Quyết định 69/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
78
lượt xem
4
download

Quyết định 69/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ®   cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  69/2003/Q§­B T C   n g µ y 14  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  viÖc b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   vÒ  thñ tôc h¶i q u a n  ® èi víi µ n g   ãa x u Êt k h È u,   h h n h Ë p  k h È u, q u¸ c¶n h; p h ¬ n g  tiÖn v Ë n  t¶i  xu Êt c¶n h,  n h Ë p   n h, q u¸  n h    k h u  v ùc kh uy Õ n  k h Ý c h   h¸t triÓn  c¶ c¶ t¹i p kinh tÕ vµ  th¬ n g  m ¹i La o  B ¶ o, tØ n h  Q u ¶ n g  TrÞ B é   ëng bé   chÝnh tr tµi ­ C¨n  LuËt H¶i quan  29/2001­   cø      sè  QH10  îcQuèc    ®   héith«ng  qua  ngµy  29  th¸ng6    n¨m 2001; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµng  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan    vÒ thñ      tôc h¶i quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   86/2002/N§­   sè  CP ngµy  05.11.2002 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé,  c¬  quan  ngang  Bé; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  219/1998/Q§­TTg ngµy  12/11/1998  QuyÕt  vµ  ®Þnh  08/2002/Q§­TTg ngµy 11/01/2002 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ    vÒ Quy  chÕ  Khu  Th¬ng    m¹iLao B¶o; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   1: Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy  Quy ®Þnh  thñ tôc vÒ      h¶iquan    ®èi    víihµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, qu¸ c¶nh;ph¬ng        tiÖn vËn  t¶ixuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh,qu¸ c¶nh      vµo,ra khu      vùc khuyÕn  khÝch    iÓn ph¸ttr   kinhtÕ  th   vµ  ¬ng   m¹iLao B¶o,tØnh    Qu¶ng  TrÞ. §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  C«ng b¸o.B∙ibá      Th«ng   t 04/1999/TT­TCHQ   ngµy  th¸ng 6  18    n¨m  1999 cña  Tæng  côc H¶i quan  quy ®Þnh     vÒ thñ      tôc h¶i quan ®èi    víihµng hãa xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu; ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ixuÊt  c¶nh, nhËp    c¶nh  ikhu  t¹  vùc  khuyÕn khÝch    iÓnkinh tÕ  th ph¸ttr     vµ  ¬ng    m¹iLao  B¶o,tØnh    Qu¶ng TrÞ. §iÒu    3: Tæng   tr Tæng   H¶i quan, Thñ  ëng    côc  ëng  côc      tr c¸c ®¬n vÞ  thuéc vµ      trùcthuéc Bé      Tµi chÝnh, c¸c tæ      chøc  c¸ nh©n  li   vµ    cã  ªnquan chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q uy   Þ nh   ® vÒ   thñ tôc h¶i q u a n  ® èi víi µ n g   ãa x u Êt k h È u,   h h n h Ë p  k h È u, q u¸ c¶n h; p h ¬ n g  tiÖn v Ë n  t¶i  xu Êt c¶n h,  n h Ë p   n h, q u¸  n h    k h u  v ùc kh uy Õ n  k h Ý c h   h¸t triÓn  c¶ c¶ t¹i p kinh tÕ vµ  th¬ n g  m ¹i La o  B ¶ o, tØ n h  Q u ¶ n g  TrÞ (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh    sè 69/2003/Q§­BTC   ngµy  th¸ng5  14    n¨m  2003  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. V¨n    b¶n  nµy híng dÉn  thñ tôc h¶iquan,chÕ  kiÓm      vÒ          ®é  tra,gi¸m    s¸t h¶iquan    ®èi    víihµng  hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, qu¸ c¶nh;ph¬ng        tiÖn vËn  t¶ixuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh,qu¸ c¶nh      vµo,ra khu      vùc khuyÕn  khÝch    iÓn ph¸ttr   kinh  vµ  ¬ng    tÕ  th m¹i Lao B¶o, tØnh Qu¶ng  TrÞ (sau  ®©y  viÕt t¾t lµ Khu        TMLB).   2. Hµng    hãa  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  thuéc lo¹ h×nh    i   nµo      th× ¸p dông  quy  tr×nh thñ tôch¶iquan          hiÖn hµnh        ®èi víi i lo¹ h×nh ®ã.     3. ChÝnh  s¸ch  ®∙ivÒ  u    thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu, thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt,   thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      víihµng hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  Khu  TMLB   thùc hiÖn  theo quy ®Þnh  it¹ QuyÕt  ®Þnh  219/1998/Q§­ TTg  ngµy 12/11/1998  QuyÕt  vµ  ®Þnh  08/2002/Q§­ TTg ngµy  11/01/2002 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ, Th«ng   16/2002/TT­   t BTC   ngµy  08/2/2002  cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn    chÕ  tµichÝnh    ®é    ¸p dông    t¹ Khu  i TMLB,  tØnh Qu¶ng  TrÞ vµ  c¸c v¨n b¶n      kh¸c cña  Tµi chÝnh  ªnquan    Bé    li   ®Õn   lÜnh vùc  thuÕ      ®èi víiKhu  TMLB. ChÝnh  s¸ch  Æt   m hµng  xuÊt nhËp khÈu  thùc hiÖn  theo quy ®Þnh   i t¹  QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­TTg  ngµy 04/4/2001 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ vÒ  qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng hãa    2001    thêikú  ­ 2005  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­TTg  cña    Ngµnh  li   c¸c Bé  cã  ªn quan; Th«ng  sè    t 11/1999/TT­ BTM  ngµy 11/5/1999  cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng  dÉn thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh 219/1998/Q§­TTg  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 4. Hµng    hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, qu¸ c¶nh;ph¬ng        tiÖn vËn    t¶ixuÊt  c¶nh, nhËp    c¶nh, qu¸    c¶nh qua Khu TMLB  chØ   îc ®i  ®   qua  cæng      A (lµcöa  khÈu quèc  Lao  tÕ  B¶o) vµ    cæng  (n»m      êng  ® Æt  i B  trªntrôc® 9  t¹ cuèix∙T©n        Hîp    lµ®iÓm  cuèicña    Khu TMLB   phÝa    vÒ  néi®Þa  ViÖtNam).   5. Hµng    hãa      tõ néi®Þa  xuÊt khÈu  nícngoµiqua    ra      cöa khÈu  Lao B¶o  lµm        thñ tôc h¶iquan  i   t¹  Chi côc    H¶i quan    néi®Þa  hoÆc   i   t¹ Chi côc      H¶i quan  cöa khÈu  quèc  Lao  tÕ  B¶o. ViÖc    vËn  chuyÓn  hµng ®Õn  cöa khÈu  Lao B¶o  thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh      ®èi víihµng hãa  xuÊtkhÈu    chuyÓn  cöa khÈu. 6. Hµng    hãa      tõ níc ngoµi nhËp    khÈu vµo    néi ®Þa  qua cöa khÈu Lao  B¶o  îclµm        ®   thñ tôc h¶iquan  i   t¹ Chi côc      H¶i quan cöa khÈu  quèc  Lao  tÕ  B¶o  hoÆc       t¹ Chi côc    i H¶i quan    néi®Þa. 
  3. 3 Trêng hîp lµm thñ      tôc h¶i quan  i t¹ Chi côc H¶i quan    néi ®Þa  th× viÖc  vËn chuyÓn  hµng  hãa    tõ cöa  khÈu Lao  B¶o    vÒ ®Þa  ®iÓm  trong    néi ®Þa  thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh      ®èi víihµng hãa nhËp  khÈu chuyÓn cöa  khÈu.  Trêng    hîp lµm        thñ tôc h¶iquan  i Chi côc    t¹     H¶i quan cöa khÈu quèc tÕ  Lao B¶o: Hµng    hãa    qua  khi®i  Khu TMLB  ph¶ichÞu  gi¸m      sù  s¸tcña    Chi côc  H¶i quan    Khu TMLB.  7.Hµng    hãa    tõKhu  TMLB   xuÊtkhÈu        ra nícngoµi:   ­ NÕu   qua    ®i  cæng  th× lµm        B    thñ tôc h¶iquan  i   t¹ Chi côc      H¶i quan  Khu  TMLB. ­ NÕu   qua    ®i  cæng  th×  A  lµm        thñ tôc h¶iquan  i   t¹ Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  quèc  Lao  tÕ  B¶o. 8. Hµng    hãa    tõ Khu TMLB   a  ® vµo    néi®Þa      tiªuthô lµm        thñ tôc h¶iquan  t¹ Chi côc        i H¶i quan  Khu  TMLB. 9. Ph¬ng    tiÖn  vËn    t¶ixuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh,qu¸ c¶nh;hµng        hãa, hµnh    lý,  ngo¹ihèicña      ngêixuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh,qu¸ c¶nh      lµm        thñ tôc h¶iquan  i t¹  Chi côc      H¶iquan cöa  khÈu quèc  Lao  tÕ  B¶o. 10. Khi ® îccÊp  thÈm        cã  quyÒn quyÕt ®Þnh  thµnh  Tr¹m  lËp  kiÓm     so¸t li   ªnhîp  i t¹ ®iÓm     nèi gi÷a  êng    ® Hå ChÝ  Minh    víiKhu  TMLB,  Côc H¶i quan  tØnh  Qu¶ng  TrÞ  tr¸chnhiÖm   trÝ lùc l ®Ó   cã    bè     îng  kiÓm     tra,gi¸m    s¸thµng  hãa,ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ivµo    ra Khu  TMLB     t¹ ®iÓm   i nµy.   Trong    khiTr¹m kiÓm    ªnhîp cha  îcthµnh    so¸tli     ®   lËp,Côc    H¶i quan tØnh  Qu¶ng  TrÞ  bè      trÝ mét tr¹m kiÓm       so¸th¶i quan gi¸m    s¸tph¬ng tiÖn vËn    t¶i néi ®Þa   qua    ®i  Khu TMLB.  Tr¹m nµy kh«ng  lµm  tôc h¶i quan  thñ      cho hµng  hãa xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu;ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ixuÊtc¶nh,nhËp      c¶nh.  Ph¬ng tiÖn vËn        t¶i ®Þa  qua  néi ®i  Khu TMLB   ph¶ichÞu  gi¸m      sù  s¸tcña  H¶i quan      tr¹m nµy  H¶i quan  vµ    cæng  Khu  B  TMLB. 11. Côc      H¶i quan tØnh Qu¶ng  TrÞ chÞu  tr¸chnhiÖm     chèng  bu«n    lËu, ng¨n  chÆn   viÖc nhËp khÈu    tr¸ phÐp  i hµng  hãa qua    ichèng  biªngií   , gian lËn    th¬ng    m¹i trong ph¹m      vi,®Þa  bµn    ho¹t®éng  cña    H¶i quan  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹  NghÞ   ®Þnh  107/2002/N§­   CP ngµy  23/12/2002  cña  ChÝnh  phñ. Ngoµi ®Þa      bµn    ho¹t®éng  cña    H¶i quan, UBND     tØnh Qu¶ng  TrÞ chÞu tr¸chnhiÖm     chØ  ®¹o     îng chøc  c¸c lùcl   n¨ng kh¸c®Êu    tranh chèng    bu«n    lËu,vËn  chuyÓn hµng  lËu tõKhu      TMLB  vµo    néi®Þa. II. h ñ  tôc h ¶i q u a n  T 1.Hµng    hãa  nhËp  khÈu      tõnícngoµivµo    Khu  TMLB: 1.1.§èivíi       hµng  hãa  nhËp  khÈu  vµo  Khu  TMLB   qua  cæng  B: a/Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp  Khu  TMLB: ­   Khaih¶iquan  nép  s¬        vµ  hå  h¶iquan  theo ®óng    quy  ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹ h×nh    i nhËp khÈu      t¹ Chi côc    i H¶i quan  Khu TMLB. ­ Thùc    hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh    tiÕt thi chi    
  4. 4 hµnh mét  §iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ  kiÓm         vÒ          ®é  tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn vÒ      vÊn    ®Ò nµy. b/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  Khu  TMLB: ­ Thùc    hiÖn      tôc theo  c¸c bíc thñ    ®óng quy ®Þnh ®èi    víitõng  i lo¹ h×nh  nhËp  khÈu. ­ Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh  ®èi    víihµng hãa nhËp khÈu chuyÓn cöa  khÈu. c/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp: Thùc  hiÖn    c¸cquy  ®Þnh  nhiÖm  cña    vÒ  vô  H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp  ®èi  víi  hµng  hãa nhËp khÈu chuyÓn cöa  khÈu. d/Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan  cæng  B:  ChÞu tr¸chnhiÖm     kiÓm  so¸t,gi¸m      s¸thµng hãa    khi hµng hãa  qua  ®i  cæng  ®Ó   B  vµo  Khu TMLB.  1.2.§èivíi       hµng  hãa  nhËp  khÈu  qua  cæng  A: a/Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp  Khu  TMLB: ­   Khaih¶iquan  nép  s¬        vµ  hå  h¶iquan  theo ®óng    quy ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹ h×nh    i nhËp khÈu      t¹ Chi côc    i H¶i quan  cöa khÈu quèc  Lao  tÕ  B¶o. ­ Thùc    hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31.12.2001  cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh    tiÕt thi chi     hµnh mét  §iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ  kiÓm         vÒ          ®é  tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn vÒ      vÊn    ®Ò nµy. b/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  quèc  Lao  tÕ  B¶o: ­ Thùc    hiÖn      tôc theo  c¸c bíc thñ    ®óng quy ®Þnh ®èi    víitõng  i lo¹ h×nh  nhËp  khÈu. ­ Th«ng  cho      b¸o  Chi côc    H¶i quan  Khu  TMLB     liÖu li   c¸c sè    ªnquan  ®Õn   l«hµng    nhËp khÈu. 2.§èivíi       hµng  hãa      tõnéi®Þa  a  ® vµo  Khu  TMLB: C¬  quan    H¶i quan chØ  lµm  tôc khidoanh  thñ      nghiÖp  yªu  cã  cÇu. Thñ    tôch¶iquan  îcthùc hiÖn  sau:     ®     nh  2.1.Trêng  doanh    hîp  nghiÖp    néi ®Þa  ®¨ng  lµm  tôc h¶i quan  i ký  thñ      t¹  Chi côc      H¶iquan  Khu TMLB: a/ Tr¸ch nhiÖm  cña doanh nghiÖp Khu TMLB   doanh  vµ  nghiÖp    néi ®Þa: ­ Khaih¶iquan  nép  s¬          vµ  hå  h¶iquan  theo  ®óng quy ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹  ih×nh  xuÊt nhËp khÈu. Trêng  hîp vËn  chuyÓn hµng  hãa    gi÷a néi bé    doanh  nghiÖp  chinh¸nh  vµ    trong vµ    ngoµiKhu    TMLB     th× thay thÕ    Hîp ®ång  mua    b¸n b»ng  chøng    tõxuÊtkho.   ­ Thùc    hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh  Phñ Quy   ®Þnh         chi tiÕt thi hµnh mét  §iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ        vÒ          ®éi kiÓm    tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn  vÊn      vÒ  ®Ò nµy.     b/Tr¸chnhiÖm    cña    Chi côc    H¶iquan  Khu  TMLB:
  5. 5 ­ Lµm  thñ    tôc xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp    néi ®Þa   thñ    vµ  tôc nhËp  khÈu cho doanh  nghiÖp Khu TMLB   theo ®óng quy ®Þnh  ®èi    víitõng  i lo¹  h×nh  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. ­ X¸c    nhËn "Hµng  a  ® vµo  Khu TMLB" vµo  27      «  trªntê khaixuÊt khÈu      cña doanh  nghiÖp    néi®Þa,    x¸c nhËn    "§∙lµm        thñ tôc h¶iquan" vµo  38      «  trªn têkhainhËp      khÈu  cña doanh nghiÖp Khu TMLB. 2.2 Trêng  doanh  hîp  nghiÖp    néi®Þa  ®¨ng  tê khaixuÊt khÈu  i   ký        t¹ Chi côc    H¶i quan    néi®Þa: a/Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp    néi®Þa: ­ Khaih¶iquan  nép  s¬          vµ  hå  h¶iquan  theo  ®óng  quy  ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹ h×nh    i xuÊtkhÈu.     ­ Thùc    hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh    tiÕt thi chi     hµnh mét  §iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ        vÒ          ®éi kiÓm    tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn vÒ      vÊn    ®Ò nµy. b/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ®¨ng  têkhaixuÊtkhÈu: ký        ­ Thùc    hiÖn viÖc  ®¨ng  têkhaixuÊtkhÈu  ký        theo ®óng    quy  ®Þnh      ®èi víi tõng lo¹ h×nh      i xuÊtkhÈu.      ­Thùc  hiÖn    c¸cquy  ®Þnh  hµng  vÒ  xuÊtkhÈu    chuyÓn  cöa  khÈu.     c/Tr¸chnhiÖm    cña  doanh  nghiÖp  Khu  TMLB: ­ Khaih¶iquan  nép  s¬          vµ  hå  h¶iquan  theo  ®óng  quy  ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹ h×nh    i nhËp khÈu.    ­Thùc hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh    t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ  i       ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31/12/2001  cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh    tiÕt thi chi     hµnh mét  §iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ        vÒ          ®éi kiÓm    tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn vÒ      vÊn    ®Ò nµy. d/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  Khu  TMLB: ­Lµm           thñ tôch¶iquan  cho hµng hãa nhËp  khÈu  cña doanh  nghiÖp  Khu  TMLB   theo ®óng    quy  ®Þnh hiÖn hµnh      ®èi víitõng lo¹ h×nh    i   nhËp  khÈu. ­ Thùc    hiÖn  nhiÖm   cña  vô  H¶i quan cöa khÈu xuÊt ®èi      víihµng  xuÊt  khÈu  chuyÓn  cöa  khÈu cña  doanh nghiÖp    néi ®Þa  theo ®óng  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh ®èi    víihµng hãa xuÊt khÈu    chuyÓn cöa khÈu    (trõviÖc    x¸c nhËn  thùc xuÊt).   ­ X¸c    nhËn "Hµng  a  ® vµo  Khu TMLB" vµo  27      «  trªntê khaixuÊt khÈu      cña doanh  nghiÖp    néi®Þa,    x¸c nhËn    "§∙lµm        thñ tôc h¶iquan" vµo  38      «  trªn têkhainhËp      khÈu  cña doanh nghiÖp Khu TMLB. 3.Hµng    hãa    tõKhu  TMLB   xuÊtkhÈu        ra nícngoµi: 3.1 §èivíi       hµng  hãa  xuÊtkhÈu  qua    ®i  cæng  B: a/Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp  Khu  TMLB: ­ Khaih¶iquan  nép  s¬          vµ  hå  h¶iquan  theo  ®óng  quy  ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹ h×nh    i xuÊtkhÈu        t¹ Chi côc    i H¶i quan  Khu TMLB.
  6. 6 ­ Thùc    hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31.12.2001 cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh    tiÕt thi chi     hµnh mét  §iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ        vÒ          ®éi kiÓm    tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn vÒ      vÊn    ®Ò nµy. b/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  Khu  TMLB: ­ Thùc    hiÖn              c¸cbícthñ tôc®èi víihµng  xuÊt khÈu    theo  ®óng  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh.  ­ Lµm  thñ tôc chuyÓn  cöa khÈu ®èi víi  hµng xuÊt khÈu ®Ó  vËn  chuyÓn hµng hãa ®Õn  cöa  khÈu  xuÊttheo ®óng      quy ®Þnh. c/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt:   Thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh    vÒ nhiÖm   cña  vô  H¶i quan cöa khÈu xuÊt  ®èi víi     hµng  xuÊtkhÈu    chuyÓn  cöa khÈu. d/Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan  cæng  B:  ChÞu tr¸chnhiÖm     kiÓm  so¸t,gi¸m      s¸thµng hãa    tõ Khu TMLB   qua  ®i  cæng  ®Ó   B  xuÊtkhÈu        ra nícngoµiqua    cöa khÈu  xuÊt. 3.2.§èivíi       hµng  hãa  xuÊtkhÈu    qua  cæng  A: a/Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp  Khu  TMLB: ­ Khaih¶iquan  nép  s¬          vµ  hå  h¶iquan  theo  ®óng  quy  ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹ h×nh    i xuÊtkhÈu        t¹ Chi côc    i H¶i quan  cöa  khÈu  Lao  B¶o. ­ Thùc    hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh    tiÕt thi chi     hµnh mét  §iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ        vÒ          ®éi kiÓm    tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn vÒ      vÊn    ®Ò nµy. b/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  quèc  Lao  tÕ  B¶o: ­ Thùc    hiÖn              c¸c bícthñ tôc ®èi víihµng xuÊt khÈu, thùc hiÖn        nhiÖm   vô  cña    H¶i quan cöa  khÈu  xuÊttheo ®óng      quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. ­ Th«ng  cho      b¸o  Chi côc    H¶i quan  Khu  TMLB     liÖu li   c¸c sè    ªnquan  ®Õn   l«hµng    xuÊtkhÈu.   