Quyết định 69/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 69/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí sử dụng cầu Tân Đệ trên quốc lộ 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 69/2002/Q§/BTC ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc ban hµnh BiÓu møc thu phÝ sö dông cÇu T©n §Ö trªn Quèc lé 10 bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng VËn t¶i (c«ng v¨n sè 650/BGTVT-TCKT ngµy 1/3/2002); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ sö dông cÇu T©n §Ö trªn Quèc lé 10. §èi tîng ¸p dông møc thu phÝ cÇu T©n §Ö ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 2: C¬ quan tæ chøc thu phÝ cÇu T©n §Ö thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh ®èi víi cÇu ®êng ®îc ®Çu t b»ng vèn ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 15/6/2002. §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ cÇu T©n §Ö vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 biÓu møc thu phÝ cÇu T©n §Ö trªn quèc lé 10 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 69/2002/Q§/BTC ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT Lo¹i ph¬ng tiÖn Møc thu VÐ luît VÐ th¸ng (®ång/vÐ/lÇn) (®ång/vÐ/th¸ng) 1 Xe m«t« hai b¸nh, xe m«t« ba 1.000 10.000 b¸nh, xe g¾n m¸y vµ c¸c lo¹i xe t- ¬ng tù. 2 Xe lam, xe m¸y kÐo, xe b«ng 5.000 100.000 sen, xe c«ng n«ng, xe con díi 7 chç ngåi. 3 Xe tõ 7 chç ngåi ®Õn 12 chç 7.000 140.000 ngåi vµ xe cã t¶i träng thiÕt kÕ díi 2 tÊn. 4 Xe tõ 13 ghÕ ngåi ®Õn 30 ghÕ 15.000 300.000 ngåi vµ xe t¶i cã t¶i träng thiÕt kÕ tõ 2 tÊn ®Õn díi 5 tÊn. 5 Xe tõ 31 ghÕ ngåi trë lªn vµ xe 20.000 400.000 t¶i cã t¶i träng thiÕt kÕ tõ 5 tÊn ®Õn díi 10 tÊn. 6 Xe t¶i cã t¶i träng thiÕt kÕ tõ 10 40.000 800.000 tÊn ®Õn díi 18 tÊn vµ xe chë hµng b»ng Container 20 fit. 7 Xe t¶i cã t¶i träng thiÕt kÕ tõ 18 80.000 1.600.000 tÊn trë lªn vµ xe chë hµng b»ng Container 40 fit.
Đồng bộ tài khoản