intTypePromotion=1

Quyết định 681/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định 681/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 681/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 681/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  681/2002/Q§­N H N N   N h s n g µ y  1 th¸ng 7 n¨ m   2002 v Ò  vi Ö c  a n  h µ n h  Q u y   h Õ  lµ m  vi Ö c c ñ a B a n   b c ® i Ò u  h µ n h   Ö  th è ng thanh  h to¸n ® i Ö n  t ö  liªn g © n  h µ n g  N T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸cTæ     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v ho¹t®éng    thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô      ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹ovµ  ôc  ­ c¸n b v ®µ t   C tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n  µng. ngh tinh Ng h Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n “Quy  Õ   µm  Öc  ña  ch l vi c Ban  iÒu  µnh  Ö   èng  ® h h th thanh    iÖn  öli   ©n  µng". to¸n® t   ªnNg h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ  µy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  ng k §i Ò u    thµnh    3. C¸c  viªnBan  iÒu  µnh  Ö   èng  ® h h th thanh    iÖn  ö to¸n® t  li   ©n   µng, Ch¸nh  ªnNg h   V¨n  phßng, Vô   ëng  ô       tr V Tæ chøc  c¸n  é    o  ¹o, b & ®µ t   Côc  ëng  ôc  tr C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªn ngh tinh Ng h   tr c¸c ®¬ v c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ  l µ m  vi Ö c c ñ a B a n  ® i Ò u  h µ n h  h Ö  th è ng thanh to¸n  ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g    N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 681/2002/Q§­NHNN   ngµy  7­ 01­ 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Ö m   vô, quyÒn  ¹n  µ  ®Þ nhi    h v nguyªn  t¾c  µm  Öc  ña  l vi c Ban  iÒu  µnh  Ö   èng  ® h h th thanh  to¸n ®iÖn  ö  ªnNg ©n     t li   hµng  (sau  y   äi t¾t  µ Ban  iÒu  µnh)  å m   ®© g   l  ® h g c¸c  nh©n   ã    c¸  c tªn trong   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 194/Q§­ NHNN   µy  ng 14/3/2001  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u    µnh    ña  2. Th viªnc Ban  iÒu  µnh  µm  Öc  ® h l vi theo  Õ     ch ®é kiªm  nhiÖ m. Trong  êng  îp  Æc   Öt v×  ýdo  tr h® bi   l   kh¸ch quan    kh«ng  Ó  ùc hiÖn  th th   trùctiÕp c«ng  Öc      vi hoÆc   tham  ù    d c¸cphiªnhäp  ña    c Ban, thµnh      viªnph¶ib¸o    c¸o Trëng    ban.Tuú  õng tr ng  îp cô  Ó,Trëng    t   ê h   th   ban  ã  Ó  Êp  Ën    c th ch thu ®Ó thµnh    û  Òn  viªn u quy cho  êi kh¸c thùc  Ön  Ö m   ô  ña  µnh    .  ng     hi nhi v c th viªn ®ã M äi    Õn  ý ki tham  gia  µ  Óu  v bi quyÕt  ña  êi ® îc uû  c ng     quyÒn  ã    Þ    c gi¸tr nh thµnh    µ  µnh      µn  µn  Þu  viªnv th viªn®ã ho to ch tr¸chnhiÖm.   §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  µm  Öc  ña  t l vi c Ban  iÒu  µnh ® h 1. Ban  iÒu  µnh  µm  Öc    ® h l vi theo  nguyªn t¾c  Ëp    t trung d©n  ñ  µ  Óu    ch v bi quyÕt  theo  a   è, tr ng  îp  è  Óu  ® s    ê h s bi quyÕt  ngang nhau  ×  th quyÕt  nh   ®Þ thuéc  Ò   v bªn  ã  Óu  Õt  ña  ëng  c bi quy c Tr ban. Tuú  êng  îp,Trëng    tr h  ban  iÒu  ® hµnh  Ï x¸c ®Þnh  ÷ng  Ên    s    nh v ®Ò quan  äng cÇn  îc th«ng  tr   ®  qua b»ng  Óu  bi quyÕt theo nguyªn t¾c  óa        q b¸n. 2­  µnh    Th viªnBan  iÒu  µnh  ® h ph¶i thùc  Ön  µ  Þu    hi v ch tr¸chnhiÖ m   Ò     v kÕt  qu¶  ö  ýnh÷ng  x l  c«ng  Öc  îcph©n  vi ®   c«ng. 3­ Trêng  îp ph¶ixiný  Õn    h      ki chØ  o  Õt  nh  ña  ëng  ®¹ quy ®Þ c Tr ban,thµnh    viªnph¶ib¸o c¸o b»ng          v¨n b¶n  ÷ng    Êt kiÕn  Þ    nh ®Ò xu   ngh gi¶i ph¸p xö  ýc«ng    l  viÖc.Trong  êng  îp cÇn  ÕtTrëng    tr h  thi   ban  ã  Ó  iÖu tËp  ét  è  µnh    c th tr   m s th viªn cã  ªnquan  li   hoÆc   µn  Ó  to th Ban  iÒu  µnh    ® h ®Ó th¶o luËn,thèng  Êt ý  Õn      nh   ki tr ckhi® a    Õt ®Þnh  èicïng. í     ra quy   cu   4­ Ban  iÒu  µnh  äp  êng  ú  çi  ý  ét  Çn  µo    ® h h th k m qu m l v c¸c th¸ng 3, 6, 9,      12; trong tr ng  îp cÇn  ÕthoÆc      ê h   thi   theo    Þ  ña    è  µnh  ®Ò ngh c 2/3 s th viªn,Tr­   ëng  ban  Ïtr ÖutËp    s   i   c¸cphiªnhäp  t  Êt.Thêigian,®Þa  iÓ m   äp  ô  Ó    ®é xu       ® h c th do  ëng  Tr ban  iÒu  µnh  Õt ®Þnh. ® h quy   §i Ò u      4. Tæ chuyªn viªngióp viÖc  µ    Ý  ¹t®éng  ña       v chiph ho   c Ban 1­  óp  Öc  Gi vi Ban  iÒu  µnh  ã  ét  chuyªn  ® h cm tæ  viªn.Thµnh  Çn  µ    ph v nhiÖ m   ô  ña    v c Tæ chuyªn viªn do  ëng    Tr ban quyÕt  nh.  Þa  iÓ m   µm  ®Þ § ® l
  3. 3 viÖc  ña  chuyªn viªnt¹  c tæ     i Trung  ©m   t thanh    èc    Nguy Ôn  Ý   to¸n qu gia,28  Ch Thanh,§èng    µ   éi.   §a,H N 2­ M äi    Ý      chiph ph¸tsinhli     ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ®Õ ho   c Ban  iÒu  µnh  ­ ® h ® îc thanh    to¸n theo  Õ       ch ®é quy  nh   µ  Êy  õ  ån    Ý   ¹t ®éng  ®Þ v l t ngu chi ph ho   nghiÖp  ô  ña  ©n  µng  µ   íc. v c Ng h Nh n C h ¬ n g  II n hi Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n c ñ a B a n  ® i Ò u  h µ n h §i Ò u    Ö m   ô  ña  5. Nhi v c Ban  iÒu  µnh ® h Phèihîp víi   n  Þ  ã  ªnquan  ùc hiÖn:       ®¬ v c li   c¸c th   1­ Theo  âivµ    d   chØ  o  ¹t®éng  êng  ®¹ ho   th xuyªn cña  Ö   èng    h th thanh    to¸n ®iÖn  öli   ©n  µng. t   ªnNg h 2­ Gi¶iquyÕt  ÷ng  Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  ña  Ö   èng    nh v ®Ò li   ®Õ ho   c h th thanh    iÖn  öli   ©n  µng; to¸n® t   ªnNg h 3­ Phª  Èn  Öc  chu vi tham    nh  gia,®× chØ hoÆc   ótkháih Ö   èng  r    th thanh  to¸n®iÖn  öli   ©n  µng cña    µnh    µ  n  Þ  µnh    t   ªnNg h   c¸cth viªnv ®¬ v th viªn; 4­ Xö  ýtranh chÊp  ÷a c¸ nh©n, ®¬n  Þ    l    gi       v tham    Ö   èng  gia h th thanh    to¸n ®iÖn  öli   ©n  µng. t   ªnNg h 5­ Quy Õt  nh    Õt  ÷ng  Ên      ®Þ gi¶iquy nh v ®Ò quan  äng li   tr   ªnquan  n   Ö   ®Õ h thèng thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h §i Ò u  N hiÖm   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ëng  6.  v v quy h c Tr ban 1­ TriÖu  Ëp  µ  ñ  ×c¸c phiªnhäp  ña    t v ch tr       c Ban  iÒu  µnh;Quy Õt  nh   ® h   ®Þ c¸c néidung  a    ¹       ® ra t i phiªnhäp  ña  c¸c   c Ban; Tæng  îp nh÷ng    Êt kiÕn    h  ®Ò xu   nghÞ  µ  Õt  Ën  v k lu chØ  o  ®¹ phiªnhäp.   2­ ChØ   o, ph©n  ®¹   c«ng  µ  Óm     Õt  v ki trak qu¶ c«ng  Öc  ña  çi  µnh  vi c m th viªntrongBan.     §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ã  ëng  7. Nhi v v quy h c Ph Tr ban  êng  ùc Th tr   1­  µ m   Öm   ô  êng  ùcBan  iÒu  µnh  µ  Þu  L nhi v Th tr   ® h v ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   Trëng  ban  Ò   Çn  v ph c«ng  Öc  îcph©n  vi ®   c«ng  ô  ph tr¸ch. 2­ Thay  Æt   ëng  m Tr ban    Õt  gi¶iquy c«ng  Öc  ña  vi c Ban    ëng    khi Tr ban v ¾ng  Æt   µ      Õt  m v b¸o c¸o k qu¶  ö  ýc«ng  Öc    ëng  x l  vi khiTr ban  ëvÒ   µm  Öc. tr   l vi §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    µnh    8. Nhi v v quy h c c¸cth viªnBan  iÒu  µnh ® h 1­ C¨n  chøc  cø  n¨ng,nhiÖm   ô, lÜnh  ùc  éc  ¹m    n  Þ  × nh     v  v thu ph vi®¬ v m phô  tr¸ch®Ò   Êt hoÆc   µm  u   èi    Êt xö  ýc¸c néidung  ªnquan    xu   l ®Ç m ®Ò xu   l       li   ®Õ n   Ö m  ô  ña  nhi v c ban  µ  ùc hiÖn    Ö m  ô  îcph©n  v th   c¸cnhi v®  c«ng. 2­ Tham         giac¸cphiªnhäp  ña    c Ban  iÒu  µnh,chuÈn  Þ      Õn,néi ® h   b c¸cý ki     dung  th¶o luËn  ¹ phiªnhäp.   t  i  
  4. 4 3­ Tham     Óu  Õt  gia bi quy b»ng    v¨n b¶n  Öc  vi tham    nh  gia,®× chØ  hoÆc   rótkháih Ö   èng      th thanh    iÖn  ö li   ©n   µng  ña    µnh    to¸n® t   ªnNg h c c¸c th viªntheo  PhiÕu  Êyý  Õn  ña  êng  ùcBan  iÒu  µnh. l   ki c Th tr   ® h 4­ Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸cdo  ëng    Tr ban  iÒu  µnh  ©n  ® h ph c«ng. §i Ò u  Thµnh    îchëng    Òn  îsau: 9.  viªn®   c¸cquy l i 1­  Ö m   ô  Nhi v c«ng    t¸c trong Ban  iÒu  µnh  îc ® a  µo  ¬ng  ×nh ® h ®   v ch tr   c«ng    ña  × nh. t¸cc m 2­ §îchëng    Òn  îtheo chÕ        c¸cquy l i   ®é quy  nh. ®Þ 3­  îctrang bÞ     ¬ng  Ön  Çn  Õtphôc  ô  §    c¸c ph ti c thi   v c«ng  Öc  vi chung  ña  c Ban  iÒu  µnh  ® h theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  10. C¸c  µnh      th viªn trong Ban  iÒu  µnh  ã  ® h c tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 11.  Öc  öa  æi, bæ   Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2