4.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµng  hãa    tõKhu  TMLB   a  ® vµo    néi®Þa: a/ Tr¸ch nhiÖm  cña doanh nghiÖp Khu  TMLB  (bªn b¸n) vµ doanh  nghiÖp    néi®Þa  (bªnmua):   ­ Khaih¶iquan  nép  s¬          vµ  hå  h¶iquan  theo  ®óng  quy ®Þnh      ®èi víitõng  lo¹  ih×nh  xuÊt nhËp  khÈu  iChi  t¹  côc  H¶i quan Khu TMLB.  Trêng  hîp  vËn  chuyÓn  hµng hãa    gi÷a doanh  néibé    nghiÖp  chinh¸nh  vµ    trong vµ    ngoµiKhu    TMLB     th× trong hå  h¶iquan    s¬    thay thÕ    Hîp ®ång b»ng chøng    tõxuÊtkho.   ­ Doanh nghiÖp Khu TMLB  ph¶i nép    thªm cho  quan  c¬  H¶i quan b¶o  sao  khaihµng  Tê    hãa  nhËp khÈu      tõ nícngoµivµo    Khu  TMLB   nÕu  hµng hãa  ® a  vµo   néi®Þa    lµhµng hãa  nguån  cã  gèc    nícngoµi.   Doanh  nghiÖp  Khu TMLB  (bªnb¸n)ph¶inép        cho    Chi côc    H¶i quan Khu  TMLB   b¶n ®Þnh møc   nguyªn liÖu nhËp khÈu      tõ níc ngoµi cÊu    thµnh trong  s¶n  phÈm   nÕu    lµhµng  hãa s¶n xuÊt,gia c«ng,t¸ chÕ,        i   l¾p    i r¸pt¹ Khu    TMLB   cã  dông  sö  nguyªn liÖu,linhkiÖn        cña    nícngoµi.
  7. 7 ­ Thùc    hiÖn    c¸cnghÜa  kh¸cquy  vô    ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31.12.2001  cña ChÝnh  Phñ Quy   ®Þnh         chi tiÕt thi hµnh mét  §iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan,chÕ  kiÓm         vÒ          ®é  tra, gi¸m      s¸th¶iquan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn  vÊn      vÒ  ®Ò nµy. b/Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  Khu  TMLB: ­ Lµm   tôc h¶i quan    thñ      ®èi    víihµng hãa xuÊt khÈu    cña doanh  nghiÖp  Khu TMLB   hµng  vµ  hãa nhËp khÈu  cña  doanh    nghiÖp    néi ®Þa  theo ®óng  quy  ®Þnh.   ­ Trêng hîp  hµng hãa      tõ níc ngoµi nhËp    khÈu  vµo Khu  TMLB       tiªuthô kh«ng hÕt    a  xin ® vµo    néi ®Þa:    tiªuthô    H¶i quan  cø  c¨n  vµo  hå  nhËp  bé  s¬  khÈu ban ®Çu     ®Ó lµm  thñ    tôc nhËp khÈu. Hµng    hãa thuéc  i lo¹ h×nh nhËp  khÈu nµo      th× ¸p dông      thñ tôctheo lo¹ h×nh    i  ®ã.  c/Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan  cæng  B: ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm     kiÓm  so¸t,gi¸m      s¸thµng hãa    khihµng hãa  qua  ®i  cæng  ®Ó   B  vµo   néi®Þa.  ­ Lµm  thñ    tôc cho hµng hãa    phi mËu  dÞch  Khu  tõ  TMLB   a  ® vµo    néi ®Þa. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n:   1. Côc  ëng    tr Côc H¶i quan tØnh  Qu¶ng  TrÞ  tr¸ch nhiÖm   chøc, cã    tæ    chØ  ®¹o    c¸c®¬n  trùcthuéc thùc hiÖn  vÞ        QuyÕt  ®Þnh nµy;phèihîp chÆt          chÏ víic¸c c¬      quan  ªnquan    li   ®Ó thùc  hiÖn ®óng Quy  chÕ  Khu Th¬ng    m¹i Lao  B¶o  ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  219/1998/Q§­TTg ngµy  12/11/1998 vµ  QuyÕt  ®Þnh  08/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy 11/01/2002 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  vµ      c¸cv¨n b¶n kh¸ccã  ªnquan.   li   2.Tæng    côc    H¶i quan  êng  th xuyªn theo dâi,kiÓm          tra,híng dÉn    Côc    H¶i quan  tØnh Qu¶ng TrÞ  Côc    vµ  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè kh¸c thùc hiÖn      nghiªm    tócQuyÕt ®Þnh  nµy.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  ph¸tsinh víng cã        m ¾c     ®Ò nghÞ  kÞp    c¸o Bé    thêib¸o    TµichÝnh      ®Ó gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản