Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
377
lượt xem
34
download

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 67/2004/Q§­BTC ngµy 13 th¸ng 08 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh “Quy chÕ vÒ  tù kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ to¸n t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ  cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc” Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   LuËt   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy   16/12/2002; C¨n cø LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 ngµy 17/06/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm   to¸n, Ch¸nh Thanh tra tµi chÝnh, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n   bé vµ Ch¸nh V¨n phßng Bé, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  vÒ tù kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ to¸n t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ   cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc” ¸p dông thèng nhÊt  trong ph¹m vi c¶ níc. §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3:   Thñ  trëng c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc,  ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi,   tæ   chøc  chÝnh trÞ  ­ x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp vµ  c¸c tæ chøc kh¸c cã  sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch  nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n, Ch¸nh Thanh   tra Bé  Tµi chÝnh, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n bé, Ch¸nh V¨n  phßng   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ,   tæ   chøc   cã 
 2. 2 liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn,   kiÓm  tra  viÖc   thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Q UY CH Õ VÒ VIÖC Tù KIÓM TRA TµI CHÝNH, KÕ TO¸N T¹I C¸C  C¥ QUAN, §¥N VÞ Cã Sö DôNG KINH PHÝ NG¢N S¸CH NHµ N¦íC (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 67/2004/Q§­BTC ngµy   13/08/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u   1.   Môc   ®Ých   cña   c«ng   t¸c   tù   kiÓm   tra   tµi  chÝnh, kÕ to¸n C«ng t¸c tù  kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n t¹i c¬  quan,  ®¬n vÞ, tæ chøc (sau  ®©y gäi t¾t lµ   ®¬n vÞ) cã  sö  dông  kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc nh»m môc ®Ých: 1.   §¸nh   gi¸   t×nh   h×nh   triÓn   khai   chÊp   hµnh   dù   to¸n  ng©n s¸ch hµng n¨m t¹i ®¬n vÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  ng©n s¸ch nhµ  níc, t×nh h×nh chÊp hµnh c«ng t¸c thùc  hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ cña ®¬n vÞ. 2. §¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t  ®éng, t×nh h×nh chÊp hµnh  c¬   chÕ   chÝnh   s¸ch   vµ   qu¶n   lý   c¸c   kho¶n   thu,   chi   tµi   chÝnh, qu¶n lý  vµ  sö  dông tµi s¶n, tiÒn vèn, sö  dông quü  l¬ng, quü  thëng, c¸c quü  cña c¬  quan vµ  c«ng t¸c  ®Çu t  x©y dùng c¬ b¶n trong ®¬n vÞ. 3. Ph¸t hiÖn vµ  chÊn chØnh kÞp thêi c¸c sai ph¹m, ¸p  dông   c¸c   biÖn   ph¸p   xö   lý   c¸c   sai   ph¹m   theo   ®óng   thÈm  quyÒn ®∙ ®îc ph©n cÊp. §ång thêi tæ chøc rót kinh nghiÖm,   ®¸nh gi¸ nh÷ng tån t¹i, t×m ra nguyªn nh©n vµ ®a ra ph¬ng  híng, biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý  tµi chÝnh, kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. §i Ò u   2.   §èi tîng ¸p dông quy chÕ  tù  kiÓm tra tµi  chÝnh, kÕ to¸n C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc  chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp vµ  c¸c tæ chøc kh¸c cã  sö  dông toµn bé  hoÆc mét phÇn kinh  phÝ ng©n s¸ch nhµ níc ®Òu ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c tù kiÓm  tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n t¹i  ®¬n vÞ  m×nh theo híng dÉn t¹i  Quy chÕ nµy.
 4. 4 § i Ò u   3.   NhiÖm   vô   cña   c«ng   t¸c   tù   kiÓm   tra   tµi  chÝnh, kÕ to¸n C«ng t¸c tù  kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n t¹i c¸c  ®¬n  vÞ  cã  sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  n íc cã  c¸c nhiÖm vô  sau: 1. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c nghiÖp vô  kinh tÕ  tµi chÝnh ph¸t sinh; tÝnh hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t   ®éng tµi chÝnh, kÕ  to¸n t¹i  ®¬n vÞ, cña c«ng t¸c tæ chøc  vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao vµ c¸c  ho¹t ®éng kh¸c. 2.  KiÓm tra,  kiÓm  so¸t  chÊt lîng  vµ   ®é  tin  cËy cña  c¸c th«ng tin kinh tÕ  tµi chÝnh cña  ®¬n vÞ   ®îc cung cÊp  th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c. 3. KiÓm tra sù tu©n thñ c¸c c¬ chÕ tµi chÝnh, c¸c chÕ  ®é   chÝnh   s¸ch   cña   Nhµ   níc   liªn   quan   ®Õn   t×nh   h×nh   chi  tiªu ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c quü t¹i ®¬n vÞ. KiÓm tra vµ  ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   cña   viÖc   chi   tiªu   ng©n   s¸ch   nhµ   níc  trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc giao t¹i ®¬n vÞ. 4. X©y dùng b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra, t×nh h×nh xö  lý  c¸c vi ph¹m  ®∙  ®îc ph¸t hiÖn trong n¨m hoÆc c¸c lÇn  kiÓm tra tríc ®ã. §i Ò u   4.   Yªu   cÇu   cña   c«ng   t¸c   tù   kiÓm   tra   tµi  chÝnh, kÕ to¸n 1. C«ng t¸c tù kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ  ph¶i   ®¶m   b¶o   thùc   hiÖn   ngay   trong   qu¸   tr×nh   thùc   thi   nhiÖm vô  qu¶n lý  cña tõng c¸n bé, viªn chøc vµ  ph¶i  ®¶m  b¶o   tÝnh   thËn   träng,   nghiªm   tóc,   trung   thùc   vµ   kh¸ch  quan: 1.1. Trêng hîp tù  kiÓm tra  ®Þnh kú, c«ng t¸c tù  kiÓm   tra tµi chÝnh, kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp kÕ ho¹ch vµ tiÕn hµnh  theo  ®óng tr×nh tù  quy  ®Þnh, cã  c¸c bíc c«ng viÖc vµ  ph­ ¬ng ph¸p thùc hiÖn riªng biÖt  ®¶m b¶o tÝnh phï  hîp trong  c¸c hoµn c¶nh kh¸c nhau.  1.2. §¬n vÞ ph¶i th«ng b¸o hoÆc c«ng khai cho c¸c ®èi   tîng liªn quan trong  ®¬n vÞ   ®îc biÕt tríc khi tiÕn hµnh  kiÓm tra nh»m h¹n chÕ  sù  lÖch híng trong qu¸ tr×nh kiÓm  tra vµ  kh«ng bÞ  thiªn lÖch theo  ý  chÝ  chñ  quan cña ngêi  kiÓm tra. 1.3. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn tù  kiÓm tra lu«n ph¶i chÊp   hµnh theo quy  ®Þnh cña c¸c chÕ   ®é, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh  cña Nhµ níc, ph¶i ph©n biÖt râ rµng, minh b¹ch nh÷ng viÖc   lµm  ®óng vµ  nh÷ng viÖc lµm sai. Nh÷ng sai ph¹m  ®Òu ph¶i  ®îc lµm râ, t×m ra nguyªn  nh©n, quy tr¸ch  nhiÖm cô  thÓ  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n m¾c sai ph¹m.
 5. 5 1.4.   Qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   tù   kiÓm   tra   lu«n   ph¶i   ®¶m  b¶o tÝnh kh¸ch quan tõ  kh©u tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp  vô kiÓm tra ®Õn kh©u ®a ra kÕt luËn vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra. 2. C«ng t¸c tù  kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n ph¶i  ®¶m  b¶o tÝnh liªn tôc, thêng xuyªn, kh«ng  ®îc t¹o nªn sù  gß  Ðp, c¨ng th¼ng   ®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong   ®¬n vÞ.  CÇn cã  biÖn ph¸p gi¸o dôc, tuyªn truyÒn  ®Ó  mäi ngêi  ®Òu  cã  tr¸ch nhiÖm tham gia c«ng t¸c tù  kiÓm tra tµi chÝnh,  kÕ to¸n. 3. Nh÷ng kÕt luËn cña viÖc tù  kiÓm tra ph¶i  ®îc nªu  râ rµng, chÝnh x¸c vµ chÆt chÏ. Mçi ®iÓm kÕt luËn ph¶i cã  tµi   liÖu   chøng   minh.   Tuú   h×nh   thøc   kiÓm   tra   ®Ó   cã   kÕt  luËn   kiÓm   tra   phï   hîp,   cã   thÓ   kÕt   luËn   tõng   phÇn   hoÆc  toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. 4. Trong c¸c  ®ît kiÓm tra ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm tra  vµ  sau mçi  ®ît kiÓm tra, bé  phËn kiÓm tra ph¶i lËp b¸o  c¸o kiÓm tra. B¸o c¸o kiÓm tra ph¶i nªu tõng bíc cña qu¸  tr×nh kiÓm tra, néi dung vµ  c¸c phÇn hµnh cña c«ng viÖc  kiÓm tra. Trong c¸c b¸o c¸o ph¶i nªu ra nh÷ng tån t¹i vµ  c¸c kiÕn nghÞ söa ch÷a, kh¾c phôc. §i Ò u  5.  Ngêi ®îc giao nhiÖm vô kiÓm tra 1. Ngêi ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng viÖc tù kiÓm   tra   tµi   chÝnh,   kÕ   to¸n   ph¶i   lµ   ngêi   trung   thùc,   kh¸ch  quan,  cã   tinh  thÇn   tr¸ch   nhiÖm   trong   c«ng  viÖc,   ch a   vi  ph¹m khuyÕt ®iÓm ®Õn møc ph¶i xö lý vµ cã tr×nh ®é chuyªn  m«n nghiÖp vô phï hîp víi néi dung kiÓm tra. 2. Ngêi ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng viÖc tù kiÓm   tra tµi chÝnh, kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc thñ tr­ ëng  ®¬n vÞ  vÒ  chÊt lîng, tÝnh trung thùc, hîp lý  cña c¸c  kÕt luËn kiÓm tra. §i Ò u  6.  H×nh thøc tù kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ to¸n Tuú   theo   ®Æc   ®iÓm   ho¹t   ®éng,   tæ   chøc   bé   m¸y,   t×nh  h×nh thùc tÕ  vµ  tuú  theo hoµn c¶nh cô  thÓ  mµ  mçi  ®¬n vÞ  vËn   dông   c¸c   h×nh   thøc   sau   ®Ó   tæ   chøc   tù   kiÓm   tra   tµi  chÝnh, kÕ to¸n: 1. H×nh thøc tù kiÓm tra theo thêi gian thùc hiÖn 1.1. Tù kiÓm tra thêng xuyªn a. Tù kiÓm tra thêng xuyªn theo kÕ ho¹ch: C«ng t¸c tù  kiÓm tra  ®îc lËp kÕ  ho¹ch cho tõng kú  kÕ  to¸n hoÆc c¶ n¨m tµi chÝnh cña  ®¬n vÞ. KÕ  ho¹ch  ®îc lËp 
 6. 6 bao   gåm:   Néi   dung,   ph¹m   vi,   c¸c   ®èi   tîng   vµ   thêi   gian  tiÕn hµnh kiÓm tra.  H×nh thøc kiÓm tra nµy nh»m môc  ®Ých t¹o ra nÒ  nÕp,  lÒ lèi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. b. Tù kiÓm tra thêng xuyªn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi  chÝnh: Tæ chøc kiÓm tra mét c¸ch thêng xuyªn c¸c ho¹t  ®éng  kinh tÕ, tµi chÝnh  cña  ®¬n vÞ  m×nh.  H×nh thøc  kiÓm  tra  nµy kh«ng  nhÊt  thiÕt ph¶i  tæ chøc  c¸c  cuéc  kiÓm tra mµ  ®¬n vÞ  cÇn cã  nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c bé  phËn thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, hoÆc kiÓm tra   tuÇn tù  gi÷a c¸c kh©u trong ho¹t  ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh  t¹i ®¬n vÞ.  H×nh thøc kiÓm tra nµy  ®Ó  t¨ng cêng tÝnh tù  gi¸c cña  c¸n bé, viªn chøc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh,   ®ång thêi  kÞp  thêi  ph¸t hiÖn nh÷ng  sai ph¹m cña c¸c c¸  nh©n, c¸c kh©u tæ chøc c«ng viÖc.  1.2. Tù kiÓm tra ®ét xuÊt C«ng   t¸c   kiÓm   tra   ®ét   xuÊt   ®îc   thùc   hiÖn   theo   môc  ®Ých vµ   ý  chÝ  chñ  quan cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh kiÓm tra.  ViÖc kiÓm tra ®ét xuÊt kh«ng ®îc lËp kÕ ho¹ch vµ néi dung  tõ  tríc. Ngêi ra quyÕt  ®Þnh kiÓm tra cÇn c¨n cø vµo t×nh  h×nh cô  thÓ, c¨n cø vµo c¸c biÕn  ®éng cã  tÝnh chÊt bÊt  thêng  ®Ó  ra quyÕt  ®Þnh kiÓm tra lµm râ  c¸c vô  viÖc. Tuú  theo   hoµn   c¶nh   cô   thÓ   vµ   môc   ®Ých   kiÓm   tra   mµ   ngêi   ra  quyÕt   ®Þnh  kiÓm tra ph¶i  ®a ra nh÷ng  néi dung cÇn kiÓm  tra phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña m×nh. 2. H×nh thøc tù kiÓm tra theo ph¹m vi c«ng viÖc 2.1. Tù kiÓm tra toµn diÖn KiÓm tra toµn diÖn lµ viÖc kiÓm tra toµn bé ho¹t ®éng   tµi   chÝnh,   kÕ   to¸n   cña   ®¬n   vÞ   víi   môc   ®Ých   xem   xÐt   sù  chÝnh x¸c, hîp ph¸p cña c¸c sè liÖu tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ.  KiÓm tra toµn  diÖn   ®îc thùc  hiÖn  toµn bé  néi dung kiÓm  tra nh quy ®Þnh ë Ch¬ng II Quy chÕ nµy. 2.2. Tù kiÓm tra ®Æc biÖt KiÓm  tra  ®Æc biÖt  lµ  viÖc  kiÓm  tra mét  hoÆc mét  sè  néi dung ho¹t  ®éng tµi chÝnh, kÕ  to¸n cña  ®¬n vÞ  víi môc  ®Ých xem xÐt sù  chÝnh x¸c, hîp ph¸p cña mét sè  sè  liÖu  tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. 
 7. 7 Ch¬ng II NéI DUNG Tù KIÓM TRA §i Ò u   7.  KiÓm tra c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch, thu ho¹t  ®éng cña ®¬n vÞ 1. KiÓm tra c¸c nguån thu do Ng©n s¸ch cÊp (trung  ¬ng  vµ ®Þa ph¬ng) 2. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu ng©n s¸ch  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  giao cho  ®¬n vÞ  thùc hiÖn,  bao  gåm:  Møc thu  ®èi víi tõng lo¹i phÝ, lÖ  phÝ; tæng sè  thu phÝ, lÖ  phÝ;  sè phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc; sè phÝ, lÖ phÝ  ®îc  ®Ó  l¹i  ®¬n vÞ; nguyªn t¾c ph©n phèi, sö  dông sè  phÝ,  lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ. 3. KiÓm tra c¸c kho¶n thu tõ  viÖc  ®ãng gãp tù  nguyÖn  cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®Ó   ®Çu   t,   x©y   dùng   c¸c   c«ng  tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng. 4.   KiÓm   tra   c¸c   kho¶n   thu   tõ   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh  doanh, cung øng dÞch vô (nÕu cã). §i Ò u   8.  KiÓm tra c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch, chi kh¸c  cña ®¬n vÞ 1.   KiÓm   tra   tÝnh   hîp   ph¸p   cña   c¸c   kho¶n   chi   trong   ph¹m vi tæng dù to¸n ®îc phª duyÖt.  2. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c kho¶n chi ngoµi dù  to¸n trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt ®îc cÊp trªn phª duyÖt,  3. KiÓm tra vµ x¸c ®Þnh râ néi dung, nguyªn nh©n thay   ®æi dù to¸n, nguyªn nh©n thùc hiÖn kh«ng ®óng víi tæng dù   to¸n vµ dù to¸n chi tiÕt. 4. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c thñ  tôc chi tiªu ng©n  s¸ch nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i LuËt ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. 5. KiÓm tra nh÷ng néi dung chi thêng xuyªn theo  ®óng  ®Þnh møc, tiªu chuÈn quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vµ  quy chÕ  néi  bé: ­   §èi   víi   c¬   quan   hµnh   chÝnh   vµ   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   kh«ng   cã   nguån   thu:   Chi   cho   con   ngêi   (tiÒn   l¬ng,   tiÒn  c«ng, phô  cÊp l¬ng,  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ,  kinh   phÝ   c«ng   ®oµn,   phóc   lîi   tËp   thÓ,  tiÒn   th ëng);  chi  ho¹t ®éng nghiÖp vô theo ®Æc thï cña tõng ®¬n vÞ; chi mua  s¾m tµi s¶n, söa ch÷a, duy tu, b¶o dìng thêng xuyªn c¬ së  vËt   chÊt,   m¸y   mãc   thiÕt   bÞ   t¹i   ®¬n   vÞ;   c¸c   kho¶n   chi  kh¸c.
 8. 8 ­  §èi víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu: Chi cho con ngêi  (tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng,   phô   cÊp   l¬ng,   ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙  héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, phóc lîi tËp thÓ,  tiÒn   thëng);   chi   ho¹t   ®éng   nghiÖp   vô   theo   ®Æc   thï   cña  tõng  ®¬n vÞ; chi mua s¾m tµi s¶n, söa ch÷a, duy tu, b¶o  dìng thêng xuyªn c¬ së vËt chÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i ®¬n  vÞ; chi phôc vô trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp cã thu;  c¸c kho¶n chi kh¸c. 6. KiÓm tra c¸c kho¶n chi ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn  gåm:   Chi   theo   ®¬n   ®Æt   hµng   cña   Nhµ   níc;   chi   thùc   hiÖn  nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc; chi ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc  gia;   chi   thùc   hiÖn   tinh   gi¶n   biªn   chÕ;   chi   ®Çu   t  ph¸t  triÓn; c¸c kho¶n chi ®ét xuÊt kh¸c. 7. KiÓm tra viÖc kª khai vµ nép ThuÕ GTGT ®èi víi c¸c  ho¹t ®éng chÞu ThuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. §i Ò u   9.   KiÓm   tra   viÖc   x¸c   ®Þnh   c¸c   kho¶n   chªnh   lÖch thu chi ho¹t ®éng vµ trÝch lËp c¸c quü 1. KiÓm tra c¸c kho¶n chªnh lÖch thu chi ho¹t ®éng dù   kiÕn   trong   qu¸   tr×nh   thùc  hiÖn   thu   chi   tµi   chÝnh,  gåm:   Chªnh lÖch thu chi ho¹t ®éng do kho¸n biªn chÕ, kho¸n chi   hµnh chÝnh; chªnh lÖch thu chi ho¹t ®éng sù nghiÖp; chªnh   lÖch thu chi ho¹t  ®éng s¶n xuÊt cung øng dÞch vô; chªnh  lÖch thu chi ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c. 2. KiÓm tra viÖc tÝnh to¸n vµ nép ThuÕ thu nhËp doanh   nghiÖp (nÕu cã). 3. KiÓm tra viÖc tÝnh to¸n, trÝch lËp vµ  sö  dông c¸c  quü  t¹i  ®¬n vÞ, gåm: Quü  khen thëng, phóc lîi; quü  ph¸t  triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp; quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp. §i Ò u   10.  KiÓm tra viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông tµi s¶n  cè ®Þnh 1. KiÓm tra viÖc mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh (TSC§), bao  gåm: Môc ®Ých sö dông, nguån kinh phÝ, chÊt l îng tµi s¶n,  ®Þnh møc, tiªu chuÈn ®îc mua. 2. KiÓm tra viÖc ph©n lo¹i TSC§ t¹i  ®¬n vÞ, bao gåm  viÖc   ph©n   lo¹i   theo   tÝnh   chÊt   ®Æc   ®iÓm   cña   TSC§,   ph©n  lo¹i theo môc ®Ých vµ t×nh h×nh sö dông cña TSC§.  3. KiÓm tra viÖc ghi chÐp trong hå  s¬  gèc cña TSC§,  bao   gåm:   ViÖc   ghi   chÐp   thÎ   TSC§,   sæ   ®¨ng   ký,   x¸c   ®Þnh  nguyªn   gi¸,   nguån   h×nh   thµnh   tµi   s¶n,   nguyªn   nh©n   t¨ng  gi¶m,   t×nh   tr¹ng   TSC§,   thñ   tôc   giao   nhËn,   kiÓm   nhËn,  thanh to¸n,... §èi chiÕu gi÷a sè  ghi trªn sæ kÕ  to¸n víi  thùc tÕ hiÖn cã cña TSC§.
 9. 9 4. KiÓm tra viÖc lu©n chuyÓn th«ng tin vÒ TSC§, vÒ sè   liÖu ghi chÐp gi÷a c¸c thΠtheo dâi TSC§. 5.  KiÓm tra  t×nh  h×nh huy   ®éng  vµ  hiÖu  qu¶ sö  dông  TSC§,   t×nh   h×nh   TSC§   kh«ng   sö   dông,   TSC§   thuª   tµi   chÝnh,... 6. KiÓm tra viÖc tÝnh hao mßn TSC§. §èi víi ®¬n vÞ sù  nghiÖp cã  thu, kiÓm tra phÇn tÝnh khÊu hao, ph©n bæ khÊu  hao   TSC§   cho   ho¹t   ®éng   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   vµ   cung   øng  dÞch vô. 7.   KiÓm   tra   viÖc   söa   ch÷a   lín   TSC§,   viÖc   thùc   hiÖn  c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc, tÝnh hîp ph¸p cña c¸c chi phÝ  lµm t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§,... 8.  KiÓm tra  t×nh  h×nh tµi  s¶n cè   ®Þnh  ®∙  thanh  lý,  chê  thanh lý. Xem xÐt nguyªn nh©n thanh lý; viÖc tæ chøc  thanh lý  tµi s¶n; chi phÝ, thu nhËp tõ  viÖc thanh lý  tµi  s¶n. 9. KiÓm tra viÖc ghi chÐp kÕ  to¸n vµ  lu tr÷  tµi liÖu  kÕ  to¸n kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ   ®èi víi c¸c TSC§ do  ®¬n vÞ  qu¶n   lý. §i Ò u   11.   KiÓm   tra   viÖc   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   vËt  liÖu, dông cô  1.   KiÓm   tra   kh©u   thu   mua,   vËn   chuyÓn,   bèc   xÕp   vËt  liÖu,  dông   cô:   Nguån   thu   mua,  chÊt   lîng,   quy   c¸ch,   chi  phÝ thu mua, vËn chuyÓn, bèc xÕp vËt liÖu, dông cô. 2. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ  cña viÖc nhËp kho  vµ xuÊt kho ®a vµo sö dông ®èi víi vËt liÖu, dông cô.  3. KiÓm tra c¸c chøng tõ  kÕ  to¸n vµ  viÖc ghi chÐp kÕ  to¸n ®èi víi vËt liÖu, dông cô khi nhËp hoÆc xuÊt kho cña  thñ kho, ngêi lµm kÕ to¸n vµ bé phËn sö dông. 4.  KiÓm tra  tÝnh  hîp lý  cña  viÖc  x©y dùng  c¸c  ®Þnh  møc   sö   dông   vËt   liÖu,   dù   tr÷   vËt   liÖu   vµ   hao   hôt   vËt   liÖu. §i Ò u  12.  KiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông quü l¬ng 1. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh  ®óng quy  ®Þnh vÒ  quü  tiÒn  l¬ng ®îc phª duyÖt phï hîp víi biªn chÕ ®îc giao (nÕu cã)  vµ nhiÖm vô ®îc giao. 2.  KiÓm tra  viÖc  sö  dông  ®óng môc   ®Ých  ®èi víi  quü  tiÒn l¬ng. 3. KiÓm tra viÖc trÝch nép b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm  y tÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i  trÝch nép kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn   hµnh. So s¸nh, xem xÐt tæng quü l¬ng tèi ®a ®îc trÝch víi 
 10. 10 quü  l¬ng thùc tÕ  cña  ®¬n vÞ  vµ  ph©n phèi tiÒn l¬ng cho  c¸c c¸ nh©n theo quy chÕ chi tiªu néi bé. 4. KiÓm tra viÖc lËp dù to¸n, cÊp ph¸t vµ kÕ to¸n quü  tiÒn l¬ng phï hîp víi Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. 5.  KiÓm tra  viÖc  chÊp hµnh  c¸c  quy  ®Þnh  vÒ  kÕ  to¸n  ®èi víi h¹ch to¸n quü  tiÒn l¬ng vµ  c¸c kho¶n trÝch theo  l¬ng:  ­ KiÓm tra vÒ  thêi gian lao  ®éng, khèi l îng, chÊt l­ îng lao ®éng th«ng qua c¸c chøng tõ kÕ to¸n. ­   KiÓm   tra   viÖc   vËn   dông   h×nh   thøc   tÝnh   tiÒn   l¬ng,  thëng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. ­ KiÓm tra viÖc ghi chÐp kÕ to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ ®èi  víi viÖc tr¶ l¬ng, thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c. 6. §èi víi c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu cÇn kiÓm tra:  Chi phÝ  tiÒn l¬ng, viÖc tæng hîp vµ  ph©n bæ chi phÝ  tiÒn  l¬ng, ®èi víi nh©n viªn thuéc bé phËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt,   cung øng dÞch vô. §i Ò u  13.  KiÓm tra c¸c quan hÖ thanh to¸n  1. KiÓm tra viÖc më  vµ  sö  dông tµi kho¶n t¹i Kho b¹c  nhµ níc, Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông (nÕu cã). 2. KiÓm tra c¸c quan hÖ thanh to¸n gi÷a ®¬n vÞ víi c¬  quan Nhµ  níc, bao gåm t×nh h×nh vÒ  nguån kinh phÝ  do Nhµ  níc   hoÆc   cÊp   trªn   cÊp   vµ   c¸c   kho¶n   ph¶i   nép   Nhµ   níc,  thanh to¸n néi bé cÊp trªn, cÊp díi. 3. KiÓm tra c¸c quan hÖ  thanh to¸n víi c¸n bé, viªn  chøc   trong   c¬   quan,   ®¬n   vÞ,   nh:   T¹m   øng   vµ   viÖc   thanh  to¸n   t¹m   øng,   c¸c   kho¶n   l¬ng,   thëng   vµ   c¸c   kho¶n   tÝnh  theo l¬ng. 4. KiÓm tra c¸c quan hÖ thanh to¸n gåm c¸c kho¶n ph¶i   thu, ph¶i tr¶ víi c¸c ®èi tîng bªn ngoµi ®¬n vÞ. 5.  KiÓm tra  viÖc  chÊp hµnh  c¸c  quy  ®Þnh  vÒ  kÕ  to¸n  ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶. §i Ò u   14.   KiÓm   tra   viÖc   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   c¸c  kho¶n vèn b»ng tiÒn  1. KiÓm tra tiÒn mÆt t¹i quü, gåm: kiÓm tra sè  lîng  tiÒn mÆt thùc cã  trong quü,  ®èi chiÕu víi sè  liÖu trong  sæ kÕ to¸n. 2. KiÓm tra c¸c kho¶n thu, chi tiÒn mÆt cã   ®óng víi  quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ   ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi  ®Çy  ®ñ  hay  kh«ng.
 11. 11 3.   KiÓm   tra   sè   d  tiÒn   göi   cña   ®¬n   vÞ   t¹i   Kho   b¹c,  Ng©n hµng;  ®èi chiÕu sè  liÖu gi÷a sè  d  tiÒn göi víi sè  liÖu trªn sæ kÕ to¸n. 4. KiÓm tra c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh (nÕu cã) mµ ®¬n  vÞ   ®ang n¾m gi÷, kiÓm tra vÒ  mÆt gi¸ trÞ, tÝnh hîp ph¸p  vµ thêi gian cßn l¹i cña nh÷ng kho¶n ®Çu t nµy. 5. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh kÕ  to¸n  ®èi  víi c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn t¹i ®¬n vÞ. §i Ò u   15.   KiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   quyÕt   to¸n   thu  chi tµi chÝnh  1.   KiÓm   tra   quyÕt   to¸n   sè   kinh   phÝ   thùc   chi   trªn   nguyªn t¾c tu©n thñ  dù  to¸n n¨m (kÓ  c¶ nh÷ng  ®iÒu chØnh  dù to¸n n¨m) ®∙ ®îc phª duyÖt vµ Môc lôc ng©n s¸ch nhµ n ­ íc. 2. KiÓm tra c¸c nghiÖp vô  kinh tÕ  ph¸t sinh vµ  viÖc  ®iÒu   chØnh   thu   chi   tµi   chÝnh   trong   thêi   gian   chØnh   lý  quyÕt to¸n. 3.   Th«ng   qua   viÖc   quyÕt   to¸n   thu   chi   cã   thÓ   ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   chÊp   hµnh   dù   to¸n   cña   ®¬n   vÞ,  nguyªn   nh©n   kh«ng   thùc   hiÖn   ®óng   dù   to¸n   nh»m   rót   ra   nh÷ng kinh nghiÖm vµ  bµi häc cÇn thiÕt cho kú  chÊp hµnh  dù to¸n tiÕp theo. §i Ò u  16.  KiÓm tra c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 1. KiÓm tra quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t vµ viÖc  triÓn khai cÊp ph¸t vèn cho tõng dù ¸n t¹i ®¬n vÞ. 2.  KiÓm tra  quy tr×nh  thÈm   ®Þnh  dù  ¸n,  thiÕt  kÕ  kü  thuËt vµ  lËp tæng dù  to¸n cña tõng dù  ¸n triÓn khai thùc  hiÖn t¹i ®¬n vÞ. 3. KiÓm tra c«ng t¸c ®Êu thÇu tuyÓn chän ®¬n vÞ t vÊn  vµ nhµ thÇu cña tõng dù ¸n t¹i ®¬n vÞ. 4. KiÓm tra c«ng t¸c gi¸m s¸t, qu¶n lý  c¸c  ®¬n vÞ  t vÊn, nhµ thÇu cña chñ ®Çu t. 5.   KiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   thanh   to¸n  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t. 6. KiÓm tra viÖc quyÕt to¸n, nghiÖm thu vµ  bµn giao   ®a vµo sö dông c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. 7. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh vµ  tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh  vÒ chÕ ®é qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ níc; viÖc  chÊp hµnh chÕ   ®é  b¸o c¸o cña  ®¬n vÞ   ®èi víi c¬  quan qu¶n   lý c¸c cÊp.
 12. 12 8.  KiÓm tra  viÖc  chÊp hµnh  c¸c  quy  ®Þnh  vÒ  kÕ  to¸n  ®èi víi c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. §i Ò u  17.  KiÓm tra kÕ to¸n Trong qu¸ tr×nh tù  kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n ph¶i   tù  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc kÕ  to¸n, chÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ  kÕ  to¸n  nh sau: 1.   KiÓm   tra   viÖc   lËp,   thu   thËp,   xö   lý   chøng   tõ   kÕ  to¸n. 2. KiÓm tra viÖc më sæ, ghi sæ, khãa sæ kÕ to¸n. 3. KiÓm tra viÖc ¸p dông vµ ghi chÐp c¸c tµi kho¶n kÕ  to¸n. 4.   KiÓm   tra   viÖc   lËp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh,   ph©n   tÝch,  nép vµ sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh. 5.   KiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   kiÓm   kª   tµi   s¶n   th êng  xuyªn hoÆc  ®ét xuÊt theo quy  ®Þnh cña Nhµ  n íc, viÖc thùc  hiÖn lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n. 6.   §èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   ph¶i   kiÓm   to¸n   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  ph¶i xem xÐt viÖc  ®¬n vÞ  cã  thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy  ®Þnh, ý kiÕn cña c¬ quan kiÓm to¸n vµ xö lý cña ®¬n vÞ. §i Ò u   18.   KiÓm   tra   viÖc   tæ   chøc   vµ   l∙nh   ®¹o   c«ng  t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n 1. KiÓm tra viÖc tæ chøc bé  m¸y, ph©n c«ng c«ng viÖc  vµ lÒ lèi lµm viÖc, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña viÖc bè trÝ,   sö  dông c¸n bé, quan hÖ  c«ng t¸c vµ  mèi quan hÖ  gi÷a c¸c   c¸ nh©n vµ bé phËn. 2. KiÓm tra tr×nh  ®é, b»ng cÊp cña c¸n bé, viªn chøc  tµi chÝnh, kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ t×nh h×nh  thùc tÕ cña ®¬n vÞ. 3. KiÓm tra viÖc tuyÓn dông,  ®µo t¹o, båi d ìng vµ  bè  trÝ kÕ to¸n trëng, c¸n bé, viªn chøc tµi chÝnh, kÕ to¸n. Ch¬ng III QUY TR×NH Vµ THñ TôC Tù KIÓM TRA
