Quyết định 670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 670/Q§­T T g   n g µ y 30 th¸ng 7 n¨ m  1998 v Ò  viÖc thµnh  lËp T æ  c«n g  t¸c  rµ s o¸t  v¨n b¶ n   u y  p h¹ m  p h¸p luËt trong c¸c  q lÜnh vùc  u Êt kh È u,  x n h Ë p  k h È u, h¶i q u a n Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  08/1998/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng 7  16    n¨m 1998 cña  ChÝnh phñ; XÐt    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng,Chñ    nhiÖm  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.­ Thµnh  Tæ     lËp  c«ng    t¸ccña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    ®Ó lµm  nhiÖm   rµ    b¶n  vô  so¸tv¨n  quy ph¹m ph¸p    luËttrong c¸c lÜnh      vùc xuÊt khÈu,     nhËp khÈu,h¶iquan,bao        gåm: 1.Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan,Tæ   ëng,   tr 2.Phã    chñ  nhiÖm  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ,Tæ     phã  êng  th trùc, 3.Thø  ëng  T    tr Bé  ph¸p,Tæ     phã, 4.Thø  ëng  TµichÝnh,thµnh    tr Bé      viªn, 5.Thø  ëng  KÕ     tr Bé  ho¹ch vµ    §Çu ,thµnh  t  viªn, 6.Thø  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i,thµnh  viªn, 7.Thø  ëng  V¨n       tr Bé  ho¸ ­Th«ng    tin,thµnh  viªn, 8.Thø  ëng  N«ng    tr Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n,thµnh    viªn, 9.Thø  ëng  Khoa    tr Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng,thµnh  vµ  tr   viªn, 10.Thø  ëng  Y      tr Bé  tÕ,thµnh  viªn, 11.Thø  ëng  C«ng    tr Bé  nghiÖp,thµnh    viªn, 12.Thø  ëng  Thuû    tr Bé  s¶n,thµnh    viªn, 13.Thø  ëng  Quèc    tr Bé  phßng,thµnh    viªn, 14.Phã    thèng  ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ    níc,thµnh  viªn, 15.Tæng    côc  phã  Tæng  côc  ®iÖn,thµnh  Bu    viªn. Mçi Bé  c¬    vµ  quan     nãitrªnthµnh    lËp mét nhãm  chuyªn viªnchuyªn tr¸ch         ®Ó  gióp ®ång    chÝ Thø  ëng  tr hoÆc  Phã    ëng  quan  thñ tr c¬  thùc hiÖn    viÖc    rµ so¸tv¨n b¶n      quy  ph¹m  ph¸p    chÝnh  tr luËtdo  Bé  ëng,Thñ  ëng  quan    tr c¬  m×nh  ban hµnh  hoÆc  tr×nh Thñ íng    t ChÝnh  phñ  c¸c c¬  vµ    quan  Nhµ    thÈm  níc cã 
  2. 2 quyÒn ban hµnh, ®ång    mét      thêicö  ®¹idiÖn tham    gia nhãm     gióp  th ký  viÖc  Tæ   c«ng    t¸ccña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu      2.­Tæ c«ng    Thñ íng ChÝnh  t¸ccña  t   phñ  nhiÖm   khÈn  ­ cã  vô  tr ¬ng  chøc  tæ  viÖc  so¸tv¨n  rµ    b¶n  quy ph¹m  ph¸p    ban  luËt®∙  hµnh  ªnquan  li   ®Õn     c¸c lÜnh  vùc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, h¶iquan, nh»m           ph¸thiÖn  kiÕn  vµ  nghÞ  lýc¸c quy  xö      ®Þnh    tr¸ luËt,ph¸p  i   lÖnh,tr¸ thÈm      i quyÒn, hÕt hiÖu    lùc, m©u   thuÉn,chång    chÐo hoÆc   kh«ng cßn        phï hîp víi t×nh  h×nh    míi,g©y khã  kh¨n cho      ho¹t®éng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu,c¶n      trëviÖc  th«ng quan hµng    ho¸ t¹    i cöa  c¸c khÈu, c¸c ®Þa       ®iÓm  kiÓm     tra,gi¸m      s¸th¶i quan, g©y    phiÒn    hµ, nhòng  nhiÔu  cho nh©n d©n, ngêinícngoµivµ          doanh  nghiÖp thuéc c¸cthµnh      phÇn  kinh tÕ.   Nh÷ng  vÊn    ® îc ph¸thiÖn  cã  nhÊt trÝ chung  Tæ   ®Ò ®∙      vµ  sù      th×  c«ng  t¸ccã    quyÒn  kiÕn nghÞ      quan  c¸c Bé, c¬  h÷u quan  lýngay  xö    trong qu¸ tr×nh       rµ    b¶n; nh÷ng  so¸tv¨n    vÊn    ®Ò cßn  ý  cã  kiÕn kh¸c nhau    hoÆc       vîtqu¸ thÈm  quyÒn  cña  tr Bé  ëng th×    Tæ c«ng   t¸ckiÕn nghÞ Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  xem   xÐt,quyÕt ®Þnh.     §iÒu      3.­Tæ c«ng      t¸cph¶ihoµn thµnh nhiÖm   ® îcgiao trong quý  vô        II  I n¨m  1998. Tæ   ëng    tr Tæ c«ng    t¸cquy ®Þnh  thÓ  cô  ch¬ng tr×nh,kÕ    ho¹ch  quy  vµ  chÕ  lµm viÖc cña  Tæ. §iÒu    4.­QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu 5.­ C¸c  tr     Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ  nh÷ng  vµ  ngêi® îcquy      ®Þnh    t¹ §iÒu  trªn®©y  i 1    chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản