intTypePromotion=1

Quyết định 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
292
lượt xem
2
download

Quyết định 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 68/2005/Q§­TTg  ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh  hç trî ph¸t triÓn tµi s¶n trÝ tuÖ cña doanh nghiÖp thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   Ch¬ng   tr×nh   hç   trî   ph¸t   triÓn  tµi s¶n trÝ tuÖ cña doanh nghiÖp víi nh÷ng néi dung chÝnh   sau ®©y: 1. Môc tiªu cña Ch¬ng tr×nh: a) N©ng cao nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam   vÒ b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ ®Ó c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng x©y   dùng, khai th¸c ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ  tµi s¶n trÝ tuÖ; b) N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt  Nam th«ng qua viÖc hç  trî  x¸c lËp, khai th¸c, b¶o vÖ  vµ  ph¸t   triÓn   tµi   s¶n   trÝ   tuÖ,   trong   ®ã  u   tiªn   hç   trî   c¸c  doanh nghiÖp cã  c¸c s¶n phÈm chiÕn lîc, cã  tiÒm n¨ng xuÊt  khÈu. 2. Néi dung cña Ch¬ng tr×nh a)  Tuyªn  truyÒn,   ®µo  t¹o vÒ  së   h÷u trÝ   tuÖ, hç   trî  doanh nghiÖp tæ chøc ho¹t ®éng së h÷u trÝ tuÖ: ­ Tæ  chøc tuyªn  truyÒn   kiÕn thøc  vÒ  së   h÷u trÝ   tuÖ  cho doanh nghiÖp trong c¸c chuyªn môc thêng xuyªn vÒ  së  h÷u trÝ tuÖ vµ ch¬ng tr×nh dµnh cho doanh nghiÖp trªn c¸c  ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng cña Trung  ¬ng, Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng;   ­ Tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, ®µo t¹o  tËp huÊn chuyªn  m«n, nghiÖp vô  vÒ  së  h÷u trÝ  tuÖ  cho c¸n bé  qu¶n lý  së  h÷u trÝ tuÖ vµ doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé,  ngµnh, ®Þa ph¬ng; ­ Biªn so¹n, ph¸t hµnh tµi liÖu híng dÉn vÒ së h÷u trÝ  tuÖ cho doanh nghiÖp;
  2. 2 ­  Hç   trî  doanh  nghiÖp  tæ  chøc ho¹t   ®éng  së  h÷u  trÝ  tuÖ: híng dÉn x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chiÕn l îc  ho¹t  ®éng së  h÷u trÝ  tuÖ  trong doanh nghiÖp (bao gåm tæ  chøc bé  m¸y, nh©n lùc,  ®Çu t, c¸c ho¹t  ®éng cÇn thiÕt  ®Ó  x©y dùng, x¸c lËp, khai th¸c vµ  b¶o vÖ  tµi s¶n trÝ  tuÖ  cña m×nh vµ  tr¸nh x©m ph¹m quyÒn së  h÷u trÝ  tuÖ  cña tæ  chøc hoÆc ngêi kh¸c); ­ ThiÕt lËp vµ  vËn hµnh c¬  chÕ  thêng trùc híng dÉn,  hç trî doanh nghiÖp  ®¨ng ký së h÷u trÝ tuÖ.    b)  Hç  trî  x¸c  lËp,  khai th¸c,  b¶o  vÖ  vµ  ph¸t  triÓn  tµi s¶n trÝ tuÖ cña doanh nghiÖp ë trong vµ ngoµi níc : ­   Cung   cÊp   th«ng   tin   vÒ   së   h÷u   trÝ   tuÖ   ®Ó   doanh   nghiÖp x¸c lËp, khai th¸c, ph¸t triÓn vµ  b¶o vÖ  gi¸ trÞ  cña c¸c  ®èi tîng së  h÷u trÝ  tuÖ: biªn so¹n vµ  ph¸t hµnh  tµi liÖu híng dÉn  ®¨ng ký  së  h÷u trÝ  tuÖ   ë  trong níc vµ  ngoµi níc; cung cÊp, híng dÉn khai th¸c c¸c nguån th«ng  tin cña hÖ thèng së h÷u trÝ tuÖ trong vµ ngoµi níc; ­ Hç  trî  doanh nghiÖp thiÕt kÕ,  ®¨ng ký  b¶o hé, khai  th¸c   vµ   ph¸t   triÓn   gi¸   trÞ   nh∙n   hiÖu,   kiÓu   d¸ng   c«ng   nghiÖp: phæ biÕn kiÕn thøc, yªu cÇu vÒ  thiÕt kÕ,  ®¨ng ký  b¶o hé, khai th¸c  vµ  ph¸t  triÓn  gi¸ trÞ  cña nh∙n hiÖu,  kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; hç  