 13. 13 § i Ò u   19.  §èi víi h×nh thøc tù kiÓm tra thêng xuyªn  mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh H×nh thøc tù  kiÓm tra thêng xuyªn kh«ng  ®ßi hái ph¶i  thµnh lËp bé  phËn, tæ c«ng t¸c  ®Ó  kiÓm tra. ViÖc tù  kiÓm  tra tµi chÝnh  ®îc thùc hiÖn t¹i chÝnh mçi kh©u c«ng viÖc   cña tõng ngêi trong c¸c bé  phËn liªn quan. ViÖc tù  kiÓm  tra ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù vµ thñ tôc sau: 1. Mçi c¸ nh©n tham gia xö lý c«ng viÖc liªn quan ®Õn  c¸c nghiÖp  vô  kinh  tÕ  tµi  chÝnh   ®Òu cã  tr¸ch nhiÖm  xem  xÐt  ®Õn c¸c phÇn c«ng viÖc  ®∙ thùc hiÖn tríc  ®ã  vµ  c«ng  viÖc cña chÝnh m×nh. 2. Khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai ph¹m, v íng m¾c cÇn ph¶i  b¸o c¸o ngêi phô  tr¸ch trùc tiÕp  ®Ó  cã  biÖn ph¸p xö  lý  ngay. §i Ò u   20.  §èi víi c¸c cuéc tù  kiÓm tra thêng xuyªn  theo kÕ ho¹ch hoÆc ®ét xuÊt 1. LËp kÕ ho¹ch vµ lùa chän ph¬ng ¸n kiÓm tra:  §¬n   vÞ   ph¶i   x¸c   ®Þnh   ph¹m   vi   vµ   môc   tiªu   cña   tõng  cuéc kiÓm tra ®Þnh kú. §ång thêi x¸c ®Þnh quy m« cña cuéc  kiÓm tra, ph¬ng ph¸p, c¸ch thøc tiÕn hµnh kiÓm tra, biÖn  ph¸p thùc hiÖn, tæ chøc lùc lîng kiÓm tra. 2. ChuÈn bÞ kiÓm tra: ChuÈn   bÞ   tµi   liÖu,   chÝnh   s¸ch   chÕ   ®é   liªn   quan   ®Õn  néi dung cuéc kiÓm tra hoÆc liªn quan  ®Õn t×nh huèng cÇn  kiÓm tra. Xem xÐt, nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, c¸c kÕt luËn  cña c¸c ®ît kiÓm tra tríc, cña nh÷ng sù viÖc t¬ng tù. 3. Thùc hiÖn kiÓm tra:  Tæ chøc kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ to¸n theo c¸c néi dung   quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II theo tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p tù kiÓm  tra tµi chÝnh, kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 Quy chÕ nµy. §i Ò u   21.   Tr×nh   tù   vµ   ph¬ng   ph¸p   tù   kiÓm   tra   tµi  chÝnh, kÕ to¸n 1. Thu thËp, xö  lý  c¸c tµi liÖu liªn quan  ®Õn cuéc  kiÓm tra vÒ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh, c¸c quy ®Þnh  néi bé ®¬n vÞ. 2. KiÓm tra, ph¸t hiÖn, ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu,   th«ng tin liªn quan ®Õn cuéc kiÓm tra. 3. §èi so¸t c¸c hµnh vi ph¸t hiÖn ®îc trong qu¸ tr×nh  kiÓm tra víi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ níc, 
 14. 14 quy  ®Þnh cña  ®¬n vÞ, dù  to¸n,  c«ng  viÖc  ®îc giao. TiÕn  hµnh thÈm tra, x¸c minh ®èi víi trêng hîp cã nghi vÊn. 4. §¸nh gi¸ møc ®é cña c¸c sai ph¹m, nghiªn cøu vµ ®Ò  ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc, xö lý kÕt qu¶ kiÓm tra theo  thÈm quyÒn. 5.  LËp vµ  göi  b¸o c¸o  kÕt qu¶  kiÓm  tra, nh÷ng  kiÕn  nghÞ gi¶i quyÕt vµ c«ng khai kÕt qu¶ kiÓm tra. §i Ò u   22.   Xö  lý  kÕt qu¶ tù  kiÓm  tra vµ  c«ng  khai  kÕt qu¶ tù kiÓm tra 1. C¨n cø vµo kÕt qu¶ tù kiÓm tra, c¸c bé phËn vµ c¸  nh©n cã  thµnh tÝch trong ho¹t  ®éng tµi chÝnh, kÕ  to¸n sÏ  ®îc xem xÐt  ®Ó  khen thëng  ®ét xuÊt hoÆc  ®Þnh kú  theo quy  ®Þnh.  C¸c trêng hîp vi ph¹m nguyªn t¾c qu¶n lý  tµi chÝnh,  kÕ  to¸n tïy theo tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m  ®¬n vÞ  ph¶i   th«ng b¸o cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n vµ cã quyÕt ®Þnh xö lý   tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh chÝnh, c«ng vô theo quy ®Þnh. 2. §Þnh kú  hoÆc cuèi n¨m vµo thêi  ®iÓm c«ng khai tµi  chÝnh ®¬n vÞ ph¶i th«ng b¸o c«ng khai kÕt qu¶ tù kiÓm tra  tµi chÝnh, kÕ to¸n vµ kÕt qu¶ xö lý kÕt luËn tù kiÓm tra. §i Ò u  23.  ChÕ ®é b¸o c¸o 1. Hµng n¨m,  ®¬n vÞ  cã  sö  dông  kinh phÝ  ng©n s¸ch  nhµ  níc ph¶i lËp b¸o c¸o tù  kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n  vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch kiÓm tra, néi dung kiÓm  tra vµ kÕt qu¶ kiÓm tra cña ®¬n vÞ m×nh. 2. §èi víi c¸c cuéc kiÓm tra ®ét xuÊt ®¬n vÞ ph¶i lËp  b¸o   c¸o   tù   kiÓm   tra   vÒ   nguyªn   nh©n   ph¶i   kiÓm   tra   ®ét  xuÊt, néi dung kiÓm tra vµ kÕt qu¶ kiÓm tra ®ét xuÊt. 3. B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ tù  kiÓm tra hµng n¨m  ®îc  sö  dông  ®Ó   ®¸nh gi¸, chÊn chØnh t×nh h×nh ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ vµ göi cho c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn. 4. Thêi h¹n göi b¸o c¸o tù  kiÓm tra cña c¸c  ®¬n vÞ  cïng víi b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m.
 15. 15 Ch¬ng IV TR¸CH NHIÖM CñA THñ TR¦ëNG §¥N VÞ Vµ  NG¦êI §¦îC GIAO NHIÖM Vô KIÓM TRA §i Ò u  24.  Tr¸ch nhiÖm cña thñ trëng ®¬n vÞ 1. X©y dùng quy ®Þnh, nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p tù kiÓm  tra t¹i  ®¬n vÞ  m×nh qu¶n lý  vµ  hÖ  thèng c¸c  ®¬n vÞ  trùc  thuéc   c¨n   cø   theo   quy   ®Þnh   trong   Quy   chÕ   nµy.   Tæ   chøc  tuyªn truyÒn vÒ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c tù kiÓm tra tµi  chÝnh, kÕ to¸n. 2.  Hµng n¨m  x©y dùng  kÕ  ho¹ch  tù   kiÓm tra,  tæ chøc  viÖc   tù   kiÓm   tra   tµi   chÝnh,   kÕ   to¸n   trong   ®¬n   vÞ   m×nh  theo c¸c néi dung  ®îc quy  ®Þnh trong Quy chÕ  nµy vµ  quy  ®Þnh cô  thÓ  cña  ®¬n vÞ. ChÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  chØ  ®¹o   c¸c   bé   phËn,   phßng   ban   vÒ   nh÷ng   néi   dung   cÇn   kiÓm  tra, vÒ tiÕn tr×nh vµ thêi h¹n kiÓm tra. 3. Thµnh lËp tæ kiÓm tra víi thµnh phÇn  ®ñ  n¨ng lùc,  tr×nh tù vµ phÈm chÊt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra theo  kÕ  ho¹ch hoÆc trong nh÷ng trêng hîp  ®ét xuÊt t¹i  ®¬n vÞ  m×nh hoÆc nh÷ng ®¬n vÞ cÊp díi. 4. ChØ  ®¹o c«ng t¸c tù  kiÓm tra  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  cÊp díi thuéc sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña m×nh. 5. Xem xÐt vµ  phª chuÈn c¸c kÕt luËn kiÓm tra cña bé  phËn thùc hiÖn kiÓm tra, phª duyÖt vµ   ®«n  ®èc thùc hiÖn  c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ® îc ph¸t hiÖn trong  qu¸ tr×nh kiÓm tra. Xö  lý  c¸c hµnh vi vi ph¹m cña c¸c bé   phËn, c¸ nh©n thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. Trêng hîp ph¸t  hiÖn   cã   nh÷ng   biÓu   hiÖn   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   hoÆc   cã   dÊu  hiÖu   vi   ph¹m   nghiªm   träng  c¸c  nguyªn   t¾c   tµi   chÝnh,   kÕ   to¸n cÇn b¸o cho c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn tiÕn hµnh  kiÓm tra, thanh tra ®Ó lµm râ sù viÖc. §i Ò u   25.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   bé   phËn,   ngêi   ®îc   giao  nhiÖm vô kiÓm tra 1. Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña thñ  trëng   ®¬n  vÞ   ®Ó  tiÕn  hµnh kiÓm tra theo c¸c néi dung  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh hoÆc  ®∙  ®îc lËp kÕ ho¹ch. 2.   Trùc   tiÕp   kiÓm   tra   nh÷ng   néi   dung   ph¶i   kiÓm   tra  t¹i c¸c  ®¬n vÞ, bé  phËn  ®îc giao, trong  qu¸ tr×nh kiÓm  tra   ph¶i   chÊp   hµnh   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh,   c¸c   chÕ   ®é   hiÖn  hµnh vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n. 3. §«n ®èc c¸c ®¬n vÞ, c¸c bé phËn trong c¬ quan thùc  hiÖn viÖc tù kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ to¸n.
 16. 16 4. TËp hîp t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kiÓm tra, lËp b¸o c¸o  kÕt   qu¶   kiÓm   tra,   ®Ò   xuÊt   c¸c   biÖn   ph¸p   gi¶i   quyÕt   vµ  tr×nh thñ trëng ®¬n vÞ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh xö lý. §i Ò u   26.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn, c¸ nh©n kh¸c   trong ®¬n vÞ 1. Cung cÊp  ®Çy  ®ñ  tµi liÖu cÇn thiÕt  phôc  vô  cho  c«ng viÖc kiÓm tra, phèi hîp vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi  cho ngêi  ®îc giao nhiÖm vô  kiÓm tra hoµn thµnh c«ng viÖc  cña m×nh. 2.  ChÊp hµnh  c¸c  ý   kiÕn kÕt  luËn  sau khi  kiÓm tra,  thùc hiÖn  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c phôc  c¸c  tån  t¹i   ®îc ph¸t  hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra. Ch¬ng V Tæ CHøC THùC HIÖN §i Ò u  27.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Thñ  trëng   ®¬n  vÞ  cã  sö  dông kinh phÝ  ng©n  s¸ch  nhµ níc tæ chøc qu¸n triÖt, phæ biÕn néi dung c«ng t¸c tù  kiÓm tra cho toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc trong ®¬n vÞ biÕt  vµ thùc hiÖn. 2.  Thñ  trëng  ®¬n  vÞ  chØ  ®¹o, kÕt  hîp víi  Thanh  tra  nh©n d©n cïng tiÕn hµnh c«ng t¸c tù kiÓm tra ®Þnh kú, th­ êng xuyªn trong  ®¬n vÞ  m×nh vµ  b¸o c¸o kÕt qu¶ tù  kiÓm  tra lªn ®¬n vÞ cÊp trªn. 3. Hµng n¨m, c¸c  ®¬n vÞ  cÇn cã  sù  tæng kÕt,  ®¸nh gi¸  c«ng t¸c tù  kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n nh»m hoµn thiÖn  vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tù kiÓm tra.
Đồng bộ tài khoản