QĐ1 04/04/1985 Giá bán l s n ph m s do xí nghi p s Bát tràng Hà n i s n xu t 160 Ch th 06/NT 04/04/1985 Hoàn ch nh m ng lư i cung c p hàng hoá 161 Quy t đ nh 59/NTT-QĐ1 29/04/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p kim khâu tay nh p kh u 162 Quy t đ nh 95/NT-QĐ1 14/05/1985 Giá kinh doanh thương nghi p Xăm l p xe máy nh p ngo i 163 Quy t đ nh 96/NT-QĐ1 14/05/1985 Giá cu c, x ng, mai, tông 164 Quy t đ nh 101/NT-QĐ1 21/05/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p gi y gói, bìa màu, gi y đánh máy,gi y v c a nhà máy gi y Vi t trì, Hoàng văn Th và Hoà bình s n xu t 165 Quy t đ nh 102/NT-QĐ1 27/05/1985 Giá kinh doanh thương nghi p các m t hàng đinh, vòi nư c và kìm 166 Quy t đ nh 103/NT-QĐ1 27/05/1985 Giá kinh doanh thương nghi p các lo i cân treo trong nư c s n xu t 167 Quy t đ nh 110/NT-QĐ1 11/06/1985 Giá kinh doanh thương nghi p đá l a tr ng H ng kông nh p kh u 168 Quy t đ nh 111/NT-QĐ1 11/06/1985 Giá kinh doanh thương nghi p cho các lo i gi y v cho nhu c u làm vi c c a các cơ quan , xí nghi p , H p tác xã 169 Quy t đ nh 112/NT-QĐ1 11/06/1985 Giá bán l s n ph m s c a huy n Đông tri u - Qu ng ninh s n xu t 170 Quy t đ nh 114/NT-QĐ1 11/06/1985 Giá kinh doanh thương nghi p n i áp su t nh p kh u c a Liên xô 171 Quy t đ nh 119/NT-QĐ1 18/06/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p phim ch p nh Liên Xô 172 Quy t đ nh 121/NT-QĐ1 22/06/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p m t hàng v i s i 173 Quy t đ nh 122/NT-QĐ1 22/06/1985 Giá kinh doanh thương nghi p xe c i ti n s 5 và s 7 174 Quy t đ nh 125/NT-QĐ1 24/06/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p máy ch Đ c, gi y bóng kính tr ng Ti p, đàn Accordeon Đ c 175 Quy t đ nh 126/NT-QĐ1 24/06/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p m c c u long xanh đen, ngòi bút h c sinh
 11. thép 176 Thông tư 11/NT 03/07/1985 S d ng thương nghi p tư nhân làm đ i lý bán hàng cho thương nghi p Xã h i ch nghĩa 177 Quy t đ nh 170/NT-QĐ1 16/08/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p các lo i pin 178 Quy t đ nh 172/NT-QĐ1 19/08/1985 Giá bán kinh doanh thương nghi p các s n ph m s c a huy n Đông tri u Qu ng ninh s n xu t 179 Quy t đ nh 177/NT-QĐ1 30/08/1985 Giá bán l máy thu thanh thu hình bán d n Saturn 180 Quy t đ nh 181/NT-QĐ1 09/09/1985 Đi u ch nh giá bán l gi y vii t, v h c sinh và bìa m u 181 Quy t đ nh 182/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l bóng đi n các lo i 182 Quy t đ nh 183/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l các lo i qu t đi n 183 Quy t đ nh 184/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l nilon đi mưa s n xu t trong nư c và nh p kh u 184 Quy t đ nh 186/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l các m t hàng xà phòng , ch t t y r a t ng h p 185 Quy t đ nh 188/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l các lo i v i l a nh p kh u và s n xu t trong nư c 186 Quy t đ nh 190/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l các s n ph m s c a nhà máy s H i Dương s n xu t 187 Quy t đ nh 191/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l th ng nh t s n ph m s t tráng men c a nhà máy s t tráng men nhôm H i Phòng s n xu t 188 Quy t đ nh 192/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l hàng đi n máy kim khí 189 Quy t đ nh 193/NT-QĐ1 23/09/1985 Giá bán l các m t hàng tôn nh p kh u và s n xu t trong nư c 190 Quy t đ nh 194/NT-QĐ1 25/09/1985 Giá bán l hàng nhôm s n xu t trong nư c và nh p kh u 191 Quy t đ nh 196/NT-QĐ1 25/09/1985 Giá bán l qu n áo các lo i 192 Thông tư 16/NT 30/09/1985 Hư ng d n phân h ng t ch c kinh doanh thương nghi p 193 Quy t đ nh 206/NT-QĐ1 30/10/1985 Giá bán l v i các lo i 194 Ch th 19/NT 22/11/1985 Ch n ch nh khâu bán l m r ng m ng lư i và c i ti n nghi p v - k thu t bán l 195 Thông tư 20/NT 22/11/1985 Hư ng d n phương th c bán hàng sau khi th c hi n ch đ c i ti n ch đ ti n lương theo Ngh đ nh 235/HĐBT ngày 18/9/1985 c a H i đ ng B trư ng 196 Quy t đ nh 217/NT-QĐ1 23/11/1985 Giá bán l khăn t m 197 Ch th 21/NT 25/11/1985 M r ng và c i ti n kinh doanh nông s n và th c ph m 198 Quy t đ nh 88/NT-QĐ1 28/11/1985 Giá diêm bao các lo i 199 Quy t đ nh 90/NT-VG 28/11/1985 Giá bán l Rađio3 băng nhãn hi u VIETTRONIC do T ng c c đi n t s n
 12. xu t 200 Quy t đ nh 224/NT-QĐ1 29/11/1985 Giá bán l các lo i ch s n xu t trong nư c và nh p kh u 201 Quy t đ nh 226/NT-QĐ1 30/11/1985 Giá bán l bít t t 202 Quy t đ nh 93/NT-QĐ1 03/12/1985 Giá bán l qu t đi n 203 Quy t đ nh 92/NT-QĐ1 04/12/1985 Giá bán l qu n áo may s n 204 Quy t đ nh 234/NT-QĐ1 07/12/1985 Giá bán l các lo i giây đi n 205 Ch th 22/NT 14/12/1985 T ch c thu mua và bán buôn hàng công nghi p tiêu dùng 206 Thông tư 02/NT 15/04/1986 Hư ng d n vi c bán hàng cho công nhân viên ch c theo Ngh quy t 31/HĐBT c a H i đ ng B trư ng 207 Thông tư 13/NT 04/11/1986 Hư ng d n th t c đăng ký kinh doanh thương nghi p và d ch v th trư ng trong nư c 208 Quy t đ nh 53/NT-QĐ1 21/05/1987 Giá bán l các lo i thu c lá đi u đóng bao s n xu t t i Mi n B c 209 Quy t đ nh 54/NT-QĐ1 28/05/1987 Giá bán l máy thu hình bán d n Saturn 24 ki u Tesla 4278A 210 Quy t đ nh 55/NT-QĐ1 28/05/1987 Giá kinh doanh thương nghi p đư ng RE 211 Quy t đ nh 56/NT- QĐ1 28/05/1987 Giá giao các lo i đư ng c a TCty Th c ph m công nghi p cho các đơn v tiêu th 212 Quy t đ nh 57/NT-QĐ1 28/05/1987 Giá bán l xe đ p thi u nhi Liên xô 213 Quy t đ nh 58/NT-QĐ1 01/06/1987 Giá bán l hàng d ng c gia đình 214 Quy t đ nh 60/NT-QĐ1 03/06/1987 Giá bán l các lo i v i, l a nh p kh u c a các nư c xã h i ch nghĩa 215 Quy t đ nh 61/NT-QĐ1 05/06/1987 Giá bán l máy khâu nh p kh u 216 Quy t đ nh 62/NT-QĐ1 05/06/1987 Giá bán l máy thu thanh 217 Quy t đ nh 63/NT-QĐ1 05/06/1987 Giá bán l hàng nh p kh u 218 Quy t đ nh 64/NT-QĐ1 05/06/1987 Giá bán l các lo i v i l a nh p kh u 219 Quy t đ nh 65/NT-QĐ1 05/06/1987 Giá bán l các lo i v i s i t ng h p s n xu t trong nư c 220 Quy t đ nh 67/NT-QĐ1 11/06/1987 Giá bán buôn công nghi p m t s s n ph m do Nhà máy thi t b thương nghi p s n xu t 221 Ch th 10/NT 26/09/1987 Ch n ch nh h th ng t ch c và qu n lý kinh doanh c a H p tác xã mua bán đ th c hi n Ngh quy t Trung ương II , k t lu n c a B Chính tr ( H i ngh Trung ương 3 ) 222 Quy t đ nh 85/NT-QĐ1 17/06/1988 M t s m t hàng công nghi p tiêu dùng thông d ng quan tr ng 223 Quy t đ nh 91/NT-QĐ1 05/07/1988 Giá kinh doanh thương nghi p m t s m t hàng công nghi p tiêu dùng thông d ng quan tr ng
 13. 224 Quy t đ nh 104/NT-QĐ1 08/08/1988 Giá bán l gi y vi t và v h c sinh 225 Thông tư 17/NT 26/12/1988 Hư ng d n vi c qu n lý giá và ch đ o giá trong ngành n i thương 226 Quy t đ nh 19/NT-QĐ1 30/03/1989 Giá bán l d u l a 227 Thông tư 05/NT 22/06/1989 Hư ng d n vi c chuy n ho t đ ng kinh doanh Ăn u ng d ch v c a thương nghi p qu c doanh theo tinh th n m i 228 Thông Tư 01/NT-TT 04/03/1989 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 194 c a H i đ ng B trư ng v tính ch t ho t đ ng c a H p tác xã mua bán Vi t Nam 229 Thông tư 02/NT-TT 08/04/1989 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 193/HĐBT v kinh doanh thương m i - d ch v 230 Quy t đ nh 30/NT-QĐ1 31/05/1989 Ban hành b n quy đ nh v đ i lý mua, bán hàng hoá 231 Quy t đ nh 04/NT-QĐ1 15/02/1990 Giá bán l d u ho 232 Quy t đ nh 358/QĐ-TMDL 28/04/1992 Giá giao d u l a 233 Ch th 4832 TM/KD 09/05/1994 v vi c t ch c th c hi n Công văn s 1960/KTTH 234 Quy t đ nh 252/QĐ 31/03/1994 Giá bán m t hàng v i b t gai nh p kh u c a Liên bang Nga 235 Thông tư 01/TT-TM 16/01/1995 hư ng d n t ch c s n xu t và cung ng mu i i t đáp ng nhu c u toàn dân 236 Thông tư 13/TM-KD 21/06/1995 hư ng d n ph m vi, đ i tư ng th c hi n Ngh đ nh s 02/CP và trình t th t c th m quy n c p Gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh 237 Quy t đ nh 747/TM-KD 07/09/1995 ban hành Quy ch kinh doanh ăn u ng bình dân nhà tr 238 Quy t đ nh 636 TM-QLCL 26/07/1996 v Quy ch nhãn s n ph m đ i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng 239 Thông tư 11/TM-KD 22/06/1996 hư ng d n đi u ki n kinh doanh xăng d u 240 Thông tư 03/TM- 11/03/1997 hư ng d n ho t đ ng mua bán, xu t CSTNTN nh p kh u và gia công ch tác đá quý theo quy đ nh c a Chính ph 241 Công văn 1360/TM- 03/04/1999 v vi c th c hi n Ngh đ nh s CSTNTN 11/1999/NĐ-CP và c p Gi y phép kinh doanh theo Ngh đ nh s 66/HĐBT ngày 02/03/1992 IV/ V TÀI CHÍNH K TOÁN 242 Thông báo 7789 TN 28/05/1990 v vi c x lý công n 243 Quy t đ nh 13/TCTN 21/06/1990 Th ng s ngo i thương 244 Thông báo 816/TN 26/07/1990 gi ng d y ch đ k toán trong các trư ng 245 Công văn 2821/TM 04/04/1991 hư ng d n chi phí y thác xăng d u 246 Quy t đ nh 22/TM-TCKT 29/05/1995 chi t kh u xăng d u
 14. V XU T NH P KH U 247 Quy t đ nh 1815 BNgT/VP- 06/08/1981 S 1815-BNgT/VP/HQ v tiêu chu n HQ hành lý xu t nh p kh u c a cán b , công nhân, lái xe Vi t nam thư ng xuyên qua l i biên gi i Vi t nam - Lào, Vi t nam - Campuchia; c a sĩ quan, thu th Vi t nam làm vi c trên các tàu Vi t nam ho t đ ng trên các đư ng bi n qu c t , c a lái máy bay và nhân viên Vi t nam làm vi c trên các máy bay Vi t nam ho t đ ng trên các đư ng bay qu c t 248 Quy t đ nh 974 BNgT/VP 02/10/1982 Ban hành b n quy đ nh v th t c xin và c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u hàng hoá 249 Quy t đ nh 169/CT 23/06/1983 V vi c giao nhi m v ki m tra, c p gi y ch ng nh n ch t lư ng hàng thu s n trư c khi xu t kh u 250 Thông tư 20 BNgT/XNK 10/12/1986 Hư ng d n thi hành b n quy đ nh t m th i v quy n t ch c a các đơn v kinh t cơ s trong lĩnh v c s n xu t hàng xu t kh u và hàng nh p kh u ban hành theo Quy t đ nh s 76/HĐBT ngày 26/6/1986 251 Quy t đ nh 668/BNgT- 29/12/1986 Ban hành Quy đ nh v trách nhi m b o TCCB đ m ch t lư ng hàng xu t kh u và s ho t đ ng c a b ph n ki m tra ch t lư ng hàng xu t kh u đ a phương 252 Thông tư 9/TCNT 04/02/1987 Hư ng d n thi hành ch đ thư ng khuy n khích s n xu t và giao hàng xu t kh u b ng ti n Vi t nam 253 Thông tư 10/KTTĐN- 07/08/1989 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh XNK 64/HĐBT ngày 10/6/1989 c a H i đ ng B trư ng 254 Thông tư 21/KTĐN-VP 23/10/1989 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 276/CT ngày 6/10/1989 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng 255 Công văn 4285/KTĐN-KH 16/11/1989 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 288/CT ngày 16/11/1989 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng 256 Quy đ nh 1267/TN-XNK 23/06/1990 Thu l phí c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u 257 Quy t đ nh 725/TN-XNK 28/09/1990 C p Gi y phép kinh doanh xu t kh u, nh p kh u hàng hoá 258 Công văn 3043/TN- XNK 01/10/1990 Gi i thích m t s đi m trong các văn b n quy đ nh v c p gi y phép kinh doanh xu t kh u, nh p kh u và quy đ nh t m th i v qu n lý h n ng ch xu t kh u, nh p kh u hàng hoá 259 Quy t đ nh 339/TN-XNK 01/04/1991 Thành l p 6 phòng Gi y phép xu t kh u, nh p kh u hàng hoá 260 Công văn 1713/TN-XNK 02/04/1991 Đi u ch nh, b sung m t s đi m trong b n quy đ nh v c p Gi y phép kinh
 15. doanh xu t kh u, nh p kh u hàng hoá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 725/TN-XNK 261 Thông báo 2061/TN- XNK 15/04/1991 Nh ng đơn v kinh t Vi t nam đư c trao đ i hàng hoá, nh n u thác xu t nh p kh u v i Campuchia 262 Quy t đ nh 431/TN-XNK 30/04/1991 Danh m c m t hàng c m xu t kh u, nh p kh u, t m ng ng xu t kh u, nh p kh u; xu t kh u, nh p kh u ph i có h n ng ch 263 Công văn 2658/TN-XNK 11/05/1991 ho t đ ng c a các Chi nhánh tr c thu c các đơn v kinh doanh xu t nh p kh u 264 Công văn 2659/TN-XNK 11/05/1991 Tr l i ti n l phí dư th a cho các đơn v kinh doanh xu t nh p kh u 265 Công văn 3296 TN/XNK 01/06/1991 hư ng d n đăng ký các Chi nhánh 266 Công văn 4796/TN-XNK 31/07/1991 M t s bi n pháp t o đi u ki n khuy n khích xu t kh u 267 Công văn 83/TN-QLTTTW 31/07/1991 Ti p t c th c hi n ch th 278/CT v c m nh p kh u và lưu thông thu c lá đi u c a nư c ngoài 268 Công văn 4794/TN-XNK 31/07/1991 Hư ng d n ký k t h p đ ng mua bán hàng hoá ngo i thương 269 Công văn 4795/TN-XNK 31/07/1991 Quy đ nh t m th i v kinh doanh d ch v th t c hàng hoá quá c nh lãnh th Vi t nam 270 Công văn 4797 TN/XNK 31/07/1991 Quy đ nh t m th i v kinh doanh theo phương th c t m nh p - tái xu t 271 Công văn 5001/TN-XNK 08/08/1991 Hư ng d n t m th i vi c làm d ch v nh p kh u hàng hoá cho các đơn v kinh t c a Trung qu c 272 Công văn 5161/TN-XNK 14/08/1991 Hư ng d n th c hi n văn b n s 4795/TN-XNK 273 Công văn 4914 TN-XNK 31/08/1991 Quy đ nh t m th i v kinh doanh theo phương th c chuy n kh u 274 Công văn 5026/TN-XNK 09/08/1991 xu t nh p kh u hàng hoá làm d ch v v i Lào 275 Quy đ nh 294/TMDL-XNK 09/04/1992 Danh m c hàng hoá đư c phép xu t kh u, nh p kh u và hàng hoá c n xu t kh u, nh p kh u 276 Công văn 295/TMDL-XNK 09/04/1992 Vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá qu n lý b ng h n ng ch; m u đơn xin c p h n ng ch 277 Công văn 296/TMDL-XNK 09/04/1992 v c p Gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u, m u đơn xin kinh doanh xu t nh p kh u 278 Công văn 297/TMDL-XNK 09/04/1992 V gi y phép xu t kh u, nh p kh u hàng hoá m u gi y phép xu t kh u, nh p kh u hàng hoá 279 Công văn 298/TMDL-XNK 09/04/1992 V qu n lý giá c trong mua bán ngo i thương
 16. Danh m c m t hàng đư c quy đ nh m c giá ho c phương pháp đ nh giá trong mua bán ngo i thương 280 Thông tư 03/TMDL-XNK 09/04/1992 Hư ng d n vi c giao cho m t s doanh nghi p Nhà nư c kinh doanh xu t nh p kh u m t s m t hàng thi t y u 281 Quy t đ nh 405/TM-XNK 13/04/1993 Danh m c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u qua các c a kh u Vi t nam 282 Công văn 5556 TM/XNK 24/06/1993 chi ti t thêm v mã s hàng d t may đi EC 283 Quy t đ nh 238/TM-XNK 24/03/1994 Danh m c hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u 284 Công văn 2923/TM-XNK 28/03/1994 v vi c gia công c a các xí nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 285 Thông tư 04 TM/XNK 04/04/1994 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 78/TTg ngày 28/2/1994 286 Thông tư 06 TM/XNK 16/05/1994 Hư ng d n b sung thi hành Quy t đ nh s 78/TTg ngày 28/02/1994 287 Công văn 8469 TM/XNK 27/07/1994 V vi c hư ng d n nh p kh u hàng đã qua s d ng 288 Quy t đ nh 1064/TM-PC 18/08/1994 ban hành Quy ch chuy n kh u, Quy ch t m nh p kh u, tái xu t kh u 289 Quy t đ nh 1172 TM/XNK 22/09/1994 ban hành Quy ch xu t nh p kh u u thác gi a các pháp nhân trong nư c 290 Quy t đ nh 1343/TM-PC 07/11/1994 Ban hành Quy ch giám đ nh hàng hoá xu t nh p kh u 291 Thông báo 13715 TM/XNK 15/11/1994 V vi c áp d ng h th ng phân lo i hàng hoá theo HS trong gi y phép xu t nh p kh u 292 Công văn 16076/TM-CNK 31/12/1994 v vi c đi u hành kinh doanh xu t kh u cà phê 293 Quy t đ nh 96 TM/XNK 14/02/1995 Danh m c hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u 294 Thông tư 05/TM-XNK 25/02/1995 hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 390/TTg ngày 01/08/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch H i ch và tri n lãm thương m i 295 Công văn 4522 TM/XNK 10/04/1995 V vi c hư ng d n nh p kh u hàng tiêu dùng theo Thông tư 07 TM/XNK 296 Quy t đ nh 555/TM-XNK 28/06/1995 v vi c b sung Quy ch v kinh doanh theo phương th c "t m nh p đ tái xu t" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1064/TM-PC ngày 18/08/1994 297 Công văn 1787 TM/XNK 01/09/1995 V vi c u thác xu t nh p kh u b ng ngo i t 298 Thông tư 03 TM/XNK 25/01/1996 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh 864/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v chính sách m t hàng và đi u hành công tác xu t nh p kh u năm 1996
 17. 299 Công văn 1502 TM/XNK 06/02/1996 Gi i thích đi m 7.2 Thông tư liên b s 01/TM-TCHQ ngày 20/01/1996 v vi c hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 89/CP ngày 15/12/1995 c a Chính ph v bãi b th t c c p Gi y phép xu t nh p kh u t ng chuy n 300 Công văn 1948 TM/XNK 29/02/1996 hư ng d n b sung thi hành Hi p đ nh v buôn bán hàng d t may v i EU 301 Công văn 1029/TM-ĐT 05/03/1996 v vi c qu n lý theo dõi công tác gia công hàng xu t kh u 302 Công văn 1301/TM-ĐT 20/03/1996 v vi c gia công hàng xu t kh u 303 Công văn 4806/TM-XNK 17/04/1996 v vi c nh p kh u hóa ch t đ c 304 Công văn 5229 TM/XNK 26/04/1996 v vi c đính chính Thông tư liên b s 07 TM/TCHQ ngày 13/04/1996. 305 Công văn 1931/TM-ĐT 27/04/1996 hư ng d n thi hành Thông tư 07/TM- TCHQ ngày 13/04/1996 306 Công văn 3609 TM/XNK 02/04/1996 v vi c gia công s n ph m g xu t kh u 307 Quy t đ nh 381/TM-XNK 06/05/1996 s a đ i b sung Quy ch Xu t nh p kh u u thác ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1172 TM/XNK ngày 22/09/1994 308 Thông báo 5779 TM/XNK 14/05/1996 V x lý m t s v n đ liên quan đ n cơ ch xu t kh u g o 309 Công văn 6494 TM/XNK 01/06/1996 V vi c nh p kh u thép chuyên d ng năm 1996 310 Công văn 7020 TM/XNK 22/06/1996 v vi c x lý các trư ng h p nh p kh u vư t quá k ho ch 311 Công văn 3722/TM/ĐT 15/08/1996 hư ng d n th c hi n vi c qu n lý gia công cho nư c ngoài 312 Công văn 9685 TM/XNK 30/08/1996 Hư ng d n nh p kh u gi y 313 Công văn 4258/TM-ĐT 18/09/1996 hư ng d n chi ti t vi c qu n lý gia công hàng xu t kh u theo Thông tư 77/TM- TCHQ ngày 2907/1996 314 Công văn 10303 TM/XNK 20/09/1996 v vi c nh p kh u d u g c và ph gia 315 Công văn 10401 TM/XNK 23/09/1996 v th t c nh p kh u d u g c, ph gia 316 Công văn 11051 TM/XNK 16/10/1996 b sung công văn s 10401 TM/XNK v nh p kh u d u g c và ph gia 317 Thông tư 01 TM/XNK 24/01/1997 hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 28/TTg ngày 13/01/1997 318 Thông tư 02 TM/XNK 22/02/1997 hư ng d n b sung th c hi n Quy t đ nh s 28/TTg ngày 13/01/1997 319 Thông tư 03 TM/CSTTTN 11/03/1997 hư ng d n ho t d ng mua bán xu t nh p kh u và gia công ch tác đá quý 320 Công văn 2757 TM/XNK 22/03/1997 tr l i công văn s 771/TCHQ-GSQL (ô tô) 321 Công văn 3820 TM/XNK 11/04/1997 v nh p kh u s n ph m đ ng v t có kh năng gây b nh l m m long móng 322 Công văn 5071 TM/XNK 09/05/1997 thông báo t m ng ng nh p kh u m t s
 18. m t hàng 323 Công văn 5945 TM/XNK 04/06/1997 b sung Thông tư s 02 TM/XNK đ i v i m t hàng thép và kính xây d ng 324 Công văn 6131 TM/XNK 10/06/1997 v vi c giao trái c ng hàng d t may m c có h n ng ch. 325 Công văn 2929/TM-ĐT 03/07/1997 văn b n hư ng d n th c hi n vi c gia công cho nư c ngoài. 326 Thông tư 01/1998/TM- 14/02/1998 hư ng d n Quy t đ nh s 11/1998/QĐ- XNK TTg và s 12/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998v cơ ch xu t nh p kh u 1998 327 Thông tư 03/1998/TT- 24/02/1998 hư ng d n vi c c p phép nh p kh u g BTM nguyên li u có ngu n g c Campuchia 328 Thông tư 04/1998/TT- 12/03/1998 hư ng d n vi c nh p kh u linh ki n xe BTM hai bánh g n máy d ng IKD 329 Thông tư 05/1998/TT- 18/03/1998 hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s BTM 55/1998/QĐ-TTg 330 Thông tư 06/1998/TT- 26/03/1998 quy đ nh t m th i v vi c nh p kh u BTM rư u năm 1998 331 Công văn 2298/TM-ĐT 06/04/1998 v vi c nh p kh u nguyên li u, v t tư s n xu t c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 332 Thông tư 08/1998/TT- 28/04/1998 hư ng d n vi c nh p kh u đ ng cơ ô BTM tô đã qua s d ng. 333 Công văn 4019/TM-ĐT 18/06/1998 v vi c danh m c v t tư xây d ng trong nư c đã s n xu t đư c (áp d ng đ i v i đ u tư nư c ngoài) 334 Công văn 4147/TM-ĐT 22/06/1998 v vi c thu nh p kh u xe ôtô c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 335 Thông tư 09/1998/TT- 18/07/1998 hư ng d n th c hi n viêc nh p kh u BTM mi n thu đ i v i các d án đ u tư theo quy đ nh ta Ngh đ nh s 07/1998/NĐ- CP ngày 15/01/1998 336 Công văn 4308 TM-XNK 07/08/1998 v vi c ng ng nh p kh u đ ng cơ ô tô n đã qua s d ng lo i có công su t 30 mã l c tr xu ng. 337 Thông tư 19/1998/TT- 10/10/1998 v vi c c m nh p kh u Amiăng nhóm BTM Amphibole 338 Quy t đ nh 1316/1998/QĐ- 02/11/1998 v vi c u nhi m Văn phòng 2 B BTM Thương m i t i TP. H Chí Minh duy t k ho ch xu t nh p kh u cho các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài khu v c phía Nam 339 Thông tư 06/1999/TT- 23/03/1999 v vi c đi u ch nh m c C Thông tư s BTM 09/1998/TT-BTM ngày 18/07/1998 340 Thông tư 02/1999/TT- 12/01/1999 v vi c tái xu t kh u g tròn có ngu n BTM g c nh p kh u h p pháp t Campuchia 341 Thông tư 07/TT-BTM 23/04/1999 hư ng d n doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài xu t nh p kh u năm 1999
 19. 342 Công văn 2459 TM/XNK 01/06/1999 v vi c đ i hàng v i Lào. 343 Công văn 2854/TM-XNK 22/06/1999 hư ng d n th c ph m nh p kh u t EU 344 Thông tư 27/1999/TT/BT 30/08/1999 s a đ i b sung Thông tư s M 03/1998/TT/B Thương m i ngày 24/02/1998 hư ng d n vi c c p phép nh p kh u g nguyên li u có ngu n g c Campuchia VI/ V QU N LÝ TH TRƯ NG 345 Quy t đ nh 120/NT/QĐ1 27/10/1976 Thành l p Ban c i t o thương nghi p tư doanh c a ngành N i thương 346 Đi u l c a B 274/NT/CT 25/01/1977 Đi u l t m th i v t ch c s d ng N i thương thương nghi p tư nhân làm đ i lý bán hàng cho m u d ch qu c doanh 347 Thông tư 105/NT/CT 28/02/1978 Hư ng d n thi hành Ch th 115/TTg v vi c th c hi n nhi m v phát tri n l c lư ng thương nghi p xã h i ch nghĩa và c i t o thương nghi p Tư b n ch nghĩa các t nh, thành ph phía Nam. 348 Thông tư 213/NT/CT 29/03/1978 Hư ng d n thi hành Đi u l t ch c s d ng thương nghi p tư nhân làm đ i lý bán hàng cho m u d ch qu c doanh. 349 Thông tư 473/NT/CT 10/06/1978 Hư ng d n vi c qu n lý lưu thông hàng hoá trên th trư ng các t nh, thành ph mi n Nam. 350 Thông tư 683/NT/CT 14/08/1978 V vi c th c hi n nhi m v ti p t c c i t o và xây d ng ngành kinh doanh các m t hàng nông s n, đ u, l c, v ng, đay, cói... t i các t nh, thành ph phía Nam. 351 Thông tư 684/NT/CT 14/08/1978 V vi c th c hi n nhi m v ti p t c xây d ng và c i t o ngành kinh doanh rau và qu các t nh thành ph mi n Nam. 352 Thông tư 685/NT/CT 14/08/1978 V vi c th c hi n nhi m v ti p t c c i t o và xây d ng các ngành kinh doanh th t cá tr ng t i các t nh thành ph phía Nam. 353 Thông tư 687/NT/CT 15/08/1978 Hư ng d n vi c th c hi n nhi m v c i t o và xây d ng ngành ăn u ng công c ng t i các t nh thành ph phía Nam. 354 Thông tư 23/NT 03/11/1980 Hư ng d n vi c tăng cư ng Qu n lý th trư ng 355 Thông tư 03/NT 07/05/1982 Hư ng d n thi hành Ch th s 25/CT ngày 24/01/1981 c a Th tư ng Chính ph v vi c th ng nh t kinh doanh thu c lá. 356 Thông tư 23/NT/CT 06/11/1982 Hư ng d n thi hành Ch th 260/CT 357 Thông tư 11/NT 03/07/1985 V vi c s d ng thương nghi p tư nhân làm đ i lý bán hàng cho thương nghi p xã h i ch nghĩa 358 Ch th 14/NT 27/09/1985 V vi c tăng cư ng qu n lý th trư ng
 20. 359 Thông tư 24/NT 21/12/1985 Hư ng d n th c hi n Ngh quy t s 249/HĐBT c a H i đ ng B trư ng v t ch c và qu n lý Đ i qu n lý th trư ng. 360 Thông tư 08/NT 17/07/1986 Hư ng d n vi c s d ng phù hi u và th ki m soát th trư ng c a các Đ i Qu n lý th trư ng 361 Thông tư 03/QLTT 20/03/1987 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh 80/CT ngày 11/03/1987 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng 362 Thông tư 14/NT 23/10/1987 Hư ng d n Đăng ký kinh doanh thương nghi p ăn u ng và d ch v đ i v i thương nghi p tư nhân năm 1988 363 Qui đ nh 11/QLTTTW 13/04/1988 V t ch c và ho t đ ng c a t ch c ki m tra đ c bi t thu c Ban ch đ o Qu n lý th trư ng Trung ương 364 Công văn 25/QLTTTW 07/07/1988 V vi c hư ng d n thi hành Ch th s 196/CT v qu n lý th trư ng. 365 Thông tư 02/NT 08/04/1989 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 193HĐBT 366 Quy t đ nh 30/NT/QĐ1 31/05/1989 Qui đ nh v đ i lý mua bán hàng hoá 367 Thông báo 60/NT/QLTT 03/06/1989 Đi u ch nh m t s đi m qui đ nh v Đăng ký kinh doanh thương m i và d ch v th trư ng trong nư c năm 1989 368 Quy t đ nh 23/QLTTTW 11/11/1988 Thành l p Đ i ki m tra đ c bi t liên ngành 369 Công văn 4038/QLTTTW 21/11/1990 V vi c qu n lý th trư ng xăng d u 370 Công văn 118//QLTT 08/12/1990 V vi c qu n lý xăng d u t ch thu 371 Công văn 10/QLTTTW 26/01/1991 V vi c ki m soát hàng hoá trên đư ng giao thông 372 Quy t đ nh 55/QĐ 14/06/1991 Qui đ nh v t ch c và ho t đ ng c a đ i ki m tra th trư ng thu c Ban ch đ o Qu n lý th trư ng Trung ương 373 Công văn 83/QLTTTW 31/07/1991 V vi c ti p t c th c hi n ch th 278/CT 374 Quy t đ nh 86/QLTTTW 02/08/1981 V vi c thành l p tr m ki m soát c đ nh liên ngành trên các tr c đư ng vào khu v c biên gi i phía B c. 375 Quy t đ nh 103/QLTTTW 13/11/1991 Ban hành b n qui đ nh v s hi u và th ki m tra th trư ng c a cán b qu n lý th trư ng 376 Công văn 102/QLTTTW 11/11/1991 V vi c ki m tra, x lý vi c s n xu t và buôn bán hàng gi 377 Quy t đ nh 4/QLTT 07/01/1992 Ban hành b n qui đ nh v t ch c và ho t đ ng c a b ph n phía Nam c a Ban. 378 Công văn 9/QLTTTW 10/01/1992 Hư ng d n v t ch c ch đ o Qu n lý th trư ng đ a phương 379 Quy t đ nh 48/QLTTTW 28/01/1992 Ban hành b n qui đ nh v t ch c và ho t đ ng c a Đ i ki m tra th trư ng
Đồng bộ tài khoản