trî  ho¹t  ®éng qu¶ng c¸o, giíi  thiÖu s¶n phÈm, dÞch vô mang nh∙n hiÖu;   ­ Hç  trî  doanh nghiÖp x©y dùng vµ  ph¸t triÓn tµi s¶n  trÝ  tuÖ   ®èi víi chØ dÉn  ®Þa lý  hç  trî   ®¸nh gi¸  ®Æc s¶n  cña ®Þa ph¬ng nh»m x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o hé; x¸c  ®Þnh chñ  thÓ  quyÒn sö  dông chØ dÉn  ®Þa lý; x¸c  ®Þnh tÝnh  ®Æc thï  cña s¶n phÈm mang   ®Þa  danh;  lùa chän h×nh  thøc  b¶o hé  vµ  tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc x¸c lËp quyÒn; tæ chøc  qu¶n lý viÖc sö dông chØ dÉn ®Þa lý vµ ph¸t triÓn gi¸ trÞ   chØ dÉn ®Þa lý; ­ Hç  trî  doanh nghiÖp x©y dùng vµ  ph¸t triÓn tµi s¶n  trÝ  tuÖ   ®èi víi thµnh qu¶ s¸ng t¹o khoa häc ­ c«ng nghÖ:  khuyÕn   khÝch   lao   ®éng   s¸ng   t¹o   trong   doanh   nghiÖp;   ®a  th«ng tin së  h÷u trÝ  tuÖ  vµo ho¹t  ®éng nghiªn cøu, s¸ng  t¹o khoa häc ­ c«ng nghÖ; x¸c lËp, khai th¸c vµ  b¶o vÖ  tµi s¶n trÝ tuÖ ®èi víi s¶n phÈm s¸ng t¹o khoa häc ­ c«ng   nghÖ;  ­ Hç  trî  doanh nghiÖp  ®¨ng ký  b¶o hé, qu¶n lý, khai  th¸c   vµ   ph¸t   triÓn   gi¸   trÞ   cña   gièng   c©y   trång   míi:   t  vÊn, híng dÉn doanh nghiÖp  ®¨ng ký  b¶o hé, khai th¸c vµ  qu¶n lý  viÖc khai th¸c gièng c©y trång míi; hç  trî  ho¹t  ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu gièng c©y trång míi; ­ Hç   trî  doanh  nghiÖp   ®¨ng  ký  b¶o  hé, khai  th¸c  vµ  ph¸t triÓn gi¸ trÞ  cña phÇn mÒm m¸y tÝnh vµ  t¸c phÈm v¨n 
  3. 3 häc ­ nghÖ  thuËt: t vÊn vµ  híng dÉn doanh nghiÖp  ®¨ng ký  b¶o hé, khai th¸c  vµ  tiÕn  hµnh  c¸c biÖn ph¸p chèng  sao  chÐp hoÆc sö  dông tr¸i phÐp phÇn mÒm m¸y tÝnh, t¸c phÈm  v¨n häc ­ nghÖ  thuËt;  hç  trî  ho¹t   ®éng  qu¶ng c¸o,  giíi  thiÖu phÇn mÒm m¸y tÝnh vµ  c¸c t¸c phÈm v¨n häc ­ nghÖ  thuËt. c) Hç trî doanh nghiÖp khai th¸c th«ng tin së h÷u trÝ   tuÖ : ­ X©y dùng vµ thêng xuyªn cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu, s¶n  phÈm th«ng tin së  h÷u trÝ  tuÖ  phôc vô  nhu cÇu cña doanh  nghiÖp; ­ Tæ chøc, híng dÉn khai th¸c c¸c nguån th«ng tin s½n   cã; ­ Tæ chøc dÞch vô cung cÊp th«ng tin theo yªu cÇu cña  doanh nghiÖp; ­ TËp huÊn kü n¨ng tra cøu th«ng tin së h÷u trÝ tuÖ cho  c¸c doanh nghiÖp.  §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh 1. Thêi gian thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh:  tõ 2005 ­ 2010. 2. Ban ChØ ®¹o Ch¬ng tr×nh a) Ban ChØ ®¹o Ch¬ng tr×nh do Bé trëng Bé Khoa häc vµ  C«ng nghÖ thµnh lËp, cã tr¸ch nhiÖm gióp Bé tr ëng Bé Khoa  häc   vµ   C«ng   nghÖ   chØ   ®¹o   viÖc   tæ   chøc   thùc   hiÖn   Ch¬ng  tr×nh. b) Ban ChØ ®¹o Ch¬ng tr×nh gåm: ­   Trëng   ban   lµ   mét   Thø   trëng   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng  nghÖ; ­ C¸c thµnh viªn bao gåm ®¹i diÖn l∙nh ®¹o c¸c Bé Tµi  chÝnh,  Bé  V¨n  hãa  ­ Th«ng  tin,  Bé  C«ng  nghiÖp,  Bé  N«ng  nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé  Thuû  s¶n, Bé  Y tÕ, Bé  Th¬ng m¹i, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé T ph¸p. c) Ban ChØ  ®¹o Ch¬ng tr×nh ho¹t  ®éng theo Quy chÕ  do  Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh. 3. Tæ chøc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: a) C¬ quan chñ tr×: Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ;   b) C¬ quan phèi hîp: Bé Tµi chÝnh, Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin,   Bé   C«ng   nghiÖp,   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng   th«n, Bé  Thuû  s¶n, Bé  Y tÕ, Bé  Th¬ng m¹i, Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng;   Phßng   Th¬ng  m¹i  ­   C«ng   nghiÖp   ViÖt   Nam,  c¸c   hiÖp héi; héi ngµnh nghÒ liªn quan;
