Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
168
lượt xem
20
download

Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  679/2002/Q§­N H N N N n g µ y 1 th¸ng  n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   é t  7  m s è  q u y  ® Þ n h  liªn u a n   Õ n  giao d Þ c h  n g o ¹i Ö    q ®  t c ñ a c¸c t æ   h ø c   Ý n  ô n g  ® îc p h Ð p  kinh d o a n h  n g o ¹i Ö c t d  t T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10, ngµy    12/12/1997  vµ  Ët c¸ctæ  Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýngo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ®è c¸c tæ  td ®  kinh doanh  ¹itÖ  îc phÐp   n   nh   û    ngo   ®   Ê ®Þ t gi¸ mua,  û    t gi¸ b¸n giao ngay  (SPOT)  ña  ng  ÖtNam   íi   ¹itÖ  c ®å Vi   v   ngo   theo nguyªn t¾c  c¸c     sau: ®         ± 0,25%  1­  èi víi§«la M ü:  §     Kh«ng  îc vîtqu¸ biªn ®é     (kh«ng  Èy    ph hai m ¬i l¨m  Çn    ph tr¨m)so  íitû gi¸b×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ    ©n     v      qu trªnth tr ngo   LiªnNg hµng  ña  µy  c ng giao dÞch  Çn  Êt tr c®ã   Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è.   g nh   í   do  h Nh n   b 2­  èivíic¸c ngo¹itÖ  §       kh¸c:Do    Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  tÝn  ông ® îcphÐp  d    kinhdoanh  ¹itÖ    nh.   ngo   x¸c®Þ 3­ Chªnh  Öch  ÷a  û gi¸mua   µ  û gi¸b¸n  Tæng   l gi t     v t    do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  kinhdoanh  ¹itÖ    nh.   ngo   x¸c®Þ §i Ò u    tæ  2. C¸c  chøc  Ýn  ông  îcphÐp    td ®  kinh doanh  ¹itÖ  ngo   chØ  ­ ® îcgiao dÞch  ú  ¹n (forward)ho¸n ® æi      kh      (swap)   theo c¸ckú  ¹n sau:   h  1­ Kú  ¹n tèi Óu:7    h   thi   (b¶y)ngµy  Ó   õngµy  ý  îp ®ång    k t  kh  giao dÞch;   2­  ú   ¹n  èi®a:  K h t  180  ét tr¨m  (m   t¸m  ¬i)ngµy  Ó   õ ngµy  ý  îp  ng  m  k t  k h ®å giao dÞch.   §i Ò u 3. Tû     gi¸giao  Þch  èi ®o¸ikú  ¹n,ho¸n  æi  îc thùc  Ön  d h   h  ® ®  hi theo nguyªn t¾c      sau: 1­ §èivíi      giao dÞch  ÷a ®ång  ÖtNam   íi laM ü:    gi   Vi   v  §«    møc  ûgi¸¸p dông  t      cho  õng  ú  ¹n  èi®a   t k h t   kh«ng  îc vîtqu¸  ®   møc   Çn  ña  û gi¸giao  tr c t     ngay    ¸p dông  ¹ thêi®iÓ m   ý  îp ®ång  ú  ¹n,ho¸n ® æi  ûgi¸b×nh  ©n    Þ  ­ t    i kh  kh     (t     qu trªnth tr êng  ¹itÖ  ªnNg ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è  éng  ngo   li   h do  h Nh n   bc 0,25%) 
  2. 2 céng  íimøc     v  gia t¨ng cho  Ðp  û lÖ  Çn    ph (t   ph tr¨m  ña  c møc   Çn  û gi¸giao  tr t     ngay)quy  nh  íi õng kú  ¹n cô  Ó      ®Þ v  t   h   th nh sau: ­§èivíi ú  ¹n  õ7  µy  n   ngµy         h t   ng ®Õ 30  k :0,5%; ­§èivíi ú  ¹n  õ31  µy  n   ngµy:1,2 %       h t   ng ®Õ 60  k    ­§èivíi ú  ¹n  õ61  µy  n   ngµy:1,5%       h t   ng ®Õ 90  k   ­§èivíi ú  ¹n  õ91  µy  n         h t   ng ®Õ 180  µy:2,5%. k ng   2­ §èivíi      giao dÞch  ªnquan  n     ¹itÖ    li   ®Õ c¸c ngo   kh¸c:Do    Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  kinhdoanh  ¹itÖ    nh.   ngo   x¸c®Þ §i Ò u 4. C¸c  chøc  Ýn  ông  phÝ   tæ  td thu  giao  Þch  d theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. h c Ng h Nh n §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý  µ    5.  ®Þ n c hi l     k t  k v thay thÕ  c¸c v¨n b¶n sau: Quy Õt  nh   è    ®Þ s 65/1999/Q§­ NHNN7   µy  ng 25/2/1999   cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  Th ®è Ng h Nh n   vi quy  nh  ®Þ nguyªn t¾c    nh     x¸c ®Þ tû gi¸mua  ngo¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông  îcphÐp     b¸n    c c¸c tæ  td ®  kinh doanh  ¹i   ngo   tÖ, Quy Õt  nh   è    ®Þ s 289/2000/Q§­NHNN7   µy  ng 30/8/2000  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  öa  æi  h Nh n   vi s ® kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   è  1,  2  ®Þ s 65/1999/Q§­ NHNH   µy  ng 25/02/1999  èng  c  ©n   µng  µ   íc,Quy Õt  Th ®è Ng h Nh n   ®Þnh  è s 1198/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 18/9/2001  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc vÒ   Öc  öa  æi  ét  è  n   vi s ® m s quy  nh  ªnquan  n     ®Þ li   ®Õ c¸c giao  Þch  ú  d k h¹n,ho¸n ® æi  ña    chøc  Ýn  ông  îcphÐp      c c¸ctæ  td ®  kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo   C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i quy  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 6. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ý ngo¹ihèi, l     Thñ   ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  îc td ®  phÐp  kinh doanh  ¹itÖ  Þu    ngo   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản