intTypePromotion=1

Quyết định 669/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định 669/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 669/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của ngành Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 669/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  669/2002/Q§­N H N N   ® n n g µ y  27 th¸ng 6 n¨ m  2002 v Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ch Õ   vi h h o ¹t ® é n g  c ñ a  a n  ch Ø   o ch è n g  tha m  n h ò n g  v µ  p h ß n g,  B ®¹ ch è n g  t éi h ¹ m  c ñ a n g µ n h  n g © n  h µ n g  p Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng nh µ  n íc ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícngµy  th¸ng12    cø    h Nh n   12    n¨m  1997; ­C¨n  Ph¸p  Önh  èng    cø  l Ch tham  òng  µy  th¸ng3  nh ng 9    n¨m  1998; ­ C¨n  NghÞ   Õt  è    cø  quy s 09/1998/NQ­   µy  th¸ng 7  CT ng 31    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò     êng  ph v t¨ngc c«ng    t¸cphßng  èng  éi ¹m  ch t  ph trong t×nh  ×nh  íi;   h m ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Ò   Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ®Þ v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é,  l  n  B c¬  quan  ngang  é; B Theo    Þ   ña  ëng  ®Ò ngh c Tr Ban  chØ  o  èng  ®¹ ch tham  òng  µ  nh v phßng,  chèng  éi ¹m  ña  µnh  ©n  µng. t  ph c ng Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   cña Ban chØ   o  èng  ®¹ ch tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éiph¹m  ña  µnh    t  c ng Ng ©n  µng. h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô     V¨n    tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Ch¸nh  Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ   ëng  tra Ng h Nh n   tr c¸c  n   Þ   ã  ªnquan  ®¬ v c li   thuéc Ng ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  éi ®ång    h Nh n   t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c    ®è c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc,Tæng  h th m  n  C«ng    µng  ¹c ­®¸  ý  ÖtNam   µ  tyV b    qu Vi   v c¸c thµnh      viªnBan  chØ  o  èng  ®¹ ch tham  òng  µ  nh v phßng  èng  éiph¹m  ña  ch t  c ngµnh  ©n  µng  Þu  Ng h ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
  2. 2 Q U Y  C H Õ H o ¹t ® é n g   ñ a B a n   h Ø  ®¹ o c h è n g  tha m   h ò n g  v µ   c c n p h ß n g,  h è n g  téi h ¹ m  c ñ a n g µ n h  N g © n  h µ n g   c  p (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 669/2002/Q§­NHNN   ngµy 27/6/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n   C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Ban chØ  o  èng  ®¹ ch tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éiph¹m    t  cña  µnh  ©n   µng  îc thµnh  Ëp  ng Ng h ®  l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 140/Q§­ NHNN   ngµy  th¸ng2  27    n¨m 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc(gäit¾tlµBan  c Th ®è Ng h Nh n         chØ  o). ®¹ Ban  chØ  o  ã  ®¹ c tr¸chnhiÖm     tham  u  m cho  èng  c  ©n   µng  µ   Th ®è Ng h Nh nícx©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch,chØ  o  chøc  ùc hiÖn,®«n  c,   d ch tr   ho   ®¹ tæ  th     ®è   kiÓm     Öc  ùc  Ön    ñ  ¬ng, biÖn  tra vi th hi c¸c ch tr   ph¸p  ña  c §¶ng  µ  µ   íc vÒ   v Nh n   chèng  tham  òng  µ  nh v phßng,chèng  éi ¹m    t ph trong ngµnh  ©n  µng.   Ng h   Thµnh  Çn,  Öm   ô, quyÒn  ¹n  ô  Ó  ña  ph nhi v  h c th c Ban  chØ   o  îc quy  ®¹ ®   ®Þnh  ¹ Ch ¬ng    t i IIQuy  Õ   µy. ch n §i Ò u  2. Thµnh  Ëp  TiÓu  l c¸c  Ban chØ   o  èng  ®¹ ch tham   òng  µ  nh v phßng,chèng  éiph¹m  ¹ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,tæ    t  ti     Ng h Nh n     ph   chøc  Ýn  ông  µ   íc vµ  td Nh n   Tæng   C«ng    µng  ¹c,®¸  ý  Thñ  ëng  ¬  ty V b   qu do  tr c quan,®¬n  Þ  µm  ëng  Óu    v l Tr Ti Ban  chØ  o.C¸c  µnh    ®¹   th viªnkh¸c gå m     Thanh  tra (®èi víiChi       nh¸nh  ©n   µng  µ   íc),KiÓ m   Ng h Nh n   so¸t(®èi víic¸c ®¬n   Þ         v kh¸c),®¹i diÖn     §¶ng  y, C«ng  oµn,    ñ  ® Tæ chøc c¸n  é  µ  b v Thanh    ©n   tra nh d©n. TiÓu  Ban  chØ   o  ã  ®¹ c tr¸ch nhiÖm   ©y  ùng    x d quy  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c TiÓu Ban; tr Ón khaithùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  ña   i       ch tr   ho c Ban  chØ  o  Ò   ®¹ v c«ng    èng  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng,chèng  éiph¹m  ¹ c¬    t  t i quan,®¬n  Þ  µ      vv ®Þnh  ú      k b¸o c¸o Ban  chØ  o  Õt  ®¹ k qu¶  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch trªn. th   ch tr   ho   C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    3. Ban  chØ  o  ã  Ö m  ô,quyÒn  ¹n sau  y: ®¹ c nhi v  h  ®© 1. ChØ   o  Öc  ©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch,biÖn    ®¹ vi x d ch tr   ho   ph¸p  iÓn khai tr     thùc hiÖn    b¶n  ña    c¸c v¨n  c §¶ng, Nhµ   íc vÒ     n   c«ng    èng  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng  èng  éi ¹m  ch t  ph trongngµnh  ©n  µng.   Ng h 2. ChØ   o, híng  Én    n   Þ   ©n   µng  µ   íc,tæ  ®¹   d c¸c ®¬ v Ng h Nh n   chøc  Ýn t dông, Tæng     C«ng    µng  ¹c,®¸  ý  iÓn khaithùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ty V b   qu tr       ch tr   ho¹ch,biÖn    ph¸p nªu  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   t  i 1  n
  3. 3 3. ChØ   o  Öc    ®¹ vi theo  âi tiÕn  ,  d  ®é tæng  îp  ×nh  ×nh; tæ  ht h   chøc  Óm   ki tra,gi¸m    ¸nh    Õt    s¸t;® gi¸k qu¶  c«ng    èng  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng, chèng    téiph¹m  ña    n  Þ  ©n  µng  µ   íc,tæ    c c¸c ®¬ v Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông,Tæng  td   C«ng  ty Vµng  ¹c,®¸  ý; ®Þnh   ú    b   qu   k b¸o  c¸o  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Th ®è Ng h Nh n   t×nh  ×nh  µ  Õt  h v k qu¶  c«ng    èng  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éiph¹m    t  trongngµnh  ©n  µng.   ng h 4. TiÕp  Ën    nh th«ng    µ  tinv tæng  îp  ×nh  ×nh, vô  Öc    ùc, tham   ht h   vi tiªuc   nhòng  µ    ô  Öc    ¹m  v c¸c v vi vi ph ph¸p  Ëtt¹    n  Þ   ©n  µng  îc ph¸t lu   ic¸c ®¬ v ng h ®    hiÖn  qua thanh    Óm     n    Õu  ¹i  è c¸o,ph¶n  tra,ki tra,®¬ th khi n ,     t ¸nh    chÝ  trªnb¸o  vµ  ¬ng  Ön  ph ti th«ng    i chóng, do  ¬  tin ®¹     c quan  b¶o  Ö   v ph¸p  Ët chuyÓn  lu   ®Õ n;  c¸o vµ    Êt Thèng  c  ©n   µng  µ   ícc¸c gi¶iph¸p  ö  ý; b¸o    ®Ò xu   ®è Ng h Nh n       x l  chØ  o  ö  ýc¸c vô  Öc    ùc,tham  òng,c¸c vô  Öc    ¹m  ®¹ x l     vi tiªuc   nh     vi viph ph¸p  Ët lu   nghiªm  äng,cã  ªnquan  ®Õ n   Òu  n  Þ  tr   li     nhi ®¬ v trong ngµnh  ©n   µng  µ    Ng h v c¸cvô  Öc  Thñ íng Ch Ýnh  ñ    vi do  t  ph giao. 5.  Ò   Êt, b¸o  § xu   c¸o  èng  c  ©n   µng  µ   íc,kiÕn  Th ®è Ng h Nh n   nghÞ   íi v  ChÝnh  ñ  Ò   ÷ng    ph v nh gi¶iph¸p n©ng    cao  Öu  hi qu¶  c«ng    u  t¸c®Ê tranh chèng    tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éiph¹m,  ã  ªnquan  n   Ünh  ùc  ©n     t  c li   ®Õ l v Ng hµng. §i Ò u    4. Ban  chØ  o  µ®Ç u   èi  ®¹ l   m trong viÖc  èihîp hµnh  ng, hîp    ph     ®é   t¸cquèc  Õ    t trong c«ng    èng  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éiph¹m  ã    t  c li   ªnquan  n   Ünh  ùc  ©n  µng;chØ  o  Öc  Õp nhËn  µ  í thiÖu    ®Õ l v ng h   ®¹ vi ti   v gi  i c¸c dù  víic¸c tæ  ¸n      chøc  èc  Õ, c¸c tæ  qu t     chøc  Ýnh  ñ  µ    Ýnh  ñ  Ch ph v phi Ch ph trong  µ  µi níc theo  v ngo     c¸c v¨n b¶n  ña  c §¶ng  µ  µ   íc vÒ   èng  v Nh n   ch tham  nhòng  µ  v phßng,chèng  éi ¹m  ã  ªnquan  n   Ünh  ùc  ©n  µng.   t  ph c li   ®Õ l v ng h §i Ò u    thµnh    5. C¸c  viªnBan chØ  o  å m   ã  ëng  ®¹ g c Tr ban, c¸c Phã  ­    Tr ëng ban  µ    y  v c¸c ñ viªn.C¸c  µnh      th viªnBan chØ  o  ã  Ö m   ô  Òn  ¹n  ®¹ c nhi v quy h sau:   1.Trëng    Ban  chØ  o  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n: ®¹ c nhi v v quy h 1.1  ëng  Tr Ban  chØ   o  µ ngêi thay  Æt   µ  Þu  ®¹ l     m v ch tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   Thèng  c  ©n   µng  µ  íc chØ  o, ®iÒu  µnh  Öc  iÓn khaic¸c kÕ   ®è Ng h nh n   ®¹   h vi tr      ho¹ch  ùc hiÖn    b¶n  ña  th   c¸c v¨n  c §¶ng  µ  µ   íc vÒ   èng  v Nh n   ch tham  òng  µ  nh v phßng,chèng  éiph¹m    t  trong toµn  µnh  ©n  µng;theo  âi,tæng  îp t×nh    ng Ng h   d  h  h×nh  iÓn khaithùc hiÖn    ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  tr       c¸c ch tr   ho trªn;kiÓm     «n  èc    tra® d c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc,tæ    v Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông,Tæng  td   C«ng    µng  ¹c, tyV b  ®¸  ý  ùc  Ön  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  qu th hi ch tr   ho c«ng    ña  t¸cc Ban  chØ   o; chÞu  ®¹   tr¸chnhiÖ m   íc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Õt    tr   ®è Ng h Nh n   k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  chØ  o. ®¹ 1.2.Trëng    Ban  chØ  o  ã  Òn: ®¹ c quy a. § Ò   Êt Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ra  Õt  nh   ¹m  nh    xu   ®è Ng h Nh n   quy ®Þ t ®× chØ;    Çu  Êp  ã  Èm  Òn  ¹m  nh  yªu c c c th quy t ®× chØ  c«ng    i víi   é,c«ng  t¸c®è     b   c¸n chøc, nh©n    ©n  µng  ã    ¹m    viªnng h c viph nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy  4  3  ch n n Õu  ã    ®Ó   c c¨n cø  cho r»ng  êi®ã   ã  Ó  Õp  ôc tham  òng  ng   c th ti t   nh hoÆc   ©y  g c¶n  ëcho  Öc  tr   vi thanh    Óm      tra,ki tra, minh. x¸c
  4. 4 b. Xem   Ðt,chØ  o  Öc  ö  ýngêicã  µnh      x  ®¹ vi x l    h vitham  òng  éc thÈm   nh thu   quyÒn  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc;¸p dông    Ön  c Th ®è Ng h Nh n     c¸c bi ph¸p  Çn  Õt c thi   ®Ó  thu  åi tµis¶n  ∙  Þ   Õm   o¹t;chuyÓn  å  ¬  h   ® b chi ®   h s hoÆc   th«ng b¸o ngay  cho  ¬  c quan  Òu    §i traxem  Ðt,xö  ýc¸ctr ng  îp cã  Êu  Öu  éi ¹m  i víi x   l     ê h   d hi t   ph ®è     c¸cvô  Öc  t¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy.   vi nªu    i 4  3  ch n c. Yªu  Çu  ñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m    c Th tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   ®èc  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng  Ng h Nh n     ph   t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc vµ  ®è Ng h th m  n   Tæng   C«ng    ty Vµng  ¹c ­ ®¸  ý  Õn hµnh  b     qu ti   thanh    Óm      tra,ki tra, minh,kÕt  Ën,xö  ýc¸c x¸c   lu   l     vô  Öc    ¹m  vi vi ph ph¸p  Ët,tiªucùc, tham  òng  éc  ¹m    lu       nh thu ph vi tr¸ch nhiÖ m     cña  × nh. m d.Thùc  Ön    Òn  ¹n kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   hi c¸cquy h    ®Þ t  i 3  ch n 2.C¸c  ã    Ph Ban  chØ  o  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n: ®¹ c nhi v v quy h 2.1.Gióp  ëng    Tr Ban chØ  o  ®¹ trong viÖc  iÓn khai,tæ    tr     chøc  ùc hiÖn  th   c¸cch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch cña    tr   ho   Ban chØ  o  ®¹ nh»m   ùc hiÖn      th   c¸cv¨n b¶n  ña  c §¶ng  µ  µ   ícvÒ   v Nh n   c«ng    u   t¸c®Ê tranh chèng    tham  òng  µ  nh v phßng,chèng    téi ¹m   ph trongngµnh  ©n  µng.   ng h 2.2.Phã    Ban  chØ  o  êng  ùclµCh¸nh  ®¹ th tr     thanh    ©n  µng  µ   íc traNg h Nh n   cã  Öm  ô,quyÒn  ¹n sau: nhi v  h    a. Thùc  Ön  Öm   ô  Òn  ¹n    hi nhi v quy h quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   2.1 kho¶n  §iÒu  2  nµy; chÞu    tr¸chnhiÖ m     chØ  o, ®iÒu  µnh  ®¹   h Thanh    ©n   µng  µ   íc tra,Ng h Nh n   thùc  Ön  hi chøc  n¨ng  ¬ quan  êng  ùc Ban  c Th tr   chØ   o  ®¹ theo  quy  nh   ¹ ®Þ t i §iÒu  Quy  Õ   µy; 6  ch n b. Thùc hiÖn c¸c nhiÖ m   ô,  v quyÒn   ¹n cña  h Ban chØ  ®¹o theo ñy  quyÒn  ña  ëng  c Tr Ban chØ  o; ®¹   c.Trong  êng  îp Trëng    tr h  Ban  chØ  o  i  ¾ng, Phã  ®¹ ® v   Ban  chØ  o  êng  ®¹ th trùc ® îc quyÒn  chøc  äp     tæ  h Ban  chØ   o  ®¹ theo  nh  ú  µ  ö  ý c¸c c«ng  ®Þ k v x l    viÖc  ña  c Ban  chØ  o.Nh÷ng  Öc  ®¹   vi kh«ng  îcTrëng  ®  Ban  chØ  o  y  Òn  ®¹ ñ quy hoÆc   îtqu¸  Èm   Òn  ×  v  th quy th b¸o c¸o      Õn  xin ý ki chØ   o  ña  èng  c  ®¹ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2.3.Phã     Ban chØ   o  µ Vô   ëng  ô   ®¹ l   Tr V Tæng   Ó m     ã  Öm   ô, Ki so¸tc nhi v  quyÒn  ¹n sau: h  a.Thùc  Ön  Ö m  ô,quyÒn  ¹n    hi nhi v  h quy  nh  ¹ ®iÓ m     Õtb,®iÓ m   ®Þ ti  2.1,ti     2.2 kho¶n  §iÒu  µy; thùc  Ön  Öm   ô  2  n  hi nhi v quy  nh   ¹ttiÕtc, ®iÓ m     ®Þ t      2.2 kho¶n  §iÒu  µy  2  n trong tr ng  îp  ëng    ê h Tr Ban chØ  o  µ  ã  ®¹ v Ph Ban  chØ   o  ®¹ th ng  ùc®i  ¾ng. ê tr   v b. ChÞu    tr¸chnhiÖm     theo  âi,chØ  o  µ  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  ­ d  ®¹ v h   vi th   ch ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch,biÖn  tr   ho   ph¸p c«ng    èng  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng,chèng    téi ¹m  ¹ c¸cVô, Côc  µ  n  Þ  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   íc.  ph t       i v ®¬ v tr     h Nh n 3.C¸c  y      ñ viªnBan  chØ  o  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n: ®¹ c nhi v v quy h 3.1.ChØ   o  chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch,biÖn    ®¹ tæ  th   ch tr   ho   ph¸p c«ng    t¸cchèng    tham  òng  µ  nh v phßng,chèng  éiph¹m    t  theo chøc  n¨ng  ña  n  Þ, c ®¬ v   h Ö   èng  ©n  µng  ×nh;  ©y  ùng        µ  µm  ÷ng  th Ng h m xd c¸c ®Ò ¸n v l nh c«ng    t¸ckh¸c  ® îcTrëng    Ban chØ  o  ©n  ®¹ ph c«ng theo dâi, ô     ph tr¸ch. 3.2.NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n cô  Ó  ña    y      v  h   th c c¸cñ viªnBan  chØ  o    ®¹ nh sau:
  5. 5 a. Uû       viªnBan  chØ  o  µ Vô   ëng  ô     ®¹ l   tr V Tæ chøc    é  µ  µo  ¹ochØ   c¸n b v d t   ®¹o  Öc  vi theo  âi,tæng  îp  ×nh  ×nh  ö  ýc¸n  é  d  ht h x l   b trong toµn  µnh  ©n     ng Ng hµng    èng  c  ©n  µng  µ   ícb¸o    ®Ó Th ®è Ng h Nh n   c¸o theo    Çu  ña  èc  éi, yªu c c Qu h   ChÝnh  ñ; ®Ò   Êt viÖc  ö  ýc¸n  é  ph   xu   x l  b trong nh÷ng  ô  Öc    ¹    v vi ghi t i kho¶n    4 §iÒu  Quy  Õ   µy;chÞu  3  ch n   tr¸chnhiÖm    theo dâiviÖc  ùc hiÖn     th   quy  nh    ®Þ c¸c §iÒu    cña  13,14  Ph¸p  Önh  èng  l ch tham  òng. nh b. Uû       viªnBan  chØ  o  µ Vô   ëng  ô   ®¹ l   tr V Ph¸p  Õ   ch chØ  o  Öc  µ    ®¹ vi r so¸t v¨n b¶n  µ    v tuyªn truyÒn    phæ   Õn    bi v¨n b¶n ph¸p  Ët;tr¶lêic¸c c¬  lu         quan    b¶o vÖ   ph¸p luËtvµ        c¸cBan, ngµnh  i víi   ô  Öc    ¹ kho¶n  §iÒu  Quy     ®è     v vi ghit   c¸c i 4  3  chÕ   µy  n ph¶ixö  ýh×nh  ù.   l  s c. Uû       viªn Ban chØ   o  µ Phã   Ý    th ng  ùc §¶ng  û  ©n   µng  ®¹ l   B th ê tr   u Ng h Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm   µm  u   èi  èi hîp  íi§¶ng  y  ©n   µng    l ®Ç m ph   v   ñ Ng h Trung  ng  ¬ trongc«ng    èng    t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng,chèng  éi ¹m.   t ph d. Uû       viªnBan  chØ   o  µ Phã  ñ   Þch  ®¹ l   Ch t C«ng  oµn  ©n   µng  Öt ® Ng h Vi   Nam   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   µm  u   èi  èi hîp  µ    l ®Ç m ph   v chØ   o  ®¹ c¸c  Êp  c C«ng  ®oµn trong ngµnh  ©n   µng  ùc hiÖn  ètc«ng    èng    Ng h th   t  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng,chèng  éi ¹m  ¹ c¬    t  ph t   quan,®¬n  Þ  × nh. i   vm ®. C¸c  y    ñ viªn Ban chØ   o  µ Tæng   ®¹ l   Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i ®è Ng h th m  Nhµ   ícvµ  n   Tæng  C«ng    µng  ¹c,®¸  ý  Þu  tyV b   qu ch tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ®¹ c«ng  t¸cchèng    tham  òng  µ  nh v phßng,chèng  éiph¹m  i víi Ö   èng  ©n  µng    t  ®è     th h ng h m × nh. Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  ViÖt Nam   Þu    ch tr¸chnhiÖ m     theo  âi c«ng    èng  d  t¸cch tham  òng  µ  nh v phßng,   chèng  éiph¹m  i  íiNg ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo vµ  ©n   µng  ng  t  ®è v   h ph v ng     Ng h ®å b»ng  s«ng  öu  C Long. §i Ò u    6. Thanh    ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  traNg h Nh n     chøc  n¨ng  ¬  c quan  th ng  ùcBan  ê tr   chØ  o  ã    Ö m  ô,quyÒn  ¹n  ®¹ c c¸cnhi v  h sau: 1. Nghiªn cøu, ®Ò   Êt ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch        xu   tr   ho c«ng    ý, 6  t¸cqu   th¸ng,   n¨m  ña  c Ban  chØ  o;gióp Ban  ®¹     chØ  o  iÓn khailµm  iÓ m     ét  è  a   ®¹ tr     ® ë m s ®Þ bµn  äng ®iÓ m. tr   2. Theo  âi tiÕn    ùc  Ön  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  ña    n  Þ    d  ®é th hi ch tr   ho c c¸c ®¬ v Ng ©n   µng  µ   íc,tæ  h Nh n   chøc  Ýn  ông,Tæng  td   C«ng    µng  ¹c,®¸  ý;tæ  tyV b   qu   chøc  Óm    ki tra,tæng  îp t×nh  ×nh,®¸nh    Õt  h  h   gi¸k qu¶  ùc hiÖn    Õ   ¹ch, th   c¸ck ho   ®Ò   vÒ   ¸n  c«ng    u   t¸c®Ê tranh chèng    tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éiph¹m     t  ®Ó       ëng  b¸o c¸o Tr Ban chØ  o; ®¹ 3. TiÕp  Ën    nh b¸o    c¸o,th«ng    ña    n  Þ  Ò   Õt  tinc c¸c ®¬ v v k qu¶  ùc hiÖn  th   chèng tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éiph¹m  ña  µn  µnh  ©n   µng,   t  c to ng Ng h   tæng  îp b¸o c¸o Trëng  h      Ban  chØ  o. ®¹ 4. Tham   u    Êt víiBan    m ®Ò xu     chØ  o  ö  ýc¸c vÊn    ªnquan  í c¸c ®¹ x l     ®Ò li   t    i Bé, ngµnh    trong qu¸ tr×nh chØ  o,tæ       ®¹   chøc  ùc hiÖn      th   c¸c v¨n b¶n  ña  c §¶ng  vµ  µ   íc vÒ   Nh n   c«ng    u  t¸c®Ê tranh  èng  ch tham  òng  µ  nh v phßng, chèng  éi   t  ph¹m. 5. ChuÈn  Þ   éi dung, ch¬ng  ×nh,tµiliÖu vµ  èihîp  íiV¨n    bn    tr      ph   v   phßng  phôc  ô    éc  äp  ña  v c¸ccu h c Ban  chØ  o. ®¹ 6.  îc quyÒn  §  yªu  Çu  c c¸c  n   Þ   ©n   µng  µ   íc,tæ  ®¬ v Ng h Nh n   chøc  Ýn t dông,Tæng    C«ng    µng  ¹c,®¸  ý  öib¸o    nh  ú  tyV b   qu g   c¸o ®Þ k hoÆc   öic¸c b¸o  g   
  6. 6 c¸o  t  Êt  ®é xu theo  yªu  Çu  ña  ëng  c c Tr Ban chØ   o; b¸o  ®¹   c¸o  ×nh  ×nh, vô  t h   viÖc nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy    ¬  4  3  ch n ®Ó c quan  êng  ùc tæng  îp, th tr   h  b¸o c¸o Trëng     Ban  chØ  o. ®¹ C h ¬ n g  III   §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  Ch Õ       7.  ®é b¸o c¸o. 1.C¸c  ¹ b¸o c¸o gå m       nh  ú  ý,6    lo i       b¸o c¸o ®Þ k qu   th¸ng,n¨m  µ  c¸o ®ét    v b¸o    xuÊt; 2. C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   íc,tæ    ®¬ v Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông, Tæng   td   C«ng    ty Vµng  ¹c,®¸  ý  öib¸o    nh  ú    ëng  b   qu g   c¸o ®Þ k lªnTr Ban chØ  o  ®¹ (qua  ¬  c quan  th ng  ùc)theo thêigian nh  ê tr        sau: ­B¸o    ý   µ  ý  Itr cngµy  cña    c¸o Qu Iv Qu II   í   : 15  th¸ngcuèiquý;     ­B¸o    th¸ng:tr cngµy  th¸ng6;   c¸o 6    í  10     ­B¸o      c¸o n¨m: tr cngµy  th¸ng11.   í  30    3. Ban chØ   o  ã  ®¹ c tr¸ch nhiÖ m   óp  èng  c  ©n   µng  µ   íc   gi Th ®è Ng h Nh n   thùc hiÖn  Õ       ch ®é b¸o      ñ íng Ch Ýnh  ñ  c¸o lªnTh t   ph theo  Òu  NghÞ   nh   §i 34  ®Þ cña  Ýnh  ñ  è  Ch ph s 64/1998/N§­ CP,  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m  1998 quy  nh    ®Þ chi tiÕtvµ  íng dÉn    µnh   h  thih Ph¸p  Önh  èng  l ch tham  òng  µ  nh v Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  è  t  ph s 17/1999/Q§­ TTg, ngµy  th¸ng 2    10    n¨m 1999  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Ban  chØ  o  ¬ng  ×nh quèc    ®¹ ch tr   gia phßng,  chèng  éi ¹m. t ph §i Ò u 8.  êng  îp  µnh    Tr h th viªnBan chØ   o  i  ®¹ ® c«ng    äc  Ëp  µi t¸c,h t d   h¹n  th¸ng trëlªn)hoÆc   ã    (3       c c¸c thay  æi  Ò   ©n  ù, thµnh      ® v nh s  viªn ®ã ph¶i   th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  êng  ùcBan  th tr   chØ  o  Õt,®Ó   ¬  ®¹ bi   c quan  êng  ùc th tr   tham  u  m cho  ëng  Tr Ban chØ  o  Ò   Öc  ®¹ v vi chØ  o,®iÒu  èic¸c ho¹t®éng  ®¹   ph       theo c¸cch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch cña     tr   ho   Ban  chØ  o. ®¹ §i Ò u    9. Ban chØ  o  nh  ú  th¸ng häp  ét  Çn    Óm  iÓ m   ®¹ ®Þ k 3    m l ®Ó ki ® viÖc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  µ  ã    éc  äp  t  Êt do  ëng  th   ch tr   ho v c c¸c cu h ®é xu   Tr Ban chØ  o    Çu. ®¹ yªu c §i Ò u 10.  Öc  öa  æi,bæ   Vi s ®   sung  quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2