  4. 4 c) Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  nghiªn  cøu x©y dùng  c¬  chÕ  qu¶n  lý  tµi chÝnh  cña Ch¬ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4.   KÕ   ho¹ch   vµ   biÖn   ph¸p   tæ   chøc   thùc   hiÖn   Ch ¬ng  tr×nh a) KÕ ho¹ch thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: ­ N¨m 2005 ­ 2006: híng dÉn x©y dùng vµ triÓn khai thùc  hiÖn c¸c néi dung cña Ch¬ng tr×nh. Chän vµ  tËp trung chØ  ®¹o viÖc triÓn khai mét sè dù ¸n ®iÓm;   ­   N¨m   2006   ­   2010:   tiÕp   tôc   híng   dÉn   x©y   dùng   vµ  triÓn  khai   thùc   hiÖn   c¸c   néi   dung  cña  Ch ¬ng  tr×nh.   Phæ  biÕn, nh©n réng m« h×nh c¸c dù ¸n ®iÓm;  ­ N¨m 2007: s¬ kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh; ­ N¨m 2010: tæng kÕt kÕt qu¶ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh. b) BiÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi  chÝnh híng dÉn x©y dùng c¸c dù  ¸n thùc hiÖn c¸c néi dung  cña   Ch¬ng  tr×nh   vµ   tæ  chøc   phª   duyÖt,  nghiÖm   thu,   ®¸nh   gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c dù  ¸n nµy;  ®Þnh kú  hµng n¨m cã   b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 5. C¬ chÕ qu¶n lý Ch¬ng tr×nh Bé  trëng Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  cã  tr¸ch nhiÖm x©y   dùng c¬  chÕ  qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt. §i Ò u  3.  Kinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh 1. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: a)   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   (ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   vµ   ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng). b)   Huy   ®éng   sù   ®ãng   gãp   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n  trong vµ ngoµi níc. 2. Hµng n¨m Bé  Tµi chÝnh thèng nhÊt víi Bé  Khoa häc  vµ  C«ng nghÖ  x¸c  ®Þnh møc hç  trî  tõ  ng©n s¸ch trung  ¬ng  theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó thùc hiÖn ch­ ¬ng tr×nh. 3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng phª duyÖt phÇn kinh phÝ thùc hiÖn Ch ¬ng tr×nh tõ ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng. 4.   C¸c   c¬   quan   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   3   §iÒu   2  QuyÕt   ®Þnh  nµy cã  tr¸ch  nhiÖm  huy   ®éng  sù   ®ãng  gãp cña 
  5. 5 c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi níc  ®Ó  thùc hiÖn néi  dung ch¬ng tr×nh ®îc ph©n c«ng. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   5.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   c¸c   héi  nghÒ nghiÖp vµ c¸c tæ chøc liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi   hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2