intTypePromotion=1

Quyết định 68/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định 68/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 68/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 68/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  tµi B tr  ch Ý n h  sè  68/1999/Q§/BT C   n g µy  01 th¸ng 7 n¨ m  1999 V Ò   viÖc ba n   µ n h  D a n h  m ô c   h c¸c n h ã m  m Æ t  h µ n g  N h µ  n íc q u ¶ n  lý gi¸  tÝnh thu Õ  vµ  B ¶ n g  gi¸  tèi thiÓu c¸c m Æ t  h µ n g  N h µ  n íc q u ¶ n  lý gi¸   ® Ó  x¸c  Þ n h  trÞ gi¸ ®  tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u B é  tr ëng B é  tµi Ýnh   ch C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh. bé  Bé      C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña  ChÝnh phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu; Sau    khitham  kh¶o  kiÕn  ý  cña  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹ivµ  côc    H¶i quan; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Ban  hµnh  Danh  môc    c¸cnhãm   Æt   m hµng  thuéc diÖn    Nhµ  n­ ícqu¶n        lýgi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  B¶ng      vµ  gi¸tèithiÓu  cña    Æt   c¸c m hµng,  thuéc Danh  môc    c¸c nhãm   Æt   m hµng Nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu      ®Ó x¸c ®Þnh      trÞ gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu  hµng ho¸ ®èi      êng  víic¸c tr hîp ph¶inép      thuÕ nhËp  khÈu. §iÒu 2:    Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi    víihµng  qua  dông  ®∙  sö  tÝnh b»ng 70%   (b¶y m ¬iphÇn      tr¨m)gi¸hµng      cïng chñng  i   lo¹ . §iÒu    3: Tæng  H¶i quan    møc    ®Þnh  B¶ng    côc    c¨n cø  gi¸quy  ë  gi¸nµy  vµ    gi¸nhËp  khÈu  thùc tÕ    tr   trªnthÞ  êng    ®Ó ®iÒu  chØnh  møc   gi¸quy ®Þnh  i t¹  B¶ng      gi¸víimøc  ®iÒu  chØnh      trªndíi10%  (mêiphÇn    tr¨m),®ång    c¸o   thêib¸o    Bé    TµichÝnh   ®Ó xem     xÐt ®iÒu chØnh B¶ng        gi¸. víi §èi mét  m Æt   sè  hµng  ­ th êng xuyªn  biÕn  ®éng      vÒ gi¸mua,    gi¸b¸n    trªnthÞ  êng  nh÷ng  êng    tr vµ  tr hîp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ph¸tsinh bÊt hîp lý, TµichÝnh            cã            Bé    sÏtham  kh¶o ý  kiÕn cña Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó xem     lýtõng tr xÐt xö      êng    thÓ. hîp cô 
 2. 2 §iÒu 4: Trêng hîp nhËp khÈu nh÷ng  Æt   m hµng kh«ng thuéc Danh  môc    c¸c nhãm   Æt   m hµng  Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ thùc hiÖn    theo híng  dÉn  i   t¹  v¨n  c¸c b¶n  hiÖn  hµnh cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  dông    ¸p  gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu theo hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng. §iÒu   5: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  kÓ    01/8/1999  vµ thay thÕ      c¸c QuyÕt ®Þnh  918  sè  TC/Q§/TCT  ngµy 11/11/1997  QuyÕt  vµ  ®Þnh  590A/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 29/4/1998 vµ      c¸cquyÕt ®Þnh    söa ®æi    bæ sung    c¸cQuyÕt  ®Þnh trªn.  Nh÷ng quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu       b∙ibá.
 3. 3 d a n h  m ô c  c¸c n h ã m  m Æ t  h µ n g N h µ  n íc q u ¶ n  lý gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  68/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  01/7/1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    1­ §êng,b¸nh      kÑo 2­ §å    uèng    ic¸clo¹ 3­ S¬n    i   c¸clo¹ 4­ Nhùa  c¸c s¶n    vµ    phÈm  b»ng  nhùa gåm     Æt   c¸c m hµng  îcquy  ®   ®Þnh  trongb¶ng    gi¸. 5­ Bé      lèp,s¨m, yÕm   b»ng    xe  cao su 6­ GiÊy,b×a      giÊy gåm     Æt     c¸cm hµng  îcquy  ®   ®Þnh trong B¶ng    gi¸ 7­ §å  sinh(chËu      vÖ    röa,bån  t¾m,        bÖ xÝ,bÖ tiÓu,vßiníc),      g¹ch 8­ KÝnh    tÊm  x©y dùng 9­ S¾t    thÐp,thanh    nh«m  ®Þnh  h×nh 10­ BÕp     ga 11­ §éng  m¸y    c¬  næ 12­ §å    ®iÖn    igåm: c¸clo¹  , + M¸y  b¬m     nícdïng ®iÖn   + Loa    i c¸clo¹ + Qu¹t®iÖn    i   c¸clo¹ + Radio;Cassette;    Dµn  Cassette + M¸y  ®iÒu  hoµ  nhiÖt®é   + M¸y    thu h×nh  (1Tivi ) +  l¹nh,   Tñ    bµy  tñ hµng  ®«ng l¹nh,quÇy    l¹nh + §Çu  m¸y  Video  CassettequÇy    l¹nh+ Ampli   + M¸y  giÆt + §Çu  ®äc  ®Üa   CD + B×nh  ®un    nícnãng  dïng ®iÖn   + §Çu  ®äc  ®Üa   h×nh  bé    vµ  linhkiÖn +    Nåi nÊu  c¬m   dïng ®iÖn   (C¸clo¹ thiÕtbÞ    îcthiÕtkÕ      i     trªn®     ®Ó dïng ® îcnguån      ®iÖn  xoay chiÒu    cã ®iÖn      ¸p tõ80V   trëlªn) 13­ ¤    bé      t«vµ  linhkiÖn 14­ Xe    m¸y  bé    vµ  linhkiÖn 15­ Bµn, ghÕ,  êng,tñ.     gi  
 4. 4 b ¶ n g  gi¸ tèi thiÓu c¸c m Æ t  h µ n g  thuéc d a n h  m ô c   c¸c n h ã m   m Æ t  h µ n g  N h µ  n íc q u ¶ n  lý gi¸ tÝnh  thu Õ  n h Ë p  k h È u Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  68/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  01/7/1999 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh Bé    Tªn hµng   §¬n vÞ  Gi¸tèi    thiÓu  tÝnh (USD) 1 2 3 Nhãm     1: §êng  c¸c    vµ  lo¹i b¸nh,kÑo   1.§êng    kÝnh  tr¾ng  (®êng   tinhluyÖn): tÊn 300,00 2.C¸c  i   lo¹ b¸nh    kÑo: * S«c«la (chocolate)c¸c d¹ng        ®ùng  trong    i c¸c lo¹ bao  kg 5,50 b×: * KÑo    i   c¸clo¹ (kÓ  kÑo    c¶  pha  chocolate) : kg 2,80 * B¸nh  quy, b¸nh    xèp  c¸c  ib¸nh  ¬ng  m Æ n,  vµ  lo¹  t tù  kg 2,80 ngät Nhãm     uèng  lo¹i    2: §å  c¸c         1. N íctr¸ c©y, nícqu¶  (kÓ  lo¹  lªnmen         i     Ðp  c¶  i ®∙    nhng  nång    ®é cån    ),®ãng  díi5  0 trong c¸c lo¹      i bao  th b×  ¬ng  phÈm   (®Ó    : b¸n lÎ) lÝt 0,8 2. N íc kho¸ng tù nhiªn vµ níc tinh khiÕt (mineral   water)®ùng    trong c¸clo¹ bao      i   b×: lÝt 0,50 3.C¸c  i     lo¹ nícngätcã      pha  h¬ng    liÖu kh¸c lÝt 0,70 4.Bia c¸clo¹ :       i lÝt 0,80 5. R îu vang, r           îu mïi (®Õn    0) ®∙  díi40   ®ãng  trong bao  b×  ¬ng  th phÈm     lÎ ®Ó b¸n  : ­R îuvang      SPY­WINE   Coolertõ50      ®Õn   0 7 lÝt 1,00 ­R îuvang      Matues  Rose  11,5 0 lÝt 3,50 ­R îuvang  MounantC«tes Marmandais11,5     Le        0 lÝt 2,00 ­R îuvang      Mediteowine    vindepay 120  lÝt 2,00 ­R îuKressmann      wine    0 tab 11 lÝt 1,50 ­R îuBolsLiquor240         lÝt 2,50 ­R îuCampariLiquor240         lÝt 2,50 ­R îuvang îumïikh¸c:     r     +    nång  ®Õn   0 Lo¹icã  ®é  15 lÝt 2,50 +      0  Lo¹itrªn15 ®Õn     0 díi40 lÝt 3,50 6. R îu m¹nh    0      ®ãng      (tõ 40 trë lªn)®∙  trong bµo  th   b×  ­ ¬ng      phÈm       : ®Ó b¸n lÎ 6.1.R îuRemy      Martin: ­R îuRemy      MartinVSOP   lÝt 12,00 ­R îuRemy      Martinde    Club lÝt 24,00 ­R îuRemy      MartinNapoleon:   +    Lo¹iRegular lÝt 32,00 +    Lo¹iextraOld   lÝt 34,00 ­R îuRemy      MartinXO     Special lÝt 52,00 ­R îuRemy      MartinExtra   lÝt 72,00 ­R îuRemy      MartinExtraPerfect     ion lÝt 78,00 ­R îuRemy      MartinLimoges:   +    Lo¹iBlue lÝt 76,00
 5. 5 +    Lo¹iGold lÝt 106,00 ­R îuRemy      MartinLouisXIII     lÝt 290,000 ­R îuBrandy  Remy      ST  Napoleon lÝt 4,00 ­R îuRemy      Martinkh¸c   lÝt 28,00 6.2.R îuHennessy:     ­R îuHennessy      VSOP   Litre lÝt 48,00 ­R îuHennessy      VSOP lÝt 13,00 ­R îuHennessy      XO lÝt 60,00 ­R îuHennessy        XO Litre lÝt 50,00 ­R îuHennessy        XO Mag lÝt 56,00 ­R îuHennessy        XO Mugnum lÝt 50,00 ­R îuHennessy      Paradis lÝt 208,00 ­R îuHennessy      kh¸c lÝt 28,00 6.3 R îuMartel :     l ­R îuMartelVS      l lÝt 10,00 ­R îuMartelMedail        l lonVSOP lÝt 13,00 ­R îuMartelCordon       l Blue lÝt 40,00 ­R îuMartelNapoleon      l lÝt 40,00 ­R îuMartelXO         Supreme l lÝt 66,00 ­R îuMartelExtra      l lÝt 132,00 ­R îuMartelkh¸c      l lÝt 20,00 6.4.R îuOtard:     ­R îuOtard VSOP       lÝt 12,00 ­R îuOtard Jade       lÝt 12,00 ­R îuOtard Napoleon       lÝt 23,50 ­R îuOtard XO       lÝt 40,50 ­R îuOtard Extra       lÝt 86,00 ­R îuOtard kh¸c       lÝt 20,00 6.5.R îuCamus:     ­R îuCamus      VSOP lÝt 18,00 ­R îuCamus      Napoleon lÝt 42,00 ­R îuCamus      XO lÝt 65,00 ­R îuCamus      Extra lÝt 82,00 ­R îuCamus      kh¸c lÝt 24,00 6.6.R îuScotch Whisky:       ­ R îu Ballant 's ine  Gold  Seal,  Special  Reserve, 12  lÝt 10,00 yearsold   ­R îuBell   yearsold     's12    lÝt 9,50 ­R îuDimple Scotch 15          yearold   lÝt 10,50 ­R îuDunhilOld        l Master lÝt 20,00 ­R îuJohnnieWalkerBlack Label           lÝt 10,00 ­R îuJohnnieWalkerPremier         lÝt 33,00 ­R îuJohnnieWalkerBlue          Label lÝt 49,00 ­R îuJohnnieWalkerRed          Label lÝt 4,50 ­R îuRoy        alSalute21    yearsold   lÝt 41,00 ­R îuChivas Regal12          yearsold   lÝt 9,50 ­R îuRobbieDhu­Scotch Whisky         lÝt 4,00 ­R îuGlenfiddich­     Scotch Whisky   lÝt 4,00 ­R îuBlack Barrel­cotch Whisky       S   lÝt 4,00 ­R îuBalvenie­     Scotch Whisky   lÝt 4,00 ­R îuWhisky Scotch Label5           lÝt 4,00
 6. 6 ­R îuWhisky Scotch Grants         lÝt   4,00 ­R îuCluny Scotch Blended          Whisky lÝt 4,00 ­R îuSpey      RoyalScotch Whisky     lÝt 2,00 ­R îuClan      CampellScotch Whisky     lÝt 3,50 * R îuWhisky Scotch kh¸c         lÝt 8,00 6.7.R îuWhisky kh¸c       * R îuWhisky Old        Suntory lÝt 6,00 * R îuPassportWhisky       lÝt 5,00 * R îuSupper Nikka Whisky         lÝt 9,50 * R îuWindsorPremierWhisky         lÝt 4,00 * R îuClan      McGregor lÝt 3,50 * R îuBlack Cat,Whisky         lÝt 2,00 * R îuWhisky WildTurkey         lÝt 4,50 * R îuJameson rsh Whisky     i   lÝt 4,00 * Lo¹ikh¸c     lÝt 6,00 6.8.R îuEnglishGin  îuginAnh):       (r     ­R îuGondon'sDry        Gin lÝt 4,00 ­R îuBeefeaterLondon        Dry  Gin lÝt 4,00 ­R îuGilbey'sLon        don  Dry  Gin lÝt 3,50 ­R îuLichf ldGin     ie ­ lÝt 3,00 * R îuGin      kh¸c 4,00 6.9.R îuRum:     ­R îuHavana      Club  SilverDry   lÝt 2,00 ­R îuHavana      Club  Anos 3  lÝt 3,00 ­R îuHavana      Club  Anejo Reserva   lÝt 3,60 ­R îuSang      Thip lÝt 2,00 ­R îuMaekhong     lÝt 2,00 ­R îuRum       kh¸c lÝt 4,00 6.10.R îuVodka:     ­R îuAbsolutVodka       lÝt 2,50 ­R îuAbsolutCitron(ci rus)         t   Vodka lÝt 3,50 ­R îuSminofVodka        Red lÝt 2,50 ­R îuSminofVodka        Blue lÝt 2,00 ­R îuVodka      Nga  s¶n  xuÊt lÝt 1,50 ­R îuVodka      kh¸c lÝt 2,50 6.11.C¸c  iîum¹nh    0        lo¹ r     (tõ40 trëlªn)kh¸c: lÝt 4,00 7.R îuChampagne      (S©m   panh),r    îungätc¸clo¹ :     i ­R îuKrug      Grande  Cuvee lÝt 41,00 ­R îuCharlesHeidsieckBurut         lÝt 15,00 ­R îuCharlesHeidsieckRose         lÝt 24,00 ­R îuPiperHeidsieckBrut         lÝt 6,00 ­R îuChampagne,r          îubätkh¸c lÝt 2,00 8.C¸c  iîukh¸c:   lo¹ r     lÝt 3,00 *  îu cha  R   ®ãng  trong c¸c lo¹      i bao  th b×  ¬ng  phÈm     ®Ó b¸n    îctÝnh  lÎ   ® b»ng  70%     gi¸cña  îu ®∙  r   ®ãng  trong c¸c     lo¹ bao  th   i b×  ¬ng  phÈm     lÎ ®Ó b¸n    cïng lo¹ .   i Nhãm    3: S¬n  lo¹i c¸c  * S¬n êng:   t ­S¬n êng:   t   +    Lo¹is¬n  trongnhµ   lÝt 0,70 +    Lo¹is¬n  ngoµinhµ   lÝt 1,00
 7. 7 * S¬n    ph¶n  quang: lÝt 4,50 * S¬n    b×nh      xÞttõ400ml/b×nh    trëxuèng b×nh 1,00 * S¬n  b×nh  xÞt lo¹  trªn 400ml/b×nh  ®Õn  díi b×nh i   2,00 1000ml/b×nh * S¬n      lo¹ kh¸c: i lÝt 1,50 Nhãm     4: Nhùa  c¸c  vµ  s¶n  phÈm   b»ng  nhùa 1.TÊm       lîpb»ng  nhùa kg 2,00 2.Mµng    máng  lµm bao  b×: ­Lo¹i®∙        inmµu,    inch÷,inhoa     kg 2,00 ­Lo¹icha        inmµu,    inch÷,inhoa     kg 1,50 3.Bé    cöa    ra vµo  b»ng  nhùa  (kh«ng  bao  gåm   kho¸cöa) m2   12,00 4.Bé    cöa    sæ gåm   cöa  1  chípvµ    cöa  ch¾n  giã m2 12,00 5.Cöa    nhùa  i lo¹ c¸nh xÕp      gÊp  (kh«ng  dïng b¶n    lÒ). m2 4,00 6.TÊm   trÇn,èp êng    èp    t b»ng  nhùa,d¹ng    miÕng  (tÊm) m2 4,20 Nhãm     5: S¨m,   lèp,yÕm   lo¹i c¸c  A.  lèp,s¨m, yÕm   «t«:(gåm  lèp,01  Bé      xe    01    s¨m, 01    yÕm) §îc quy    ®Þnh   theo  quy  c¸ch  chuÈn      ghi trªn lèp  bao  gåm   c¸c  chØ    sè: kÝch  íc m Æt   th   c¾t  cña  lèp (®êng  kÝnh   gãt lèp);kÝch  íc ® êng    th   kÝnh  trong cña      lèp (®­ êng  kÝnh  mÐp   tanh  hay  cßn      êng  gäi lµ ® kÝnh  l¾p  vµnh);sè      lípmµnh  (bè)cña    îcviÕtt¾tlµPr      lèp,®         (Ply Ratting) HÖ   thèng  hiÖu        îc ph©n  ký  ghi trªnlèp ®   biÖt cho      c¸c lo¹ lèpcô    i   thÓ  sau: nh  * Lèp    dïng cho  con,xe  lÞch,xe      xe    du    t¶i nhÑ, th   êng  cã  d¹ng  hiÖu: ký  185/70     84  6Pr   R 14  S  trong ®ã      c¸cchØ  sè: + 185   lµkÝch  ícm Æt   th   c¾t/chiÒu réng      lèp(185  m) m +  lµchØ  h×nh  70    sè  d¸ng   lèp(%) +      hiÖu  R lµký  cÊu      trócsîi mµnh +  lµ® êng  14    kÝnh  trong cña    inch);1inch =    lèp (14      25,4   mm +  lµchØ  vÒ    84    sè  t¶i träng +  lµchØ      S    tiªutèc®é + 6Pr    lípmµnh  lµsè    quy  chuÈn    (6 líp) * Lèp    dïng cho    i t¶i th   c¸clo¹ xe    êng  d¹ng  hiÖu:   , cã  ký    12.00 ­R   18       20  Pr,trong ®ã      c¸cchØ  sè: + 12.00 lµkÝch  ícm Æt       th   c¾t/chiÒu réng        lèp(12 inch) +      hiÖu  R lµký  cÊu      trócsîi mµnh +  lµkÝch  íc® êng  20    th   kÝnh  trong(20 inch)     +  Pr    lípmµnh  18  lµsè    quy  chuÈn    (18 líp) 1. C¸c  i   kÝch  íc ® êng    lo¹  cã  lèp th   kÝnh  trong ®Õn     díi 15 inch,cã    ®Õn   lípmµnh    6    (6 Pr): * Lo¹icã      chiÒu  réng    lèp®Õn    díi 120  m. m bé 12,00 * Lo¹icã      chiÒu  réng      lèptõ120  m   m ®Õn     díi150  m m bé 20,00 * Lo¹icã      chiÒu  réng      lèptõ150  m     m trëlªn bé 30,00 *    tõ trªn6    Lo¹icã      lípmµnh  Pr) trëlªnth×  (6        tÝnh    t¨ng 10%   cho      víi i   cïng kÝch  íc. mçi lípso      lo¹ trªncã    th 2. C¸c  i   kÝch  íc® êng    lo¹ lèp cã    th   kÝnh  trong tõ 15      inch   ®Õn     inch,cã  díi 20    ®Õn   lípmµnh    8    (8 Pr):
 8. 8 * Lo¹icã      chiÒu  réng    lèp®Õn     díi170  mm bé 30,00 * Lo¹icã      chiÒu  réng      lèptõ170  m  m ®Õn     díi200  mm bé 40,00 * Lo¹icã      chiÒu  réng      lèptõ200  m     m trëlªn bé 50,00 *    tõ trªn8    Lo¹icã      lípmµnh  Pr) trëlªnth×  (8        tÝnh    t¨ng 10%   cho      víi i   cïng kÝch  íc mçi lípso      lo¹ trªncã    th 3. C¸c  i   kÝch  íc® êng    lo¹ lèp cã    th   kÝnh  trong tõ 20      inch   ®Õn     inch,cã  díi 24    ®Õn   lípmµnh    10    (10 Pr): * Lo¹icã      chiÒu  réng    lèp®Õn     díi170  mm bé 40,00 * Lo¹icã      chiÒu  réng      lèptõ170  m  m ®Õn     díi250  mm bé 50,00 * Lo¹icã      chiÒu  réng      lèptõ250  m     m trëlªn bé 100,00 * Lo¹icã  trªn 10      tõ    lípmµnh   (10        Pr) trë lªn th×  tÝnh  t¨ng       10%   cho  mçi    víi i   cïng kÝch  ­ lípso      lo¹ trªncã    th ícm Æt  c¾t.     4. C¸c  i   kÝch  íc® êng    lo¹ lèp cã    th   kÝnh  trong tõ 24      inch   trëlªn, ®Õn   lípmµnh        cã  12    (12 Pr) * Lo¹icã      chiÒu  réng    lèp®Õn     díi250  mm bé 150,00 * Lo¹icã      chiÒu  réng      lèptõ250  m     m trëlªn bé 200,00 * Lo¹icã  trªn 12      tõ    lípmµnh   (12        Pr) trë lªn th×  tÝnh  t¨ng   %     10  cho      víi i   cïng kÝch  íc mçi lípso      lo¹ trªncã    th   m Æt  c¾t 5. Lo¹ilèp kh«ng        dïng  s¨m  (Tube  less)® îc tÝnh      b»ng  gi¸cña  lèps¨m    bé    yÕm   cïng kÝch  íc. cã    th 6.Lo¹ikh¸ccha  îcquy        ®   ®Þnh  trªn. ë  bé 40,00 * NÕu     kh«ng  nhËp  theo bé    îctÝnh  sau:   th× ®   nh  ­Lèp  t«tÝnh    «    b»ng  92%    gi¸cña  bé    c¶  lèp,s¨m, yÕm   ­S¨m  t«tÝnh    «    b»ng      7% gi¸cña  bé    c¶  lèp,s¨m, yÕm   ­YÕ m     tÝnh  b»ng      1% gi¸cña  bé    c¶  lèp,s¨m,yÕm   B.  Lèp  m¸y: xe  ­2.25­   17 chiÕc 5,00 ­2.50­   17 chiÕc 6,00 ­2.75­   14 chiÕc 6,00 ­3.50­   8 chiÕc 7,00 ­1.00­   16 chiÕc 21,00 ­1.00­   18 chiÕc 23,00 ­Lo¹ikh¸c     chiÕc 6,00 C.  S¨m  m¸y xe  chiÕc 1,00 D.  Lèp  ®¹p: xe  chiÕc 2,00 * S¨m  ®¹p    xe  tÝnh  b»ng  10%     gi¸cña    ®¹p lèpxe              Nhãm                  6: GiÊy,b×a    giÊy 1. GiÊy      in b¸o  (thuéc nhãm     4801  cña  BiÓu  thuÕ  suÊt   thuÕ  nhËp  khÈu) tÊn 480,00 2. GiÊy      in(thuéc c¸c nhãm       4802;4823    cña  BiÓu  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu) tÊn 500,00 3.  GiÊy  viÕt (thuéc    c¸c  nhãm   4802; 4810; 4823      cña  BiÓu      thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu) tÊn 550,00 4. GiÊy    photocopy  (thuéc c¸c nhãm       4802; 4810; 4823      cña      BiÓu  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu) tÊn 500,00            Nhãm                  7: ThiÕt bÞ      vÖ sinh,g¹ch   I.G¹ch    i   c¸clo¹ : 1.G¹ch  t   l¸ nÒn    chèng  tr¬n m2 7,00 2.G¹ch    nung  tr¸ngmen    (ceramic) m2 6,00
 9. 9 3.G¹ch    men  kÝnh  (glassceramic):   m2 9,00 4.G¹ch    Ðp:   bét®¸  m2 8,00 5.G¹ch    thuû tinh   m2 28,00 II  vÖ  .§å  sinh: 1. BÖ   (bµn    xÝ  cÇu)    i îcthiÕtkÕ  Æc   (trõlo¹    ®   ® biÖt,cã    hÖ       thèng  ®iÒu  khiÓn  b»ng  ®iÖn,  ®iÖn   tö hoÆc   quang  häc): * XÝ    bÖt,kh«ng    bao  gåm     kÐt níc: chiÕc 70,00 * XÝ    xæm,  kh«ng  bao  gåm     kÐt níc: chiÕc 10,00 2. BÖ   tiÓu    ®i  b»ng  tr¸ngmen     i îc thiÕtkÕ  sø    (trõlo¹    ®   ® Æc        biÖt,cã      hÖ thèng  ®iÒu  khiÓn  b»ng  ®iÖn,  ®iÖn    töhoÆc    quang      häc):   chiÕc 16,00 3. Bån    röa  Æt   m (lavabo) kh«ng        hoÆc     kÓ vßi níc,cã  kh«ng  bé  cã  phËn  níc(Xi­ x¶    ph«ng): chiÕc 15,00 ­ Vßi níccña        lavabo  îctÝnh  ®   theo   gi¸cña  van,vßi       níc quy  ®Þnh  môc  díi ë  6    ®©y 4. Bån    t¾m  b»ng  tr¸ngmen,  sø    Plast  ic s¾t  , tr¸ngmen,    kh«ng  bé  kÓ  phËn  nícb»ng    x¶    m« t¬: * Lo¹ikh«ng  chøc      cã  n¨ng    t¹osãng,m¸t­  xa chiÕc 50,00 * Lo¹icã      chøc  n¨ng   t¹osãng,m¸t­   xa chiÕc 700,000 5. Bån    t¾m   bé  cã  phËn  níc b»ng    ® îc tÝnh  x¶    m« t¬    t¨ng20%   víi   so    môc    i¬ng  4,lo¹ t   øng. 6.C¸c  i   lo¹ van,vßiníc:       a.      Bé vßi t¾m   hoa  sen, van    b»ng  kim  icã  lo¹  hoÆc   kh«ng    Cr«m,        m¹  xim¹, s¬n  hoÆc   tr¸ngmen:   ­Lo¹i®«i (hai® êng            nícvµo): + §iÒu  chØnh  b»ng  cÇn g¹t: bé 30,00 + §iÒu  chØnh  b»ng  nótvÆn: 2    bé 25,00 +    Lo¹i®¬n  (mét® êng      nícvµo): bé 10,00 * NÕu   nhËp  riªngbé    phËn  van  kim  ilo¹ (kh«ng  d©y  cã  vµ  g¬ng     sen),® îc tÝnh      b»ng  vßi chËu  bé    röa  ¬ng  t øng  môc  díi ë  b    ®©y. b. Bé      vßi chËu      röa,vßi lavabo  b»ng  kim  i hoÆc   lo¹ cã  kh«ng  Cr«m,      m¹  xim¹, s¬n  hoÆc   tr¸ngmen;  hoÆc     cã  kh«ng  bé  cã  phËn  níc  ph«ng) x¶   (Xi­ ­Lo¹i®«i (hai® êng            nícvµo): + §iÒu  chØnh  b»ng  cÇn g¹t: bé 20,00 + §iÒu  chØnh  b»ng  nótvÆn: 2    bé 15,00 ­Lo¹i®¬n      (mét® êng      nícvµo): chiÕc 6,00 c.C¸c  i   lo¹ van,vßikh«ng        ph¶ilµkim    îctÝnh      lo¹ ®   i b»ng  30%    gi¸cña  ilo¹ van,vßib»ng        kim  ilo¹           Nhãm                 8: KÝnh   x©y  dùng I.KÝnh    tÊm  tr¾ng * Lo¹idµy    m m     díi 1  m2 1,40 * Lo¹idµy        tõ1mm   ®Õn     díi 2mm ­ 2,00 * Lo¹idµy        tõ2mm   ®Õn     díi 4mm ­ 3,00 * Lo¹idµy        tõ4mm   ®Õn     díi 6mm ­ 4,00 * Lo¹idµy        tõ6mm   ®Õn     díi 8mm ­ 6,00 * Lo¹idµy        tõ8mm   ®Õn     díi 10mm ­ 7,00 * Lo¹idµy        tõ10mm   ®Õn     díi12mm ­ 9,00 * Lo¹idµy        tõ12mm     trëlªn ­ 10,00
 10. 10 II  ¬ng  ¸ng b¹c, nh«m,  .G (tr     thuû  ng©n... : ) TÝnh    b»ng  12%    gi¸kÝnh  tr¾ng  cïng ®é  cã    dµy. Nhãm     9: S¾t  thÐp, thµnh    nh«m   ®Þnh   h×nh          I.ThÐp:   1.ThÐp    trßn: * Lo¹icã  êng      ® kÝnh    díi4mm tÊn 400,00 * Lo¹icã  êng      ® kÝnh    tõ4mm   ®Õn    díi 6mm tÊn 340,00 * Lo¹icã  êng      ® kÝnh    tõ6mm   ®Õn     m m díi 8  tÊn 300,00 * Lo¹icã  êng      ® kÝnh    tõ8mm   ®Õn    díi 32mm tÊn 280,00 * Lo¹icã  êng      ® kÝnh    tõ32mm     trëlªn tÊn 240,00 2.ThÐp        l¸(lo¹quy  i chuÈn) m¹/tr¸ng/phñkÏm,nh«m,          hîp kim  nh«m    ­kÏm,hoÆc       c¸ckim  i lo¹ kh¸c:   ­Lo¹icha      phñ  s¬n: +    Lo¹idµy    díi0,25mm tÊn 630,00 +    Lo¹idµy    tõ0,25mm   ®Õn    díi 0,35mm tÊn 600,00 +    Lo¹idµy    tõ0,35mm   ®Õn    díi 0,47mm tÊn 550,00 +    Lo¹idµy    tõ0,47mm   ®Õn    díi 0,55 m m   tÊn 510,00 +    Lo¹idµy    tõ0,55mm   ®Õn    díi 0,70 m m   tÊn 470,00 +    Lo¹idµy    tõ0,70mm   ®Õn    díi 1mm tÊn 450,00 +    Lo¹idµy    tõ1mm   ®Õn1,5mm tÊn 400,00 +    Lo¹idµy     tõtrªn1,5mm   ®Õn    díi 3mm tÊn 300,00 +    Lo¹idµy    tõ3mm    trëlªn tÊn 250,00 ­ §∙ phñ      s¬n  îc tÝnh  ®   b»ng  115%   i   cïng  lo¹ trªncã  ®é  dµy II  .Thanh  nh«m   ®Þnh  h×nh: Thanh  nh«m   ®Þnh   h×nh,  Æt   m c¾t  h×nh  V,  L,  T...   , h×nh  vu«ng, h×nh    ch÷  nhËt,h×nh    trßn,h×nh  van,   «    h×nh  tam  gi¸c. .rçng  . , hoÆc   Æc   ® cha    gia c«ng  thµnh  tÊn 2.500,00 c¸cs¶n    phÈm Nhãm     10: BÕp   ga Kh¸i  niÖm  bÕp  ® îc hiÓu lµ mét s¶n phÈm  hoµn  chØnh,     mét      bÕp  thÓ  cã  bao  gåm     ®Õn   tõ 1  nhiÒu  bÕp  nÊu,lß     níng. 1.BÕp   c¸clo¹ (trõlo¹ quy    ga    i       i ®Þnh  môc    ë  2;môc  díi 3    ®©y) * BÕp     ®¬n  (métbÕp    nÊu): chiÕc 20,00 * BÕp         ®«i (haibÕp  nÊu): chiÕc 32,00 *    tõ 3  Lo¹icã    bÕp   nÊu      trë lªn th×  tÝnh  USD/bÕp  20  nÊu * C¸c    tÝnh  n¨ng:Ng¾t  tù®éng: Chèng    ga      khÐt;Chèng    dÝnh; ®¸nh      löa b»ng  ®iÖn  (nótbÊm). Mçi      tÝnh  n¨ng  tÝnh  b»ng     10%     gi¸bÕp. * NÕu   thªm  phËn    cã  bé  lß níng  tÝnh    th×  t¨ng thªm  15  USD/lß. 2.BÕp   dïng b×nh  nhá      ga    ga  tõ250ml  ®Õn   350 ml chiÕc 16,00 3. BÕp       ga, bÕp  ®iÖn    hçn    hoÆc   hîp,cã  kh«ng  lß cã    níng b»ng    ®iÖn  îctÝnh  sau: ®   nh  * PhÇn    bÕp      ga,lßníng ga   tÝnh  theo quy    ®Þnh  trªn * PhÇn    bÕp  ®iÖn  tÝnh  b»ng  30%   phÇn  bÕp      ga,lßga * Lß    níng ®iÖn    tÝnh  b»ng  40%   phÇn  bÕp      ga,lßga           Nhãm                11: §éng    c¬,m¸y  næ
 11. 11 C¸c  i  lo¹  ®éng    c¬, m¸y  næ:      i (trõc¸c lo¹ ®éng  dïng  c¬  cho    «    m¸y): xe    t«,xe  1.§éng  (m¸y næ)    c¬    ch¹yx¨ng:   ­Lo¹idíi         HP 1,5 chiÕc 30,00 ­Lo¹i1,5 HP       chiÕc 60,00 ­Lo¹itrªn1,5 HP           ®Õn   3HP chiÕc 80,00 ­Lo¹itrªn3HP        ®Õn  4HP    chiÕc 100,00 ­Lo¹itrªn4HP        ®Õn  5HP    chiÕc 120,00 ­Lo¹itrªn5HP        ®Õn  6HP    chiÕc 140,00 ­Lo¹itrªn6HP        ®Õn   8HP  chiÕc 170,00 ­Lo¹itrªn8HP        ®Õn   9HP  chiÕc 200,00 ­Lo¹itrªn9HP        ®Õn   10HP  chiÕc 210,00 ­Lo¹itrªn10HP        ®Õn   11HP  chiÕc  240,00 ­Lo¹itrªn11          HP ®Õn   13HP  chiÕc  260,00 ­Lo¹itrªn13HP        ®Õn   15HP  chiÕc  300,00 ­Lo¹itrªn15HP        ®Õn   20HP  chiÕc  350,00 ­Lo¹itrªn20HP        ®Õn   25HP  chiÕc 400,00 ­ Lo¹itrªn25HP   îc tÝnh    së        ®   trªnc¬  quy  æi    ® gi¸theo  c«ng  suÊtcña      lo¹ 25HP i 2.§éng  (m¸y næ)    c¬    diezel: ­Lo¹idíi HP       1  chiÕc   70,00 ­Lo¹itõ1HP        ®Õn    díi 3HP  chiÕc  150,00 ­Lo¹itõ3HP        ®Õn    díi 4HP  chiÕc  170,00 ­Lo¹itõ4HP        ®Õn    díi 6HP  chiÕc  230,00 ­Lo¹itõ6HP        ®Õn    díi 8HP  chiÕc  250,00 ­Lo¹itõ8HP        ®Õn    díi 10HP  chiÕc  300,00 ­Lo¹itõ10HP        ®Õn    díi 15HP  chiÕc  550,00 ­Lo¹itõ15HP        ®Õn    díi 20HP  chiÕc  650,00 ­Lo¹itõ20HP        ®Õn    díi 30HP  chiÕc  900,00 ­Lo¹itõ30HP        ®Õn    díi 40HP  chiÕc  1.300,00 ­Lo¹itõ40HP        ®Õn    díi 50HP  chiÕc  1.600,00 ­Lo¹itõ50HP        ®Õn    díi 60HP  chiÕc  1.800,00 ­ Lo¹itrªn60HP   îc tÝnh    c¬  quy  æi          ®   trªn  së  ® gi¸theo  c«ng  suÊtcña      lo¹ 60HP  i                Nhãm     ®iÖn  lo¹i                 12: §å  c¸c    I.M¸y    b¬m     nícch¹y  ®iÖn  ­Lo¹icã  phËn      bé  ®ãng, ng¾t      tù®éng: + C«ng  suÊtdíi     150W   chiÕc 38,00 + C«ng  suÊttõ150W       ®Õn    díi250W   chiÕc  44,00 + C«ng  suÊttõ250W       ®Õn    díi400W   chiÕc  60,00 + C«ng  suÊttõ400W       ®Õn    díi750W   chiÕc  93,00 + C«ng  suÊttõ750W       ®Õn    díi1000W   chiÕc  115,00 + C«ng  suÊttõ1000W       ®Õn    díi2200W   chiÕc  154,00 + C«ng  suÊttõ2200W       ®Õn    díi4000W   chiÕc  220,00 + C«ng  suÊttõ4000W       ®Õn    díi5500W   chiÕc  275,00 + C«ng  suÊttõ5500W       ®Õn    díi7500W   chiÕc  352,00 + C«ng  suÊttõ7500W       ®Õn    díi10.000W   chiÕc  456,00 + C«ng  suÊttõ10.000W       ®Õn    díi13.000W   chiÕc  600,00 ­   Lo¹ikh«ng  bé    cã  phËn  ®ãng,  ng¾t  ®éng  tù  tÝnh  b»ng  80%     gi¸m¸y  b¬m   i bé  lo¹  cã  phËn  ®ãng, ng¾t      tù ®éng  cïng c«ng  cã    suÊt.
 12. 12 II  .Qu¹t ®iÖn  lo¹i   c¸c  : 1.Qu¹t®iÖn      th«ng  dông: * Qu¹tbµn:     ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh díi     400mm chiÕc  28,00 ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh tõ400  m           m trëlªn chiÕc  39,00 * Qu¹tc©y:     ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh díi     400  m m chiÕc  42,00 ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh tõ400  m           m trëlªn chiÕc  53,00 * Qu¹ttreot      êng: ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh díi     400mm chiÕc 25,00 ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh tõ400mm         trëlªn chiÕc  35,00 * Qu¹t trÇn  êng    ® kÝnh  vßng  quay  c¸nh    tõ 1,2m ®Õn  chiÕc  28,00 1,4m * Qu¹tth«ng        giã(g¾n êng,g¾n  t   trÇn.. ) .: ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh díi     250mm chiÕc  8,00 ­ §êng  kÝnh  vßng quay c¸nh tõ 250mm  ®Õn  díichiÕc    12,00 350mm ­§êng    kÝnh  vßng  quay  c¸nh tõ350mm         trëlªn chiÕc 17,00 2.Qu¹tch¾n        giãphßng  l¹nh chiÕc  63,00 3.Qu¹thótkhãi,         mïi: hót ­Lo¹i®¬n      (métqu¹t)   chiÕc 50,00 ­Lo¹i®«i (haiqu¹t)         chiÕc 56,00 4.Qu¹tkh¸c:     chiÕc  14,00 II   IM¸y  . ®iÒu  hoµ  nhiÖt ®é    (m¸y  l¹nh): 1.M¸y    ®iÒu  hoµ nhiÖt®é    d©n  dông: * Lo¹i1      côc,1    chiÒu  l¹nh +  íi D   9.000 BTU chiÕc  133,00 +  9.000  Tõ  BTU   ®Õn     díi 12.000  BTU chiÕc  154,00 +  12.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 18.000  BTU chiÕc 196,00 +  18.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 24.000  BTU chiÕc 238,00 +  24.000  Tõ  BTU  ®Õn   26.000  BTU chiÕc 294,00 +  trªn26.000  Tõ    BTU   îc tÝnh    së  ®   trªnc¬  quy  ®æi    gi¸ theo c«ng    suÊtcña  i   lo¹ m¸y    26.000  BTU. * Lo¹i1      côc,2    chiÒu  (nãng,l¹nh),     tÝnh  theo c«ng suÊt  chiÒu  l¹nh +  íi D   9.000 BTU chiÕc  189,00 +  9.000  Tõ  BTU   ®Õn     díi 12.000  BTU chiÕc 210,00 +  12.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 18.000  BTU chiÕc 252,00 +  18.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 24.000  BTU chiÕc 294,00 +  24.000  Tõ  BTU  ®Õn   26.000  BTU chiÕc 350,00 +  trªn26.000  Tõ    BTU   îc tÝnh    së  ®   trªnc¬  quy  ®æi    gi¸ theo c«ng    suÊtcña  i   lo¹ m¸y    26.000  BTU * Lo¹i2      côc,1    chiÒu  l¹nh +  íi D   12.000  BTU bé 359,00 +  12.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 18.000  BTU.  bé 455,00 +  18.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 24.000  BTU.  bé 630,00 +  24.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 36.000  BTU.  bé 840,00 +  BTU   Tõ  36.000  ®Õn     díi 48.000  BTU.  bé 1.120,00 +  48.000  Tõ  BTU  ®Õn   52.000  BTU bé 1.470,00 +  Trªn  52.000  BTU   îc tÝnh    së  ®   trªn c¬  quy  ®æi    gi¸ theo   c«ng      suÊtcña  i   lo¹ m¸y    52.000  BTU
 13. 13 * Lo¹i2      côc,2    chiÒu  (nãng,l¹nh),    tÝnh theo  c«ng  suÊt  chiÒu  l¹nh +  íi D   12.000  BTU bé 420,00 +  12.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 18.000  BTU.  bé 510,00 +  18.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 24.000  BTU.  bé 720,00 +  24.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 36.000  BTU.  bé 920,00 +  36.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 48.000  BTU.  bé 1.200,00 +  48.000  Tõ  BTU  ®Õn     díi 52.000  BTU.  bé 1.540,00 +  Trªn  52.000  BTU   îc tÝnh    së  ®   trªn c¬  quy  ®æi   gi¸ theo      c«ng  suÊtcña  i   lo¹ m¸y    52.000  BTU 2.M¸y    ®iÒu  hoµ nhiÖt®é   trungt©m:  2.1.Lo¹igi¶i       nhiÖtb»ng    níc ­Lo¹i1      chiÒu  l¹nh: +  íi D   168.000  BTU bé 2.800,00 +  168.000  Tõ  BTU   ®Õn    díi 220.000  BTU.  bé 3.800.00 +  220.000  Tõ  BTU   ®Õn    díi 280.000  BTU.  bé 4.850,00 +  280.000  Tõ  BTU   ®Õn    díi 340.000  BTU.  bé 5.600,00 +  340.000  Tõ  BTU   ®Õn    díi 440.000BTU.   bé 7.700,00 +  Trªn 440.000  BTU   îc tÝnh    së  ®   trªnc¬  quy  æi    bé ® gi¸ theo   c«ng      suÊtcña  i   lo¹ m¸y    440.000  BTU. ­ Lo¹i  chiÒu (nãng,  2  l¹nh)  tÝnh b»ng 115%  lo¹ 1  i chiÒu 2.2.Lo¹igi¶inhiÖtb»ng            giã:TÝnh  b»ng 115%   i   lo¹ gi¶i nhiÖtb»ng    cïng c«ng    níccã    suÊt. 3.Tr êng  hîp  nhËp  khÈu  riªng tõng    phÇn  th×  îc tÝnh  ®   nh  sau: ­ Côc    nãng  phËn    (bé  ®Ó bªn  ngoµiphßng) tÝnh      b»ng  65%     gi¸m¸y  ®iÒu  hoµ  cïng lo¹ .   i ­ Côc    (bé    l¹nh   phËn    ®Ó bªn  trong phßng) tÝnh      b»ng  35%     gi¸®iÒu  hoµ  cïng lo¹ .   i 4. Trêng      hîp m¸y  ®iÒu  hoµ  i   lo¹  côc    hai rêi(nãng,l¹nh)     nhng  tõ hai côc        cã      l¹nh trë lªn th×  c«ng  suÊt ® îc x¸c       ®Þnh  b»ng  tæng  c«ng  suÊtc¸ccôc      l¹nh. IV.Tñ    l¹nh d©n     dông;  bµy  tñ  hµng  ®«ng  l¹nh;quÇy    l¹nh 1.Tñ    l¹nh: * Lo¹imét      cöa,cã    dung  tÝch: ­Tõ  lÝttrëxuèng   50      chiÕc 70,00 ­Trªn 50        lÝt®Õn   lÝt90  chiÕc 80,00 ­Trªn 90        lÝt®Õn   120  lÝt chiÕc 115,00 ­Trªn 120        lÝt®Õn   150  lÝt chiÕc 150,00 ­Trªn 150        lÝt®Õn   180  lÝt chiÕc 200,00 ­Trªn 180        lÝt®Õn   220  lÝt chiÕc  220,00 ­Trªn 220        lÝt®Õn   250  lÝt chiÕc  250,00 ­Trªn 250        lÝt®Õn   300  lÝt chiÕc 280,00 ­Trªn 300        lÝt®Õn   350  lÝt chiÕc 330,00 ­Trªn 350        lÝt®Õn   400  lÝt chiÕc 400,00 ­ Lo¹itrªn400    îctÝnh    së        lÝt®   trªnc¬  quy  æi    ® gi¸theo chiÕc   dung  tÝch  cña  i   lo¹ tñ400    lÝt. * Lo¹itõ haicöa trëlªntÝnh                b»ng  120%     gi¸cña  ilo¹ cã  01  c¸nh cöa  cïng dung    cã    tÝch.
 14. 14 2.Tñ    bµy  hµng  ®«ng  l¹nh: TÝnh  b»ng  70%     l¹nh,lo¹  c¸nh  gi¸tñ    i01  cöa  cïng cã    dung  tÝch. 3.QuÇy    l¹nh: §îctÝnh    b»ng  60%    gi¸quy  ®æi  theo  dung  tÝch cña    tñ l¹nh,lo¹ 01      c¸nh cöa  dung  i   cã  tÝch 400  lÝt. V. M¸y  giÆt: * Lo¹i2      héc: +        Lo¹idíi kg 2,6 chiÕc 70,00 +        ®Õn       Lo¹itõ2,6 kg  díi kg  3,6 chiÕc  85,00 +        ®Õn       Lo¹itõ3,6 kg  díi kg  4,5 chiÕc  110,00 +        ®Õn       Lo¹itõ4,5 kg  díi kg  5,0 chiÕc  140,00 +        ®Õn       Lo¹itõ5,0 kg  díi kg  5,5 chiÕc 175,00 +        ®Õn       Lo¹itõ5,5 kg  díi kg  6,0 chiÕc 210,00 +      kg  îc tÝnh    së  Lo¹itrªn6,0  ®   trªnc¬  quy  æi    ® gi¸cña chiÕc lo¹ 6,0 kg   i   * Lo¹i1    héc  kh«ng  sÊy  tÝnh  b»ng  160%     gi¸cña  ilo¹  m¸y  giÆt   haihéc ¬ng  t øng: 2. M¸y    giÆt  thªm  cã  chøc  n¨ng  sÊy  îctÝnh   ¬ng  ®   t¨ng t øng  15%   víi i so      lo¹ kh«ng  sÊy  cïng lo¹ .   i 3.M¸y    giÆt  thªm  cã  chøc  n¨ng giÆt    nícnãng  tÝnh    t¨ng t¬ng  øng    víi i 5% so     lo¹ kh«ng  sÊy cïng lo¹ .   i *  kg  Sè  quy  ®Þnh    trªn®©y   îc hiÓu    ®   lµ kh¶ n¨ng  cña  lo¹  m¸y  i    giÆt  cã  ®ã  thÓ  giÆt  îctèi®a  ®     bao  nhiªukg    quÇn   ¸o kh«. *  kg  Sè  quy  ®Þnh  cho  m¸y  giÆt  héc  îc hiÓu    2  ®   lµ sè  kg quy  ®Þnh  cho  héc  chøc  cã  n¨ng giÆt. VI.B×nh    ®un     nícnãng  dïng  ®iÖn  (waterhead):   1.Lo¹ikh«ng      lµm  nãng      tøc thêi ­Lo¹idíi lÝt       30  chiÕc 40,00 ­Lo¹itõ30          lÝt®Õn     lÝt díi50  chiÕc 60,00 ­Lo¹itõ50          lÝt®Õn     lÝt díi80  chiÕc 65,00 ­Lo¹itõ80          lÝt®Õn     díi100  lÝt chiÕc 70,00 ­Lo¹itõ100          lÝt®Õn    díi 150  lÝt chiÕc 80,00 ­Lo¹itõ150          lÝt®Õn   180  lÝt chiÕc 90,00 ­ Lo¹itrªn180    îctÝnh    së        lÝt®   trªnc¬  quy  æi    ® gi¸theo   dung  tÝch  cña  i lo¹ 180    lÝt 2.Lo¹ilµm      nãng      tøc thêib»ng  ®iÖn chiÕc 45,00 VII.  Nåi  nÊu  c¬m   dïng  ®iÖn: +        Lo¹idíi lÝt 1,5 chiÕc 25,00 +          Lo¹itõ1,5 lÝt®Õn       díi lÝt 1,8 chiÕc 32,00 +          Lo¹itõ1,8 lÝt®Õn       díi lÝt 2,2 chiÕc 39,00 +          Lo¹itõ2,2 lÝt®Õn     3,0 lÝt chiÕc 45,00 +      lÝt® îc tÝnh    së  Lo¹itrªn3,0      trªnc¬  quy  æi    ® gi¸cña chiÕc lo¹ 3,0 lÝt.   i   ­ NÕu   kh«ng  ñ  cã  hoÆc   kh«ng  chèng  dÝnh  hoÆc   n¾p      rêi, mçi tÝnh  n¨ng  îctÝnh  ®   gi¶m  10%. VIII Loa:   . 1.Loa  c«ng    cã  suÊt: +  íi W/thïng D   5  thïng 7,00 +  5    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi 10    thïng  14,00
 15. 15 +  10    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi15    thïng 21,00 +  15    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi20    thïng 28,00 +  20    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi25    thïng  35,00 +  25    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi30    thïng 42,00 +  30    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi40    thïng 49,00 +  40    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi50    thïng  56,00 +  50    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi60    thïng 63,00 +  60    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi70    thïng 70,00 +  70    Tõ  W ®Õn     W/thïng díi80    thïng 77,00 +  80    Tõ  W ®Õn     díi100  W/thïng   thïng 84,00 +  100    Tõ  W ®Õn    díi120  W/thïng   thïng 91,00 +  120    Tõ  W ®Õn    díi140  W/thïng   thïng 97,00 +  140    Tõ  W ®Õn    díi160  W/thïng   thïng 105,00 +  160    Tõ  W ®Õn    díi180  W/thïng   thïng 112,00 +  180W   Tõ  ®Õn     díi 200  W/thïng   thïng 119,00 +  200    Tõ  W ®Õn    díi250  W/thïng   thïng 140,00 +  250    Tõ  W ®Õn    díi300  W/thïng   thïng 175,00 +  300    Tõ  W ®Õn    díi350W/thïng   thïng 210,00 +  350    Tõ  W ®Õn    díi400  W/thïng   thïng 245,00 +  400    Tõ  W ®Õn    díi500  W/thïng   thïng 280,00 +  500    Tõ  W ®Õn    díi600  W/thïng   thïng 315,00 +  600    Tõ  W ®Õn    díi900  W/thïng   thïng 385,00 +  900    Tõ  W ®Õn    díi1.200  W/thïng   thïng 455,00 +  trªn1.200W   Tõ    ®Õn     díi 1.400  W/thïng   thïng 525,00 +  1.400    Tõ  W ®Õn   1.600  W/thïng   thïng 560,00 + Trªn 1.600    W/thïng ® îc tÝnh    së      trªnc¬  quy  æi    thïng ® gi¸ theo c«ng    suÊtcña  i   lo¹ 1.600    W/thïng C«ng  suÊt  quy  ®Þnh    trªn ®©y    lµ c«ng  suÊt thùc tÕ  li     ªntôc hoÆc   c«ng  suÊt danh    ®Þnh    (lµc«ng  suÊt cña    loa lµm    viÖc   æn ®Þnh  trong thêigian  dµi,th         êng  îc®   ghi trªnloa)cña        tæng  c«ng  suÊt c¸c loa ®¬n  îc l¾p        ®   trongmçi thïngloa.       2. Loa    ®¬n  cha  l¾p  vµo  thïng th×  îctÝnh    ®   b»ng 60%   gi¸cña      loathïngcã    cïng c«ng    suÊt 3.Loa  i   lo¹ kh¸c.   chiÕc 300,00 IX.M¸y    radio cassette,dµn      cassette + Radio  cassettemono    mét  cöa  b¨ng,loa liÒn,kh«ng        cã    CD Player: Lo¹ic«ng    suÊtdíi     5w chiÕc 14,00 Lo¹ic«ng    suÊttõ5w      ®Õn   10w chiÕc 20,00 Lo¹ic«ng    suÊt trªn10w      îctÝnh    së      trëlªn®   trªnc¬  quy chiÕc ®æi    gi¸theo c«ng    suÊtcña  i   lo¹ 10w   + Radio cassettestereo mét        cöa  b¨ng,loa liÒn,kh«ng        cã    CD Player: Lo¹ic«ng    suÊtdíi     12w chiÕc 25,00 Lo¹ic«ng    suÊttõ12w      ®Õn    díi15w chiÕc 30,00 Lo¹ic«ng    suÊttõ15w      ®Õn    díi24w chiÕc 34,00 Lo¹ic«ng    suÊttõ24w      ®Õn   35w chiÕc 44,00 Lo¹ic«ng    suÊt trªn35w      îctÝnh    s¬      trëlªn®   trªnc¬  quy  ®æi    gi¸theo c«ng    suÊtcña  i   lo¹ 35w   C«ng  suÊt® îctÝnh      theo c«ng    suÊtthùc tÕ      (RMS)
 16. 16 Radio cassettecã  cöa      2  b¨ng  tÝnh  n¨ng  20%   m¸y cïng  lo¹  trªn,     ië    rêitÝnh    loa t¨ng 5%,  bé  cã  phËn    CD Player   tÝnh    t¨ng20%. NÕu   kh«ng  bé  cã  phËn  radiotÝnh    b»ng  70%. * Bé    dµn    ©m thanh  radiocassettehi­       fi (dµn  cassette) : §îc tÝnh    theo tõng  chøc  n¨ng  t¸ch rêinhau      sau  ®©y   (mçimét    chøc  n¨ng  thÓ  cã  bao  gåm   nhiÒu  phÇn  riªng  biÖtkÕt        nèivíi nhau): 1.Tuner   côc 50,00 2.Ampli   ­Lo¹icã      c«ng  suÊtdíi     90w/kªnh côc 84,00 ­Lo¹icã      c«ng  suÊttõ90w/kªnh ®Õn         150w/kªnh côc 126,00 ­ Lo¹icã      c«ng  suÊt trªn150w/kªnh trëlªn® îctÝnh                trªn c¬  quy  së  ®æi    gi¸theo c«ng    suÊtcña  i   lo¹ 150w/kªnh   * Pre    Ampli côc 70,00 * Power  Ampli tÝnh    b»ng  80%     gi¸ cña  iAmpli cã  lo¹    cïng c«ng    suÊt. 3.Equalizer   côc 70,00 4.Tape:   ­Cã  cöa    01  b¨ng côc 50,00 ­Cã  cöa    02  b¨ng côc 56,00 5.CD     Player: ­Lo¹il¾p  îc01      ®   ®Üa/lÇn côc 90,00 ­Lo¹il¾p  îc03      ®   ®Üa/lÇn côc 130,00 ­Lo¹il¾p  îctõtrªn03      ®       ®Üa/lÇn    trëlªn côc 140,00 6.VCD/LD/LVD/DVD:   ­Lo¹il¾p  îc01      ®   ®Üa/lÇn côc 126,00 ­Lo¹il¾p  îctõ02      ®     ®Üa/lÇn    trëlªn côc 175,00 7. Loa  :   rêi  tÝnh theo      gi¸loa quy  ®Þnh  it¹ môc      VIIItrªn ®©y 8.Loa    Surround chiÕc 50,00 9.Loa      siªutrÇm  (SuperBass/SuperWooofer)     côc 140,00 C¸c  chøc  n¨ng  sè  tù tõ sè  ®Õn   6  cã  thø      1  sè  nÕu  îc®   g¾n        liÒn tõ haichøc  n¨ng        îctÝnh    trëlªnth× ®   trõ10%   trªntrÞgi¸mçi chøc          n¨ng. X. Amply: *    §îc tÝnh  theo    gi¸Amply  cña  dµn  Bé  Cassette,quy    ®Þnh  trªn. ë  XI.§Çu    ®äc  ®Üa  CD,  ®Üa   h×nh: *    §îc tÝnh  theo    gi¸®Çu   ®äc  ®Üa  CD,  ®Üa   h×nh  cña  bé dµn  Cassette,  quy ®Þnh  trªn. ë  XII.  §Çu  m¸y  video  cassette: * Lo¹iMono      kh«ng  tÝnh  cã  n¨ng    h¸tkaraoke: ­01;02      HÖ chiÕc 100,00 ­Tõ  HÖ         03  trëlªn chiÕc  140,00 * Lo¹iSterio(Hi­         kh«ng  tÝnh  Fi) cã  n¨ng    h¸tKaraoke ­01      HÖ chiÕc  175,00 ­02      HÖ chiÕc  210,00 ­Tõ  HÖ         03  trëlªn chiÕc  280,00 * NÕu   thªm    cã  tÝnh  n¨ng    h¸tKaraoke     th× t¨ng20%    trÞ gi¸.
 17. 17 XIII M¸y    . thu  h×nh  (Tivi) 1.Tivi®en       tr¾ng:   +    Lo¹i14" chiÕc 30,00 +    Lo¹i17" chiÕc 40,00 +      Lo¹itrªn17"      îc tÝnh    së  trëlªn®   trªnc¬  quy  æi    ® gi¸ theo kÝch  íccña      th   lo¹ 17" i 2.M¸y        ti mµu:  vi * Lo¹i®a      hÖ     :     hÖ (tõ3  trëlªn) ­Lo¹idíi inchs(14")       14    chiÕc 140,00 ­Lo¹itõ14" ­16"                chiÕc 170,00 ­Lo¹itõ17" ­18"            chiÕc  250,00 ­          Lo¹itõ19" ­20" chiÕc  330,00 ­Lo¹itõ21"­23"         chiÕc 370,00 ­Lo¹itõ24" ­25"            chiÕc 430,00 ­Lo¹itõ26" ­27"            chiÕc 510,00 ­Lo¹itõ28" ­29"            chiÕc 720,00 ­Lo¹itõ30" ­31"            chiÕc 800,00 ­Lo¹itõ32" trëlªn® îctÝnh    së                trªnc¬  quy  ®æi    gi¸theo  kÝch  íccña  i                           th   lo¹ 31".                           * Lo¹idíi hÖ        3  tÝnh  b»ng  70%   i   hÖ       lo¹ tõ3  trëlªn   3. M¸y    thu  h×nh  liÒn  ®Çu  Video  tÝnh  b»ng  160%     gi¸ m¸y   thu h×nh  cïng ®é  cã    réng  mµn  h×nh.   XIV.M¸y    hót    bôi ch¹y  ®iÖn Lo¹ic«ng    suÊtdíi     500    W chiÕc 30,00 Lo¹ic«ng    suÊttõ500W       ®Õn     díi1000  W chiÕc 35,00 Lo¹ic«ng    suÊttõ1000        W ®Õn   1300  W chiÕc 40,00 Lo¹ic«ng    suÊt trªn1300              W trë lªn,gi¸tÝnh  thuÕ  îc ®   tÝnh    së  trªnc¬  quy  æi   ® gi¸cña  i lo¹ 1300    W * C¸c  Æt     m hµng  thuéc nhãm   Æt     m hµng  10  sè  (bÕp    (§å  ga);12  ®iÖn    ic¸c lo¹   , trõc¸c m Æt       hµng:tñ l¹nhvµ        hµng  ®iÖn    tö:Radio Casset;Dµn      Cassette;  M¸y  thu  h×nh; Video    Casette;Ampli;®Çu       ®äc  ®Üa  CD,  ®Üa   h×nh),nÕu     nhËp  khÈu  theo d¹ng      linhkiÖn      chitiÕt®Çy  ®ñ,  ®ång  (nguyªnchiÕc      bé    th¸orêi)th×  ® îcphÐp    tÝnh  gi¶m        víi 5% trÞgi¸so    møc   gi¸nguyªn chiÕc                Nhãm     t« vµ  linh kiÖn               13: ¤    bé    A.  «    Xe  t« NhËt A1.  du  Xe  lÞch,xe    chë  kh¸ch    I.Xe  t« do    «    h∙ng  Toyota  s¶n  xuÊt:   1.Lo¹ixe  lÞch,mui      du    kÝn,4    cöa.    1.1.ToyotaCrown:     * ToyotaCrown      Royalsaloon dung      tÝch    3.0 ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 27.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau     trëvÒ  chiÕc 29.000,00 * ToyotaCrown      Super Saloon,dung      tÝch     3.0:   ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 24.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau      trëvÒ  chiÕc 26.000,00 * ToyotaCrown      Standar: +    Lo¹idung  tÝch    2.5: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau      trëvÒ  chiÕc 20.000,00 +    Lo¹idung  tÝch    2.4: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 18.000,00
 18. 18 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau      trëvÒ  chiÕc 19.000,00 +    Lo¹idung tÝch    2.2: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 15.000,00 ­S¶n    suÊttõ1998    sau     trëvÒ  chiÕc 17.000,00 1.2.ToyotaLexus     * ToyotaLexus  400,dung      LS    tÝch 4.0: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc  45.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau     trëvÒ  chiÕc 50.000,00 * ToyotaLexus        GS 300,dung    tÝch  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 40.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau     trëvÒ  chiÕc 42.000,00 * ToyotaLexus  300,dung      ES    tÝch  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 30.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau     trëvÒ  chiÕc 32.000.00 1.3.ToyotaCamry:     * ToyotaCamry,dung        tÝch      tõ2.5 ®Õn   3.0: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau     trëvÒ  chiÕc 19.000,00 * ToyotaCamry,dung        tÝch      tõ2.2 ®Õn    díi2.5: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 16.000,00 * ToyotaCamry,dung        tÝch  ®Õn     díi 2.2: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 15.000,00 1.4.ToyotaCressida     * ToyotaCressida,dung        tÝch  2.2: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ1998    sau     trëvÒ  chiÕc 16.000,00 * ToyotaCressida,dung        tÝch  2.4 chiÕc 15.500,00 * ToyotaCressida,dung        tÝch  2.5 chiÕc 16.500,00 1.5.ToyotaCorolla:     * ToyotaCorolla,      dung  tÝch   díi1.6: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 10.000,00 * Toyota     Corolla ,dung  tÝch      1.6 trëlªn: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 11.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 12.000,00 1.6.ToyotaCorona:     * ToyotaCorolla,      dung  tÝch   díi1.6: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 10.000,00 * ToyotaCorolla,      dung  tÝch      1.6 trëlªn: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 11.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 12.000,00 1.7. Toyota    Carina:tÝnh    b»ng    Toyota  gi¸xe  Corona  cïng dung    tÝch. 1.8.Toyota Sprinter      :tÝnh  b»ng    Toyota Corolla gi¸xe      cïng dung    tÝch. 1.9.ToyotaCelica:     * Lo¹iToyotaCelica,        dung  tÝch  ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 15.000.00
 19. 19 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 16.000,00 1.10.ToyotaSupra:     * Lo¹iToyotaSupra        (A8),dung    tÝch 3.0­   243kw/330ps: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 40.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 45.000,00 * Lo¹iToyotaSupra        (A7),dung    tÝch,3.0­   173kw/235ps: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 30.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 35.000,00 1.11.ToyotaStarlet     : * Lo¹iToyotaStarlet dung         XL  tÝch  ®Õn  1.5: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 8.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 9.000,00 * Lo¹iToyotaStarlet           dung  XLi tÝch  ®Õn   1.5: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 10.000,00 2. Lo¹i xe chë kh¸ch,  xe viÖt  d∙ gÇm  cao, xe thÓ  thao... 2.1.Toyota4      Runner (Hiluxsurt)     * Toyota4      Runner,5    chç,4    cöa,dung    tÝch  3.0: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 20.000,00 * Toyota4      Runner,5    chç,4    cöa,dung    tÝch  2.4: ­   S¶n  xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 17.000,00 * Toyota4      Runner,5    chç,2    cöa,dung    tÝch  2.4: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 14.000,00 2.2.ToyotaLandcruiser     : * ToyotaLandcruiser       Serzi100,5      cöa ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 38.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 43.000,00 * ToyotaLandcruiser       Serzi90,5      cöa ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 20.000,00 * ToyotaLandcruiser       Serzi80,5      cöa ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 21.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 23.000,00 * ToyotaLandcruiser       Serzi70,   + ToyotaLandcruiser     PRADO,  cöa 5  ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 19.000,00 + ToyotaLandcruiserII  cöa,dung      ,5    tÝch    2.8 diezel: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 17.000,00 + ToyotaLandcruiserII  cöa,dung      ,5    tÝch    2.4 diezel: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn   1997 chiÕc 15.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 16.000,00 Lo¹ixe  cöa    3  tÝnh  b»ng  70%     5  gi¸xe  cöa  cïng dung  cã    tÝch 2.3.ToyotaPrevia     * Toyota Previa,Model R10          (TCR10...   )dung  , tÝch    2.2
 20. 20 ®Õn   2.4: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn  1997 chiÕc 19.000,00    ­S¶n  xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 21.000,00 * Toyota Previa,  Model R21  (CXR  21; TCR  21;.. ) . , dung  tÝch    2.2 ®Õn   2.4: ­S¶n    xuÊttõ     1995  ®Õn  1997 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 25.000,00 2.4.ToyotaHiace:     * Lo¹i Toyota    Hiace  Com mute  dung tÝch  2000cc  tõ  ®Õn   2400cc,tõ12      ®Õn   chç. 15  ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 15.000,00 2.5.ToyotaCoaster:     * Lo¹iToyotaCoaster, chç         26  ngåi. ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 31.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 33.000,00 * Lo¹iToyotaCoaster, chç         30  ngåi ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 37.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 39.000,00 II  «t«  h∙ng  .Xe  do  Nissan  s¶n xuÊt: 1.Lo¹ixe  lÞch,mui      du    kÝn,4    cöa: 1.1.Nisan    Cedric: * Nissan    Cedricdung    tÝch 3.0 ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 24.000,00 * Nissan    CedricVIP,dung      tÝch  3.0 ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 24.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 26.000,00 1.2.Nissan    Maxima  dung tÝch 3.0 ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 21.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 23.000,00 1.3.Nissan    Cefiro;  Nissan  Laurel * Lo¹idung      tÝch 2.0. ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 13.000,00 * Lo¹idung      tÝch    2.4;2.5: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 14.000,00 * Lo¹idung      tÝch 3.0: ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 15.000,00 1.4.Nissan nfin t   i ii * Lo¹idung      tÝch    2.0 (G20  T): ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997  chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 18.000,00 * Lo¹idung      tÝch      T): 3.0 (J30  ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 24.000,00 * Lo¹idung      tÝch    4.5 (Q45): ­S¶n    xuÊttõ1995      ®Õn   1997 chiÕc 33.000,00 ­S¶n    xuÊttõ     1998    sau trëvÒ  chiÕc 38.000,00
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2