Quyết định 69/2003/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định 69/2003/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2003/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2003/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 69/2003/Q§­N H N N  n g µ y   22 th¸ng 1 n¨ m   2003 v Ò  vi Ö c  b æ  s u n g   é t s è  t µi m  kh o¶ n  v µ o  h Ö  th è ng  µi h o ¶ n   t  k kÕ  to¸n c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  cø  LuËt c¸c   æ   chøc   tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  T 12/12/1997;   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B  ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc,   Q uy Õ T   Þ N H § §i Ò u  B æ   1.  sung  ét  è  µikho¶n  µo  Ö   èng  µikho¶n  Õ     m s t  v H th t  k to¸n c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 435/1998/Q§­ NHNN2   µy  ng 25/12/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: 1/  æ   B sung  µo  µikho¶n  tµikho¶n  Êp    v t  12    c II125 "Cho  íc ngoµi vay  n    b»ng  ¹itÖ”,trong®ã   ã    µi ngo       c c¸ct   kho¶n  Êp  I c II sau:   1251   î  ­N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 1252   îqu¸ h¹n ®Õ n   ­N       180  µy  ã  ng c kh¶ n¨ng    åi thu h   1253   î    ¹n tõ181  µy  n   ­N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 1258   î  ã  ßi. ­N kh ® C¸c  µikho¶n  µy  t  n chØ  ë   ¹  æ   m ti T chøc  Ýn  ông  îcThèng  c  T d ®  ®è NHNN   cho  Ðp  ùc  Ön  ph th hi cho  vay b»ng  ¹itÖ  i  íiTæ  chøc  Ýn  ông  íc ngo   ®è v   td n  ngoµi ho¹t®éng  µi l∙nhthæ  Öt Nam   µ  æ       ngo     Vi   v T chøc  Ýn  ông  Öt Nam   T d Vi   ho¹t®éng  µil∙nhthè  Öt Nam   íithêigian  õ 12    ngo     Vi   v    t   th¸ng trëlªn(sau  y       ®© gäilµTæ       chøc tÝn  ông    ícngoµi).  d ën   Bªn  îghi:     Þngo¹itÖ  N     Gi¸tr   ­   cho  æ   T chøc  Ýn  ông    ícngoµivay. T d ën     Bªn  ã        Þngo¹itÖ  æ   C ghi: Gi¸tr   ­   T chøc  Ýn  ông    ícngoµitr¶nî. T d ën      S è    î:­ Ph¶n  d N    ¶nh    Þ ngo¹itÖ  æ   gi¸tr     T chøc  Ýn  ông    ícngoµivay  T d ën     cßn  îTæ   n   chøc  Ýn  ông. T d  
  2. 2 H¹ch      Õt: to¸nchiti ­  ë  tµikho¶n    Õttheo  õng  æ  chøc  Ýn  ông   níc ngoµi vay  M   chi ti   t T T d ë     ngo¹itÖ.   2/ Bæ     sung  µo  µikho¶n  v t  127  Òn    éng  ån  ù    µikho¶n  Êp  "Ti l∙c i d d thu”t   c II  I sau: 1275  TiÒn  i éng  ån  õ    ­  l∙ c   d t c¸c kho¶n cho   chøc  Ýn  ông    íc Tæ T d ën   ngoµivay    b»ng  ¹itÖ. ngo   Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n sè    éng  ån  ù    l∙ c i d d thu  Ýnh    è  t trªns tiÒn ngo¹itÖ      cho  æ   T chøc  Ýn  ông    ícngoµivay  µ     T d ën     m Tæ chøc  Ýn  ông  T d sÏ® îcnhËn    n   ¹n    khi®Õ h . Bªn  î  :­Sè  Òn l∙dù    Ýnh  éng  ån. N ghi   ti     thu t i c d Bªn  ã      è  Òn l∙Tæ   C ghi: S ti     chøc  Ýn  ông    ícngoµitr¶. ­ i T d ën     ­  è tiÒn  i n   ú  ¹n  µ     S l∙ ®Õ k h m Tæ chøc  Ýn   ông  a  Ën  îc ph¶i   T d ch nh ®    chuyÓn sang    a    îctheo quy  nh . l∙ch thu ®   i   ®Þ Sè    î:­ Ph¶n  d N    ¶nh  è  Òn l∙dù    Ýnh  éng  ån  a  n   ¹n  s ti     thu t i c d ch ®Õ h thanh  to¸n. H¹ch      Õt: to¸nchiti   M ë  µikho¶n    Õttheo tõng Tæ   t  chiti       chøc  Ýn  ông    ícngoµivay  Òn. T d ën     ti   3/B æ     sung  µikho¶n  ­Dù   t  128   phßng  ph¶ithu khã  ßi    ® Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n ¶nh  Öc  Ëp  ù  vi l d phßng  µ  ö  ông  vsd kho¶n  dù phßng    ö  ýc¸c kho¶n  ®Ó x l     ph¶ithu  ã  ßi  îqu¸ h¹n,nî khã  ßi) ph¸t   kh ® (n        ®    sinhtõviÖc     cho    Tæ chøc  Ýn  ông    ícngoµivay. T d ën     Bªn  ã   :­ Sè  ù  C ghi    d phßng cho    c¸c kho¶n  ph¶ithu khã  ßi  Ýnh  µo       ®t v chi phÝ. Bªn  î     N ghi: C¸c  ­ kho¶n  îph¶ithu khã  ßi  n     ® kh«ng    îcph¶ixö  ýtheo thu ®     l    quy  nh. ®Þ K Õt chuyÓn  è  s chªnh  Öch  Ò   ù  l v d phßng  ph¶ithu khã  ßi  ∙  Ëp     ® ® l kh«ng  sö  ông  d cßn  ¹ ®Õ n   èiniªn®é   Õ     ính¬n  è  l i cu     k to¸nl   s ph¶itrÝch lËp  ù      d phßng  cho      niªn®é sau. Sè     ã:    d C ­ Ph¶n ¶nh  è  ù  s d phßng  cho    c¸c kho¶n ph¶ithu khã  ßi  Ön     ® hi cã. H¹ch      Õt: to¸nchiti   ­M ë   tµi   1    kho¶n    Õt. chiti §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, thñ  ­   tr V K to¸n ­ T     tr ëng  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ph tr   Trung  ng,  ñ   Þch  éi  ng  ¬ Ch t H ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  æ  chøc  Ýn  ông  Þu  ®è T td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản