Quyết định 69/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 69/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 69/2003/Q -BTC NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TH T C H I QUAN I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U, QUÁ C NH; PHƯƠNG TI N V N T I XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH T I KHU V C KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T VÀ THƯƠNG M I LAO B O, T NH QU NG TRN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001-QH10 ư c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hàng m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05.11.2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t nh 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 và Quy t nh 08/2002/Q - TTg ngày 11/01/2002 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch Khu Thương m i Lao B o; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh vào, ra khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư 04/1999/TT-TCHQ ngày 18 tháng 6 năm 1999 c a T ng c c H i quan quy nh v th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh t i khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr . i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Trương Chí Trung ( ã ký) QUY NNH V TH T C H I QUAN I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U, QUÁ C NH; PHƯƠNG TI N V N T I XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH T I KHU V C KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T VÀ THƯƠNG M I LAO B O, T NH QU NG TRN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2003/Q -BTC ngày 14 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG 1. Văn b n này hư ng d n v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh vào, ra khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr (sau ây vi t t t là Khu TMLB). 2. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thu c lo i hình nào thì áp d ng quy trình th t c h i quan hi n hành i v i lo i hình ó. 3. Chính sách ưu ãi v thu xu t nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p Khu TMLB th c hi n theo quy nh t i Quy t nh 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 và Quy t nh 08/2002/Q -TTg ngày 11/01/2002 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư 16/2002/TT- BTC ngày 08/2/2002 c a B Tài chính hư ng d n ch tài chính áp d ng t i Khu TMLB, t nh Qu ng Tr và các văn b n khác c a B Tài chính liên quan n lĩnh v c thu i v i Khu TMLB. Chính sách m t hàng xu t nh p khNu th c hi n theo quy nh t i Quy t nh 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005 và các văn b n hư ng d n th c hi n Quy t nh 46/2001/Q -TTg c a các B Ngành có liên quan; Thông tư s 11/1999/TT- BTM ngày 11/5/1999 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh 219/1998/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 4. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh qua Khu TMLB ch ư c i qua c ng A (là c a khNu qu c t Lao B o) và c ng B (n m trên tr c ư ng 9 t t i cu i xã Tân H p là i m cu i c a Khu TMLB v phía n i a Vi t Nam). 5. Hàng hóa t n i a xu t khNu ra nư c ngoài qua c a khNu Lao B o làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan n i a ho c t i Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o. Vi c v n chuy n hàng n c a khNu Lao B o th c hi n theo quy nh i v i hàng hóa xu t khNu chuy n c a khNu.
  3. 6. Hàng hóa t nư c ngoài nh p khNu vào n i a qua c a khNu Lao B o ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o ho c t i Chi c c H i quan n i a. Trư ng h p làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan n i a thì vi c v n chuy n hàng hóa t c a khNu Lao B o v a i m trong n i a th c hi n theo quy nh i v i hàng hóa nh p khNu chuy n c a khNu. Trư ng h p làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o: Hàng hóa khi i qua Khu TMLB ph i ch u s giám sát c a Chi c c H i quan Khu TMLB. 7. Hàng hóa t Khu TMLB xu t khNu ra nư c ngoài: - N u i qua c ng B thì làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan Khu TMLB. - N u i qua c ng A thì làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o. 8. Hàng hóa t Khu TMLB ưa vào n i a tiêu th làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan Khu TMLB. 9. Phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; hàng hóa, hành lý, ngo i h i c a ngư i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o. 10. Khi ư c c p có thNm quy n quy t nh thành l p Tr m ki m soát liên h p t i i m n i gi a ư ng H Chí Minh v i Khu TMLB, C c H i quan t nh Qu ng Tr có trách nhi m b trí l c lư ng ki m tra, giám sát hàng hóa, phương ti n v n t i vào ra Khu TMLB t i i m này. Trong khi Tr m ki m soát liên h p chưa ư c thành l p, C c H i quan t nh Qu ng Tr b trí m t tr m ki m soát h i quan giám sát phương ti n v n t i n i a i qua Khu TMLB. Tr m này không làm th t c h i quan cho hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh. Phương ti n v n t i n i a i qua Khu TMLB ph i ch u s giám sát c a H i quan tr m này và H i quan c ng B Khu TMLB. 11. C c H i quan t nh Qu ng Tr ch u trách nhi m ch ng buôn l u, ngăn ch n vi c nh p khNu trái phép hàng hóa qua biên gi i, ch ng gian l n thương m i trong ph m vi, a bàn ho t ng c a H i quan ư c quy nh t i Ngh nh 107/2002/N -CP ngày 23/12/2002 c a Chính ph . Ngoài a bàn ho t ng c a H i quan, UBND t nh Qu ng Tr ch u trách nhi m ch o các l c lư ng ch c năng khác u tranh ch ng buôn l u, v n chuy n hàng l u t Khu TMLB vào n i a. II. TH T C H I QUAN 1. Hàng hóa nh p khNu t nư c ngoài vào Khu TMLB:
  4. 1.1. i v i hàng hóa nh p khNu vào Khu TMLB qua c ng B: a/ Trách nhi m c a doanh nghi p Khu TMLB: - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu t i Chi c c H i quan Khu TMLB. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. b/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan Khu TMLB: - Th c hi n các bư c th t c theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu. - Th c hi n các quy nh i v i hàng hóa nh p khNu chuy n c a khNu. c/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu nh p: Th c hi n các quy nh v nhi m v c a H i quan c a khNu nh p i v i hàng hóa nh p khNu chuy n c a khNu. d/ Trách nhi m c a H i quan c ng B: Ch u trách nhi m ki m soát, giám sát hàng hóa khi hàng hóa i qua c ng B vào Khu TMLB. 1.2. i v i hàng hóa nh p khNu qua c ng A: a/ Trách nhi m c a doanh nghi p Khu TMLB: - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu t i Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31.12.2001 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. b/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o: - Th c hi n các bư c th t c theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu. - Thông báo cho Chi c c H i quan Khu TMLB các s li u liên quan n lô hàng nh p khNu. 2. i v i hàng hóa t n i a ưa vào Khu TMLB:
  5. Cơ quan H i quan ch làm th t c khi doanh nghi p có yêu c u. Th t c h i quan ư c th c hi n như sau: 2.1. Trư ng h p doanh nghi p n i a ăng ký làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan Khu TMLB: a/ Trách nhi m c a doanh nghi p Khu TMLB và doanh nghi p n i a: - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t nh p khNu. Trư ng h p v n chuy n hàng hóa n i b gi a doanh nghi p và chi nhánh trong và ngoài Khu TMLB thì thay th H p ng mua bán b ng ch ng t xu t kho. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31/12/2001 c a Chính Ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch i ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. b/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan Khu TMLB: - Làm th t c xu t khNu cho doanh nghi p n i a và th t c nh p khNu cho doanh nghi p Khu TMLB theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu, nh p khNu. - Xác nh n "Hàng ưa vào Khu TMLB" vào ô 27 trên t khai xu t khNu c a doanh nghi p n i a, xác nh n " ã làm th t c h i quan" vào ô 38 trên t khai nh p khNu c a doanh nghi p Khu TMLB. 2.2 Trư ng h p doanh nghi p n i a ăng ký t khai xu t khNu t i Chi c c H i quan n i a: a/ Trách nhi m c a doanh nghi p n i a: - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch i ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. b/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan ăng ký t khai xu t khNu: - Th c hi n vi c ăng ký t khai xu t khNu theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu. - Th c hi n các quy nh v hàng xu t khNu chuy n c a khNu. c/ Trách nhi m c a doanh nghi p Khu TMLB: - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu.
  6. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch i ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. d/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan Khu TMLB: - Làm th t c h i quan cho hàng hóa nh p khNu c a doanh nghi p Khu TMLB theo úng quy nh hi n hành i v i t ng lo i hình nh p khNu. - Th c hi n nhi m v c a H i quan c a khNu xu t i v i hàng xu t khNu chuy n c a khNu c a doanh nghi p n i a theo úng quy nh hi n hành i v i hàng hóa xu t khNu chuy n c a khNu (tr vi c xác nh n th c xu t). - Xác nh n "Hàng ưa vào Khu TMLB" vào ô 27 trên t khai xu t khNu c a doanh nghi p n i a, xác nh n " ã làm th t c h i quan" vào ô 38 trên t khai nh p khNu c a doanh nghi p Khu TMLB. 3. Hàng hóa t Khu TMLB xu t khNu ra nư c ngoài: 3.1 i v i hàng hóa xu t khNu i qua c ng B: a/ Trách nhi m c a doanh nghi p Khu TMLB: - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu t i Chi c c H i quan Khu TMLB. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31.12.2001 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch i ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. b/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan Khu TMLB: - Th c hi n các bư c th t c i v i hàng xu t khNu theo úng quy nh hi n hành. - Làm th t c chuy n c a khNu i v i hàng xu t khNu v n chuy n hàng hóa n c a khNu xu t theo úng quy nh. c/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu xu t: Th c hi n các quy nh v nhi m v c a H i quan c a khNu xu t i v i hàng xu t khNu chuy n c a khNu. d/ Trách nhi m c a H i quan c ng B: Ch u trách nhi m ki m soát, giám sát hàng hóa t Khu TMLB i qua c ng B xu t khNu ra nư c ngoài qua c a khNu xu t. 3.2. i v i hàng hóa xu t khNu qua c ng A:
  7. a/ Trách nhi m c a doanh nghi p Khu TMLB: - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu t i Chi c c H i quan c a khNu Lao B o. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch i ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. b/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu qu c t Lao B o: - Th c hi n các bư c th t c i v i hàng xu t khNu, th c hi n nhi m v c a H i quan c a khNu xu t theo úng quy nh hi n hành. - Thông báo cho Chi c c H i quan Khu TMLB các s li u liên quan n lô hàng xu t khNu. 4. Th t c h i quan i v i hàng hóa t Khu TMLB ưa vào n i a: a/ Trách nhi m c a doanh nghi p Khu TMLB (bên bán) và doanh nghi p n i a (bên mua): - Khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t nh p khNu t i Chi c c H i quan Khu TMLB. Trư ng h p v n chuy n hàng hóa n i b gi a doanh nghi p và chi nhánh trong và ngoài Khu TMLB thì trong h sơ h i quan thay th H p ng b ng ch ng t xu t kho. - Doanh nghi p Khu TMLB ph i n p thêm cho cơ quan H i quan b o sao T khai hàng hóa nh p khNu t nư c ngoài vào Khu TMLB n u hàng hóa ưa vào n i a là hàng hóa có ngu n g c nư c ngoài. Doanh nghi p Khu TMLB (bên bán) ph i n p cho Chi c c H i quan Khu TMLB b n nh m c nguyên li u nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm n u là hàng hóa s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i Khu TMLB có s d ng nguyên li u, linh ki n c a nư c ngoài. - Th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh 101/2001/N - CP ngày 31.12.2001 c a Chính Ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n v v n này. b/ Trách nhi m c a Chi c c H i quan Khu TMLB: - Làm th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu c a doanh nghi p Khu TMLB và hàng hóa nh p khNu c a doanh nghi p n i a theo úng quy nh. - Trư ng h p hàng hóa t nư c ngoài nh p khNu vào Khu TMLB tiêu th không h t xin ưa vào tiêu th n i a: H i quan căn c vào b h sơ nh p khNu ban u làm
  8. th t c nh p khNu. Hàng hóa thu c lo i hình nh p khNu nào thì áp d ng th t c theo lo i hình ó. c/ Trách nhi m c a H i quan c ng B: - Ch u trách nhi m ki m soát, giám sát hàng hóa khi hàng hóa i qua c ng B vào n i a. - Làm th t c cho hàng hóa phi m u d ch t Khu TMLB ưa vào n i a. III. T CH C TH C HI N: 1. C c trư ng C c H i quan t nh Qu ng Tr có trách nhi m t ch c, ch o các ơn v tr c thu c th c hi n Quy t nh này; ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan th c hi n úng Quy ch Khu Thương m i Lao B o ban hành kèm theo Quy t nh 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 và Quy t nh s 08/2002/Q -TTg ngày 11/01/2002 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n khác có liên quan. 2. T ng c c H i quan thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, hư ng d n C c H i quan t nh Qu ng Tr và C c H i quan các t nh, thành ph khác th c hi n nghiêm túc Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c ngh k p th i báo cáo B Tài chính gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản