Quyết định 68/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định 68/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 68/2008/QĐ-UBND về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 68/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH C N THƠ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 68/2008/Q -UBND C n Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V M C THU L PHÍ ĂNG KÝ H TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ư c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 69/2006/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a Pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC c a B Tài chính ngày 25 tháng 5 năm 2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v Phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 04/2008/NQ-H ND ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph C n Thơ v vi c i u ch nh, b sung m t s m c thu phí, l phí t i Ngh quy t s 83/2006/NQ-H ND ngày 13 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph C n Thơ v vi c quy t nh danh m c và m c thu phí, l phí; Theo ngh c a Giám c S Tài chính và Giám c S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này m c thu l phí ăng ký h t ch (kèm bi u m c thu). M c thu l phí quy nh t i bi u m c thu ã bao g m các chi phí h sơ liên quan n công tác qu n lý h t ch. i u 2. i tư ng thu, n p, mi n l phí
  2. 1. i tư ng n p l phí theo m c thu quy nh t i Quy t nh này là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t các công vi c v h t ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. Mi n l phí h t ch khi ăng ký l n u, c p m i, thay m i theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i: Khai sinh; k t hôn; khai t ; thay i, c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i, b sung, i u ch nh h t ch, c th như sau: a) Mi n toàn b l phí ăng ký khai sinh, bao g m ăng ký khai sinh úng h n, ăng ký l i vi c sinh, ăng ký khai sinh quá h n; b) Mi n toàn b l phí ăng ký k t hôn, bao g m ăng ký k t hôn, ăng ký l i vi c k t hôn; c) Mi n toàn b l phí ăng ký khai t , bao g m ăng ký khai t úng h n, ăng ký khai t quá h n, ăng ký l i vi c khai t ; d) Mi n l phí ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i, b sung, i u ch nh h t ch; ) Mi n ăng ký nuôi con nuôi cho ngư i dân thu c các dân t c vùng sâu, vùng xa. 3. i v i vi c ăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài theo Ngh nh s 68/2002/N - CP, Ngh nh s 69/2006/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài và các ho t ng ăng ký nuôi con nuôi, nh n cha, m con, c p b n sao các gi y t v h t ch, xác nh n ho c th c hi n các vi c ăng ký h t ch khác v n th c hi n thu l phí theo quy nh hi n hành. 4. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v h t ch t ch c thu l phí h t ch, bao g m: a) y ban nhân dân qu n, huy n và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c thu l phí theo m c thu ư c quy nh t i M c A Bi u m c thu; b) S Tư pháp thành ph thu l phí theo m c thu ư c quy nh t i M c B Bi u m c thu. i u 3. L phí ăng ký h t ch quy nh t i Quy t nh này là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: Cơ quan thu ư c trích 30% (ba mươi ph n trăm) trên t ng s ti n l phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c th c hi n thu l phí theo ch quy nh. T ng s ti n l phí thu ư c sau khi tr s ti n ư c trích l i theo t l trên, s còn l i (70%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng và phân c p cho các c p ngân sách theo quy nh hi n hành. Toàn b s ti n l phí ư c trích theo quy nh trên ây, ơn v ư c phép thu l phí ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp và th c hi n quy t toán theo quy
  3. nh; n u s d ng không h t trong năm thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. i u 4. Cơ quan thu l phí có trách nhi m ăng ký, kê khai, thu, n p, quy t toán l phí thu ư c nêu trên úng theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hư ng d n th c hi n các quy nh Pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC; Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính v hư ng d n v phí, l phí thu c Trung ương, Quy t nh s 25/2007/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 v vi c ban hành quy nh qu n lý thu phí, l phí trên a bàn thành ph C n Thơ, các quy nh theo Quy t nh này và các văn b n khác có liên quan theo quy nh hi n hành. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày và ăng Báo C n Thơ ch m nh t là năm ngày, k t ngày ký; Quy t nh này thay th Quy t nh s 14/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v m c thu l phí ăng ký h t ch. i u 6. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , giám c s , th trư ng các cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Thanh M n BI U M C THU L PHÍ ĂNG KÝ H TNCH (Ban hành theo Quy t nh s 68/2008/Q -UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ) M C THU TT CÔNG VI C TH C HI N VÀ CƠ QUAN ĂNG KÝ ( ng) M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch t i y ban nhân dân A qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n 1 C p l i b n chính Gi y khai sinh
  4. - C p l i b n chính Gi y khai sinh ( y ban nhân dân c p huy n) 10.000 2 ăng ký nuôi con nuôi - Nuôi con nuôi ( y ban nhân dân c p xã) 20.000 - ăng ký l i vi c nuôi con nuôi ( y ban nhân dân c p xã) 20.000 3 ăng ký giám h - Giám h ( y ban nhân dân c p xã) 5.000 - Ch m d t, thay i vi c giám h ( y ban nhân dân c p xã) 5.000 4 ăng ký vi c nh n cha, m , con - Nh n cha, m , con ( y ban nhân dân c p xã) 10.000 5 ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch.... - Xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính cho ngư i dư i 14 tu i ( y 10.000 ban nhân dân c p xã) - Thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính 25.000 cho ngư i t 14 tu i tr lên ( y ban nhân dân c p huy n) 6 Ghi vào s h t ch các thay i v h t ch Ghi vào s h t ch các thay i h t ch khác ( y ban nhân dân c p xã, 5.000 huy n) 7 B n sao các lo i gi y t h t ch - C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch ( y ban nhân dân c p xã) 2.000 - C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch ( y ban nhân dân c p huy n) 3.000
  5. 8 Gi y xác nh n h t ch - C p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân ( y ban nhân dân c p xã) 3.000 M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch t i y ban nhân dân B thành ph và S Tư pháp 1 ăng ký k t hôn - K t hôn ( y ban nhân dân thành ph ) 1.000.000 - ăng ký l i vi c k t hôn (S Tư pháp) 1.000.000 2 ăng ký nuôi con nuôi - Nuôi con nuôi ( y ban nhân dân thành ph ) 2.000.000 - ăng ký l i vi c nuôi con nuôi (S Tư pháp) 2.000.000 3 ăng ký nh n cha, m , con Nh n cha, m , con ( y ban nhân dân thành ph ) 1.000.000 4 ăng ký giám h - Giám h (S Tư pháp) 50.000 - Ch m d t, thay i vi c giám h (S Tư pháp) 50.000 5 ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch ... Thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, 50.000 b sung h t ch, i u ch nh h t ch (S Tư pháp) Ghi vào s h t ch các vi c h t ch c a công dân Vi t Nam ã ăng ký 6 t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài
  6. - Ghi vào s h t ch và c p gi y xác nh n các vi c h t ch c a công dân Vi t Nam ã ăng ký t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài 50.000 (S Tư pháp) - Ghi vào s h t ch và c p b n chính gi y t h t ch m i i v i 50.000 nh ng công dân nư c ngoài v thư ng trú t i Vi t Nam (S Tư pháp) 7 B n sao các lo i gi y t h t ch C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch i v i công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (S Tư 5.000 pháp) 8 Xác nh n các gi y t h t ch (S Tư pháp) 10.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản