Quyết định 688/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
8
download

Quyết định 688/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 688/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chuyển nợ quá hạn các khoản nợ vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 688/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  688/2002/Q§­N H N N N n g µ y  1 th¸ng 7 n¨ m   2002 v Ò  vi Ö c  ù c hi Ö n   h uy Ó n  n î  th c q u¸  ¹ n c¸c  h o¶ n  n î vay c ñ a kh¸ch  µ n g  t¹i h k h  c¸c  t æ   h øc   Ý n  ô n g c t d T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông ngµy    12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ;     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1:   ng 01/7/2002,c¸c tæ  1. Tõ   µy      chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  td th hi chuyÓn  î qu¸ n    h¹n ®èi víic¸c kho¶n nî vay cña kh¸ch hµng    ph¸t  sinh  íc  µ  sau ngµy  tr v 01/02/2002  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  Quy  Õ   2  13  ch cho  vay  ña    c tæ chøc  Ýn  ông  i víi td ®è    kh¸ch hµng    ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1627/2001/ Q§­NHNN   µy  ng 31/12/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 2­ C¸c    kho¶n  î vay  ña  n  c kh¸ch hµng    ông    ¸p d quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  ®Þ ti   1  nµy  bao  å m: g a) C¸c    kho¶n  îvay  n  th«ng  êng. th b) C¸c  kho¶n  î vay  ®∙itheo  û    µ  n  u    u th¸cv chØ   nh  ña  Ýnh  ñ, ®Þ c Ch ph   Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph c)C¸c    kho¶n  îvay  éc tÝn  ông  u      iÓncña  µ   íc. n  thu   d ®Ç tph¸ttr   Nh n d) C¸c    kho¶n  î vay  n  theo  û    ña  chøc,c¸ nh©n    u th¸cc tæ     ë trong vµ  µi   ngo   níc. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  01/7/2002.  Quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  è  ®Þ ti§i 3  ®Þ s 1627/2001/Q§­NHNN   µy  ng 31/12/2001  cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch cho  vay  ña  c tæ  chøc  Ýn  ông  i  íikh¸ch  µng    íiquy  nh  ¹  td ®è v   h tr¸ v   i ®Þ tiQuy Õt  nh  µy  ®Þ n h Õt  Öu  ùcthi µnh. hi l     h §i Ò u 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi ¬  
  2. 2 ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông,kh¸ch hµng  ®è tæ  td     vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  Þu  v c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản